Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (23)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
Перевірки (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

#00191164

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
ЄДРПОУ 00191164
Адреса 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А.
(КОАТУУ 1410137700)
Номер свідоцтва про реєстрацію ____________________
Дата державної реєстрації 23.04.1996
Середня кількість працівників 235
Орган управління Не заповнюється емiтентом - акцiонерним товариством
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ «ВТБ БАНК»
МФО: 321767
Номер рахунку: 26001010167814
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ «ВТБ БАНК»
МФО: 321767
Номер рахунку: 26001010167814
Контакти
+38 (050) 943-94-87
osp@dmz.donetsk.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Сухоносова Валентина Олексіївна Член Правлiння
Рік народження 1957 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2014 - по 15.05.2017 р. включно
Освіта Вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з адмiнiстративно-правових питань ПАТ "ДМЗ"; заступник директора з адмiнiстративно-правових питань Фiлiї "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Сухоносова Валентина Олексiївна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiсництвом.
Обрано на посаду згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014 р.
Станом на 31.12.2016 р. особа обiймала посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з адмiнiстративно-правових питань ПАТ "ДМЗ" за сумiсництвом, заступник директора з адмiнiстративно-правових питань Фiлiї "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Гурєєв Максим Костянтинович Член Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2014 - по 25.05.2017 р. включно
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора дирекцiї з правового забезпечення Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Гурєєв Максим Костянтинович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз змiстом документiв Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
2) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови Правлiння – генерального директора та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства щодо їхньої посадової та службової дiяльностi;
3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
4) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв, бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
5) бути присутнiм на засiданнях Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання Наглядової ради Товариства;
7) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради Товариства, яка вноситься до протоколу засiдання Наглядової ради Товариства;
8) у випадку обрання головою Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства виконувати функцiї та обов’язки голови Наглядової ради Товариства у вiдповiдностi зi Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
9) тимчасово виконувати обов’язки (повноваження) голови Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства у разi тимчасової неможливостi виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень;
10) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою Товариства своїх повноважень;
11) Член Наглядової ради здiйснює в межах своєї компетенцiї, у порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства;
12) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
13) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
14) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
15) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради Товариства про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi;
16) дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду Товариства про будь-якi вчиненi ним правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi Членом Наглядової ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та зберiгання конфiденцiйної iнформацiї Товариства та iнформацiї з обмеженим доступом;
17) забезпечувати доступ до iнформацiї про Товариство в межах, передбачених законами України та Статутом Товариства;
18) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;
19) виконувати свої обов’язки особисто.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
Обрано на посаду згiдно з рiшенням Загальних зборiв Товариства , протокол №28 вiд 25.04.2014 р.
Станом на 31.12.2016 р. особа обiймала посади: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї з правового забезпечення Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Бєлоусова Олена Андріївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2014 - по 25.04.2017 р. включно
Освіта Вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод"
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ревiзiйної комiсiї Бєлоусова Олена Андрiївна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) вимагати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання документацiї, що необхiдна для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) отримувати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
5) брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства у разi розгляду висновкiв за пiдсумками перевiрки, що проводилась Ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою Наглядової ради або Правлiння Товариства та в iнших випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства або iншими внутрiшнiми документами Товариства;
6) реалiзовувати iншi права, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
8) брати участь у складi Ревiзiйної комiсiї у проведеннi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також у засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
9) здiйснювати пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
10) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Правлiнню, Ревiзiйнiй комiсiї Товариства iнформацiю про виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;
12) виконувати свої обов’язки особисто i не передавати свої повноваження iншiй особi, крiм члена Ревiзiйної комiсiї – юридичної особи – акцiонера.
13) виконувати iншi обов’язки, що передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.
Обрано на посаду згiдно з рiшенням Загальних зборiв Товариства , протокол №28 вiд 25.04.2014 р.
Станом на 31.12.2016 р. особа обiймала посади: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМЗ", головний спецiалiст дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Ємченко Андрій Валентинович Голова Наглядової ради
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2014 - по 25.04.2017 р. включно
Освіта Вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", заступник генерального директора з стратегiчного розвитку Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в межах повноважень, що передбаченi Статутом Товариства i Положенням про Наглядову раду Товариства.
