Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (23)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
Перевірки (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

#00191164

Основна інформація

Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
ЄДРПОУ 00191164
Адреса 85307, м. Покровськ, М-Н Шахтарський, буд. 7А
Номер свідоцтва про реєстрацію АД № 079733
Дата державної реєстрації 23.04.1996
Середня кількість працівників 1
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ «ВТБ БАНК»
МФО: 321767
Номер рахунку: 26001010167814
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ «ВТБ БАНК»
МФО: 321767
Номер рахунку: 26001010167814
Контакти
+38 (095) 866-21-50
osp@dmz.donetsk.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

Донецький металургiйний завод - одне з найстарiших металургiйних пiдприємств України. Засновником заводу було акцiонерне товариство "Новороссийское общество каменноугольного, железоделательного и рельсового производств", створене в 1869 роцi. У 1996 роцi державне пiдприємство "Донецький металургiйний завод" в процесi приватизацiї перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Донецький металургiйний завод" (скорочене найменування Товариства - ВАТ "ДМЗ"). В 1997 роцi почалася реалiзацiя iнвестицiйного проекту, згiдно з яким компанiя "MetalsRussia" (Великобританiя) iнвестувала в електросталеплавильний комплекс ВАТ "ДМЗ" устаткування для модернiзацiї електросталеплавильної печi та обжимного цеху. У рамках реалiзацiї програми реструктуризацiї пiдприємства на базi ВАТ "ДМЗ" у 1997-1998 р.р. були створенi окремi юридичнi особи: ЗАТ "ЦНДIВтормет", ТОВ "Калтоп". У 2010 р. ВАТ "ДМЗ" вийшло зi складу акцiонерiв ЗАТ "ЦНДIВтормет". У 2011 р. ПАТ "ДМЗ" вийшло зi складу учасникiв ТОВ "Калтоп". Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 14.04.2011р., найменування пiдприємства було змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "Донецький металургiйний завод" (скорочене найметування Товариства - ПАТ "ДМЗ"). Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариство не має. У своєму складі Товариство мало наступні виробничі підрозділи: 1. Сортопрокатне виробництво прокатного цеху включає три прокатних стани - 250, 350, 400, а також дільницю з обробки i ремонту валкiв. 2. Листопрокатне виробництво прокатного цеху включає листопрокатний стан 2300. У 2017 роцi внаслiдок незалежних вiд Товариства обставин на тимчасово неконтрольованiй територiї Україною органи управлiння Товариства, що призначенi у встановленому законодавством України порядку, втратили контроль над активами та дiяльнiстю Товариства у м. Донецьк. Керiвництву Товариства припинено доступ до матерiальних ресурсiв та основних виробничих фондiв пiдприємства, що унеможливлює забезпечення працiвникам безпечних умов працi та здiйснення контролю за виконанням правил технiки безпеки на виробництвi. Товариство перереєстроване 31.03.17 р. на контрольованiй територiї Україною за адресою: м. Покровськ Донецької областi, вул. Торгiвельна 106А. З 31.03.2017 г. Товариством дiяльнiсть не здiйснюється за основним видом (код КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів). Пiсля перереєстрацiї у складi Товариства працювали за сумiсництвом Голова Правлiння та головний бухгалтер. Станом на 31.12.2018 обліковується тільки Голова Правління.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом в 2018 роцi - 1 особа, (за сумiсництвом працювали в 2017 роцi - 2 особи). ФОТ за 2018 рік - 0.

Участь у об'єднаннях

Товариство не є членом будь яких об'єднань.

Спільна діяльність

Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами в звiтному перiодi емiтентом не здiйснювалась.

Пропозиції щодо реорганізації

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб на протязi звiтного перiоду не надходили.

