Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (5) ДАБІ (140) Перевірки (9)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

#03361075

Фінансова звітність за 2020 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 143.00 98.00
первісна вартість 1001 4 987.00 4 991.00
накопичена амортизація 1002 4 844.00 4 893.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби 1010 214 420.00 207 043.00
первісна вартість 1011 796 690.00 803 132.00
знос 1012 582 270.00 596 089.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 52.00 88.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00 0.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 214 615.00 207 229.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 49 097.00 58 848.00
Виробничі запаси 1101 33 193.00 42 479.00
Незавершене виробництво 1102 3 591.00 3 665.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 12 313.00 12 704.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2 117 278.00 1 959 128.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 296 986.00 159 100.00
з бюджетом 1135 437.00 429.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 135.00 135.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 021 112.00 7 120 336.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 31 796.00 84 147.00
Готівка 1166 72.00 22.00
Рахунки в банках 1167 31 724.00 84 125.00
Витрати майбутніх періодів 1170 3 294 893.00 3 294 874.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 1 097 857.00 1 118 570.00
Усього за розділом II 1195 13 909 456.00 13 795 432.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 4 137.00 4 137.00
Баланс 1300 14 128 208.00 14 006 798.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 6 960.00 6 960.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 19 711.00 19 711.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 847.00 847.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2 087 359.00 -2 833 730.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -2 059 841.00 -2 806 212.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 12 107.00 5 794.00
Довгострокові забезпечення 1520 11 599.00 13 956.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 11 462.00 13 819.00
Цільове фінансування 1525 1.00 1.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 23 707.00 19 751.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 38 448.00 8 450.00
товари, роботи, послуги 1615 8 411 199.00 8 944 786.00
розрахунками з бюджетом 1620 52 268.00 51 223.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 8 292.00 8 548.00
розрахунками з оплати праці 1630 15 183.00 15 588.00
за одержаними авансами 1635 56 459.00 72 225.00
за розрахунками з учасниками 1640 216.00 216.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 7 054 046.00 7 145 413.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 528 231.00 546 810.00
Усього за розділом ІІІ 1695 16 164 342.00 16 793 259.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 14 128 208.00 14 006 798.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 250 362.00 2 238 051.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 126 035.00 2 204 851.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 124 327.00 33 200.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 7 771.00 3 817.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 38 240.00 28 783.00
Витрати на збут 2150 0.00 4.00
Інші операційні витрати 2180 843 705.00 526 744.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0.00 0.00
збиток 2195 749 847.00 518 514.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 47.00 13 283.00
Інші доходи 2240 7 154.00 7 202.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 2 525.00 8 913.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 1 200.00 171.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0.00 0.00
збиток 2295 746 371.00 507 113.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0.00 0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0.00 0.00
збиток 2355 746 371.00 507 113.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -746 371.00 -507 113.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 249 472.00 210 921.00
Витрати на оплату праці 2505 154 369.00 137 531.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 33 696.00 29 824.00
Амортизація 2515 23 972.00 25 032.00
Інші операційні витрати 2520 814 856.00 544 037.00
Разом 2550 1 276 365.00 947 345.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 696 000 000.00 696 000 000.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 696 000 000.00 696 000 000.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1.07 -0.73
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -1.07 -0.73
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00