Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (23)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
Перевірки (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

#00191164

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
ЄДРПОУ 00191164
Адреса вул. Iвана Ткаченка, буд. 122, м. Донецьк, Донецька обл., 83062
(КОАТУУ 1410137700)
Номер свідоцтва про реєстрацію АД № 054329
Дата державної реєстрації 23.04.1996
Середня кількість працівників 1 199
Орган управління Не заповнюється емiтентом - акцiонерним товариством
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Вiддiлення «Донецька регiональна дирекцiя» ПАТ «ВТБ БАНК»
МФО: 321767
Номер рахунку: 26001010167814
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Вiддiлення «Донецька регiональна дирекцiя» ПАТ «ВТБ БАНК»
МФО: 321767
Номер рахунку: 26001010167814
Контакти
+38 (062) 217-23-01
osp@dmz.donetsk.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Сухоносова Валентина Олексіївна Член Правлiння
Рік народження 1957 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2011 - по 15.05.2014р. включно
Паспортні дані ., ., .
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор з адмiнiстративно-правових питань ПАТ "ДМЗ"; заступник директора з адмiнiстративно-правових питань Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Сухоносова Валентина Олексiївна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Правлiння;
2) у складi Правлiння вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Правлiння;
3) виконує обов'язки секретаря Правлiння Товариства;
4) здiйснює контроль за дотриманням законодавства в дiяльностi Товариства;
5) здiйснює ефективне використання правових засобiв для полiпшення економiчних показникiв дiяльностi Товариства;
6) здiйснює контроль за дотриманням договiрної дисциплiни;
7) здiйснює керiвництво адмiнiстративною дiяльнiстю Товариства;
8) органiзовує дiловодство Товариства;
9) здiйснює координацiю пiдготовки i проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
10) контролює виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами акцiонерiв i Правлiнням Товариства;
11) органiзовує зберiгання документiв, пов'язаних з проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, з дiяльнiстю Наглядової ради та Правлiння Товариства i контролює доступ акцiонерiв Товариства до iнформацiї, що мiститься в них. Здiйснює розгляд звернень i запитiв, що надходять вiд акцiонерiв, з питань корпоративного управлiння i реалiзацiї прав акцiонерiв;
12) контролює публiчне розкриття iнформацiї на веб - сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет i на веб - сторiнцi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку;
13) здiйснює взаємодiю з професiйними учасниками ринку цiнних паперiв (депозитарiєм, зберiгачем, фондовою бiржею, торговцями цiнними паперами та iн.) i органами державного управлiння з питань, що стосуються регулювання корпоративних правовiдносин i ринку цiнних паперiв;
14) контролює пiдготовку звiтностi з питань корпоративного управлiння;
15) координує дiяльнiсть громадських органiзацiй i роботу з надання благодiйної допомоги;
16) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Правлiння Товариства.

Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiщення посад.
Призначено на посаду згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства, протокол №1 вiд 16.05.2011 р.
В даний час обiймає посади: директор з адмiнiстративно-правових питань ПАТ "ДМЗ" за сумiсництвом; заступник директора з адмiнiстративно-правових питань Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).

Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Гринишина Юлія Володимирівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2013 - по 25.04.2016р. включно
Паспортні дані ., ., .
Освіта Вища
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи Протягом останнiх п’яти рокiв Гринишина Юлiя Володимирiвна обiймала посади: ведучий спецiалiст вiддiлу розробки та впровадження економiчних переутворень, начальник вiддiлу економiчного аналiзу, начальник бюро економiчного аналiзу планово-економiчного вiддiлу Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ревiзiйної комiсiї Гринишина Юлiя Володимирiвна має повноваження перевiряти фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за результатами фiнансового року, влаштовувати спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, приймати участь у засiданнях на яких вирiшуються питання, пов'язанi з проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Ревiзiйної комiсiї в межах повноважень, що передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї Гринишина Юлiя Володимирiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) вимагати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання документацiї, що необхiдна для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) отримувати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) здiйснювати пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
6) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв, засiдань Наглядової ради i Правлiння;
7) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, засiдань Наглядової ради та Правлiння з метою вирiшення питань, пов'язаних iз загрозою суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань посадових осiб Товариства;
8) має право бути присутнiм на Загальних зборах та бере участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
9) має право бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства у разi розгляду висновкiв за пiдсумками перевiрки, що проводилася Ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою Наглядової ради або Правлiння
10) брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
11) здiйснювати пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
12) не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
13) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Правлiнню, Ревiзiйнiй комiсiї iнформацiю про виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства.

Виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.

У 2013 роцi на посадi члена Ревiзiйної комiсiї вiдбулися такi змiни:
26.04.2013р. Загальними зборами Товариства (протокол №26) були прийнятi наступнi рiшення:
- припинити повноваження i звiльнити з 26 квiтня 2013 року з посади члена Ревiзiйної комiсiї Савицьку Iннесу Борисiвну. Особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 16.05.2011р. по 26.04.2013р. включно.
- обрати до складу ревiзiйної комiсiї Товариства Гринишину Юлiю Володимирiвну.

Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Гурєєв Максим Костянтинович Член Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2011 - по 15.05.2014р. включно
Паспортні дані ., ., .
Освіта Вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора дирекцiї з правового забезпечення Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Гурєєв Максим Костянтинович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
2) має право вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
3) у складi Наглядової ради вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради Товариства;
4) має право вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своїх особистих пропозицiй щодо прийняття рiшень з питань порядку денного, що вiдрiзняються вiд загальних рiшень;
5) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.
6) проводить монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства.

Посадова особа отримує винагороду згiдно посадового окладу.
Посадова особа обрана членом Наглядової ради на Загальних зборах, якi вiдбулися 14.04.2011р.
В даний час обiймає посаду директора дирекцiї з правового забезпечення Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Бєлоусова Олена Андріївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2013 - по 25.04.2016р. включно
Паспортні дані ., ., .
Освіта Вища
Попередне місце роботи Протягом останнiх п’яти рокiв Бєлоусова Олена Андрiївна обiймала посаду головного спецiалiста дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод",
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ревiзiйної комiсiї Бєлоусова Олена Андрiївна має повноваження перевiряти фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за результатами фiнансового року, влаштовувати спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, приймати участь у засiданнях на яких вирiшуються питання, пов'язанi з проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Ревiзiйної комiсiї в межах повноважень, що передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї Бєлоусова Олена Андрiївна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) вимагати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання документацiї, що необхiдна для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) отримувати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) здiйснювати пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
6) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв, засiдань Наглядової ради i Правлiння;
7) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, засiдань Наглядової ради та Правлiння з метою вирiшення питань, пов'язаних iз загрозою суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань посадових осiб Товариства;
8) має право бути присутнiм на Загальних зборах та бере участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
9) має право бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства у разi розгляду висновкiв за пiдсумками перевiрки, що проводилася Ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою Наглядової ради або Правлiння
10) брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
11) здiйснювати пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
12) не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
13) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Правлiнню, Ревiзiйнiй комiсiї iнформацiю про виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства.

Виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.

У 2013 роцi на посадi члена Ревiзiйної комiсiї вiдбулися такi змiни:
26.04.2013р. Загальними зборами Товариства (протокол №26) були прийнятi наступнi рiшення:
- припинити повноваження i звiльнити з 26 квiтня 2013 року з посади члена Ревiзiйної комiсiї Боголюбського Андрiя Миколайовича. Особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 16.05.2011р. по 26.04.2013р. включно.
- обрати до складу ревiзiйної комiсiї Товариства Бєлоусову Олену Андрiївну.

В даний час перебуває на посадi головного спецiалiста дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).

Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Ємченко Андрій Валентинович Голова Наглядової ради
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2011 - по 15.05.2014р. включно
Паспортні дані ., ., .
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник генерального директора з стратегiчного розвитку Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Наглядової ради Ємченко Андрiй Валентинович органiзовує роботу Наглядової ради та приймає на себе обов'язки щодо захисту прав акцiонерiв Товариства в межах повноважень, що передбаченi Статутом Товариства i Положенням про Наглядову раду Товариства.
Голова Наглядової ради має наступнi повноваження та обов'язки:
1) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
2) у складi Наглядової ради вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням цих рiшень;
3) має право вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своїх особистих пропозицiй щодо прийняття рiшень з питань порядку денного, що вiдрiзняються вiд загальних рiшень;
4) здiйснює пiдготовку доповiдi та звiтує перед рiчними Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства;
5) вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв;
6) органiзовує проведення монiторингу стану Товариства та пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
8) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства i рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.

Посадова особа отримує винагороду згiдно посадового окладу.

Посадова особа обрана членом Наглядової ради на Загальних зборах, якi вiдбулися 14.04.2011р., та обрана на посаду Голови Наглядової ради 16.05.2011р., протокол засiдання Наглядової ради №1 вiд16.05.2011р.
В даний час посадова особа обiймає посаду заступника генерального директора з стратегiчного розвитку Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Бєлих Володимир Вікторович Член Правлiння
Рік народження 1955 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.12.2012 - по 15.05.2014р. включно
Паспортні дані ., ., .
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: перший заступник генерального директора - директор з виробництва, голова Правлiння – генеральний директор, директор з виробництва - начальник виробничого вiддiлу ПАТ "ДМЗ"; заступник директора з виробництва Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Бєлих Володимир Вiкторович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Правлiння;
2) у складi Правлiння вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Правлiння;
3) здiйснює органiзацiю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України;
4) здiйснює керiвництво поточною роботою структурних пiдроздiлiв Товариства i координує їх роботу;
5) здiйснює керiвництво всiм комплексом робiт з пiдготовки виробництва, та випуску продукцiї (надання послуг);
6) забезпечує оперативний контроль за виконанням добових графiкiв, контролює стан незавершеного виробництва, забезпечує виконання виробничих планiв i графiкiв;
7) здiйснює керiвництво роботами з оперативного управлiння виробництвом, забезпечує дотримання технологiчної та виробничої дисциплiни;
8) здiйснює оперативний контроль за забезпеченням виробництва сировиною та матерiалами, енергоресурсами, устаткуванням, транспортом та iн., здiйснює контроль за рацiональним i економним використанням матерiальних ресурсiв;
9) органiзовує розробку проектiв планiв розвитку Товариства i його структурних пiдроздiлiв, представляє їх на затвердження Головi Правлiння - генеральному директору, здiйснює контроль за виконанням планiв виробництва продукцiї;
10) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Правлiння Товариства;
11) дотримується правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв.

Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiщення посад.
Призначено на посаду згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №25 вiд 18.12.2012р.) на строк з 19.12.2012 р. по 15.05.2014 р. включно.
В даний час обiймає посади: директор з виробництва - начальник виробничого вiддiлу ПАТ "ДМЗ", за сумiсництвом; заступник директора з виробництва Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Соколова Людмила Володимирівна Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2011 - по 15.05.2014р. включно
Паспортні дані ., ., .
Освіта Вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник генерального директора з фiнансiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Соколова Людмила Володимирiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
2) має право вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
3) у складi Наглядової ради вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради Товариства;
4) має право вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своїх особистих пропозицiй щодо прийняття рiшень з питань порядку денного, що вiдрiзняються вiд загальних рiшень;
5) проводить монiторинг стану Товариства та пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
6) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.

Посадова особа отримує винагороду згiдно посадового окладу.

Посадова особа обрана членом Наглядової ради на Загальних зборах, якi вiдбулися 14.04.2011р.
В даний час обiймає посаду заступника генерального директора з фiнансiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Оніщенко Світлана Федорівна Член Наглядової ради
Рік народження 1956 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2011 - по 15.05.2014р. включно
Паспортні дані ., ., .
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор дирекцiї з економiки Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Онiщенко Свiтлана Федорiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
2) має право вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
3) у складi Наглядової ради вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради Товариства;
4) має право вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своїх особистих пропозицiй щодо прийняття рiшень з питань порядку денного, що вiдрiзняються вiд загальних рiшень;
5) проводить монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
6) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.

Посадова особа отримує винагороду згiдно посадового окладу.