Облікова політика

Облiкова полiтика пiдприємства визначена в наказi №11 вiд 29.12.2017р. Бухгалтерський облiк у товариствi здiйснюється згiдно з Законом України вiд 16.07.1999 р. №996-ХIУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Ця фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Використання оцiнок i суджень Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про непередбаченi активи та зобов'язання. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Оцiнки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони переглядаються, а також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки. Викладенi далi принципи облiкової полiтики застосовувалися Товариством послiдовно протягом перiоду, поданого у цiй фiнансовiй звiтностi. При визнанні об'єкта основних засобів як активу здійснюється його оцінка за первісною вартістю. Після визнання об'єкт основних засобів такі об'єкти обліковуються за переоціненою вартістю. При переоцінці основних засобів застосовується індексаційний метод. Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості переоціненого об'єкта щомісяця включається пропорційно нарахованій амортизації до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Інформацію про суму накопиченої амортизації відображається в Звіті про фінансовий стан. До інвестиційної нерухомості відносять нерухомість, призначену для отримання орендних платежів або збільшення власного капіталу і використовувану для власних потреб менш ніж на 1,0% від загальної площі нерухомості. При визнання об'єкта інвестиційної нерухомості в якості активу , оцінка таких активів відбувається за собівартістю. Після визнання об'єкт інвестиційної нерухомості оцінюють за собівартістю мінус амортизаційні витрати і витрати по зменшенню корисності. Розрахунковi середнi залишковi строки корисного використання значних одиниць основних засобiв такi: Будiвлi та споруди 3 - 56 рокiв Виробниче обладнання 1 - 24 рокiв Iнше 1 - 17 рокiв Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються. Капіталізуються витрати по позиках,які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційних активів. До кваліфікаційних активів відносять активи, підготовка яких до використання за призначенням або для продажу обов'язково вимагає період часу більше трьох місяців. Нематеріальні активи визнаютьсяі обліковуються за собівартістю При нарахуванні амортизації об'єктів основних засобів та інвестиційної нерухомості, нематеріальних активів використовуються прямолінійний метод,по об'єктах МНМА амортизація нараховується у розмірі 100% при введенні в експлуатацію. Інвестиції в спільні, асоційовані і дочірні підприємства оцінюються за собівартістю. Фінансові активи, придбані у результаті систематичних операцій, визнаються на дату операції за первісною вартістю, а подальша оцінка - за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. У звіті про фінансовий стан дебіторську заборгованість відображають з урахуванням резерву сумнівних боргів, величина якого розраховується за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Фінансові зобов'язання при первісноу визнанні оцінюють за справедливою вартістю з урахуванням витрат на проведення операції, а подальша оцінка - за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Короткострокова кредиторська заборгованість підлягає дисконтуваню в разі істотного ефекту від дисконтування. Істотним ефектом вважається ефект впливу на відповідну статтю фінансової звітності більше 10%. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно визнаються у валютi подання шляхом конвертацiї сум з iноземної валюти в українську гривню за обмiнним курсом, що дiяв на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, конвертуються в гривню за обмiнним курсом встановленим Нацiональним Банком України на дату балансу. Прибуток або збиток вiд курсових рiзниць по монетарних статтях - це рiзниця мiж амортизованою вартiстю у функцiональнiй валютi на початок перiоду, скоригованою на ефективну процентну ставку i платежi протягом перiоду, та амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованою за курсом обмiну на кiнець звiтного перiоду. Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, перераховуються у функцiональну валюту за курсами обмiну, що дiяли на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за первiсною вартiстю, перераховуються за курсами обмiну, що дiяли на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi перерахування, визнаються у прибутку або збитку, за винятком рiзниць, що виникають при перерахуваннi iнструментiв капiталу, наявних для продажу, якi визнаються в iншому сукупному доходi. При відпуску запасів у виробництво, продаж або іншому вибутті оцінка запасів здійснюється за методом ФІФО. Метод конкретної ідентифікації списання запасів застосовується при виконанні робіт по конкретному об'єкту. При продажу в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні оцінка запасів здійснюється по методу роздрібних цін. Втрати від знецінення запасів відображати прямого списання за статтею інші операційні витрати До складу статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" включаються готівкові грошові кошти в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках в банках (в т.ч. розподільчих), грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошових коштів, зокрема депозити в банках терміном погашення трохи більше одного місяця. Наказом про облікову політику передбачено створення забезпечення для відшкодування майбутніх операційних витрат на: - виплату відпускних працівникам підприємства, визначаючи його величину твором фактично нарахованої працівникам заробітної плати та коефіцієнта, обчисленого відношенням річної планової суми на оплату відпускних до загального річного планового фонду оплати праці; - відновлення навколишнього середовища, оцінюючи зобов'язання на кожну дату складання фінансової звітності в сумі дисконтованого значення витрат, які будуть потрібні для погашення зобов'язання через певний період; - виконання гарантійних зобов'язань; - погашення зобов'язань щодо програм пенсійного забезпечення з визначеною виплатою; - інші забезпечення. Дохід від реалізації послуг визнаєтьсяи в звітному періоді після надання послуг, виходячи зі стадії завершеності робіт за кожним договором. Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи. Оцінку ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом визначють методом вимірювання та оцінки виконаної роботи. Класифікація витрати за функціями і розподіл за такими статтями: Операційні витрати: - Собівартість реалізації - Адміністративні витрати - Витрати на збут - інші операційні витрати Неопераційні витрати: - Фінансові витрати - Витрати від участі в капіталі - Інші витрати З метою класифікації операційними витратами вважаються витрати, пов'язані з операційною діяльністю. Операційною діяльністю вважати основну діяльність підприємства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. У Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід курсові різниці відображати згорнуто. Надходження від отриманих дивідендів показується в звіті про рух грошових коштів, як рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності. Виплата відсотків за користування грошовими коштами показується в звіті про рух грошових коштів, як рух грошових коштів в результаті фінансової діяльності.

