Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (5) ДАБІ (140)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

#03361075

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
ЄДРПОУ 03361075
Адреса 84313 Донецька область Краматорськ Пiвденна, 1, Т. (0626)42-33-06
(КОАТУУ 1410136300)
Номер свідоцтва про реєстрацію 12661200000003365
Дата державної реєстрації 22.05.2002
Середня кількість працівників 2 195
Орган управління Інформацію про органи управління не заповнюють емітенти - акціонерні товариства
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26006013104801
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26006013104801
Контакти
+38 (062) 642-33-06
office@oblgaz.donetsk.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Покосенко Юрій Юрійович Член Наглядової Ради
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.05.2015 - на 3 роки
Освіта Харківське професійно-технічне училище №9, автомеханік
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи ТОВ "Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг", керівник відділу виробництва готових для використання бетонних сумішей
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Наглядової Ради Покосенко Ю.Ю. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Покосенко Ю.Ю. обрано на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол №21 від 25.05.2015р.) Термін обрання - 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2011 - 2014, ТОВ "Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг", керівник відділу виробництва готових для використання бетонних сумішей, з 2014р. - не обiймає посади в юридичних особах. Протягом 2016 року зміни не відбувались.
Чарний Олександр Степанович Виконуючий обов'язки Голови Правління
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.03.2016 - на 5 років
Паспортні дані АС, 909485, 05.02.2004, Луцьким МВ УМВС України у Волинській області
Освіта Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність - "Газонафтопроводи та газонафтосховища", кваліфікація - інженер-механік. Волинський Національний технічний університет, Спеціальність "Фінанси та кредит"
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ТОВ "Укр-Альянс груп", м. Київ - Директор; ТОВ "Алтек-Енерго", м. Київ - Директор за сумісництвом
Примітки Голова Правління виконує рішення Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ, керує роботою Правління і здійснює оперативне керівництво діяльністю АТ, визначає, формулює, планує, здiйснює i координує всi види дiяльностi пiдприємства у формуваннi фiнансової, цiнової, кредитної - банкiвської податкової та страхової полiтики, соцiальної та зовнiшньо - економiчної дiяльностi. Органiзовує роботу i ефективну взаємодiю виробничих одиниць. Правами підписів від імені АТ володіє Голова Правління і уповноважені ним особи. Голова Правління має право без довіренності здійснювати дії від імені АТ,представляти інтереси АТ в його відносинах з державними органами, юридичними особами та громадянами на території України та за її межами, розпоряджатися коштами та майном АТ в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних Зборів, Наглядової Ради та Правління, укладати трудові договори з керівниками філій, представництв, дочірніх підприємств. Голова Правління підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій Раді акціонерів. Повноваження Голови Правління, визначені статутом товариства: 1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами. 2. Вчиняти без довіреності від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) та інші правочини з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинів до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Приймати рішення про укладення правочинів (договорів), в тому числі отримання кредитів, оформлення овердрафтів, придбання чи відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви), або можливості відчуження/списання Товариством прямо або опосередковано майна (в т.ч. основних засобів), визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, надання позик, векселів, порук, майнових поручительств, сума яких в кожному випадку не перевищує 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства. 4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства. 5. Прийняття рішення про вчинення правочину (укладання) договорів на транспортування, постачання, купівлю, продаж природного, нафтового газу, газу (метану) вугільних родовищ та скрапленого газу без будь-яких обмежень щодо суми такого правочину; 6. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства. 7. Видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства, відокремлених структурних підрозділів накази, розпорядження, вказівки в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві. 8. Голова Правління має право приймати рішення про розподіл (перерозподіл) обов'язків між Першим заступником Голови Правління та заступником Голови Правління. 9. Підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи. Вживати заходів з досудового врегулювання спорів, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг. Представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повна або часткова відмова від позовних вимог, визнання позову, зміна предмету позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення суду, подавання виконавчого документу до стягнення або видавання довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі. 10. Затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання. 11. Створювати структурні підрозділи (відділи, управління, служби, сектори та інші) в межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства, затверджувати відповідні положення про них. 12. Готувати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року, розміри, терміни і порядок виплати дивідендів по акціям. 