Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (23)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
Перевірки (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

#00191164

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ЄДРПОУ 00191164
Номер свідоцтва про реєстрацію ААБ №515896
Дата державної реєстрації 23.04.1996
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Донбаська фiлiя ПАТ "Кредитпромбанк"
МФО: 335593
Номер рахунку: 26008198000922
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Донбаська фiлiя ПАТ "Кредитпромбанк"
МФО: 335593
Номер рахунку: 26002184000921
Контакти
+38 (062) 217-23-01
osp@dmz.donetsk.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Сухоносова Валентина Олексіївна Член Правлiння
Рік народження 1957 р. н. (65 років)
Освіта Освiта вища. Закiнчила Харкiвський юридичний iнститут, факультет правознавства.
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Начальник юридичного вiддiлу державного Донецького металургiйного заводу.
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Сухоносова Валентина Олексiївна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Правлiння;
2) у складi Правлiння вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Правлiння;
3) виконує обов'язки секретаря Правлiння Товариства;
4) здiйснює контроль за дотриманням законодавства в дiяльностi Товариства;
5) здiйснює ефективне використання правових засобiв для полiпшення економiчних показникiв дiяльностi Товариства;
6) здiйснює контроль за дотриманням договiрної дисциплiни;
7) здiйснює керiвництво адмiнiстративною дiяльнiстю Товариства;
8) органiзовує дiловодство Товариства;
9) здiйснює координацiю пiдготовки i проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
10) контролює виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами акцiонерiв i Правлiнням Товариства;
11) органiзовує зберiгання документiв, пов'язаних з проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, з дiяльнiстю Наглядової ради та Правлiння Товариства i контролює доступ акцiонерiв Товариства до iнформацiї, що мiститься в них. Здiйснює розгляд звернень i запитiв, що надходять вiд акцiонерiв, з питань корпоративного управлiння i реалiзацiї прав акцiонерiв;
12) контролює публiчне розкриття iнформацiї на веб - сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет i на веб - сторiнцi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку;
13) здiйснює взаємодiю з професiйними учасниками ринку цiнних паперiв (депозитарiєм, зберiгачем, фондовою бiржею, торговцями цiнними паперами та iн.) i органами державного управлiння з питань, що стосуються регулювання корпоративних правовiдносин i ринку цiнних паперiв;
14) контролює пiдготовку звiтностi з питань корпоративного управлiння;
15) координує дiяльнiсть громадських органiзацiй i роботу з надання благодiйної допомоги;
16) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Правлiння Товариства.
Член Правлiння пiд час виконання обов'язкiв згiдно з наданими йому правами повинен дiяти об'єктивно на користь та в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно.
Член Правлiння зобов'язаний в своїй дiяльностi дотримуватись норм чинного законодавства України, правил внутрiшнього трудового розпорядку.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як доплата за сумiщення посад.

Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової ради №1 вiд 16.05.2011 року). Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 35 роки. Перебувала на посадах: медсестра, юрисконсульт, старший юрисконсульт, в.о. начальника юридичного вiддiлу, начальник юридичного вiддiлу, директор з адмiнiстративно-правових питань.
В даний час обiймає посаду заступника директора з адмiнiстративно-правових питань Фiлiї "Металургiйний комплекс" ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Чумаченко Ігор Іванович Голова Правлiння-генеральний директор
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Освіта Освiта вища. Закiнчив Донецький полiтехнiчний iнститут.
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Директор дирекцiї по роботi з кредитно-фiнансовими установами
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Правлiння-генеральний директор очолює виконавчий орган Товариства (далi - Правлiння) та забезпечує ефективне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства.
Голова Правлiння-генеральний директор має наступнi повноваження та обов'язки:
1) здiйснює оперативне управлiння Товариством вiдповiдно до планiв його дiяльностi;
2) виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
3) у складi Правлiння вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Правлiння та здiйснює контроль за виконанням цих рiшень;
4) формує апарат управлiння Товариства, затверджує його структуру i штатний розклад, кошторис на його утримання, затверджує штатний розклад структурних пiдроздiлiв, фiлiй i представництв;
5) здiйснює керiвництво Правлiнням та органiзовує його роботу, скликає засiдання Правлiння та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Правлiння;
6) має право вимагати внесення до протоколу засiдання Правлiння своїх особистих пропозицiй щодо прийняття рiшень з питань порядку денного, що вiдрiзняються вiд загальних рiшень;
7) звiтує перед рiчними Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Правлiння, загальний стан Товариства та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства;
8) органiзовує впровадження у виробництво нової технiки та прогресивної технологiї;
9) органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства;
10) органiзовує матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Товариства;
11) органiзовує реалiзацiю (збут) продукцiї (товарiв, робiт, послуг) виробленої Товариством;
12) сприяє юридичному, економiчному, бухгалтерському та iнформацiйному забезпеченню дiяльностi Товариства;
13) органiзовує впровадження нових, прогресивних форм i методiв господарювання, створення органiзацiйних та економiчних умов для високопродуктивної працi в Товариствi;
14) розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти;
15) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх установах, пiдприємствах, органiзацiях України та iнших державах;
16) приймає (звiльняє) на роботу та укладає контракти з працiвниками Товариства;
17) укладає рiзного роду угоди та iншi юридичнi акти, видає довiреностi, вiдкриває в банках рахунки Товариства;
18) затверджує положення про структурнi пiдроздiли, вiддiли та служби Товариства;
19) застосовує до членiв трудового колективу Товариства мiри заохочення, накладає на них стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України;
20) приймає рiшення, пiдписує накази з оперативних питань внутрiшньої дiяльностi Товариства;
21) укладає колективний договiр iз трудовим колективом;
22) у випадку укладення цивiльно-правових або трудових договорiв з працiвниками Товариства, визначення i забезпечення умов їх працi i вiдпочинку, оплати працi i вiдпочинку Голова Правлiння дiє згiдно чинному законодавству України з урахуванням особливостей, передбачених Статутом Товариства;
23) створює для працiвникiв Товариства безпечнi та сприятливi умови працi;
24) забезпечує виконання заходiв мобiлiзацiйної пiдготовки;
25) визначає склад i обсяг iнформацiї, що є комерцiйною таємницею Товариства, i порядок її захисту;
26) забезпечує збереження конфiденцiйної iнформацiї у Товариствi, а також здiйснює органiзацiйнi та практичнi заходи щодо створення умов для забезпечення охорони державної таємницi (у разi наявностi iнформацiї, яка є державною таємницею);
27) виконує iншi обов'язки щодо забезпечення дiяльностi Товариства, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.
Посадовiй особi встановлюється посадовий оклад вiдповiдно до штатного розкладу, який дiє в Товариствi.