Продукція

З 01.04.2017 р. Товариство не здійснює діяльності за основним видом. Виробничi потужностi Товариства розташованi на тимчасово неконтрольованiй владою Україною територiї Донецької областi, де проводитьса антитерористична операцiя. Подальша нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi спричинить негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо.

Активи

У 2017 роцi Товариство втратило змогу здiйснювати подальший контроль над виробничими активами Товариства, а також операцiйною дiяльнiстю через незаконне захоплення виробничих i адмiнiстративних примiщень невстановленними особами. Керiвництву Товариства припинено доступ до матерiальних ресурсiв та основних виробничих фондiв підприємства тому інформація про придбання та відчудження активів за минулі періоди відсутня. Товариство перереєстроване 31.03.17 р. на контрольованiй Україною територiї у м. Покровськ Донецької областi. За перший квартал 2017р iнформацiя щодо придбання основних засобiв вiдсутня. З 01.04.17 р по 31.12.2017 р основнi засоби не купувались та не вводилися в експлуатацiю. У 2018 році активи Товариство знаходяться не під контролем підприемства. На активи, що знаходяться не під контролем Товариства нараховані резерв знецінення в обсязі 427 349545,90 грн.

Основні засоби

У 2017 роцi внаслiдок незалежних вiд Товариства обставин на тимчасово неконтрольованiй територiї Україною органи управлiння Товариства, що призначенi у встановленому законодавством України порядку, втратили контроль над активами та дiяльнiстю Товариства у м. Донецьк. Керiвництву Товариства припинено доступ до матерiальних ресурсiв та основних виробничих фондiв пiдприємства, що унеможливлює забезпечення працiвникам безпечних умов працi та здiйснення контролю за виконанням правил технiки безпеки на виробництвi. Протягом 2018 року під контролем Товариства знаходиться нежитлове приміщення в м.Київ та 2 паркоміста . Нежитлове приміщення здається в операційну оренду . По об'єктах основних засобів та нематеріальних активів, що знаходяться не під контролем Товариства нараховано зменшення корисності за рахунок збільшення зносу до рівня нульової залишкової вартості. Докладнiше iнформацiя про основнi засоби Товариства (ступiнь їх зносу, термiн використання, первiсна вартiсть) викладена у роздiлi "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)", та у примiтках.

Проблеми

З 01.04.2017 р Товариство не здiйснює дiяльностi за основним видом, внаслідок втрати контролю над виробничими активами. На результати дiяльностi Товариства суттєвий вплив має можливiсть вiдновити подальший контроль над виробничими активами Компанiї. Подальша нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi спричинить негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Внаслiдок невизначеностi щодо статусу та можливостi економiчної дiяльностi на тимчасово неконтрольованiй владою України територiї Донецької областi важко спрогнозувати, однак цi фактори можуть мати подальший серйозний негативний вплив на дiяльнiсть пiдприємства.

Фінансова політика

Джерелом фiнансування дiяльностi Товариства у 2018 роцi були надходження оплати за договорами оренди. Протягом звiтного перiоду Товариство в iнвестицiйних проектах участi не приймало, iнвестицiйних вкладень у Товариства не було. Структура капiталу Товариства на 31.12.2018 року становить всього -294864 тис. грн., в тому числi: власний капiтал - 90560 тис.грн; капiтал в дооцiнках - 471 тис.грн. , непокритий збиток 385895 тис.грн. Заборгованiсть за кредитами банкiв вiдсутня.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Протягом 2018 р. тривають договори на оренду майна. Iнформацiя про інші укладені договори в 2018 р. вiдсутня.

Стратегія подальшої діяльності

Всі виробничі потужності Товариства розташовані на території Донецької області, яка тимчасово не контролюється органами влади України з квітня 2014 року. З початку 2017 року залізничне сполучення з тимчасово непідконтрольними Україні територіями було заблоковано, що призвело до ускладнень у постачанні і відвантаженні готової продукції Товариства та інших промислових підприємств регіону. У березні 2017 року, керівництво Товариства тимчасово втратило змогу здійснювати подальший контроль над виробничими активами Товариства, а також операційною діяльністю Товариства через незаконне захоплення виробничих і адміністративних приміщень неустановленими особами. У зазначених умовах будь-яка виробнича діяльність Товариства на тимчасово непідконтрольній території Україні повністю припинена, зважаючи на неможливість її здійснення через дії обставин непереборної сили. Товариство не може розглядатися як таке, що може продовжуватиме здійснювати виробничу діяльність в осяжному майбутньому.