13. Надавати організаційну структуру Товариства на затвердження Наглядовій раді. 14. Затверджувати штатний розпис Товариства та його філій. 15. Здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи АТ згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами АТ. Крім того, питання повноважень виконуючого обов'язки Голови Правління, відповідальність та зобов'язання перед акціонерами і трудовим колективом, умови діяльності, матеріального забезпечення та звільнення з посади з умовами гарантій визначаються в контракті, що укладається з ним Головою Наглядової Ради АТ. За виконання службових обов'язків отримує посадовий оклад згідно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Чарний О.С. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: з 02.2004р. по 03.2014р. - Директор ТОВ "Константа Україна", з 04.2014р. по 2016р. - Директор ТОВ "Алтек-Енерго", з 09.2014р. по 2016р. - Директор ТОВ "Укр-Альянс груп" за сумісництвом. З 16 березня 2016 року обраний на посаду Виконуючий обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Наглядової Ради вiд 23.12.2015р). Термін обрання - 5 років. Акцiями Товариства не володiє. Протягом 2016 року зміни не відбувались.
Латиш Раїса Олексіївна Член Наглядової Ради
Рік народження 1955 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.05.2015 - на 3 роки
Освіта Харківський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Центр професійно-технічної освіти № 2 м. Харкова, старший майстер
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Наглядової Ради Латиш Р. О. не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Латиш Р. О. обрано на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол №21 від 25.05.2015р.) Термін обрання - 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: - 2010 р. -2015р. - Центр професiйно-технiчної освiти № 2 м. Харкова, старший майстер. Протягом 2016 року зміни не відбувались.
Нестеров Андрій Володимирович Член Наглядової Ради
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.05.2015 - на 3 роки
Освіта Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Інститут після дипломної освіти, газо нафтопроводи і газонафтосховища, інженер-механік
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" - начальник Відділу майнових відносин Управління майнових відносин та інвестиційної діяльності Департаменту майнових та корпоративних відносин
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ "Донецькоблгаз", який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Як член Наглядової Ради Нестеров А.В. має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ та отриманої Довіреності. Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. Посадова особа Член Наглядової Ради Нестеров А.В. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Нестеров А.В. особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Нестеров А.В. Представляє iнтереси акцiонера НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720) який володiє 38,28% статутного капiталу ПАТ "Донецькоблгаз" обрано на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол №21 від 25.05.2015р.). Термін обрання - 3 роки. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 06.2012-09.2014 - заступник начальника Відділу майнових відносим Управління майнових відносин та інвестиційної діяльності Департаменту майнових та корпоративних відносин Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"; 09.2014-по 07.2016р. - заступник начальника управлїння-начальник Відділу майнових відносин Управління майнових відносин та інвестиційної діяльності Департаменту майнових та корпоративних відносин НАК "Нафтогаз України", з 07.2016р. - Начальник Сектору майнових відносин Департаменту бухгалтерського обліку та звітності НАК "Нафтогаз України". Протягом 2016 року зміни не відбувались.
Алексеєнко Ірина Олександрівна Член Ревізійної комісії - Виконуючий обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1959 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.05.2015 - на 3 роки
Паспортні дані ВЕ, 538026, 05.10.2001, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області
Освіта Ростовський інститут народного господарства, економіст
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Начальник відділу розрахунків за газ ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
Примітки Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс. 4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв: 5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного стану АТ. 9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності АТ. 10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). За виконання службових обов'язкiв Члена Ревізійної комісії винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Алексеєнко І.О. призначена на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" Протоколом Загальних Зборів №21 від29.05.2015р. - обрання члена Ревізійної Комісії. Термін обрання - 3 роки. На посаду Виконуючий обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї Алексеєнко I. О. обрано з числа членiв Ревiзiйної комiсiї 15.09.2015 р.(Рiшення прийнято на засiданнi Ревiзiйної комiсiї 15.09.2015р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до обрання повного складу Ревiзiйної комiсiї Загальними Зборами акцiонерiв. Стаж роботи протягом останніх 5 років: 2012 - 2015 рік, начальник відділу розрахунків за газ ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", з листопада 2016р. провідний економіст відділу розрахунків за газ. Згiдно п. 6.15 Положення про Ревiзiйну комiсiю Ревiзiйна комiсiя Товариства правомочна приймати рiшення, якщо на її засiданнi присутнi не менше 2 (двох) членiв Ревiзiйної комiсiї. Протягом 2016 року зміни не відбувались.
