Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (5) ДАБІ (140) Перевірки (13)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

#03361075

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
ЄДРПОУ 03361075
Номер свідоцтва про реєстрацію 12661200000003365
Дата державної реєстрації 22.05.2002
Банк, що облуговує емітента в національній валюті "Схiдна регiональна дирекцiя ПАТ " КБ "Актив-Банк" у м. Донецьк
МФО: 300852
Номер рахунку: 26009301031902
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті "Схiдна регiональна дирекцiя ПАТ " КБ "Актив-Банк" у м. Донецьк
МФО: 300852
Номер рахунку: 26009301031902
Контакти
381-57-09
adm@oblgaz.donetsk.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Спаскіна Лариса Тодорівна Член Правлiння
Рік народження 1958 р. н. (64 роки)
Паспортні дані ВА, 669458, 03.04.1997, Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку
Освіта Донецький нацiональний унiверсiтет, облiк та аудит
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Головний бухгалтер РСУ "Газ-Сервiс" -фiлiї ПАТ "Донецькоблгаз"
Примітки Як член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння. Повноваження члена Правлiння, особисто не визначенi, рiшення приймаються вiдповiдно до Статуту АТ колегiально з питань: 1. Виконання рiшень Загальних Зборiв АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi та розвитку АТ, пiдготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегiчного розвитку АТ, в тому числi i в розвитку газифiкацiї регiону. 3. Розробка оперативних планiв роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектiв рiчних бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi. 4. Органiзацiя поточної фiнансово-господарської дiяльностi АТ. Забезпечення реалiзацiї оперативних завдань АТ, зниження витрат, стiйкого та ефективного економiчного та соцiального розвитку. 5. Визначення рiчного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебiйного газопостачання користувачiв природним газом на пiдставi договорiв та оперативне управлiння режимами газопостачання. 7. Органiзацiя цiлодобової роботи аварiйно-диспетчерських служб. 8. Органiзацiя та пiдтримання безаварiйної та безпечної експлуатацiї газового господарства. 9. Органiзацiя своєчасної та в повному обсязi оплати поставленого газу, реструктуризацiю та погашення заборгованостi за поставлений газ. 10. Визначення джерел фiнансування робiт з газифiкацiї та способiв залучення фiнансових ресурсiв, створення та вiдпрацювання iнвестицiйного механiзму, який забезпечує стабiльний розвиток та роботу АТ. 11. Органiзацiя розробки та реалiзацiя комплексних заходiв щодо: " оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкцiї та технiчному переозброєнню об'єктiв газового господарства; " рацiональному використанню та облiку газу; " сервiсному та технiчному обслуговуванню, монiторингу, дiагностицi та ремонту систем газопостачання; " програмному та iнформацiйному забезпеченню; " розробцi галузевих стандартiв, норм, правил та iнструкцiй за питаннями газифiкацiї, газопостачання та експлуатацiї газових господарств. 12. Органiзацiя i контроль ведення бухгалтерського облiку та складання поточної фiнансової звiтностi АТ. Складення та надання на погодження Наглядовою Радою квартальних та рiчних балансiв та звiтiв АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних Зборiв АТ. 13. Внесення податкiв та iнших обов'язкових платежiв до бюджету. 14. Органiзацiя матерiально-технiчного, iнформацiйного забезпечення господарської та iншої дiяльностi АТ. 15. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами. 16. Органiзацiйно-технiчне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв за рiшенням Наглядової Ради. 17. Органiзацiйно-технiчне забезпечення чергових та позачергових засiдань Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї АТ 18. Прийняття за погодженням з Наглядовою Радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у Статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття АТ корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 19. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання АТ (положень, внутрiшнiх iнструкцiй та правил), в тому числi тих, що визначають порядок дiяльнiсть фiлiй АТ, а також регулюють поточну дiяльнiсть АТ, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. 20. Органiзацiя та планування дiяльностi АТ, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, контроль за їх дiяльнiстю. 