Голова Наглядової ради має наступнi повноваження та обов'язки:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; знайомитися зi змiстом документiв Товариства, отримувати їх копiї;
2) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови Правлiння - генерального директора та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства щодо їхньої посадової та службової дiяльностi;
3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
4) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв, бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
5) бути присутнiм на засiданнях Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання Наглядової ради Товариства;
7) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради Товариства, яка вноситься до протоколу засiдання Наглядової ради Товариства;
8) пiдписувати контракти з членами Правлiння Товариства, якщо рiшенням Наглядової ради Товариства не призначено iншу особу, уповноважену на пiдписання контрактiв з членами Правлiння Товариства;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою Товариства своїх повноважень;
10) керувати роботою Наглядової ради Товариства, скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них, органiзовувати ведення протоколiв засiдань Наглядової ради, здiйснювати в межах своєї компетенцiї, у порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, iншi повноваження, передбаченi Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства;
11) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
12) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
13) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
14) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради Товариства;
15) дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду Товариства про будь-якi вчиненi ним правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi Головою Наглядової ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та зберiгання конфiденцiйної iнформацiї Товариства та iнформацiї з обмеженим доступом;
16) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених Законами України та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора;
17) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв.
18) виконувати свої обов’язки особисто.
Виконання обов'язкiв голови Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
Обрано на посаду згiдно з рiшенням Загальних зборiв Товариства (протокол №28 вiд 25.04.2014р.) та Наглядової ради Товариства (протокол №45 вiд 25.04.2014р.).
Станом на 31.12.2016 р. особа обiймала посади: голова Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", заступник генерального директора з стратегiчного розвитку Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Бєлих Володимир Вікторович Член Правлiння
Рік народження 1955 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2014 - по 15.05.2017 р. включно
Освіта Вища
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова Правлiння – генеральний директор ПАТ "ДМЗ", член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з виробництва - начальник виробничого вiддiлу ПАТ "ДМЗ"; заступник директора з виробництва Фiлiї "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Бєлих Володимир Вiкторович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiсництвом.
Обрано на посаду згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014 р.
Станом на 31.12.2016 р. особа обiймала посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з виробництва - начальник виробничого вiддiлу ПАТ "ДМЗ" за сумiсництвом; заступник директора з виробництва - начальник виробничого вiддiлу Фiлiї "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Уколов Віктор Олексійович Член Правлiння
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2014 - по 15.05.2017 р. включно
Освіта Вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор з персоналу ПАТ «ДМЗ», заступник директора з органiзацiї працi та персоналу Фiлiї "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Уколов Вiктор Олексiйович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiсництвом.
Обрано на посаду згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014 р.
Станом на 31.12.2016 р. особа обiймала посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з персоналу ПАТ "ДМЗ" за сумiсництвом, заступник директора з органiзацiї працi та персоналу Фiлiї "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Шебанов Володимир Леонідович Член Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2014 - по 15.05.2017 р. включно
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора дирекцiї з економiки Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод"; директор з економiки та фiнансiв ПАТ "ДМЗ", заступник директора з економiки та фiнансiв Фiлiї "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Шебанов Володимир Леонiдович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiсництвом.
Обрано на посаду згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014 р.
Станом на 31.12.2016 р. особа обiймала посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з економiки та фiнансiв ПАТ "ДМЗ", за сумiсництвом, заступник директора з економiки та фiнансiв Фiлiї "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка,141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Стрельцова Людмила Федорівна Член Правлiння - головний бухгалтер за сумiсництвом
Рік народження 1955 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2014 - по 15.05.2017 р. включно
Освіта Вища
Стаж роботи 46 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Правлiння ПАТ "ДМЗ" , головний бухгалтер ПАТ "ДМЗ"; заступник головного бухгалтера Фiлiї "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння - головний бухгалтер за сумiсництвом Стрельцова Людмила Федорiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
19) органiзовувати i контролювати ведення бухгалтерського i податкового облiку всiх господарських операцiй Товариства;
20) здiйснювати систематичний поточний контроль за обгрунтованiстю господарських операцiй;
21) здiйснювати спiльно з iншими службами та вiддiлами економiчний аналiз фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв;
22) здiйснювати контроль за облiком результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
23) контролювати нарахування i своєчасне перерахування платежiв до державного бюджету, єдиного соцiального внеску, контролювати розрахунки з iншими фондами, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам;
24) забезпечувати використання сучасних засобiв механiзацiї i автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт;
25) здiйснювати контроль органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в структурних пiдроздiлах Товариства, проведення своєчасного iнструктажу працiвникiв з питань бухгалтерського облiку;
26) здiйснювати контроль за достовiрнiстю бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв;
27) здiйснювати контроль за наданням бухгалтерської та податкової звiтностi у встановленi термiни вiдповiдним органам;
28) органiзовувати i контролювати проведення в цехах i службах заводу вибiрковi цiльовi перевiрки, перiодичних i рiчних iнвентаризацiй всiх статей балансу;
29) контролювати пiдготовку та аналiз звiтiв для надання їх на розгляд Правлiння i Наглядової ради Товариства;
30) здiйснювати iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Правлiння Товариства.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiсництвом.