Богословський Сергій Борисович Член Ревізійної комісії
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.05.2015 - на 3 роки
Освіта Київський національний торгівельно-економічний універсітет, бухгалтерський облік та аудит
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Нацiональна акцiонерна компанiя Нафтогаз України, начальник Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту
Примітки 38,28% статутного фонду ПАТ "Донецькоблгаз" передано до статутного фонду НАК "Нафтогаз України". Виконання посадових обов'язків здійснюється шляхом надання доручень на право представляти інтереси НАК "Нафтогаз України" та голосувати на загальних зборах ПАТ "Донецькоблгаз". Останнє доручення видане на ім'я Богословського Сергiя Борисовича - Начальника Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", що розташована за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6. Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс. 4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв: 5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного стану АТ. 9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності АТ. 10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). Посадова особа Член Ревізійної комісії Богословський С.Б. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. За виконання службових обов'язкiв члена Ревізійної комісії винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Богословський С.Б. особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Богословський С.Б. обрано на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол №20 від 04.04.2014р. - обрання члена Ревізійної Комісії.) Переобраний на посаду члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол №21 від 29.05.2015р.) Термін обрання - 3 роки. Представляє iнтереси акцiонера НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720) який володiє 38,28% статутного капiталу ПАТ "Донецькоблгаз". Стаж роботи протягом останніх 5 років: 2010р. - та до теперішнього часу НАК "Нафтогаз України" начальник управлiння Департаменту внутрiшнього аудиту (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 6). Протягом 2016 року зміни не відбувались.
Мендик Ігор Пилипович Член Наглядової Ради
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.05.2015 - на 3 роки
Освіта Київський національний універсітет ім. Т. Шевченка, економіка і управління науковими дослідженнями та проектування, економіст
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи НАК "Нафтогаз України" начальник вiддiлу контролю за використанням державного майна Департаменту iнвестицiйної дiяльностi та акцiонерного капiталу"
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. Посадова особа Член Наглядової Ради Мендик І.П. не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Мендик І.П. особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Мендик І.П. Представляє iнтереси акцiонера НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720) який володiє 38,28% статутного капiталу ПАТ "Донецькоблгаз" призначений на посаду Члена Наглядової Ради Протоколом Загальних Зборів №20 від 04.04.2014р. Переобраний на посаду Члена Наглядової Ради Протоколом Загальних Зборів №21 від 29.05.2015р. Термін обрання - 3 роки. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: до 2010рр.- НАК "Нафтогаз України" начальник вiддiлу контролю за використанням державного майна Департаменту iнвестицiйної дiяльностi та акцiонерного капiталу", 2010р. - та до теперішнього часу - НАК "Нафтогаз України"- заступник начальника Управлiння майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi Департаменту майнових та корпоративних вiдносин(м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6). Протягом 2016 року зміни не відбувались.