21. Органiзацiя роботи та керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв - фiлiй АТ, якi входять до складу АТ згiдно п. 2.9.12., та дочiрнiх пiдприємств АТ, затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань. 22. Щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової Ради щодо виконання основних напрямкiв розвитку АТ, стратегiчного плану АТ, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 23. Визначення органiзацiйної структури АТ та погодження її з Наглядовою Радою. 24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв АТ . 25. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв АТ. 26. Прийняття рiшення, в межах 10 (десяти)% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України. 27. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 28. Прийняття рiшення про придбання АТ цiнних паперiв iнших юридичних осiб та державних цiнних паперiв. 29. Забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi АТ на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10% акцiй АТ. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiш нiж за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв. 30. Взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг АТ, а також iз споживачами його продукцiї. 31. Здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 32. Подання пропозицiй Наглядовiй Радi АТ про заснування об'єднань, господарських товариств та про прийняття участi в об'єднаннях з iншими суб`єктами пiдприємницької дiяльностi, якщо дiяльнiсть цих об'єднань вiдповiдає iнтересам АТ. 33. Подання пропозицiй Наглядовiй Радi АТ про внесення внескiв до статутних капiталiв цих господарчих об'єднань (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 34. Прийняття рiшення про отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму, яка не перевищує 10 (десяти)% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 35. Прийняття рiшення щодо укладання правочинiв (договорiв) на суму яка не перевищує 10 (десяти)% вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 36. Прийняття рiшення щодо придбання чи вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви), або можливостi вiдчуження АТ прямо або побiчно майна, вартiсть якого не перевищує 10% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 37. Прийняття рiшення щодо придбання або вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) основних засобiв, якщо їх залишкова вартiсть не перевищує 10% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 38. Прийняття рiшення, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, сума якої не перевищує 10% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 39. Застосування заходiв з метою лiквiдацiї заборгованостi товариства до бюджетiв, своєчасної виплатi заробiтної плати працiвникам АТ та погашенню простроченої дебiторської заборгованостi товариству, в тому числi при проведеннi експортно-iмпортних операцiй 40. Створення безпечних умов працi, додержання в господарськiй дiяльностi норм, правил та iнструкцiй з охорони працi та технiки безпеки. 41. Органiзацiя широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисциплiни робiтникiв АТ. 43. Органiзацiя соцiально-побутового обслуговування працiвникiв АТ. 44. Укладання та виконання колективного договору. 45. Здiйснення контролю за станом примiщень, будiвель, обладнання. 46. Здiйснення контролю за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 47. Забезпечення роботу канцелярiї, ведення архiв АТ. 48. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв чи Наглядової Ради. Член Правлiння Спаскiна Л.Т. подає та захищає iнтереси працiвникiв галузi в Донецькiй областi. За виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Спаскiна Л.Т. за час трудової дiяльностi працювала за фахом: бухгалтер, товарознавець, зав. господарством, майстер цеху, економiст, головний бухгалтер РБУ "Газ-Сервiс". До теперiшнього часу обiймає посаду Голови об'єднаного профспiлкового комiтету робiтникiв газових господарств Донецької обл. (м. Донецьк, вул. Рилєєва, буд. 34).В 2003 роцi обрана на посаду заступника Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз"(Протокол Загальних Зборiв №9 вiд 20.10.2003р.) В 2008 роцi переобрана на посаду (Протокол Загальних Зборiв №14 вiд 16.09.2008р.) В 2011 роцi переобрана на посаду (Протокол Наглядової Ради №97 вiд 31.05.2011р.)