Обрано на посаду згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014р.
Станом на 31.12.2016 р. особа обiймала посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", головний бухгалтер ПАТ "ДМЗ" за сумiсництвом; заступник головного бухгалтера Фiлiї "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка,141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Соколова Людмила Володимирівна Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2014 - по 25.04.2017 р. включно
Освіта Вища
Стаж роботи 51 рік
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", заступник генерального директора з фiнансiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Соколова Людмила Володимирiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз змiстом документiв Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
2) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови Правлiння – генерального директора та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства щодо їхньої посадової та службової дiяльностi;
3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
4) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв, бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
5) бути присутнiм на засiданнях Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання Наглядової ради Товариства;
7) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради Товариства, яка вноситься до протоколу засiдання Наглядової ради Товариства;
8) у випадку обрання головою Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства виконувати функцiї та обов’язки голови Наглядової ради Товариства у вiдповiдностi зi Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
9) тимчасово виконувати обов’язки (повноваження) голови Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства у разi тимчасової неможливостi виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень;
10) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою Товариства своїх повноважень;
11) Член Наглядової ради здiйснює в межах своєї компетенцiї, у порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства;
12) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
13) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
14) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
15) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради Товариства про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi;
16) дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду Товариства про будь-якi вчиненi ним правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi Членом Наглядової ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та зберiгання конфiденцiйної iнформацiї Товариства та iнформацiї з обмеженим доступом;
17) забезпечувати доступ до iнформацiї про Товариство в межах, передбачених законами України та Статутом Товариства;
18) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;
19) виконувати свої обов’язки особисто.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
Обрано на посаду згiдно з рiшенням Загальних зборiв Товариства , протокол №28 вiд 25.04.2014 р.
Станом на 31.12.2016 р. особа обiймала посади: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", заступник генерального директора з фiнансiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Оніщенко Світлана Федорівна Член Наглядової ради
Рік народження 1956 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2014 - по 25.04.2017 р. включно
Освіта Вища
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї з економiки Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Онiщенко Свiтлана Федорiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз змiстом документiв Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
2) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови Правлiння – генерального директора та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства щодо їхньої посадової та службової дiяльностi;
3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
4) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв, бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
5) бути присутнiм на засiданнях Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання Наглядової ради Товариства;
7) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради Товариства, яка вноситься до протоколу засiдання Наглядової ради Товариства;
8) у випадку обрання головою Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства виконувати функцiї та обов’язки голови Наглядової ради Товариства у вiдповiдностi зi Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
9) тимчасово виконувати обов’язки (повноваження) голови Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства у разi тимчасової неможливостi виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень;
10) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою Товариства своїх повноважень;
11) Член Наглядової ради здiйснює в межах своєї компетенцiї, у порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства;
12) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
13) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
14) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
15) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради Товариства про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi;
16) дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду Товариства про будь-якi вчиненi ним правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi Членом Наглядової ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та зберiгання конфiденцiйної iнформацiї Товариства та iнформацiї з обмеженим доступом;
17) забезпечувати доступ до iнформацiї про Товариство в межах, передбачених законами України та Статутом Товариства;
18) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;
19) виконувати свої обов’язки особисто.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
Обрано на посаду згiдно з рiшенням Загальних зборiв Товариства , протокол №28 вiд 25.04.2014р.