Вакантна Посада Заступник Голови Правління
Примітки Повноваження заступників Голови Правління, визначені статутом товариства: Заступники Голови Правління Товариства обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні, строком на 5 (п'ять) років, виконують свої функції згідно контрактів, допомагають Голові Правління у виконанні його функцій, в межах повноважень керують напрямками діяльності, закріпленими за ними. Заступники Голови Правління мають право від імені Товариства, в межах повноважень, здійснювати листування по справах Товариства з питань, що віднесені до їх компетенції. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів в межах, передбачених цим Статутом. Крім особо визначених повноважень Заступника Голови Правління особа має повноваження члена Правління, які особисто не визначені, рішення приймаються колегіально а саме: 1. Виконання рішень Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку АТ, підготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного розвитку АТ, в тому числі і в розвитку газифікації регіону. 3. Розробка оперативних планів роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектів річних бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності. 4. Організація поточної фінансово-господарської діяльності АТ. Забезпечення реалізації оперативних завдань АТ, зниження витрат, стійкого та ефективного економічного та соціального розвитку. 5. Визначення річного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання. 7. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 8. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 9. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом; 10 Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 11 Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; 12 Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; 13 Визначення основних напрямків діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; 14 Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства; 15 У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) та приймати рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. 16. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. 17. Застосування заходів з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів, своєчасної виплаті заробітної плати працівникам АТ та погашенню простроченої дебіторської заборгованості товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій 18. Створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. 19. Організація широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 20. Контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників АТ. 21. Організація соціально-побутового обслуговування працівників АТ. 22. Укладання та виконання колективного договору. 23. Здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання. 24. Здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. 25. Забезпечення роботу канцелярії, ведення архів АТ. 26. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради. Протягом 2016 року зміни не відбувались.
Антонова Людмила Олександрівна Перший заступник Голови Правління
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.03.2016 - на 5 років
Паспортні дані СС, 375066, 14.08.1997, Калуським МВ УМВС у Івано-Франківській області
Освіта Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Спеціальність - "Облік і аудит", кваліфікація - економіст з обліку та аудиту. Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність - Правознавство
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ТОВ "Алтек-Енерго", Фінансовий директор
Примітки Перший Заступник Голови Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту АТ. Повноваження заступників Голови Правління, визначені статутом товариства: Перший заступник Голови Правління обирається Наглядовою радою зі складу заступників Голови Правління більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком на 5 років, виконує функції згідно до свого контракту, допомагає Голові Правління у виконанні його повноважень та виконує обов'язки Голови Правління у разі його тимчасової відсутності (на період відпустки, відрядження, хвороби). Під час виконання функцій Голови Правління Перший заступник Голови Правління має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством та Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені АТ та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів в межах, передбачених Статутом. Заступники Голови Правління мають право від імені Товариства, в межах повноважень, здійснювати листування по справах Товариства з питань, що віднесені до їх компетенції. Крім особо визначених повноважень Першого Заступника Голови Правління особа має повноваження члена Правління, які особисто не визначені, рішення приймаються колегіально а саме: 1. Виконання рішень Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку АТ, підготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного розвитку АТ, в тому числі і в розвитку газифікації регіону. 3. Розробка оперативних планів роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектів річних бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності. 4. Організація поточної фінансово-господарської діяльності АТ. Забезпечення реалізації оперативних завдань АТ, зниження витрат, стійкого та ефективного економічного та соціального розвитку. 5. Визначення річного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання. 7. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 8. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 9. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом; 10 Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 11 Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; 12 Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; 13 Визначення основних напрямків діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; 14 Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства; 15 У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) та приймати рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. 16. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. 17. Застосування заходів з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів, своєчасної виплаті заробітної плати працівникам АТ та погашенню простроченої дебіторської заборгованості товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій 18. Створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. 