R&D

Витрати на дослiдження i розробки у 2018 р. були вiдсутнi.

Інше

Всі виробничі потужності Товариства розташовані на території Донецької області, яка тимчасово не контролюється органами влади України з вересня 2014 року. З початку 2017 року залізничне сполучення з тимчасово непідконтрольними Україні територіями було заблоковано, що призвело до ускладнень у постачанні і відвантаженні готової продукції Товариства та інших промислових підприємств регіону. У березні 2017 року, керівництво Товариства тимчасово втратило змогу здійснювати подальший контроль над виробничими активами Товариства, а також операційною діяльністю Товариства через незаконне захоплення виробничих і адміністративних приміщень неустановленими особами. У зазначених умовах будь-яка виробнича діяльність Товариства на тимчасово непідконтрольній території Україні повністю припинена, зважаючи на неможливість її здійснення через дії обставин непереборної сили. Товариство не може розглядатися як таке, що може продовжуватиме здійснювати виробничу діяльність в осяжному майбутньому.

Посадові особи

Ім'я Посада
Голік Ольга Вікторівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1986 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.07.2017 - на 3 роки
Освіта Донецький нацiональний унiверситет, Донецкий нацiональний технiчний унiверситет, Облiк та аудит.
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ведучiй спецiалiст, ПрАТ ДМЗ, 30939178
Примітки Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. До складу Ревізійної комісії входять голова та члени Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером. Одна й та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії неодноразово. За результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово- господарської діяльності Товариства. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам. Ревізійна комісія зобов'язана подати Наглядовій раді звіт та висновки, що підлягають затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка. Порядок проведення перевірок, порядок скликання і проведення засідань Ревізійної комісії, організація роботи Ревізійної комісії регулюється цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Документи, пов'язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства, повинні бути остаточно оформлені не пізніше 3 робочих днів з дня її закінчення. Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведені перевірки. Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові Ревізійної комісії для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки із зауваженням до нього. Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається Загальними зборами. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії Голік Ольгу Вікторівну на підставі рішення Загальних зборів (протокол 29 від 26.07.2017р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії. Особу обрано строком на 3 роки. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ведучий спеціаліст відділу міжнародної фінансової звітності дирекції з обліку та звітності. Голік Ольга Вікторівна обіймала посади ведучий спеціаліст відділу міжнародної фінансової звітності дирекції з обліку та звітності Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь"- металургійний завод" (місцезнаходження підприємства: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 11 років. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Виконання обов'язків Члена Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Харчевнікова Вікторія Миколаївна Член Правлiння
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2017 - на 3 роки
Освіта Донецький державний унiверситет, правознавство
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи начальник вiддiлу монiторингу програм та iнвестицiй, ПрАТ ДМЗ, 30939178
Примітки До складу Правління входять голова та члени Правління. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До виключної компетенції Правління належить: колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства; затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство; надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки; надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариствазазаявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства; затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім Положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та Положенням про філії та представництва; затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; затвердження штатного розкладу (розпису), змін до штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства; затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; складання квартальних звітів Правління та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Правління та надання їх на розгляд Загальним зборам; укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови Правління. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Член Правління - Харчевнікова Вікторія Миколаївна. Призначено на посаду члена Правління на підставі рішення Наглядової ради (протокол №65 від 10.04.2017р.). Посадову особу обрано строком на 3 роки. Попередні посади: начальник відділу моніторингу програм та інвестицій. Особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 31 рік. Посадовій особі за виконання обов'язків члена правління у 2018 році винагорода не виплачувалась. Винагорода як члену правління у натуральній формі посадовій особі у 2018 році не виплачувалась. Харчевнікова Вікторія Миколаївна обіймає посаду юрисконсульта департаменту з правового забеспечення ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод", місцезнаходження підприємств: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106 А). * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Лащенко Ігор Миколаєвич Голова Наглядової ради - незалежний директор
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2018 - до наступних рiчних загальних зборiв товариства
Освіта Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.Туган-Барановського , магістр з аудиту
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи заступник генерального директора з зовнішньоекономічної діяльності, ПрАТ ДМЗ, 30939178
Примітки Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. У разі тимчасової неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Наглядової ради протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства; прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; затвердження умов контрактів, які будуть укладатися з головою та членами Правління, встановлення розміру винагороди; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; прийняття рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; призначення голови та секретаря Загальних зборів, обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про придбання часток (акцій, паїв) в статутних капіталах інших юридичних осіб, про продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; у випадках, передбачених 3 акономУкраїни "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти (оферт) акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою, які придбали контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю голови Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду квартальних звітів Товариства; прийняття рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; прийняття рішення про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління у разі відсторонення голови Правління від здійснення повноважень; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Обрано на посаду голови та члена Наглядової ради Лащенко Ігоря Миколаєвича на підставі рішення Загальних зборів (протокол б/н від 24.04.2018р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради. Лащенко Ігор Миколаєвич обіймає посаду заступник генерального директора з комерційної діяльності ТОВ "Інкостіл Груп" (місцезнаходження: 01014 , м. Київ, б-р Дружби народів, буд.38). Загальний стаж роботи - 22 роки. Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини. Акціями Товариства не володіє. Виконання обов'язків голови Наглядової ради Товариства здійснюється на безоплатній основі. * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Варавка Тетяна Леонідівна Член Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2017 - на 3 роки