Посадова особа обрана членом Наглядової ради на Загальних зборах, якi вiдбулися 14.04.2011р.
В даний час обiймає посади: директора дирекцiї з економiки Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Устинов Володимир Віталійович Член Правлiння
Рік народження 1954 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2011 - по 15.05.2014р. включно
Паспортні дані ., ., .
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор з економiки ПАТ "ДМЗ"; заступник директора з економiки Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Устинов Володимир Вiталiйович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Правлiння;
2) у складi Правлiння вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Правлiння;
3) здiйснює органiзацiю i вдосконалення економiчної дiяльностi Товариства, спрямованої на пiдвищення ефективностi виробництва i зниження собiвартостi продукцiї, робiт, послуг;
4) органiзовує розробку методiв економiчної оцiнки заходiв, спрямованих на розвиток нової технiки, вдосконалення органiзацiї виробництва, а також пропозицiй щодо практичного використання результатiв наукових дослiджень в областi економiки;
5) координує роботу з економiчного планування в Товариствi, спрямовану на виявлення i використання резервiв виробництва;
6) здiйснює керiвництво розробкою бiзнес-планiв;
7) здiйснює контроль за пiдготовкою i наданням звiтностi у встановленi термiни вiдповiдним органам;
8) здiйснює аналiз результатiв дiяльностi Товариства;
9) координує роботу комерцiйних i фiнансових служб Товариства;
10) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Правлiння Товариства.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiщення посад.
Призначено на посаду згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства, протокол №1 вiд 16.05.2011 р.
В даний час обiймає посаду заступника директора дирекцiї з економiки Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).

Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Надич Ігор Богданович Член Наглядової ради
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2011 - по 15.05.2014р. включно
Паспортні дані ., ., .
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор дирекцiї з управлiння власнiстю Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Надич Iгор Богданович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
2) має право вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
3) у складi Наглядової ради вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради Товариства;
4) має право вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своїх особистих пропозицiй щодо прийняття рiшень з питань порядку денного, що вiдрiзняються вiд загальних рiшень;
5) виконує обов'язки секретаря Наглядової ради, включаючи ведення протоколiв засiдань Наглядової ради, оформлення i надання виписок з протоколiв засiдань Наглядової ради, листування в справах Наглядової ради;
6) проводить монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
7) виконує iншi повноваження, що передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.

Посадова особа отримує винагороду згiдно посадового окладу.