У 2012 роцi на посадi голови Правлiння вiдбулися такi змiни:
Вiдповiдно до Статуту публiчного акцiонерного товариства “Донецький металургiйний завод” 21.11.2012р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення (протокол засiдання НР №20 вiд 21.11.2012р.):
1. Припинити повноваження i звiльнити з посади голову Правлiння – генерального директора Риженкова Олександра Миколайовича, що володiє 4700 шт. акцiй, що складає 0,0013% вiд статутного капiталу Товариства. Припинення повноважень i звiльнення посадової особи здiйснено на пiдставi поданої заяви у зв’язку з переходом на виборчу посаду згiдно з п. 5 ст. 36 КЗпП України. Особа перебувала на посадi голови Правлiння – генерального директора з 16.05.2011р. по 21.11.2012р.

2. Призначити на посаду голови Правлiння – генерального директора Бєлих Володимира Вiкторовича. Акцiями Товариства не володiє. Посадову особу призначено на строк з 22.12.2012 р. по 15.05.2014 р. включно.
Попереднi посади, на яких перебувала посадова особа: прибиральник гарячого металу, оператор поста управлiння стану гарячої прокатки, начальник змiни листопрокатного цеху, старший змiнний виробничий майстер, заступник начальника цеху, в.о. начальника цеху, начальник виробничого вiддiлу, начальник виробничо-збутового вiддiлу, директор з виробництва - начальник виробничого вiддiлу, перший заступник генерального директора - директор з виробництва, член Правлiння. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Вiдповiдно до Статуту публiчного акцiонерного товариства "Донецький металургiйний завод" 18.12.2012р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення (протокол засiдання Наглядової ради №25 вiд 18.12.2012р.):
1. Припинити повноваження i звiльнити з посади голови Правлiння – генерального директора Бєлих Володимира Вiкторовича. Акцiями Товариства не володiє. Припинення повноважень i звiльнення посадової особи здiйснено на пiдставi поданої заяви. Особа перебувала на посадi голови Правлiння – генерального директора з 22.11.2012р. по 18.12.2012р.

2. Обрати на посаду голови Правлiння – генерального директора Чумаченка Iгора Iвановича. Акцiями Товариства не володiє. Посадову особу обрано на строк з 19.12.2012 р. по 15.05.2014 р. включно.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 22 роки. Попереднi посади, на яких перебувала посадова особа: економiст, менеджер, начальник управлiння з розвитку збагачування вуглей приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод" (скорочене найменування - ПрАТ "ДМЗ"), генеральний директор ВАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Калiнiнська", директор фiлiї "Центральна збагачувальна фабрика "Чумакiвська" ВАТ "Вугiльна компанiя "Шахта Красноармiйська-Захiдна №1", директор дирекцiї з будiвельних робiт ПрАТ "ДМЗ", директор фiлiї "Збагачувальна фабрика" ПрАТ "ДМЗ", заступник виконавчого директора ПрАТ "ДМЗ", директор дирекцiї ПрАТ "ДМЗ" по роботi з кредитно-фiнансовими установами.