Станом на 31.12.2016 р. особа обiймала посади: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї з економiки Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Надич Ігор Богданович Член Наглядової ради
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2014 - по 25.04.2017 р. включно
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї з управлiння власнiстю Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Надич Iгор Богданович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз змiстом документiв Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
2) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови Правлiння – генерального директора та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства щодо їхньої посадової та службової дiяльностi;
3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
4) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв, бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
5) бути присутнiм на засiданнях Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання Наглядової ради Товариства;
7) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради Товариства, яка вноситься до протоколу засiдання Наглядової ради Товариства;
8) у випадку обрання головою Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства виконувати функцiї та обов’язки голови Наглядової ради Товариства у вiдповiдностi зi Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
9) тимчасово виконувати обов’язки (повноваження) голови Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства у разi тимчасової неможливостi виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень;
10) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою Товариства своїх повноважень;
11) Член Наглядової ради здiйснює в межах своєї компетенцiї, у порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства;
12) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
13) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
14) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
15) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради Товариства про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi;
16) дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду Товариства про будь-якi вчиненi ним правочини iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi Членом Наглядової ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та зберiгання конфiденцiйної iнформацiї Товариства та iнформацiї з обмеженим доступом;
17) забезпечувати доступ до iнформацiї про Товариство в межах, передбачених законами України та Статутом Товариства;
18) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;
19) виконувати свої обов’язки особисто.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
Обрано на посаду згiдно з рiшенням Загальних зборiв Товариства , протокол №28 вiд 25.04.2014 р.
Станом на 31.12.2016 р. особа обiймала посади: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї з управлiння власнiстю Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Чижикова Ірина Володимирівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2014 - по 25.04.2017 р. включно
Освіта Вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника планово-економiчного вiддiлу ПАТ "ДМЗ", заступник начальника планово-економiчного вiддiлу Фiлiї "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ревiзiйної комiсiї Чижикова Iрина Володимирiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) вимагати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання документацiї, що необхiдна для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) отримувати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
5) брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства у разi розгляду висновкiв за пiдсумками перевiрки, що проводилась Ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою Наглядової ради або Правлiння Товариства та в iнших випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства або iншими внутрiшнiми документами Товариства;
6) реалiзовувати iншi права, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
8) брати участь у складi Ревiзiйної комiсiї у проведеннi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також у засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
9) здiйснювати пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
10) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Правлiнню, Ревiзiйнiй комiсiї Товариства iнформацiю про виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;
12) виконувати свої обов’язки особисто i не передавати свої повноваження iншiй особi, крiм члена Ревiзiйної комiсiї – юридичної особи – акцiонера.
13) виконувати iншi обов’язки, що передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.
Обрано на посаду згiдно з рiшенням Загальних зборiв Товариства, протокол №28 вiд 25.04.2014 р.
Станом на 31.12.2016 р. особа обiймала посади: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМЗ", заступник начальника планово-економiчного вiддiлу Фiлiї "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Юшков Євген Олександрович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2014 - по 25.04.2017 р. включно
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМЗ", заступник директора дирекцiї з монiторингу виробничо-господарської дiяльностi департаменту з роботи зi стратегiчними партнерами, директор дирекцiї економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних проектiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Ревiзiйної комiсiї органiзовує роботу комiсiї пiд час проведення перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства в межах повноважень, що передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї має наступнi повноваження та обов'язки:
1) вимагати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання документацiї, що необхiдна для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в межах, що визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства;
2) отримувати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
5) брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства у разi розгляду висновкiв за пiдсумками перевiрки, що проводилась Ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою Наглядової ради або Правлiння Товариства та в iнших випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства або iншими внутрiшнiми документами Товариства;
6) реалiзовувати iншi права, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
5) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
6) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7) органiзовувати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства;
8) скликати засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства та головувати на них, затверджувати порядок денний засiдань, органiзовувати ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства;
9) брати участь у складi Ревiзiйної комiсiї у проведеннi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також у засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
10) здiйснювати пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
11) доповiдати про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю Товариства перевiрок Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства.
12) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
13) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Правлiнню, Ревiзiйнiй комiсiї Товариства iнформацiю про виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;
14) виконувати свої обов’язки особисто;
15) пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
16) виконувати iншi обов’язки, що передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.