19. Організація широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 20. Контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників АТ. 21. Організація соціально-побутового обслуговування працівників АТ. 22. Укладання та виконання колективного договору. 23. Здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання. 24. Здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. 25. Забезпечення роботу канцелярії, ведення архів АТ. 26. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради. Перший Заступник Голови Правлiння представляє інтереси Товаритсва у відносинах із органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями України, а також за її межами. Відповідає у межах компетенції за питання: здійснення робіт по організації раціональної господарської діяльності, щодо виявлення та використання резервів виробництва,з метою досягнення найбільшої економічної ефективності. Здійснює оперативне керування і координує діяльність відділів, служб апарату ПАТ. Сприяє зниженню матеріальних, фінансових видатків за всіма напрямками діяльності і розвитку структури ПАТ. Приймає участь в координації робіт щодо вдосконалення економічного прогнозування, соціального розвитку підприємства, детального аналізу фінансової діяльності і цільового використання отриманого прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Забезпечує ведення оперативного обліку заборгованості і оплати за спожитий природний газ населенням, комунально-побутовими, бюджетними, промисловими споживачами у розрізі структурних підрозділів Товаритсва. Перший заступник голови правління ПАТ у разі відсутності Голови правління Товаритсва координує діяльність всіх структурних підрозділів Товаритсва. Перший Заступник Голови Правлiння Товаритсва у разі відсутності Голови Правління Товаритсва вирішує питання про відкриття та закриття в банківських та кредитних установах розрахункових валютних та інших рахунків Товариства; користування правом підпису касових та банківських документів, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством такою відповідно до законодавства України. За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згідно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Антонова Л.О. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: з 01.2005р. по 03.2014р. - Фінансовий директор , Головний бухгалтер ТОВ "Константа Україна"; з 04.2014р. по 11.2015р. - Фінансовий директор ТОВ "Алтек-Енерго", з 12.2015р. по 2016р. не обіймала посад. З 17 березня 2016року обрано на посаду Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Наглядової Ради вiд 23.12.2015р). Термін обрання - на 5 рокiв. Акцiями Товариства не володiє. Протягом 2016 року зміни не відбувались.
Грандгаз С.А.Р.Л. [Grаndgаs S.А.R.L.] Голова Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 29.05.2015 - на 3 роки
Паспортні дані B 179367
Примітки Голова Наглядової Ради здiйснює керiвництво дiяльнiстю контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ. Повноваження Голови Наглядової Ради, визначені статутом товариства: Голова Наглядової Ради АТ обирається членами Наглядової Ради на першому засіданні Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на термін повноважень Наглядової Ради. Обов'язки Голови Наглядової Ради: 1.Організація контролю за виконанням рішень Загальних зборів. 2.Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 3.Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради; 4. Організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства; 6. Надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради; 7.Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л. [GRANDGAS S.A.R.L.] в особі уповноваженого представника Латиш Раїси Олексіївни, яка діє на підставі довіреності від 26.05.2015 р., не отримує грошові виплати. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л. [GRANDGAS S.A.R.L.] обрано членом Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" Загальними Зборами акцонерів ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол №21 від 29.05.2015р.). Повідомлення про призначення представника Латиш Раїси Олексіївни, яка діє на підставі довіреності від 26.05.2015 р., в Наглядовій Раді від 10.06.2015р. Рiшення про обрання Головою Наглядової Ради прийнято на засiданнi Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол №148 вiд 22.06.2015р.). Термін обрання - 3 роки. Протягом 2016 року зміни не відбувались.
Вакантна Посада Член Ревізійної комісії
Примітки Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс. 4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв: 5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного стану АТ. 9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності АТ. 10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). За виконання службових обов'язкiв члена Ревізійної комісії винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Протягом 2016 року зміни не відбувались.
Гессіті С.А.Р.Л. [Gаsсітy S.А.R.L.] Член Наглядової Ради - Секретар Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 29.05.2015 - на 3 роки
Паспортні дані B 179384
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов"язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 22. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 23. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 24. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) ГЕССІТІ С.А.Р.Л. [GASCITY S.A.R.L.] в особі уповноваженого представника Покосенка Юрія Юрійовича, який діє на підставі довіреності від 26.05.2015 р., не отримує грошові виплати. Винагорода в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ГЕССIТI С.А.Р.Л. [GASCITY S.A.R.L.] обрано на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол №21 від 29.05.2015р.). Повідомлення про призначення представника - Покосенка Юрія Юрійовича, який діє на підставі довіреності від 26.05.2015 р., в Наглядовій Раді від 10.06.2015р. Рiшення про обрання секретарем Наглядової Ради прийнято на засiданнi Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол №148 вiд 22.06.2015р.) Термін обрання - 3 роки. Протягом 2016 року зміни не відбувались.