В даний час посадова особа обiймає посаду директора Фiлiї "Металургiйний комплекс" ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Гурєєв Максим Костянтинович Член Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Освіта Освiта вища. Нацiональна юридична академiя, слiдче - кримiналiстичний факультет.
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Начальник юридичного вiддiлу ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Гурєєв Максим Костянтинович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
2) має право вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
3) у складi Наглядової ради вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради Товариства;
4) має право вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своїх особистих пропозицiй щодо прийняття рiшень з питань порядку денного, що вiдрiзняються вiд загальних рiшень;
5) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.
6) проводить монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства.
Член Наглядової Ради пiд час виконання своїх обов'язкiв повинен дiяти об'єктивно на користь Товариства, здiйснювати свої повноваження сумлiнно i розумно, дотримуючись моральних принципiв та правил дiлової етики.
Член Наглядової ради в межах своїх повноважень приймає рiшення вiдповiдно до iнтересiв Товариства та всiх акцiонерiв у цiлому, й таким чином, iнтереси будь-якого конкретного акцiонера чи групи акцiонерiв пiд час прийняття рiшень Наглядовою радою не можуть ототожнюватися з iнтересами усiх акцiонерiв або Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний дотримуватись норм чинного законодавства України, своєчасно i повно виконувати свої обов'язки.
Член Наглядової ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, матерiальну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно чинному законодавству України.
Член Наглядової ради не несе вiдповiдальнiсть у разi, якщо вiн голосував проти рiшень, якi спричинили збитки Товариству, або якщо не приймав участi у голосуваннi з цих питань.
Посадова особа отримує винагороду згiдно посадового окладу.
Посадова особа обрана членом Наглядової ради на Загальних зборах, якi вiдбулися 14.04.2011р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Попереднi посади, на яких перебувала посадова особа: службовець податкової мiлiцiї ДПА, начальник УРМЗКМ ДПА, юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу, заступник директора дирекцiї з правового забезпечення.
В даний час обiймає посаду директора дирекцiї з правового забезпечення ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Ємченко Андрій Валентинович Голова Наглядової ради
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Освіта Освiта вища. Закiнчив Донецький полiтехнiчний iнститут, факультет обробки металiв тиском.
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Директор дирекцiї з корпоративного планування ЗАТ "Донецьксталь"- МЗ".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Наглядової ради Ємченко Андрiй Валентинович органiзовує роботу Наглядової ради та приймає на себе обов'язки щодо захисту прав акцiонерiв Товариства в межах повноважень, що передбаченi Статутом Товариства i Положенням про Наглядову раду Товариства.
Голова Наглядової ради має наступнi повноваження та обов'язки:
1) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
2) у складi Наглядової ради вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням цих рiшень;
3) має право вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своїх особистих пропозицiй щодо прийняття рiшень з питань порядку денного, що вiдрiзняються вiд загальних рiшень;
4) здiйснює пiдготовку доповiдi та звiтує перед рiчними Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства;
5) вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв;
6) органiзовує проведення монiторингу стану Товариства та пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
8) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства i рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.
Голова Наглядової Ради пiд час виконання своїх обов'язкiв повинен дiяти об'єктивно на користь Товариства, здiйснювати свої повноваження сумлiнно i розумно, дотримуючись моральних принципiв та правил дiлової етики.
Голова Наглядової ради в межах своїх повноважень приймає рiшення вiдповiдно до iнтересiв Товариства та всiх акцiонерiв у цiлому, й таким чином, iнтереси будь-якого конкретного акцiонера чи групи акцiонерiв пiд час прийняття рiшень Наглядовою радою не можуть ототожнюватися з iнтересами усiх акцiонерiв або Товариства.
Голова Наглядової ради зобов'язаний дотримуватись норм чинного законодавства України, своєчасно i повно виконувати свої обов'язки.
Посадова особа отримує винагороду згiдно посадового окладу.
Посадова особа обрана членом Наглядової ради на Загальних зборах, якi вiдбулися 14.04.2011р., та обрана на посаду Голови Наглядової ради 16.05.2011р. (протокол засiдання Наглядової ради №1 вiд16.05.2011р.). Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Голова Наглядової ради перебував на посадах: молодший науковий спiвробiтник, науковий спiвробiтник, провiдний iнженер з маркетингу, директор малого пiдприємства, директор дирекцiї малого пiдприємства, виконавчий директор дирекцiї малого пiдприємства, заступник директора з зовнiшньоекономiчної дiяльностi, заступник генерального директора СП, головний фахiвець, заступник генерального директора концерну, виконуючий обов'язки генерального директора концерну, директор дирекцiї з корпоративного планування, заступник генерального директора з стратегiчного розвитку.
В даний час посадова особа перебуває на посадi заступника генерального директора з стратегiчного розвитку ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Боголюбський Андрій Миколайович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Освіта Освiта вища. Закiнчив Київський iнститут сухопутних вiйськ (спецiальнiсть бойове застосування пiдроздiлiв вiйськової розвiдки, квалiфiкацiя офiцер вiйськового управлiння тактичного рiвня), Донецький Нацiональнiй Унiверситет, спецiальнiсть маркетинг
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Заступник начальника вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати Фiлiї "Металургiйний комплекс" ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ревiзiйної комiсiї Боголюбський Андрiй Миколайович перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за результатами фiнансового року, влаштовує спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, приймає участь у засiданнях на яких вирiшуються питання, пов'язанi з проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Ревiзiйної комiсiї в межах повноважень, що передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї Боголюбський Андрiй Миколайович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) вимагає вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання документацiї, що необхiдна для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) отримує вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядає примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) здiйснює пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
5) вносить пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
6) вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв, засiдань Наглядової ради i Правлiння;
7) вимагає скликання позачергових Загальних зборiв, засiдань Наглядової ради та Правлiння з метою вирiшення питань, пов'язаних iз загрозою суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань посадових осiб Товариства;
8) має право бути присутнiм на Загальних зборах та бере участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
9) має право бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства у разi розгляду висновкiв за пiдсумками перевiрки, що проводилася Ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою Наглядової ради або Правлiння
10) бере участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
11) здiйснює пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
12) не розголошує конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
13) своєчасно надає Наглядовiй радi, Правлiнню, Ревiзiйнiй комiсiї iнформацiю про виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї пiд час виконання обов'язкiв згiдно з наданими йому правами повинен дiяти об'єктивно на користь та в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно, дотримуючись моральних принципiв та правил дiлової етики.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний в своїй дiяльностi дотримуватись норм чинного законодавства України своєчасно i повно виконувати свої обов'язки.
Виконання обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.
Посадова особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї на Загальних зборах, якi вiдбулися 14.04.2011р. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Член Ревiзiйної комiсiї перебував на посадах: начальника бюро кольорових металiв матерiально технiчного забезпечення, заступника начальника цеха по виробництву тонкостiнних труб, металовиробiв та метизiв, начальника вiддiлу контролю фiнансово-господарської дiяльностi Управлiння з контролю фiнансово-господарської дiяльностi, заступника директора дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту.
В даний час перебуває на посадi заступника директора дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Бєлих Володимир Вікторович Член Правлiння
Рік народження 1955 р. н. (67 років)
Освіта Освiта вища. Закiнчив Донецький полiтехнiчний iнститут, факультет обробки металiв тиском.
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння - генеральний директор ПАТ "ДМЗ".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Бєлих Володимир Вiкторович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Правлiння;
2) у складi Правлiння вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Правлiння;
3) здiйснює органiзацiю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України;
4) здiйснює керiвництво поточною роботою структурних пiдроздiлiв Товариства i координує їх роботу;
5) здiйснює керiвництво всiм комплексом робiт з пiдготовки виробництва, та випуску продукцiї (надання послуг);
6) забезпечує оперативний контроль за виконанням добових графiкiв, контролює стан незавершеного виробництва, забезпечує виконання виробничих планiв i графiкiв;
7) здiйснює керiвництво роботами з оперативного управлiння виробництвом, забезпечує дотримання технологiчної та виробничої дисциплiни;
8) здiйснює оперативний контроль за забезпеченням виробництва сировиною та матерiалами, енергоресурсами, устаткуванням, транспортом та iн., здiйснює контроль за рацiональним i економним використанням матерiальних ресурсiв;
9) органiзовує розробку проектiв планiв розвитку Товариства i його структурних пiдроздiлiв, представляє їх на затвердження Головi Правлiння - генеральному директору, здiйснює контроль за виконанням планiв виробництва продукцiї;
10) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Правлiння Товариства;
11) дотримується правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв.
Член Правлiння пiд час виконання обов'язкiв згiдно з наданими йому правами повинен дiяти об'єктивно на користь та в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно.
Член Правлiння зобов'язаний в своїй дiяльностi дотримуватись норм чинного законодавства України, правил внутрiшнього трудового розпорядку.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як доплата за сумiщення посад.

У 2012 роцi на посадi члена Правлiння вiдбулися такi змiни:
Вiдповiдно до Статуту публiчного акцiонерного товариства "Донецький металургiйний завод" 21.11.2012р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення (протокол засiдання НР №20 вiд 21.11.2012р.):
1. Припинити повноваження i звiльнити з посади члена Правлiння Бєлих Володимира Вiкторовича. Акцiями Товариства не володiє. Припинення повноважень i звiльнення посадової особи здiйснено у зв’язку з обранням його на посаду голови Правлiння – генерального директора. Особа перебувала на посадi члена Правлiння з 16.05.2011р. по 21.11.2012р.