Богословський Сергій Борисович За Дорученням Нак 'Нафтогаз України Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Паспортні дані МЕ, 245116, 01.04.2003, Святошинським РУГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Киiвський нацiональний торгiвельно-економiчний унiвенсiтет, бухгалтерський облiк та аудит
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Нацiональна акцiонерна компанiя Нафтогаз України, начальник Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту
Примітки 38,28% статутного фонду ПАТ "Донецькоблгаз" передано до статутного фонду НАК "Нафтогаз України". Виконання посадових обов'язкiв здiйснюється шляхом надання доручень на право представляти iнтереси НАК "Нафтогаз України" та голосувати на загальних зборах ПАТ "Донецькоблгаз". Останнє доручення видане на iм'я Богословського Сергiя Борисовича - Начальника Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", що розташована за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, особисто не визначенi, рiшення приймаються колегiально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здiйснення планових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi АТ за рiк з метою надання висновкiв по рiчних звiтах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборiв звiту та висновкiв про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi, повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi АТ за пiдсумками попереднього (звiтного) року, факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi Збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт i баланс. 4. Здiйснення позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ, в тому числi фiлiй та представництв: 5. Письмова вимога щодо здiйснення позапланової перевiрки повинна мiстити: 6. Розгляд щорiчних та квартальних фiнансово-господарських звiтiв, звiтiв зовнiшнiх аудиторiв та подання вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам. 7. Здiйснення перевiрок фiнансової документацiї АТ. 8. Аналiз фiнансового стану АТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних i позикових коштiв з метою виявлення резервiв полiпшення економiчного стану АТ. 9. Винесення на Загальнi Збори або на засiдання Наглядової Ради пропозицiй щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi АТ. 10. Iнформування Загальних Зборiв а в перiод мiж ними - Наглядову Раду АТ, про всi виявленi в ходi перевiрок або розслiдувань недолiки, порушення або зловживання, про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення. 11. Здiйснення контролю за станом розрахункiв i дотриманням строкiв перерахування в бюджет податкiв, а також правильнiсть розрахункiв. 12. Здiйснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналiз ефективнiсть використання кредитних ресурсiв, якi залучаються АТ. 14. Здiйснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне iнформування Наглядової Ради та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок. 16. Здiйснення контролю за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналiз ефективностi та повноти виконання Правлiнням встановлених Загальними зборами акцiонерiв планiв i основних напрямкiв дiяльностi АТ. 19. Здiйснення контролю за виконанням рiшень Правлiння АТ з питань фiнансово-господарської дiяльностi та вiдповiднiсть цих рiшень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналiз угоди, укладених вiд iменi АТ. 21. Здiйснення контролю за станом розрахункiв по акцiях з акцiонерами. 22. Здiйснення контролю за дотриманням прав акцiонерiв щодо розподiлу прибутку (правильнiсть нарахування дивiдендiв). За виконання службових обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Богословський С.Б. особисто акцiями ПАТ "Донецькобгаз" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Богословський С.Б. за час трудової дiяльностi працював за фахом: нач. вiддiлу, начальник вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту НАК "Нафтогаз України". Обiймає посаду начальника Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України"(м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6). В 2011 роцi обраний на посаду члена Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Загальних Зборiв №17 вiд 14.04.2011р.-23.05.2012р.)
Якименко Ніна Олексіївна За Дорученням Нак 'Нафтогаз Член Наглядової Ради
Рік народження 1956 р. н. (66 років)
Паспортні дані СН, 784138, 16.04.1998, Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут, економiст
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" - заступник директора департаменту iнвестiцiйної дiяльностi та акцiонерного капiталу
Примітки 38,28% статутного фонду ПАТ "Донецькоблгаз" передано до статутного фонду НАК "Нафтогаз України". Виконання посадових обов'язкiв здiйснюється шляхом надання доручень на право представляти iнтереси НАК "Нафтогаз України" та голосувати на загальних зборах ПАТ "Донецькоблгаз". Останнє доручення видане на iм'я Якименко Нiни Олексiївни - заступника директора департаменту iнвестiцiйної дiяльностi та акцiонерного капiталу Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Як член Наглядової Ради Якименко Н.О. має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ та отриманої Довiреностi. Повноваження членiв Наглядової Ради особисто не визначенi, рiшення приймаються колегiально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв АТ, якi регламентують питання пов'язанi з дiяльнiстю АТ, крiм особо визначених Статуту. 2. Пiдготування Загальних Зборiв. 3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв згiдно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розповсюдження серед працiвникiв АТ, тощо. 5. Прийняття рiшення про розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, затвердження порядку розмiщення. 