Освіта Донецький державний унiверситет, правознавство
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи начальник юридичного вiддiлу, ПрАТ ДМЗ, 30939178
Примітки До складу Правління входять голова та члени Правління. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До виключної компетенції Правління належить: колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства; затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство; надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки; надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства; затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім Положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та Положенням про філії та представництва; затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; затвердження штатного розкладу (розпису), змін до штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства; затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; складання квартальних звітів Правління та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Правління та надання їх на розгляд Загальним зборам; укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови Правління. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Член Правління - Варавка Тетяна Леонідівна. Призначено на посаду члена Правління на підставі рішення Наглядової ради (протокол №65 від 10.04.2017р.). Посадову особу обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 років. Акціями товариства не володіє. Посадовій особі за виконання обов'язків члена правління у 2018 році винагорода не виплачувалсь Винагорода як члену правління у натуральній форм і посадовій особі у 2018 році не виплачувалась. Варавка Тетяна Леонидівна займає посаду головного юрисконсульта ТОВ "Інкостіл Груп" (місцезнаходження підприємства: 01014 , м. Київ, б-р Дружби народів, буд.38). * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Гурєєв Максим Костянтинович Член Наглядової ради - представник акцiонера
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2018 - до наступних рiчних загальних зборiв товариства
Освіта Вища, Нацiональна юридична академiя України iм.Ярослава Мудрого, юрист
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи заступник директора дирекцiї по правовому забезпеченню, ПрАТ ДМЗ, 30939178
Примітки До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства; прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; затвердження умов контрактів, які будуть укладатися з головою та членами Правління, встановлення розміру винагороди; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; прийняття рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; призначення голови та секретаря Загальних зборів, обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про придбання часток (акцій, паїв) в статутних капіталах інших юридичних осіб, про продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти (оферт) акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою, які придбали контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю голови Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду квартальних звітів Товариства; прийняття рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; прийняття рішення про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління у разі відсторонення голови Правління від здійснення повноважень; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Обрано на посаду члена Наглядової ради Гурєєва Максима Костянтиновича на підставі рішення Загальних зборів (протокол б/н від 24.04.2018р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком до наступних річних загальних зборів товариства. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора дирекції з правового забезпечення Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь"- металургійний завод". Гурєєв Максим Костянтинович обіймає посаду: директор дирекції з юридичного забезпечення Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь"- металургійний завод" (місцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 22 рік. Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини. Особисто акціями товариства не володіє. Виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства здійснюється на безоплатній основі. * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Горбачова Тетяна Іванівна Член Наглядової ради - незалежний директор
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2018 - до наступних рiчних загальних зборiв товариства
Освіта Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрний iнженер-економiст
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи директор дирецкiї, ПрАТ ДМЗ, 30939178
Примітки До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства; прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; затвердження умов контрактів, які будуть укладатися з головою та членами Правління, встановлення розміру винагороди; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; прийняття рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; призначення голови та секретаря Загальних зборів, обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про придбання часток (акцій, паїв) в статутних капіталах інших юридичних осіб, про продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; у випадках, передбачених 3акономУкраїни "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого єзаінтересованість; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти (оферт) акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою, які придбали контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю голови Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду квартальних звітів Товариства; прийняття рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; прийняття рішення про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління у разі відсторонення голови Правління від здійснення повноважень; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Обрано на посаду члена Наглядової ради Горбачову Тетяну Іванівну на підставі рішення Загальних зборів (протокол б/н від 24.04.2018р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком до наступних річних загальних зборів товариства. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор дирекції економічного планування, аналізу та моніторингу інноваційних проектів. Горбачова Тетяна Іванівна обіймає посаду менеджер з адміністративної діяльності ТОВ "Інкостіл Груп" (місцезнаходження: 01014 , м. Київ, б-р Дружби народів, буд.38). Загальний стаж роботи - 36 років. Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини. Виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства здійснюється на безоплатній основі. Особисто акціями товариства не володіє. Обрана як незалежний директор. * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Соколова Людмила Володимирівна Член Наглядової ради - представник кцiонера
Рік народження 1948 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2018 - до наступних рiчних загальних зборiв товариства
Освіта Вища, Донецький державний унiверситет, бухгалтерський облiк, економiст
Стаж роботи 53 роки
Попередне місце роботи заступник генерального директора з фінансів, ПрАТ ДМЗ, 30939178