2. Призначити на посаду голови Правлiння – генерального директора Бєлих Володимира Вiкторовича. Акцiями Товариства не володiє. Посадову особу призначено на строк з 22.12.2012 р. по 15.05.2014 р. включно.
Попереднi посади, на яких перебувала посадова особа: прибиральник гарячого металу, оператор поста управлiння стану гарячої прокатки, начальник змiни листопрокатного цеху, старший змiнний виробничий майстер, заступник начальника цеху, в.о. начальника цеху, начальник виробничого вiддiлу, начальник виробничо-збутового вiддiлу, директор з виробництва - начальник виробничого вiддiлу, перший заступник генерального директора - директор з виробництва, член Правлiння. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

3. Призначити на посаду члена Правлiння Левицького Анатолiя Петровича. Володiє 3000 шт. акцiй, що складає 0,0008 % вiд статутного капiталу Товариства. Посадову особу призначено на строк з 22.12.2012 р. по 15.05.2014 р. включно.
Попереднi посади, на яких перебувала посадова особа: майстер нагрiвальних колодязiв, старший виробничий майстер, заступник начальника обжимного цеху, в.о. начальника виробничо-збутового вiддiлу, в.о. головного iнженера заводу, заступник генерального директора з виробництва, директор з виробництва - начальник виробничого вiддiлу, директор з якостi, член Правлiння. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Вiдповiдно до Статуту публiчного акцiонерного товариства "Донецький металургiйний завод" 18.12.2012р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення (протокол засiдання Наглядової ради №25 вiд 18.12.2012р.):
1.Припинити повноваження i звiльнити з посади голови Правлiння – генерального директора Бєлих Володимира Вiкторовича. Акцiями Товариства не володiє. Припинення повноважень i звiльнення посадової особи здiйснено на пiдставi поданої заяви. Особа перебувала на посадi голови Правлiння – генерального директора з 22.11.2012р. по 18.12.2012р.

2.Припинити повноваження i звiльнити з посади члена Правлiння Левицького Анатолiя Петровича. Володiє 3000 шт. акцiй, що складає 0,0008 % вiд статутного капiталу Товариства. Припинення повноважень i звiльнення посадової особи здiйснено на пiдставi поданої заяви. Особа перебувала на посадi члена Правлiння з 22.11.2012р. по 18.12.2012р.

3.Обрати на посаду члена Правлiння Бєлих Володимира Вiкторовича. Акцiями Товариства не володiє. Посадову особу обрано на строк з 19.12.2012 р. по 15.05.2014 р. включно.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Перебував на посадах: прибиральник гарячого металу, оператор поста управлiння стану гарячої прокатки, начальник змiни листопрокатного цеху, старший змiнний виробничий майстер, заступник начальника цеху, в.о. начальника цеху, начальник виробничого вiддiлу, начальник виробничо-збутового вiддiлу, директор по виробництву - начальник виробничого вiддiлу, перший заступник генерального директора - директор по виробництву, Голова Правлiння - генеральний директор ПАТ "ДМЗ".