Посадова особа обрана членом Наглядової ради на Загальних зборах, якi вiдбулися 14.04.2011р.
В даний час обiймає посаду директора дирекцiї з управлiння власнiстю Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Стрельцова Людмила Федорівна Член Правлiння - головний бухгалтер за сумiсництвом.
Рік народження 1955 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2011 - по 15.05.2014р. включно
Паспортні дані ., ., .
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ "ДМЗ"; головний бухгалтер Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння - головний бухгалтер за сумiсництвом Стрельцова Людмила Федорiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Правлiння;
2) у складi Правлiння вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Правлiння;
3) органiзовує i контролює ведення бухгалтерського i податкового облiку всiх господарських операцiй Товариства;
4) здiйснює систематичний поточний контроль за обгрунтованiстю господарських операцiй;
5) здiйснює спiльно з iншими службами та вiддiлами економiчний аналiз фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв;
6) здiйснює контроль за облiком результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
7) контролює нарахування i своєчасне перерахування платежiв до державного бюджету, єдиного соцiального внеску в пенсiйний фонд, контролює розрахунки з iншими фондами, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам;
8) забезпечує використання сучасних засобiв механiзацiї i автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт;
9) здiйснює контроль органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в структурних пiдроздiлах Товариства, проведення своєчасного iнструктажу працiвникiв з питань бухгалтерського облiку;
10) здiйснює контроль за достовiрнiстю бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв;
11) здiйснює контроль за наданням бухгалтерської та податкової звiтностi у встановленi термiни вiдповiдним органам;
12) органiзовує i контролює проведення в цехах i службах заводу вибiрковi цiльовi перевiрки, перiодичних i рiчних iнвентаризацiй всiх статей балансу;
13) контролює пiдготовку та аналiз звiтiв для надання їх на розгляд Правлiння i Наглядової ради Товариства;
14) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Правлiння Товариства.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiщення посад.
Призначено на посаду згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства, протокол №1 вiд 16.05.2011 р.
В даний час обiймає посади: головний бухгалтер ПАТ "ДМЗ" за сумiсництвом; заступник головного бухгалтера Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка,141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Селіверстов Олександр Євгенович Голова Правлiння-генеральний директор
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.12.2013 - по 15.05.2014р. включно
Паспортні дані ., ., .
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор дирекцiї з зовнiшньоекономiчної дiяльностi та збуту металопродукцiї, заступник генерального директора з логiстики Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Правлiння-генеральний директор очолює виконавчий орган Товариства (далi - Правлiння) та забезпечує ефективне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства.
Голова Правлiння-генеральний директор має наступнi повноваження та обов'язки:
1) здiйснює оперативне управлiння Товариством вiдповiдно до планiв його дiяльностi;
2) виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
3) у складi Правлiння вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Правлiння та здiйснює контроль за виконанням цих рiшень;
4) формує апарат управлiння Товариства, затверджує його структуру i штатний розклад, кошторис на його утримання, затверджує штатний розклад структурних пiдроздiлiв, фiлiй i представництв;
5) здiйснює керiвництво Правлiнням та органiзовує його роботу, скликає засiдання Правлiння та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Правлiння;
6) має право вимагати внесення до протоколу засiдання Правлiння своїх особистих пропозицiй щодо прийняття рiшень з питань порядку денного, що вiдрiзняються вiд загальних рiшень;
7) звiтує перед рiчними Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Правлiння, загальний стан Товариства та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства;
8) органiзовує впровадження у виробництво нової технiки та прогресивної технологiї;
9) органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства;
10) органiзовує матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Товариства;
11) органiзовує реалiзацiю (збут) продукцiї (товарiв, робiт, послуг) виробленої Товариством;
12) сприяє юридичному, економiчному, бухгалтерському та iнформацiйному забезпеченню дiяльностi Товариства;
13) органiзовує впровадження нових, прогресивних форм i методiв господарювання, створення органiзацiйних та економiчних умов для високопродуктивної працi в Товариствi;
14) розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти;
15) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх установах, пiдприємствах, органiзацiях України та iнших державах;
16) приймає (звiльняє) на роботу та укладає контракти з працiвниками Товариства;
17) укладає рiзного роду угоди та iншi юридичнi акти, видає довiреностi, вiдкриває в банках рахунки Товариства;
18) затверджує положення про структурнi пiдроздiли, вiддiли та служби Товариства;
19) застосовує до членiв трудового колективу Товариства мiри заохочення, накладає на них стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України;
20) приймає рiшення, пiдписує накази з оперативних питань внутрiшньої дiяльностi Товариства;
21) укладає колективний договiр iз трудовим колективом;
22) у випадку укладення цивiльно-правових або трудових договорiв з працiвниками Товариства, визначення i забезпечення умов їх працi i вiдпочинку, оплати працi i вiдпочинку Голова Правлiння дiє згiдно чинному законодавству України з урахуванням особливостей, передбачених Статутом Товариства;
23) створює для працiвникiв Товариства безпечнi та сприятливi умови працi;
24) забезпечує виконання заходiв мобiлiзацiйної пiдготовки;
25) визначає склад i обсяг iнформацiї, що є комерцiйною таємницею Товариства, i порядок її захисту;
26) забезпечує збереження конфiденцiйної iнформацiї у Товариствi, а також здiйснює органiзацiйнi та практичнi заходи щодо створення умов для забезпечення охорони державної таємницi (у разi наявностi iнформацiї, яка є державною таємницею);
27) виконує iншi обов'язки щодо забезпечення дiяльностi Товариства, визначенi чинним законодавством України,

Посадовiй особi встановлено посадовий оклад вiдповiдно до штатного розкладу, який дiє в Товариствi.