Ліцензії

Дата  
0081.13.14-0083.13.1 10.01.2013 Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
Дата видачі 10.01.2013
Дата закінчення 10.01.2018
Опис Експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
1059.16.14 02.06.2016 Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба України з питань праці , Головне управління Держпраці у Донецькій області
Дата видачі 02.06.2016
Дата закінчення 26.07.2017
Опис Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, обслуговування, реконструкція машин, механізмів підвищеної небезпеки. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
1060.16.14 02.06.2016 Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба України з питань праці , Головне управління Держпраці у Донецькій області
Дата видачі 02.06.2016
Дата закінчення 26.07.2017
Опис Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Отримано 14 дозволів номерами з 1060.16.14 по 1073.16.14. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
1074.16.14 02.06.2016 Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба України з питань праці , Головне управління Держпраці у Донецькій області
Дата видачі 02.06.2016
Дата закінчення 10.01.2018
Опис Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Отримано 3 дозволи номерами з 1074.16.14 по 1076.16.14. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
1150.13.30 31.10.2013 Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки - техогляд кранів та вантажопідіймальних машин
Орган ліцензування Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
Дата видачі 31.10.2013
Дата закінчення 30.10.2018
Опис Техогляд кранів та вантажопідіймальних машин. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
2013029501 04.08.2016 Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV і V категорії складності (за переліком видів робіт згідно з додатком))
Орган ліцензування Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Дата видачі 04.08.2016
Дата закінчення 25.07.2021
Опис Виконання робіт з будівництва об'єктів IV і V категорії складності (за переліком видів робіт згідно з додатком). Прогнозується подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії.
2758.11.30-74.30.0 19.10.2010 Дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки технічний огляд та випробування газових балонів
Орган ліцензування Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Дата видачі 19.10.2010
Дата закінчення 19.10.2015
Опис Технічний огляд та випробування газових балонів для власних потреб та на замовлення. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення АТО.
АВ №586367 28.02.2010 Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог
Орган ліцензування Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Дата видачі 28.02.2010
Дата закінчення 25.02.2015
Опис Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації. Прогнозується подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення АТО.
АД №073817 06.08.2013 Виробництво теплової енергії(крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях ... ) транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії
Орган ліцензування Донецька обласна державна адміністрація
Дата видачі 06.08.2013
Дата закінчення 06.08.2018
Опис Виробництво теплової енергії(крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії. Прогнозується подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії.
АЕ №190083 06.12.2012 Придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск) знищення, використання прекурсорів
Орган ліцензування Державна служба України з контролем за наркотиками
Дата видачі 06.12.2012
Дата закінчення 06.12.2017
Опис Використання прекурсорів для аналізу газу . Прогнозується подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії.
АЕ №299064 26.06.2015 Розподіл природного, нафтового газу і газу ( метану) вугільних родовищ
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКР
Дата видачі 26.06.2015
Дата закінчення 20.04.2015
Опис Основний вид діяльності, розподіл природного газу усім користувачам Донецької області, документи на подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії буди подані до НКРЕКП. Рішенням НКРЕКП від 21.04.2015 відповідно до статті 5 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" та статті 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензія з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, видані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.
АЕ №299065 26.06.2015 Постачання природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКР
Дата видачі 26.06.2015
Дата закінчення 20.04.2015
Опис Основний вид діяльності, постачання природного газу населенню та іншим користувачам Донецької області, документи на подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії були подані до НКРЕКП. Рішенням НКРЕКП від 21.04.2015 відповідно до статті 5 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" та статті 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензія з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, видані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.
ВЛ-005/2017 27.02.2017 Свідоцтво про метрологічне підтвердження вимірювальних можливостей
Орган ліцензування Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Дата видачі 27.02.2017
Дата закінчення 27.02.2021
Опис Надання послуг з проведення вимірювань. Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після його закінчення.
ВЛ-108/2014 12.05.2014 Свідоцтво про атестацію електровимірювальної лабораторії
Орган ліцензування Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Дата видачі 12.05.2014
Дата закінчення 12.05.2017
Опис Надання послуг з проведення вимірювань у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагліду. Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після його закінчення.