В даний час обiймає посаду заступника директора Фiлiї "Металургiйний комплекс" ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" з виробництва (адреса: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Соколова Людмила Володимирівна Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (74 роки)
Освіта Освiта вища. Закiнчила Донецький нацiональний унiверситет, бухгалтерський облiк та АХТ.
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Заступник генерального директора з внутрiшнього контролю ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Соколова Людмила Володимирiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
2) має право вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
3) у складi Наглядової ради вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради Товариства;
4) має право вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своїх особистих пропозицiй щодо прийняття рiшень з питань порядку денного, що вiдрiзняються вiд загальних рiшень;
5) проводить монiторинг стану Товариства та пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
6) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.
Член Наглядової Ради пiд час виконання своїх обов'язкiв повинен дiяти об'єктивно на користь Товариства, здiйснювати свої повноваження сумлiнно i розумно, дотримуючись моральних принципiв та правил дiлової етики.
Член Наглядової ради в межах своїх повноважень приймає рiшення вiдповiдно до iнтересiв Товариства та всiх акцiонерiв у цiлому, й таким чином, iнтереси будь-якого конкретного акцiонера чи групи акцiонерiв пiд час прийняття рiшень Наглядовою радою не можуть ототожнюватися з iнтересами усiх акцiонерiв або Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний дотримуватись норм чинного законодавства України, своєчасно i повно виконувати свої обов'язки.
Член Наглядової ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, матерiальну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно чинному законодавству України.
Член Наглядової ради не несе вiдповiдальнiсть у разi, якщо вiн голосував проти рiшень, якi спричинили збитки Товариству, або якщо не приймав участi у голосуваннi з цих питань.
Посадова особа отримує винагороду згiдно посадового окладу.
Посадова особа обрана членом Наглядової ради на Загальних зборах, якi вiдбулися 14.04.2011р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 46 рокiв. Перебувала на посадах: електрослюсар, лаборант, копiювальник, технiк, iнженер, начальник вiддiлу, керiвник диспетчерської групи, в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер, економiст, старший iнженер, провiдний iнженер, бухгалтер, провiдний бухгалтер, заступник генерального директора, директор дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту, заступник генерального директора з внутрiшнього контролю.
В даний час обiймає посаду заступника генерального директора з фiнансiв ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Оніщенко Світлана Федорівна Член Наглядової ради
Рік народження 1956 р. н. (66 років)
Освіта Освiта вища. Днiпропетровський металургiйний iнститут, iнженер - металург.
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Директор з економiки ЗАТ "Донецьксталь-металургiйний завод"
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Онiщенко Свiтлана Федорiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
2) має право вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
3) у складi Наглядової ради вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради Товариства;
4) має право вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своїх особистих пропозицiй щодо прийняття рiшень з питань порядку денного, що вiдрiзняються вiд загальних рiшень;
5) проводить монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
6) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.
Член Наглядової Ради пiд час виконання своїх обов'язкiв повинен дiяти об'єктивно на користь Товариства, здiйснювати свої повноваження сумлiнно i розумно, дотримуючись моральних принципiв та правил дiлової етики.
Член Наглядової ради в межах своїх повноважень приймає рiшення вiдповiдно до iнтересiв Товариства та всiх акцiонерiв у цiлому, й таким чином, iнтереси будь-якого конкретного акцiонера чи групи акцiонерiв пiд час прийняття рiшень Наглядовою радою не можуть ототожнюватися з iнтересами усiх акцiонерiв або Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний дотримуватись норм чинного законодавства України, своєчасно i повно виконувати свої обов'язки.
Член Наглядової ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, матерiальну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно чинному законодавству України.
Член Наглядової ради не несе вiдповiдальнiсть у разi, якщо вiн голосував проти рiшень, якi спричинили збитки Товариству, або якщо не приймав участi у голосуваннi з цих питань.
Посадова особа отримує винагороду згiдно посадового окладу.
Посадова особа обрана членом Наглядової ради на Загальних зборах, якi вiдбулися 14.04.2011р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 34 роки. Перебувала на посадах: iнженер, нормувальник, iнженер-конструктор, старший iнженер, начальник ВТiЗ, провiдний iнженер-економiст, начальник вiддiлу, провiдний економiст, головний спецiалiст, начальник вiддiлу-головний економiст, провiдний економiст, заступник директора з економiки та фiнансiв, директор дирекцiї з економiки.
В даний час обiймає посаду директора дирекцiї з економiки ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Ковальов Анатолій Іванович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1936 р. н. (86 років)
Освіта Освiта вища, професор. Закiнчив Донецький полiтехнiчний iнститут, Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут, факультет економiки та органiзацiї хiмiчної промисловостi.
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Директор дирекцiї з методологiї розробки стратегiчних програм та ефективностi виробництва ПрАТ "Донецьксталь" - металлургiйний завод"
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Ревiзiйної комiсiї Ковальов Анатолiй Iванович органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї з участi у проведеннi перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства в межах повноважень, що передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї Ковальов Анатолiй Iванович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
2) бере участь у перевiрках фiнансово - господарської дiяльностi Товариства;
3) здiйснює пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
4) вносить пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
5) здiйснює пiдготовку доповiдi та звiтує перед рiчними Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї та пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод;
6) є присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв та бере участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
7) бере участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства у разi розгляду висновкiв за пiдсумками перевiрки, що проводилася Ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою Наглядової ради або Правлiння Товариства;
8) у складi Ревiзiйної комiсiї вносить пропозицiї щодо порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, засiдань Наглядової ради та Правлiння Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз загрозою суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань посадових осiб Товариства;
9) має доступ до iнформацiї та документiв щодо фiнансово - господарської дiяльностi Товариства в межах, визначених Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства;
10) отримує вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
11) оглядає примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряє їх фактичну наявнiсть;
12) не має права розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську та iншу iнформацiю, яка йому стала вiдома у зв'язку з виконанням обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її в особистих iнтересах чи iнтересах третiх осiб як у перiод виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї, так i протягом 2 рокiв з дати припинення роботи у Товариствi;
13) дотримується усiх правил та процедур, передбачених внутрiшнiми документами Товариства, що пов'язанi з режимом безпеки та зберiганням конфiденцiйної iнформацiї Товариства;
14) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства i рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.
Голова Ревiзiйної комiсiї пiд час виконання обов'язкiв згiдно з наданими йому правами повинен дiяти об'єктивно на користь та в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно, дотримуючись моральних принципiв та правил дiлової етики.
Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний в своїй дiяльностi дотримуватись норм чинного законодавства України своєчасно i повно виконувати свої обов'язки.
Виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.
Посадова особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї на Загальних зборах, якi вiдбулися 14.04.2011р., та призначена на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї на засiданнi Ревiзiйної комiсiї 16.05.2011р.(протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї №1). Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 57 рокiв. Голова Ревiзiйної комiсiї перебував на посадах: майстер, слюсар, iнженер, старший iнженер, заступник начальника вiддiлу, начальник вiддiлу, виконуючий обов'язки молодшого наукового спiвробiтника, виконуючий обов'язки керiвника, старший науковий спiвробiтник, завiдуючий лабораторiєю, професор кафедри "Економiка машинобудiвної промисловостi" ДПI, виконуючий обов'язки завiдуючого кафедрою, заступник генерального директора концерну, директор дирекцiї з методологiї розробки стратегiчних програм та ефективностi виробництва.
В даний час перебуває на посадi директора дирекцiї з методологiї розробки стратегiчних програм та ефективностi виробництва ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Устинов Володимир Віталійович Член Правлiння
Рік народження 1954 р. н. (68 років)
Освіта Освiта вища. Закiнчив Донецький полiтехнiчний iнститут, металургiйний факультет.
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Заступник генерального директора з економiки ВАТ "ДМЗ".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Устинов Володимир Вiталiйович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Правлiння;
2) у складi Правлiння вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Правлiння;
3) здiйснює органiзацiю i вдосконалення економiчної дiяльностi Товариства, спрямованої на пiдвищення ефективностi виробництва i зниження собiвартостi продукцiї, робiт, послуг;
4) органiзовує розробку методiв економiчної оцiнки заходiв, спрямованих на розвиток нової технiки, вдосконалення органiзацiї виробництва, а також пропозицiй щодо практичного використання результатiв наукових дослiджень в областi економiки;
5) координує роботу з економiчного планування в Товариствi, спрямовану на виявлення i використання резервiв виробництва;
6) здiйснює керiвництво розробкою бiзнес-планiв;
7) здiйснює контроль за пiдготовкою i наданням звiтностi у встановленi термiни вiдповiдним органам;
8) здiйснює аналiз результатiв дiяльностi Товариства;
9) координує роботу комерцiйних i фiнансових служб Товариства;
10) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Правлiння Товариства.
Член Правлiння пiд час виконання обов'язкiв згiдно з наданими йому правами повинен дiяти об'єктивно на користь та в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно.
Член Правлiння зобов'язаний в своїй дiяльностi дотримуватись норм чинного законодавства України, правил внутрiшнього трудового розпорядку.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як доплата за сумiщення посад.

Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової ради №1 вiд 16.05.2011 року). Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Перебував на посадах: асистент кафедри "Економiка, органiзацiя й планування машинобудiвної й металургiйної промисловостi", молодший науковий спiвробiтник, економiст цеху, начальник бюро органiзацiї працi цеху, начальник планово-економiчного вiддiлу, начальник вiддiлу економiчного аналiзу й прогнозування, головний економiст заводу - начальник вiддiлу економiчного аналiзу й прогнозування, заступник генерального директора з економiки, заступник генерального директора з економiки - головний економiст, провiдний фахiвець вiддiлу цiн й оцiнки ефективностi, начальник вiддiлу формування галузевих програм металургiйного комплексу й оцiнки ефективностi, заступник генерального директора з економiки, директор з економiки.
В даний час обiймає посаду заступника директора дирекцiї з економiки ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Надич Ігор Богданович Член Наглядової ради
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Освіта Освiта вища. Закiнчив Донецький нацiональний унiверситет, економiко-правовий факультет.
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи Заступник генерального директора з правових питань ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод"
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Надич Iгор Богданович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Наглядової ради;
2) має право вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
3) у складi Наглядової ради вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради Товариства;
4) має право вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своїх особистих пропозицiй щодо прийняття рiшень з питань порядку денного, що вiдрiзняються вiд загальних рiшень;
5) виконує обов'язки секретаря Наглядової ради, включаючи ведення протоколiв засiдань Наглядової ради, оформлення i надання виписок з протоколiв засiдань Наглядової ради, листування в справах Наглядової ради;
6) проводить монiторинг стану Товариства та пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
7) виконує iншi повноваження, що передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.
Член Наглядової Ради пiд час виконання своїх обов'язкiв повинен дiяти об'єктивно на користь Товариства, здiйснювати свої повноваження сумлiнно i розумно, дотримуючись моральних принципiв та правил дiлової етики.
Член Наглядової ради в межах своїх повноважень приймає рiшення вiдповiдно до iнтересiв Товариства та всiх акцiонерiв у цiлому, й таким чином, iнтереси будь-якого конкретного акцiонера чи групи акцiонерiв пiд час прийняття рiшень Наглядовою радою не можуть ототожнюватися з iнтересами усiх акцiонерiв або Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний дотримуватись норм чинного законодавства України, своєчасно i повно виконувати свої обов'язки.
Член Наглядової ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, матерiальну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно чинному законодавству України.
Член Наглядової ради не несе вiдповiдальнiсть у разi, якщо вiн голосував проти рiшень, якi спричинили збитки Товариству, або якщо не приймав участi у голосуваннi з цих питань.
Посадова особа отримує винагороду згiдно посадового окладу.
Посадова особа обрана членом Наглядової ради на Загальних зборах, якi вiдбулися 14.04.2011р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Перебував на посадах: юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу, заступник генерального директора з правових питань, начальник вiддiлу цiнних паперiв та iнвестування, директор з управлiння власнiстю.
В даний час обiймає посаду директора дирекцiї з управлiння власнiстю ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Стрельцова Людмила Федорівна Член Правлiння - головний бухгалтер по сумiсництву
Рік народження 1955 р. н. (67 років)
Освіта Освiта вища. Закiнчила Донецький державний унiверситет, економiчний факультет.
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера ВАТ "ДМЗ".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння - головний бухгалтер по сумiсництву Стрельцова Людмила Федорiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Правлiння;
2) у складi Правлiння вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Правлiння;
3) органiзовує i контролює ведення бухгалтерського i податкового облiку всiх господарських операцiй Товариства;
4) здiйснює систематичний поточний контроль за обгрунтованiстю господарських операцiй;
5) здiйснює спiльно з iншими службами та вiддiлами економiчний аналiз фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв;
6) здiйснює контроль за облiком результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
7) контролює нарахування i своєчасне перерахування платежiв до державного бюджету, єдиного соцiального внеску в пенсiйний фонд, контролює розрахунки з iншими фондами, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам;
8) забезпечує використання сучасних засобiв механiзацiї i автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт;
9) здiйснює контроль органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в структурних пiдроздiлах Товариства, проведення своєчасного iнструктажу працiвникiв з питань бухгалтерського облiку;
10) здiйснює контроль за достовiрнiстю бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв;
11) здiйснює контроль за наданням бухгалтерської та податкової звiтностi у встановленi термiни вiдповiдним органам;
12) органiзовує i контролює проведення в цехах i службах заводу вибiрковi цiльовi перевiрки, перiодичних i рiчних iнвентаризацiй всiх статей балансу;
13) контролює пiдготовку та аналiз звiтiв для надання їх на розгляд Правлiння i Наглядової ради Товариства;
14) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Правлiння Товариства.
Член Правлiння пiд час виконання обов'язкiв згiдно з наданими йому правами повинен дiяти об'єктивно на користь та в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно.
Член Правлiння зобов'язаний в своїй дiяльностi дотримуватись норм чинного законодавства України, правил внутрiшнього трудового розпорядку.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як доплата за сумiщення посад.

Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової ради №1 вiд 16.05.2011р.). Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Перебувала на посадах: бухгалтер, начальник бюро облiку основних матерiалiв, начальник бюро облiку основного виробництва, заступник головного бухгалтера заводу, головний бухгалтер по сумiсництву, головний бухгалтер.
В даний час обiймає посаду заступника головного бухгалтера Фiлiї "Металургiйний комплекс" ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка,141).
Савицька Інеса Борисівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1949 р. н. (73 роки)
Освіта Освiта вища. Закiнчила Донецький Державний Унiверситет, спецiальнiсть бухгалтерський облiк, квалiфiкацiя економiст.
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу з контролю фiнансово-господарської дiяльностi Фiлiї "Металургiйний комплекс" ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ревiзiйної комiсiї Савицька Iнеса Борисiвна перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за результатами фiнансового року, влаштовує спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, приймає участь у засiданнях на яких вирiшуються питання, пов"язанi з проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Ревiзiйної комiсiї в межах повноважень, що передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї Савицька Iнеса Борисiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) вимагає вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання документацiї, що необхiдна для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) отримує вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядає примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) здiйснює пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
5) вносить пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
6) вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв, засiдань Наглядової ради i Правлiння;
7) вимагає скликання позачергових Загальних зборiв, засiдань Наглядової ради та Правлiння з метою вирiшення питань, пов'язаних iз загрозою суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань посадових осiб Товариства;
8) має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
9) має право бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства у разi розгляду висновкiв за пiдсумками перевiрки, що проводилася Ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою Наглядової ради або Правлiння
10) бере участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляє про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
11) здiйснює пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
12) не розголошує конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
13) своєчасно надає Наглядовiй радi, Правлiнню, Ревiзiйнiй комiсiї iнформацiю про виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї пiд час виконання обов'язкiв згiдно з наданими йому правами повинен дiяти об'єктивно на користь та в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно, дотримуючись моральних принципiв та правил дiлової етики.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний в своїй дiяльностi дотримуватись норм чинного законодавства України своєчасно i повно виконувати свої обов'язки.
Виконання обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.
Посадова особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї на Загальних зборах, якi вiдбулися 14.04.2011р. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 47 рокiв. Член Ревiзiйної комiсiї перебував на посадах: молодший продавець книг, касир - рахунковiд жилiщно - експлуатацiйної контори, учень контролера вiддiлу технiчного контролю, контролер на гарячих дiлянках вiддiлу технiчного контролю, бухгалтер матерiального вiддiлу, бухгалтер виробничого вiддiлу, економiст фiнансового сектору головної бухгалтерiї, старший бухгалтер головної бухгалтерiї, старший економiст фiнансового вiддiлу, економiст першої категорiї фiнансового вiддiлу, ведучий економiст фiнансового вiддiлу, заступник начальника фiнансового вiддiлу з контролю за надходженням платежiв та проведенням взаємозалiкiв, заступник начальника вiддiлу фiнансового прогнозу та розрахункiв з постачальниками та пiдрядниками, в.о. начальника вiддiлу фiнансового прогнозу та розрахункiв з постачальниками та пiдрядниками, начальник вiддiлу, внутрiшнього аудита, заступник начальника управлiння внутрiшнього контролю, заступник начальника управлiння з внутрiшнього аудиту, начальник вiддiлу з контролю фiнансово-господарської дiяльностi, заступник начальника вiддiлу податкового облiку.
В даний час перебуває на посадi заступника начальника вiддiлу податкового облiку бухгалтерiї Фiлiї "Металургiйний комплекс" ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Шпундра Микола Григорович Член Правлiння
Рік народження 1954 р. н. (68 років)
Освіта Освiта вища. Закiнчив Донецький державний унiверситет, економiчний факультет.
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Директор з персоналу ВАТ "ДМЗ".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Шпундра Микола Григорович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Правлiння;
2) у складi Правлiння вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Правлiння;
3) бере участь в розробцi та укладеннi колективного договору, контролює його виконання;
4) здiйснює керiвництво розробки поточних i перспективних планiв з працi, заробiтної плати, кадрам, навчання та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Товариства, контролює виконання цих планiв;
5) керує роботою з вдосконалення структури управлiння Товариства i методiв управлiння структурними пiдроздiлами Товариства з метою пiдвищення ефективностi виробництва;
6) здiйснює керiвництво розробкою положень з оплати працi в структурних пiдроздiлах Товариства i приймає заходи з посилення їх стимулюючої ролi в пiдвищеннi продуктивностi працi та ефективностi виробництва;
7) здiйснює керiвництво розробкою положень, iнструкцiй та нормативних документiв з питань органiзацiї, нормування i оплати працi, навчання i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Товариства;
8) здiйснює керiвництво впровадженням наукової органiзацiї працi, заходiв щодо зниження трудомiсткостi продукцiї i пiдвищення рiвня нормування працi;
9) здiйснює контроль за складанням i своєчаснiстю надання звiтностi з працi, заробiтної плати та кадрам;
10) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Правлiння Товариства.
Член Правлiння пiд час виконання обов'язкiв згiдно з наданими йому правами повинен дiяти об'єктивно на користь та в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно.
Член Правлiння зобов'язаний в своїй дiяльностi дотримуватись норм чинного законодавства України, правил внутрiшнього трудового розпорядку.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як доплата за сумiщення посад.

Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової ради №1 вiд 16.05.2011 року). Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Перебував на посадах: слюсар, iнженер-дослiдник вiддiлу наукової органiзацiї працi та урпавлiння (ВНОПтаУ), начальник тарифно-економiчного бюро, зам. начальника ВНОПтаУ, начальник ВНОПтаУ, провiдний економiст ВНОПтаУ, заступник начальника ВНОПтаЗП, начальник ВНОПтаЗП, начальник ВОПтаЗП, начальник ВОПтаЗП i кадрiв, заступник генерального директора заводу по труду й кадрам, директор з управлiння персоналом, директор з економiки та управлiння персоналом, директор з персоналу, заступник директора з органiзацiї працi та персоналу.
В даний час обiймає посаду директора дирекцiї з органiзацiї управлiння та персоналу ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 83062, м.Донецьк, вул.Iвана Ткаченка, 141).
Крикунов Борис Петрович Член Правлiння
Рік народження 1945 р. н. (77 років)
Освіта Освiта вища. Закiнчив Запорiзький фiлiал Днiпропетровського металургiйного iнституту, металургiйний факультет.
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Технiчний директор - головний iнженер ВАТ "ДМЗ".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Крикунов Борис Петрович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) бере участь у засiданнях та роботi Правлiння;
2) у складi Правлiння вирiшує питання, що вiдносяться до компетенцiї Правлiння;
3) здiйснює керiвництво виробничими процесами з випуску готової продукцiї вiдповiдно до вимог нормативної документацiї i умов Контрактiв;
4) здiйснює контроль за дотриманням проектної, конструкторської та технологiчної дисциплiни, правил i норм з охорони працi та технiки безпеки вiдповiдно до вимог нормативних документiв;
5) координує виконання робiт з пiдготовки виробництва та забезпечення цехiв енергоносiями;
6) здiйснює керiвництво розробкою планiв-графiкiв планово-запобiжних ремонтiв устаткування;
7) здiйснює керiвництво розробкою завдань на проектування i впровадження нестандартизованого устаткування, засобiв механiзацiї i автоматизацiї виробничих процесiв;
8) здiйснює технiчний нагляд за виготовленням i впровадженням нестандартизованого устаткування, засобiв механiзацiї i автоматизацiї виробничих процесiв;
9) здiйснює контроль за розробкою i впровадженням нормативно-технiчної документацiї;
10) здiйснює керiвництво розробкою програм технiчного переозброєння Товариства i забезпечує технiчне керiвництво реалiзацiї цих програм;
11) здiйснює контроль за патентознавством, рацiоналiзаторською i винахiдницькою дiяльнiстю, iнформацiйним забезпеченням Товариства;
12) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Правлiння Товариства.
Член Правлiння пiд час виконання обов'язкiв згiдно з наданими йому правами повинен дiяти об'єктивно на користь та в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки вiдносно Товариства сумлiнно i розумно.
Член Правлiння зобов'язаний в своїй дiяльностi дотримуватись норм чинного законодавства України, правил внутрiшнього трудового розпорядку.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як доплата за сумiщення посад.