У 2013 роцi на посадi голови Правлiння - генерального директора вiдбулися такi змiни:
26.12.2013р. Наглядовою радою Товариства (протокол №38) були прийнятi наступнi рiшення:
- припинити повноваження i звiльнити з посади голови Правлiння - генерального директора Чумаченка Iгоря Iвановича. Особа перебувала на посадi голови Правлiння – генерального директора з 19.12.2012р. по 26.12.2013р. включно.
- призначити на посаду голови Правлiння – генерального директора Селiверстова Олександра Євгеновича на строк з 27.12.2013р. по 15.05.2014р. включно.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.
Юшков Євген Олександрович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2013 - по 25.04.2016р. включно
Паспортні дані ., ., .
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Протягом останнiх п’яти рокiв Юшков Євген Олександрович обiймав наступнi посади: заступник директора дирекцiї з монiторингу виробничо-господарської дiяльностi департаменту з роботи зi стратегiчними партнерами, директор дирекцiї економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних проектiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Ревiзiйної комiсiї органiзовує роботу комiсiї пiд час проведення перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства в межах повноважень, що передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї має наступнi повноваження та обов'язки:
1) скликати засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджувати порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
2) брати участь у перевiрках фiнансово - господарської дiяльностi Товариства;
3) здiйснювати пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
4) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
5) здiйснювати пiдготовку доповiдi та звiтувати перед рiчними Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї та пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод;
6) має право бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
7) має право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства у разi розгляду висновкiв за пiдсумками перевiрки, що проводилася Ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою Наглядової ради або Правлiння Товариства;
8) у складi Ревiзiйної комiсiї вносити пропозицiї щодо порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, засiдань Наглядової ради та Правлiння Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз загрозою суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань посадових осiб Товариства;
9) мати доступ до iнформацiї та документiв щодо фiнансово - господарської дiяльностi Товариства в межах, визначених Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства;
10) отримувати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
11) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
12) не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську та iншу iнформацiю, яка йому стала вiдома у зв'язку з виконанням обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її в особистих iнтересах чи iнтересах третiх осiб як у перiод виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї, так i протягом 2 рокiв з дати припинення роботи у Товариствi;
13) дотримуватися усiх правил та процедур, передбачених внутрiшнiми документами Товариства, що пов'язанi з режимом безпеки та зберiганням конфiденцiйної iнформацiї Товариства;
14) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства i рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.

Виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.

У 2013 роцi на посадi голови Ревiзiйної комiсiї вiдбулися такi змiни:
26.04.2013р. Загальними зборами Товариства (протокол №26) були прийнятi наступнi рiшення:
- припинити повноваження i звiльнити з 26 квiтня 2013 року з посади голови Ревiзiйної комiсiї Ковальова Анатолiя Iвановича. Особа перебувала на посадi голови Ревiзiйної комiсiї з 16.05.2011р. по 26.04.2013р. включно.
- обрати до складу ревiзiйної комiсiї Товариства Юшкова Євгена Олександровича.

Юшков Євген Олександрович обраний на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї на засiданнi Ревiзiйної комiсiї 26.04.2013р., протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї №1.
В даний час перебуває на посадi директора дирекцiї економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних проектiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).

Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Шпундра Микола Григорович Член Правлiння
Рік народження 1954 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2011 - по 15.05.2014р. включно
Паспортні дані ., ., .
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор з персоналу ПАТ "ДМЗ", заступник директора з органiзацiї працi та персоналу Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул.Iвана Ткаченка, 141), директор дирекцiї з органiзацiї управлiння та персоналу Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул.Iвана Ткаченка, 122).
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Шпундра Микола Григорович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Правлiння;
2) у складi Правлiння вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Правлiння;
3) бере участь в розробцi та укладеннi колективного договору, контролює його виконання;
4) здiйснює керiвництво розробки поточних i перспективних планiв з працi, заробiтної плати, кадрам, навчання та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Товариства, контролює виконання цих планiв;
5) керує роботою з вдосконалення структури управлiння Товариства i методiв управлiння структурними пiдроздiлами Товариства з метою пiдвищення ефективностi виробництва;
6) здiйснює керiвництво розробкою положень з оплати працi в структурних пiдроздiлах Товариства i приймає заходи з посилення їх стимулюючої ролi в пiдвищеннi продуктивностi працi та ефективностi виробництва;
7) здiйснює керiвництво розробкою положень, iнструкцiй та нормативних документiв з питань органiзацiї, нормування i оплати працi, навчання i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Товариства;
8) здiйснює керiвництво впровадженням наукової органiзацiї працi, заходiв щодо зниження трудомiсткостi продукцiї i пiдвищення рiвня нормування працi;
9) здiйснює контроль за складанням i своєчаснiстю надання звiтностi з працi, заробiтної плати та кадрам;
10) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Правлiння Товариства.

Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiщення посад.
Призначено на посаду згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства, протокол №1 вiд 16.05.2011 р.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Крикунов Борис Петрович Член Правлiння
Рік народження 1945 р. н. (77 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2011 - по 15.05.2014р. включно
Паспортні дані ., ., .
Освіта Вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: технiчний директор - головний iнженер ПАТ "ДМЗ"; головний iнженер Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Крикунов Борис Петрович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Правлiння;
2) у складi Правлiння вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Правлiння;
3) здiйснює керiвництво виробничими процесами з випуску готової продукцiї вiдповiдно до вимог нормативної документацiї i умов Контрактiв;
4) здiйснює контроль за дотриманням проектної, конструкторської та технологiчної дисциплiни, правил i норм з охорони працi та технiки безпеки вiдповiдно до вимог нормативних документiв;
5) координує виконання робiт з пiдготовки виробництва та забезпечення цехiв енергоносiями;
6) здiйснює керiвництво розробкою планiв-графiкiв планово-запобiжних ремонтiв устаткування;
7) здiйснює керiвництво розробкою завдань на проектування i впровадження нестандартизованого устаткування, засобiв механiзацiї i автоматизацiї виробничих процесiв;
8) здiйснює технiчний нагляд за виготовленням i впровадженням нестандартизованого устаткування, засобiв механiзацiї i автоматизацiї виробничих процесiв;
9) здiйснює контроль за розробкою i впровадженням нормативно-технiчної документацiї;
10) здiйснює керiвництво розробкою програм технiчного переозброєння Товариства i забезпечує технiчне керiвництво реалiзацiї цих програм;
11) здiйснює контроль за патентознавством, рацiоналiзаторською i винахiдницькою дiяльнiстю, iнформацiйним забезпеченням Товариства;
12) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Правлiння Товариства.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiщення посад.
Призначено на посаду згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства, протокол №1 вiд 16.05.2011 р.
В даний час обiймає посади: технiчний директор - головний iнженер ПАТ "ДМЗ" за сумiсництвом; головний iнженер Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Ліцензії