Обрано на посаду згiдно з рiшеннями Загальних зборiв Товариства (протокол №28 вiд 25.04.2014 р.) та Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол №3 вiд 25.04.2014 р.).
Станом на 31.12.2016 р. особа обiймала посади: голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних проектiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Міньковський Ігор Давидович Голова Правлiння - генеральний директор
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.01.2016 - по 15.05.2017р.
Освіта Вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник виробничого вiддiлу, заступник директора з якостi - начальник вiддiлу якостi та сертифiкацiї продукцiї Фiлiї «Металургiйний комплекс» приватного акцiонерного товариства «Донецьксталь» - металургiйний завод», виконуючий обов’язки голови Правлiння – генерального директора Публiчного акцiонерного товариства «Донецький металургiйний завод»
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Правлiння - генеральний директор очолює виконавчий орган Товариства (далi - Правлiння) та забезпечує ефективне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Голова Правлiння - генеральний директор має наступнi повноваження та обов'язки:
1) дiяти без довiреностi, представляти Товариство у взаємовiдносинах з пiдприємствами, органiзацiями будь-якої форми власностi та пiдпорядкування, з усiма органами державної влади, мiсцевого самоврядування, їх виконавчими органами, з органами державної фiскальної служби та її територiальними пiдроздiлами, з органами державної митної служби, з державними та спецiалiзованими фондами та iншими контролюючими органами, iншими компетентними органами та установами, з банками та iншими фiнансовими установами;
2) вчиняти та пiдписувати вiд iменi Товариства правочини, рiшення про вчинення та укладення яких прийнято Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства;
3) скликати засiдання Правлiння, визначати порядок денний та головувати на них;
4) розподiляти обов’язки мiж членами Правлiння;
5) вчиняти та пiдписувати правочини, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, є менш нiж 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
6) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах прийнятих рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради та Правлiння Товариства;
7) вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також рахунки в цiнних паперах;
8) пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про видачу яких прийнято Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства;
9) пiдписувати фiнансову, податкову, статистичну звiтнiсть та iншу звiтнiсть, надану в державнi органи;
10) видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;
11) здiйснювати поточне керiвництво Товариством (приймати рiшення, видавати накази, розпорядження i давати вказiвки обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв) в межах своєї компетенцiї та на пiдставi рiшень органiв Товариства;
12) розподiляти обов’язки мiж головними фахiвцями Товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи Товариства;
13) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, внутрiшнiх документiв Товариства, приймати будь – якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства;
14) укладати та пiдписувати трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв вiд iменi Товариства;
15) укладати та пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
16) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у тому числi щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;
17) органiзовувати поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства;
18) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях;
19) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
Посадовiй особi встановлено посадовий оклад вiдповiдно до штатного розкладу, який дiє в Товариствi.
У 2016 роцi вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження виконуючого обов'язки Голови Правлiння – генерального директора Мiньковського Iгоря Давидовича, що перебував на посадi з 19.03.2015 р. по 13.01.2016 р.;
- обрано на посаду голови Правлiння – генерального директора Товариства Мiньковського Iгоря Давидовича на строк з 14.01.2016 р. по 15.05.2017 р.
Рiшення прийнятi Наглядовою радою Товариства, протокол №58 вiд 12.01.2016 р. Станом на 31.12.2016 р. особа обiймала посади: Голова Правлiння – генеральний директор ПАТ "ДМЗ"; директор Фiлiї "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Крикунов Борис Петрович Член Правлiння
Рік народження 1945 р. н. (77 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2014 - по 15.05.2017 р. включно
Освіта Вища
Стаж роботи 53 роки
Попередне місце роботи Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", технiчний директор - головний iнженер ПАТ "ДМЗ"; головний iнженер, радник з технiчних питань Фiлiї "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
Примітки Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Крикунов Борис Петрович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як оплата за сумiсництвом.
Обрано на посаду згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014 р.
Станом на 31.12.2016 р. особа обiймала посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", радник з технiчних питань Фiлiї "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Ліцензії

Дата  
АД № 032481 18.07.2012 Надання послуг з охорони власностi та громадян
Орган ліцензування МВС
Дата видачі 18.07.2012
Опис Лiцензiя використовується для здiйснення охорони об'єктiв власностi; охорони вантажiв при транспортуваннi; надання послуг з охорони стороннiм органiзацiям i особам. Термiн дiї лiцензiї необмежений.