6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 7. Прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової вартостi майна та/або акцiй АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння. 10. Визначення кiлькостi заступникiв Голови Правлiння у складi Правлiння, обрання заступникiв Голови Правлiння, обрання Першого заступника Голови Правлiння. 11. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення розмiру їх винагороди та матерiального стимулювання. 12. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення АТ Статутної дiяльностi. 17. Визначення напрямкiв використання додаткових фiнансових ресурсiв АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку. 18. Вирiшення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, iнших юридичних осiб та про участь в промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, якщо дiяльнiсть цих юридичних осiб вiдповiдає iнтересам АТ. Прийняття рiшення про внесення внескiв до статутних капiталiв цих юридичних осiб (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 19. Створення, видiлення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. 20. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення АТ. 21. За поданням Правлiння АТ прийняття рiшення щодо здiйснення правочинiв стосовно майна та/або майнових прав з метою укладання договорiв продажу, безоплатної передачi, дарування, пожертви, обмiну, передачi в лiзинг, оренду, позику чи заставу засобiв виробництва, матерiальних цiнностей бо майнових прав, використання та вiдчуження їх в iнший спосiб юридичним та фiзичним особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту. 22. За поданням Правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму вiд 10% до 25% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 23. За поданням Правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - укладання угод (договорiв), на суму яка становить вiд 10% до 25% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 24. Визначення ймовiрностi визнання АТ неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 25. Прийняття рiшення про обрання i замiну осiб, що здiйснюють облiк прав власностi на акцiї АТ (зберiгача, у якого АТ вiдкриває акцiонерам рахунки у цiнних паперах та депозитарiю, який обслуговує випуск цiнних паперiв) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розмiру оплати послуг. 26. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. 27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Статутом та законом. Якименко Н.О. особисто акцiями ПАТ "Донецькобгаз" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Якименко Н.О. за час трудової дiяльностi працювла за фахом: економiст, бухгалтер, головний бухгалтер, начальник управлiння приватизацiї Державного комiтету України по нафтi та газу Обiймає посаду заступника директора департаменту iнвестiцiйної дiяльностi та акцiонерного капiталу Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", що розташована за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6. В 2011 роцi обрана на посаду як представник НАК "Нафтогаз України"(Протокол Загальних Зборiв №17 вiд 14.04.2011р.-23.05.2012р.) замiсть Зубова Сергiя Євгеновича за пропозицiєю НАК "Нафтогаз України".
Панкова Галина Федорівна Член Правлiння - Головний бухгалтер
Рік народження 1958 р. н. (64 роки)
Паспортні дані ВВ, 053285, 29.10.1997, Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
Освіта Київський державний економiчний унiверсiтет, економiст.
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер Донецької мiської громадської органiзацiї "Фонд сприяння Донецькому обласному протипухлинному центру" та приватний пiдприємець у сферi бухгалтерського облiку та аудиту.
Примітки Як член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту АТ. Повноваження членiв Правлiння, особисто не визначенi, рiшення приймаються колегiально з питань: 1. Виконання рiшень Загальних Зборiв АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi та розвитку АТ, пiдготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегiчного розвитку АТ, в тому числi i в розвитку газифiкацiї регiону. 3. Розробка оперативних планiв роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектiв рiчних бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi. 4. Органiзацiя поточної фiнансово-господарської дiяльностi АТ. Забезпечення реалiзацiї оперативних завдань АТ, зниження витрат, стiйкого та ефективного економiчного та соцiального розвитку. 5. Визначення рiчного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебiйного газопостачання користувачiв природним газом на пiдставi договорiв та оперативне управлiння режимами газопостачання. 7. Органiзацiя цiлодобової роботи аварiйно-диспетчерських служб. 8. Органiзацiя та пiдтримання безаварiйної та безпечної експлуатацiї газового господарства. 9. Органiзацiя своєчасної та в повному обсязi оплати поставленого газу, реструктуризацiю та погашення заборгованостi за поставлений газ. 10. Визначення джерел фiнансування робiт з газифiкацiї та способiв залучення фiнансових ресурсiв, створення та вiдпрацювання iнвестицiйного механiзму, який забезпечує стабiльний розвиток та роботу АТ. 11. Органiзацiя розробки та реалiзацiя комплексних заходiв щодо: " оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкцiї та технiчному переозброєнню об'єктiв газового господарства; " рацiональному використанню та облiку газу; " сервiсному та технiчному обслуговуванню, монiторингу, дiагностицi та ремонту систем газопостачання; " програмному та iнформацiйному забезпеченню; " розробцi галузевих стандартiв, норм, правил та iнструкцiй за питаннями газифiкацiї, газопостачання та експлуатацiї газових господарств. 