Дата  
АВ № 583504 07.06.2011 Ветеринарна практика
Орган ліцензування Головне Управлiння ветеринарної медицини в Донецькiй областi
Дата видачі 07.06.2011
Дата закінчення 08.11.2014
Опис Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її продовження ще не розглядалося. Лiцензiя використовується для здiйснення оглядiв, лiкування, проведення лабораторних дослiджень, профiлактичних заходiв, спостереження за тваринами та птахами, якi утримуються в зоопарку на територiї паркового комплексу.
АГ № 577937 31.05.2011 Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури
Орган ліцензування Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України
Iнспекцiя державного архiтектурно-будiве
Дата видачі 31.05.2011
Дата закінчення 07.07.2015
Опис Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще не розглядалося. Лiцензiя використовується для створення нових об'єктiв архiтектури та наглядом за iснуючими об'єктами архiтектури.
АД № 032481 18.07.2012 Надання послуг з охорони власностi та грамадян
Орган ліцензування МВС
Дата видачі 18.07.2012
Опис Лiцензiя використовується для здiйснення охорони об'єктiв власностi; охорони вантажiв при транспортуваннi; надання послуг з охорони стороннiм органiзацiям i особам. Термiн дiї лiцензiї необмежений.
АД № 037668 21.06.2012 Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення
Орган ліцензування Державна Iнспекцiя техногенної безпеки України
Дата видачі 21.06.2012
Опис Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення. Термiн дiї необмежений.
АЕ № 194984 21.03.2013 Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), знищення використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) „Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв”
Орган ліцензування Державна служба України з контролю за наркотиками
Дата видачі 21.03.2013
Дата закінчення 21.03.2018
Опис Лiцензiя необхiдна для використання знеболюючих препаратiв у пунктах медичної допомоги робiтникам заводу при отриманнi виробничих травм.
№ БС150-14-0093602 11.12.2012 Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби
Орган ліцензування Український державний центр радiочастот
Дата видачі 11.12.2012
Дата закінчення 07.11.2017
Опис Дозвiл використовується для експлуатацiї радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби. Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще не розглядалося.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ»
#25096917
Адреса 04080, Україна, м. Київ, вул.Фрунзе,40
Діятельність Страховi послуги
Ліцензія
№ АВ № 584515
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
з 02.04.2009
Контакти (044) 463 64 21 , (044) 417 16 15
Примітки Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої пожежноi охорони i членiв добровiльних пожежних дружин
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЛОБАЛ КАСТОДIАН" #37956893
Адреса 01042, Україна, м. Київ, вул. Чигорiна, 18, примiщення 225
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №263421
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 277-23-52, (044) 286-71-70
Примітки ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДIАН" надає послуги вiдповiдно до договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникiв.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 279-65-40, (044) 279-13-25, (044) 279-13-22
Примітки Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", дiє на пiдставi Закону та надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв: приймання та зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента, вiдкриття та ведення рахунку емiтента в цiнних паперах, виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень емiтента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" #21603903
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Ліцензія
№ 0152
Аудиторською палатою України
з 26.01.2001
Контакти (044) 490 67 77, (044) 490 67 38
Примітки Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" надає емiтенту аудиторськi послуги з перевiрки рiчної звiтностi.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ»
#25096917
Адреса 04080, Україна, м. Київ, вул.Фрунзе,40
Діятельність Страховi послуги
Ліцензія
№ АВ № 584515
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
з 02.04.2009
Контакти (044) 463 64 21 , (044) 417 16 15
Примітки Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої пожежноi охорони i членiв добровiльних пожежних дружин
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЛОБАЛ КАСТОДIАН" #37956893
Адреса 01042, Україна, м. Київ, вул. Чигорiна, 18, примiщення 225
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №263421
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 277-23-52, (044) 286-71-70
Примітки ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДIАН" надає послуги вiдповiдно до договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникiв.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 279-65-40, (044) 279-13-25, (044) 279-13-22
Примітки Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", дiє на пiдставi Закону та надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв: приймання та зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента, вiдкриття та ведення рахунку емiтента в цiнних паперах, виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень емiтента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" #21603903
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Ліцензія
№ 0152
Аудиторською палатою України
з 26.01.2001
Контакти (044) 490 67 77, (044) 490 67 38
Примітки Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" надає емiтенту аудиторськi послуги з перевiрки рiчної звiтностi.

Власники акцій

Власник Частка
Д/Н 0.00%
Паспорт -, -, -
Д/Н 0.00%
Паспорт -, -, -
Регiональне вiддiлення Фонду держмайна України по Донецькiй областi / #13511245 0.00%
Адреса Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 97
Код 13511245
Регiональне вiддiлення Фонду держмайна України по Донецькiй областi / #13511245 0.00%
Адреса Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 97
Код 13511245

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" / #30939178 173 312 483 шт 47.84%
Адреса Україна, м. Донецьк, вул.Iвана Ткаченка, 122
ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" / #30939178 173 312 483 шт 47.84%
Адреса Україна, м. Донецьк, вул.Iвана Ткаченка, 122
Fintest Trading Co Limited / HE 51541 55 122 977 шт 15.22%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Каллiполеос Дамаскiноу 1 Вiоларiс Коурт 3 п оф 302
Fintest Trading Co Limited / HE 51541 55 122 977 шт 15.22%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Каллiполеос Дамаскiноу 1 Вiоларiс Коурт 3 п оф 302
Н/Д 0 шт 0.00%
Паспорт -, -, -
Н/Д 0 шт 0.00%
Паспорт -, -, -