АД № 037668 21.06.2012 Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення
Орган ліцензування Державна Iнспекцiя техногенної безпеки України
Дата видачі 21.06.2012
Опис Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення. Термiн дiї необмежений.
АЕ №194984 21.03.2013 Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), знищення використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) „Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв”
Орган ліцензування Державна служба України з контролю за наркотиками
Дата видачі 21.03.2013
Дата закінчення 21.03.2018
Опис Лiцензiя необхiдна для використання знеболюючих препаратiв у пунктах медичної допомоги робiтникам заводу при отриманнi виробничих травм.
№ БС150-14-0093602 11.12.2012 Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби
Орган ліцензування Український державний центр радiочастот
Дата видачі 11.12.2012
Дата закінчення 07.11.2017
Опис Дозвiл використовується для експлуатацiї радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби. Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не настав.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЛОБАЛ КАСТОДIАН" #37956893
Адреса 01042, Україна, м. Київ, вул. Чигорiна, 18, примiщення 225
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №263421
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти 044 277 2352, 044 286 7170
Примітки ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДIАН" надає послуги вiдповiдно до договору про обслуговування (вiдкриття) рахункiв у цiнних паперах власникiв.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 591-04-19, (044) 591-04-37, (044) 482-52-07
Примітки Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", дiє на пiдставi Закону та надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв: приймання та зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента, вiдкриття та ведення рахунку емiтента в цiнних паперах, виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень емiтента.
Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит» #31032100
Адреса 01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, 32/2, 17-й поверх
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ № 2397
Аудиторська Палата України
з 29.01.2001
Контакти 044 490 5507, 044 490 5508
Примітки ПрАТ «КПМГ Аудит» надає послуги з проведення аудиту фiнансової звiтностi емiтента за 2016 рiк, пiдготовленої вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЛОБАЛ КАСТОДIАН" #37956893
Адреса 01042, Україна, м. Київ, вул. Чигорiна, 18, примiщення 225
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №263421
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти 044 277 2352, 044 286 7170
Примітки ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДIАН" надає послуги вiдповiдно до договору про обслуговування (вiдкриття) рахункiв у цiнних паперах власникiв.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 591-04-19, (044) 591-04-37, (044) 482-52-07
Примітки Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", дiє на пiдставi Закону та надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв: приймання та зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента, вiдкриття та ведення рахунку емiтента в цiнних паперах, виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень емiтента.
Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит» #31032100
Адреса 01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, 32/2, 17-й поверх
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ № 2397
Аудиторська Палата України
з 29.01.2001
Контакти 044 490 5507, 044 490 5508
Примітки ПрАТ «КПМГ Аудит» надає послуги з проведення аудиту фiнансової звiтностi емiтента за 2016 рiк, пiдготовленої вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ФІЛІЯ "МАГАЗИН "ВЕНЕЦІЯ" #00000000
Адреса СУВОРОВА, 40, КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, КИЇВСЬКА
Опис Емiтент станом на 31.12.2016 року не приймав участi у створеннi юридичних осiб

Власники акцій

Власник Частка
Д/Н 0.00%
Паспорт -, -, -
Д/Н 0.00%
Паспорт -, -, -
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Донецькiй областi / #13511245 0.00%
Адреса Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 97
Код 13511245
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Донецькiй областi / #13511245 0.00%
Адреса Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 97
Код 13511245

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» / #30939178 173 832 970 шт 47.99%
Адреса Україна, м. Донецьк, вул.Iвана Ткаченка, 122
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» / #30939178 173 832 970 шт 47.99%
Адреса Україна, м. Донецьк, вул.Iвана Ткаченка, 122
FINTEST TRADING CO LIMITED / #00000000 55 122 977 шт 15.22%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Каллiполеос енд Дамаскiноу 1 Вiоларiс Коурт оф.302
FINTEST TRADING CO LIMITED / #00000000 55 122 977 шт 15.22%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Каллiполеос енд Дамаскiноу 1 Вiоларiс Коурт оф.302
Н/Д 0 шт 0.00%
Н/Д 0 шт 0.00%