Призначення на посаду вiдбулося 16.05.2011 року за рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової ради №1). Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 48 рокiв. Перебував на посадах: контролер двору iзложниць, контролер розливу на гарячiй дiлянцi, iнженер, старший iнженер, молодший науковий спiвробiтник, начальник групи дослiдницької лабораторiї, начальник дослiдницької лабораторiї, начальник технiчного вiддiлу, заступник головного iнженера - начальник техвiддiлу, начальник электросталеплавильного цеху, заступник головного iнженера по науцi й технiцi, в.о. головного iнженера, начальник вiддiлу якостi та сертифiкацiї продукцiї, технiчний директор - головний iнженер, технiчний директор.
В даний час обiймає посаду головного iнженера Фiлiї "Металургiйний комплекс" ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).

Ліцензії

Дата  
АВ № 583504 07.06.2011 Ветеринарна практика
Орган ліцензування Головне Управлiння ветеринарної медицини в Донецькiй областi
Дата видачі 07.06.2011
Опис Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її продовження ще не розглядалося. Лiцензiя використовується для здiйснення оглядiв, лiкування, проведення лабораторних дослiджень, профiлактичних заходiв, спостереження за тваринами та птахами, якi утримуються в зоопарку на територiї паркового комплексу.
АВ № 585320 27.05.2011 Придбання, зберiгання, перевезення, вiдпуск прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"
Орган ліцензування Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками
Дата видачі 27.05.2011
Опис Лiцензiя необхiдна для використання знеболюючих препаратiв у пунктах медичної допомоги робiтникам заводу при отриманнi виробничих травм. На даний момент переданi документи до Державного комiтету України з питань контролю за наркотиками для отримання нової лiцензiї або продовження термiну дiї виданої лiцензiї.
АГ № 577937 31.05.2011 Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури
Орган ліцензування Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України
Дата видачі 31.05.2011
Опис Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще не розглядалося. Лiцензiя використовується для створення нових об'єктiв архiтектури та наглядом за iснуючими об'єктами архiтектури.
АД № 032481 18.07.2012 Надання послуг з охорони власностi та грамадян
Орган ліцензування МВС
Дата видачі 18.07.2012
Опис Лiцензiя використовується для здiйснення охорони об'єктiв власностi; охорони вантажiв при транспортуваннi; надання послуг з охорони стороннiм органiзацiям i особам. Термiн дiї лiцензiї необмежений.
АД № 037668 21.06.2012 Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення
Орган ліцензування Державна Iнспекцiя техногенної безпеки України
Дата видачі 21.06.2012
Опис Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення. Термiн дiї необмежений.
№ 14-9147-95450 29.04.2009 Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ радiозв'язку сухопутної рухомої служби
Орган ліцензування Український державний центр радiочастот
Дата видачі 29.04.2009
Опис Дозвiл виданий на ВАТ "ДМЗ". У зв'язку зi змiною найменування Товариства на ПАТ "ДМЗ" змiнений на № БС 150-14-0017601. Дозвiл потрiбен для експлуатацiї радiоелектронного засобу УКХ радiозв'язку сухопутної рухомої служби.
№ БС 150-14-0017601 07.07.2011 Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби
Орган ліцензування Український державний центр радiочастот
Дата видачі 07.07.2011
Опис Дiя дозволу закiнчилася. Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу отримано новий дозвiл № БС150-14-0093602. Дозвiл вiкористовувався для експлуатацiї радiоелектронного засобу ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби.
№ БС150-14-0093602 11.12.2012 Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби
Орган ліцензування Український державний центр радiочастот
Дата видачі 11.12.2012
Опис Дозвiл використовується для експлуатацiї радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби. Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще не розглядалося.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Кредитпромбанк" #21666051
Адреса 01014, Україна, м. Київ , бульв.Дружби народiв, 38
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №520558
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 13.04.2010
Контакти 044 490-72-80, 044 490-72-80
Примітки ПАТ "Кредитпромбанк" надає емiтенту послуги з вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй, зарахування акцiй на рахунки в цiнних паперах власникiв, зберiгання акцiй на рахунках в цiнних паперах власникiв.
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" #35917889
Адреса 0410, Україна, м.Київ, вул. Тропiнiна. 7 г
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти 044 585-42-40, 044 585-42-40
Примітки ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв: приймання та зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента, вiдкриття та ведення рахунку емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень емiтента.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" #21603903
Адреса 01032, Україна, Київ, Жилянська, 75
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Ліцензія
№ 0152
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти 044 490 67 77, 044 490 67 38
Примітки Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" надає емiтенту аудиторськi послуги з перевiрки рiчної звiтностi.
Публiчне акцiонерне товариство "Кредитпромбанк" #21666051
Адреса 01014, Україна, м. Київ , бульв.Дружби народiв, 38
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №520558
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 13.04.2010
Контакти 044 490-72-80, 044 490-72-80
Примітки ПАТ "Кредитпромбанк" надає емiтенту послуги з вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй, зарахування акцiй на рахунки в цiнних паперах власникiв, зберiгання акцiй на рахунках в цiнних паперах власникiв.
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" #35917889
Адреса 0410, Україна, м.Київ, вул. Тропiнiна. 7 г
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти 044 585-42-40, 044 585-42-40
Примітки ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв: приймання та зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента, вiдкриття та ведення рахунку емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень емiтента.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" #21603903
Адреса 01032, Україна, Київ, Жилянська, 75
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Ліцензія
№ 0152
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти 044 490 67 77, 044 490 67 38
Примітки Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" надає емiтенту аудиторськi послуги з перевiрки рiчної звiтностi.

Власники акцій

Власник Частка
Д/Н 0.00%
Д/Н 0.00%
Регiональне вiддiлення Фонду держмайна України по Донецькiй областi / #13511245 0.00%
Адреса Донецьк, Артема, 97
Код 13511245
Регiональне вiддiлення Фонду держмайна України по Донецькiй областi / #13511245 0.00%
Адреса Донецьк, Артема, 97
Код 13511245

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" / #30939178 171 312 483 шт 47.29%
Адреса м.Донецьк, вул.Iвана Ткаченка, 122
ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" / #30939178 171 312 483 шт 47.29%
Адреса м.Донецьк, вул.Iвана Ткаченка, 122
Fintest Trading Co Limited / #00000000 55 122 977 шт 15.22%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Kallipoleos&Damask inou 1, Violaris count, 3-rd floor. office 302
Fintest Trading Co Limited / #00000000 55 122 977 шт 15.22%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Kallipoleos&Damask inou 1, Violaris count, 3-rd floor. office 302