ВЛ-189/2015 30.12.2015 Свідоцтво про атестацію виробничої вимірювальної лабораторії
Орган ліцензування Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 30.12.2020
Опис Надання послуг з проведення вимірювань у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду. Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після його закінчення.
ВЛ-194/2015 30.12.2015 Свідоцтво про атестацію електровимірювальної лабораторії
Орган ліцензування Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Дата видачі 30.12.2015
Дата закінчення 30.12.2020
Опис Надання послуг з проведення вимірювань у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагліду. Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після його закінчення.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
"Фондова бiржа "IННЕКС" #23425110
Адреса 01015, м. Київ, вул. Московська, 43/11
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АГ 399006
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 28.07.2010
Контакти (044) 459-31-46, (044) 459 31-46
Примітки Послуги щодо внесення цiнних паперiв Товариства до Бiржового списку у якостi позалiстингових цiнних паперiв.
"Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ немає
д/в
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги ПАТ "Донецькоблгаз" щодо обслуговування випуску цiнних паперiв на пiдставi договору №Е-1023 вiд 04.08.2010 року. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв. Заява про приєднання №ОВ 770 вiд 24.10.2013р.
"IнтерГарант" #23703520
Адреса 04053, м. Київ, вул. Кудрявська 13-19, офiс 3
Діятельність 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АГ №569877
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 11.04.2011
Контакти 044 238-64-04, 044 238-64-09
Примітки Надає послуги Товариству iз страхування 1. Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв об'єктiв пiдвищеної небезпеки. 2. Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. 3. Обов'язкове страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi (страхування водiїв). 4. Обов'язкове особисте страхування членiв ДПД.
"Крестон Джi Сi Джi Аудит" #31586485
Адреса 03150, м. Київ, вул. М.Горького, 172
Діятельність 69.20 - Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту, консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ 2846
Аудиторська палата України
з 28.02.2002
Контакти (044)351-11-78, (044)351-11-79
Примітки Мiсцезнаходження : 03150 м. Київ вул. М.Горького, 172 Свiдоцтво про включення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi вiд 28.02.2002 р. за №2846, виданого Аудиторською палатою України. Надає послуги Товариству iз складання рiчного аудиторського висновку. Сертифiкат А №004891 вiд 30.11.2001.р. з продовженням до 30.11.2020р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНВIНТУМ" #38511128
Адреса 01133, м. Київ, вулиця Кутузова, 18/7 лiтера "Б" каб.79
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №286840
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 08.04.2014
Контакти 38(044) 332 3034, (094) 832 3034
Примітки Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол №151 вiд 05.10.2015р.) було прийнято рiшення щодо припинення дiї Договору № ЕО-16-1-5-403/15 вiд 22.04.2015 року про обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв та дiю Договору № Д-16-1-5-7/14 вiд 22.01.2014 року про надання реєстру власникiв цiнних паперах, укладених Товариством з ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"(iдентифiкацiйний код юридичної особи 00039002), у зв'язку з припиненням депозитарної дiяльностi депозитарної установи ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00039002) на пiдставi Рiшення НКЦПФР вiд 24.07.2015р. №1090, що набрало чинностi 18.09.2015р. та обрання нової депозитарної установи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВIНТУМ" (01133, м. Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7 Б, кабiнет №79; iдентифiкацiйний код юридичної особи 38511128, лiцензiя АЕ №286840 вiд 08.04.2014р.). З ТОВ "IНВIНТУМ" укладено Договiр про вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв №Е-1 вiд 21.10.2015р. Датою облiку встановлено 17.09.2015р.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПАТ Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз" України" / #20077720 266 425 967 шт 38.28%
Адреса м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6, вул. Б.Хмельницького, 6
ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л. (GrandGas S.a.r.l) / LU26230154 173 652 000 шт 24.95%
Адреса ЛЮКСЕМБУРI"
ГЕССIТI С.А.Р.Л. (GasCity S.a.r.l.) / LU26230155 173 652 000 шт 24.95%
Адреса ЛЮКСЕМБУРI"