Примітки До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства; прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; затвердження умов контрактів, які будуть укладатися з головою та членами Правління, встановлення розміру винагороди; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; прийняття рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; призначення голови та секретаря Загальних зборів, обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про придбання часток (акцій, паїв) в статутних капіталах інших юридичних осіб, про продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти (оферт) акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою, які придбали контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю голови Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду квартальних звітів Товариства; прийняття рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; прийняття рішення про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління у разі відсторонення голови Правління від здійснення повноважень; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Обрано на посаду члена Наглядової ради Соколову Людмилу Володимирівну на підставі рішення Загальних зборів (протокол б/н від 24.04.2018р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком до наступних річних загальних зборів товариства. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПАТ "ДМ3", заступник генерального директора з фінансів Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь"- металургійний завод". Станом на 31.12.2018 р. особа обіймала посади: член Наглядової ради ПАТ "ДМ3", заступник генерального директора з фінансів ТОВ "Інкостіл Груп" (місцезнаходження: 01014 , м. Київ, б-р Дружби народів, буд.38). Загальний стаж роботи - 53 роки. Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини. Виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства здійснюється на безоплатній основі. Особисто акціями товариства не володіє. * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Никитенко Андрій Іванович Голова Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2017 - на 3 роки
Освіта Вища, Донецький Нацiональний Унiверситет,економiст.
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи начальник відділу майнових та земельних відносин, ПрАТ "ДМЗ", 30939178
Примітки 1. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає та органiзовує проведення засiдань, забезпечує ведення протоколiв засiдань, головує на засiданнях Правлiння. Голова Правлiння несе вiдповiдальнiсть за зберiгання документiв Товариства, перелiк яких визначається Законом України "Про акцiонернi товариства". 2. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. Голова Правління має право: скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; розподіляти обов'язки між членами Правління; діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь - які договори (угоди), рішення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, є менш ніж 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 3.7. відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах; підписувати інші документи від імені Товариства, рішення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; здійснювати поточне керівництво Товариством (приймати рішення, видавати накази, розпорядження і давати вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв) в межах своєї компетенції та на підставі рішень органів Товариства; розподіляти обов'язки між головними фахівцями Товариства, затверджувати посадові інструкції працівників Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи Товариства; приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, приймати будь - які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати трудові договори з керівниками філій та представництв від імені Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб; організовувати поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства; приймати рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рішенням Загальних зборів та Наглядової ради. У разі тимчасової відсутності голови Правління виконання його повноважень здійснює виконуючий обов'язки голови Правління, який призначається наказом голови Правління або членів Правління або головних фахівців Товариства. Призначений на посаду Голови Правління на підставі рішення Наглядової ради (протокол №65 від 10.04.2017р.). Посадову особу обрано строком на 3 роки. Попередні посади: заступник начальника відділу з реформування власності та цінних паперів, начальник відділу з реформування власності та цінних паперів. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Винагорода у 2018 році не виплачувалась. У натуральній формі винагорода у 2018 році не виплачувалась. Никитенко Андрій Іванович обіймає посаду генерального директора ТОВ "Група Енерго" (місцезнаходження: 85307, м. Покровськ, м-н Шахтарський, 7А). * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Пономарьова Тетяна Леонідівна Член Правлiння
Рік народження 1956 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2017 - на 3 роки
Освіта Донецький нацiональний унiверсiтет, економiст.
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи головний фахівець дирекції з корпоративного управління, ПрАТ ДМЗ, 30939178
Примітки До складу Правління входять голова та члени Правління. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До виключної компетенції Правління належить: колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства; затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство; надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки; надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариствазазаявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства; затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім Положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та Положенням про філії та представництва; затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; затвердження штатного розкладу (розпису), змін до штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства; затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; складання квартальних звітів Правління та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Правління та надання їх на розгляд Загальним зборам; укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови Правління. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Член Правління - Пономарьова Тетяна Леонідівна Призначено на посаду члена Правління на підставі рішення Наглядової ради (протокол №65 від 10.04.2017р.). Посадову особу обрано строком на 3 роки. Попередні посади: головний спеціаліст відділу цінних паперів, ревізор. Пономарьова Тетяна Леонідівна не працює. Акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 43 роки. Винагорода у 2018 році в грошовій та натуральній формі не виплачувалась. * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Надич Ігор Богданович Член Наглядової ради - представник акцiонера
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2018 - до наступних рiчних загальних зборiв товариства
Освіта Вища, Донецький державний унiверситет, юрист
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи начальник вiддiлу цiнних паперiв та iнвестування, ПрАТ ДМЗ, 30939178
Примітки До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства; прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; затвердження умов контрактів, які будуть укладатися з головою та членами Правління, встановлення розміру винагороди; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; прийняття рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; призначення голови та секретаря Загальних зборів, обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про придбання часток (акцій, паїв) в статутних капіталах інших юридичних осіб, про продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; у випадках, передбачених 3акономУкраїни "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти (оферт) акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою, які придбали контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю голови Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду квартальних звітів Товариства; прийняття рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; прийняття рішення про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління у разі відсторонення голови Правління від здійснення повноважень; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Обрано на посаду члена Наглядової ради Надича Ігора Богдановича на підставі рішення Загальних зборів (протокол б/н від 24.04.2018р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком до наступних річних загальних зборів товариства. Загальний стаж роботи - 22 роки. Винагорода як члену наглядової ради та голові наглядової ради товариства, в тому числі у натуральній формі, Надичу І.Б. у 2018 році не виплачувалась. Протягом останніх п'яти років Надич І.Б. займав посади директора дирекції з управління власністю, члена наглядової ради, голови наглядової ради. Станом на 31.12.2018р. Надич І.Б. займає посади менеджер з адміністративної діяльності ТОВ "Інкостіл Груп" (місцезнаходження: 01014 , м. Київ, б-р Дружби народів, буд.38). * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Юшков Євген Олександрович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.07.2017 - на 3 роки
Освіта Донецький державний технiчний унiверситет,електропривод та автоматизацiя промислових установок та технiчних комплексiв, iнженер електрик
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи заступник директора дирекцiї з монiторингу виробничо-господарської дiяльностi департаменту з роботи зi стратегiчними партнерами, ПрАТ ДМЗ, 30939178
Примітки Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії: - організовує роботу Ревізійної комісії; - скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; - доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам або особам чи органам, за ініціативою яких проводились перевірки; - підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. У разі тимчасової неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Ревізійної комісії протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. До складу Ревізійної комісії входять голова та члени Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам. Ревізійна комісія зобов'язана подати Наглядовій раді звіт та висновки, що підлягають затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка. Порядок проведення перевірок, порядок скликання і проведення засідань Ревізійної комісії, організація роботи Ревізійної комісії регулюється цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Документи, пов'язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства, повинні бути остаточно оформлені не пізніше 3 робочих днів з дня її закінчення. Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведені перевірки. Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові Ревізійної комісії для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки із зауваженням до нього. Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається Загальними зборами. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Обрано на посаду Голови та члена Ревізійної комісії Юшкова Євгена Олександровича на підставі рішення Загальних зборів (протокол 29 від 26.07.2017р.) та рішення Ревізійної комісії (протокол від 26.07.2017р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії. Особу обрано строком на 3 роки. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова Ревізійної комісії ПАТ "ДМ3", заступник директора дирекції з моніторингу виробничо-господарської діяльності департаменту з роботи зі стратегічними партнерами, директор дирекції економічного планування, аналізу та моніторингу інноваційних проектів Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь"- металургійний завод". Юшков Євген Олександрович обіймає посаду менеджер з адміністративної діяльності ТОВ "Інкостіл Груп" (місцезнаходження: 01014 , м. Київ, б-р Дружби народів, буд.38). Загальний стаж роботи - 22 рік. Акціями товариства не володіє. Посадова особа не має судимостей за корислив і та посадов і злочини. Виконання обов'язків Голови Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Новікова Світлана Іванівна Член Ревiзiної комiсiї
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.07.2017 - на 3 роки
Освіта Донецький державний унiверситет, економiст
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи ведучiй спецiалiст, ПрАТ ДМЗ, 30939178
Примітки Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. До складу Ревізійної комісії входять голова та члени Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером. Одна й та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії неодноразово. За результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово- господарської діяльності Товариства. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам. Ревізійна комісія зобов'язана подати Наглядовій раді звіт та висновки, що підлягають затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка. Порядок проведення перевірок, порядок скликання і проведення засідань Ревізійної комісії, організація роботи Ревізійної комісії регулюється цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Документи, пов'язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства, повинні бути остаточно оформлені не пізніше 3 робочих днів з дня її закінчення. Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведені перевірки. Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові Ревізійної комісії для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки із зауваженням до нього. Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається Загальними зборами. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії Новікову Світлану Іванівну на підставі рішення Загальних зборів (протокол 29 від 26.07.2017р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії. Особу обрано строком на 3 роки. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ведучий спеціаліст відділу оперативних перевірок дирекції з внутрішнього контролю та аудиту. Новікова Світлана Іванівна не працює. Загальний стаж роботи - 35 роки. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Виконання обов'язків Члена Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Падалка Інна Василівна Член Правлiння
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2017 - на 3 роки
Освіта Харкiвський юридичний iнститут. Правознавство
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи заступник директора дирекції з управління власністю, ПрАТ ДМЗ, 30939178
Примітки До складу Правління входять голова та члени Правління. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До виключної компетенції Правління належить: колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства; затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство; надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки; надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариствазазаявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства; затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім Положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та Положенням про філії представництва; затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; затвердження штатного розкладу (розпису), змін до штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства; затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; складання квартальних звітів Правління та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Правління та надання їх на розгляд Загальним зборам; укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови Правління. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Член Правління - Падалка Інна Василівна. Призначено на посаду члена Правління на підставі рішення Наглядової ради (протокол №65 від 10.04.2017р.). Посадову особу обрано строком на 3 роки. Попередні посади: заступник директора дирекції з управління власністю, член Наглядової ради. Падалка Інна Василівна обіймає посаду заступник директора департаменту правового забезпечення ТОВ "Група Енерго" (місцезнаходження: 85307, м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 7А. Акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 42 рік. Винагорода у 2018 році в грошовій та натуральній формі не виплачувалась. * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Ліцензії

Дата  
АД 032481 18.07.2012 Надання послуг з охорони власностi та громадян
Орган ліцензування МВС
Дата видачі 18.07.2012
Опис Ліцензія використовується для здійснення охорони об'єктів власності; охорони вантажів при транспортуванні; надання послуг з охорони стороннім організаціям і особам. Термін дії ліцензії необмежений.
АД 037668 21.06.2012 Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення
Орган ліцензування Державна Iнспекцiя техногенної безпеки України
Дата видачі 21.06.2012
Опис Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Термін дії необмежений.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЛОБАЛ КАСТОДIАН" #37956893
Адреса 01042, м. Київ, вул. Чигорiна, 18, примiщення 225
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №263421
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 277-23-52, (044) 286 7170
Примітки ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДIАН" надає послуги вiдповiдно до договору про обслуговування (вiдкриття) рахункiв у цiнних паперах власникiв.
АУДИТОРСЬКА ФІРМА В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА-АУДИТ" #24647491
Адреса 01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки,26, оф.304
Діятельність Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ Свідоцтво № 1715
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти 0444905507, 0444905507
Примітки Аудиторська фірма, яка надавала аудиторські послуги емітенту та провела аудит фінансової звітності ПАТ "МКХЗ" за 2018р.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04107, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Діятельність Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Ліцензія
№ Рішення № 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-00, (044) 591-04-00
Примітки З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

Власники акцій

Власник Частка
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Донецькiй областi / #13511245 0.00%
Адреса м. Харків, Майдан Театральний, будинок 1
Код 13511245

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" / #30939178 173 832 970 шт 47.99%
Адреса м.Покровськ, вул.Торгівельна, 1З6А
FINTEST TRADING CO LIMITED (ФІНТЕСТ ТРЕЙДІНГ КО ЛІМІТЕД) (Кіпр) / HE 51541 55 122 977 шт 15.22%
Адреса КІПР, Перайос, 13, район Лікавітос/Реіrаіоs, 13, Lyкаvітоs, м. Нікосія/Nісоsіа, 1З57
The Bank of New York Mellon (США) / US26135160 31 124 100 шт 8.59%
Адреса США, Lівеrтy Sтrеет , буд.225, Nеw Yоrк Сітy, NY 1З286
ВОЛОДЕНКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 22 905 802 шт 6.32%
Banque Pictet & Cie SA (Швейцарія) / CH-660-002 23 466 619 шт 6.48%
Адреса ШВЕЙЦАРІЯ, Rоuт dеs Асасіаs, буд.6З, Саrоugе Gе, 1227
Володенков Олександр Миколайович / 22 905 802 шт 6.32%
Адреса