12. Органiзацiя i контроль ведення бухгалтерського облiку та складання поточної фiнансової звiтностi АТ. Складення та надання на погодження Наглядовою Радою квартальних та рiчних балансiв та звiтiв АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних Зборiв АТ. 13. Внесення податкiв та iнших обов'язкових платежiв до бюджету. 14. Органiзацiя матерiально-технiчного, iнформацiйного забезпечення господарської та iншої дiяльностi АТ. 15. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами. 16. Органiзацiйно-технiчне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв за рiшенням Наглядової Ради. 17. Органiзацiйно-технiчне забезпечення чергових та позачергових засiдань Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї АТ 18. Прийняття за погодженням з Наглядовою Радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у Статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття АТ корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 19. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання АТ (положень, внутрiшнiх iнструкцiй та правил), в тому числi тих, що визначають порядок дiяльнiсть фiлiй АТ, а також регулюють поточну дiяльнiсть АТ, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. 20. Органiзацiя та планування дiяльностi АТ, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, контроль за їх дiяльнiстю. 21. Органiзацiя роботи та керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв - фiлiй АТ, якi входять до складу АТ згiдно п. 2.9.12., та дочiрнiх пiдприємств АТ, затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань. 22. Щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової Ради щодо виконання основних напрямкiв розвитку АТ, стратегiчного плану АТ, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 23. Визначення органiзацiйної структури АТ та погодження її з Наглядовою Радою. 24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв АТ . 25. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв АТ. 26. Прийняття рiшення, в межах 10 (десяти)% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України. 27. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 28. Прийняття рiшення про придбання АТ цiнних паперiв iнших юридичних осiб та державних цiнних паперiв. 29. Забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi АТ на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10% акцiй АТ. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiш нiж за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв. 30. Взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг АТ, а також iз споживачами його продукцiї. 31. Здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 32. Подання пропозицiй Наглядовiй Радi АТ про заснування об'єднань, господарських товариств та про прийняття участi в об'єднаннях з iншими суб`єктами пiдприємницької дiяльностi, якщо дiяльнiсть цих об'єднань вiдповiдає iнтересам АТ. 33. Подання пропозицiй Наглядовiй Радi АТ про внесення внескiв до статутних капiталiв цих господарчих об'єднань (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 34. Прийняття рiшення про отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму, яка не перевищує 10 (десяти)% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 35. Прийняття рiшення щодо укладання правочинiв (договорiв) на суму яка не перевищує 10 (десяти)% вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 36. Прийняття рiшення щодо придбання чи вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви), або можливостi вiдчуження АТ прямо або побiчно майна, вартiсть якого не перевищує 10% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 37. Прийняття рiшення щодо придбання або вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) основних засобiв, якщо їх залишкова вартiсть не перевищує 10% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 38. Прийняття рiшення, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, сума якої не перевищує 10% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 39. Застосування заходiв з метою лiквiдацiї заборгованостi товариства до бюджетiв, своєчасної виплатi заробiтної плати працiвникам АТ та погашенню простроченої дебiторської заборгованостi товариству, в тому числi при проведеннi експортно-iмпортних операцiй 40. Створення безпечних умов працi, додержання в господарськiй дiяльностi норм, правил та iнструкцiй з охорони працi та технiки безпеки. 41. Органiзацiя широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисциплiни робiтникiв АТ. 43. Органiзацiя соцiально-побутового обслуговування працiвникiв АТ. 44. Укладання та виконання колективного договору. 45. Здiйснення контролю за станом примiщень, будiвель, обладнання. 46. Здiйснення контролю за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 47. Забезпечення роботу канцелярiї, ведення архiв АТ. 48. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв чи Наглядової Ради. Член Правлiння Панкова Г.Ф. обiймає посаду Головного бухгалтера ПАТ "Донекцькоблгаз" та крiм того виконує спецiальнi функцiї: 1 Забезпечуе додержання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку, складання та надання у визначенi термiни фiнансової звiтностi. 2.Организує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй. 3.Принимає участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням потерь от недостачи,хищения и порчи активов предприятия. 4. Органiзує роботу з пiдготування пропозицiй для керiвника пiдприємства: -визначає облiкову полiтику пiдприємства; -визначає форму бухгалтерського облiку,порядку та способу реєстрацiї та узагальнення iнформацiї; -розробляє систему i форми внутрiгосподарського облiку,звiтностi та контролю господарських операцiй, визначає права робiтникiв на пiдписання бухгалтерських документiв; -затверджує правила документообiгу та технологiю обробки облiковой iнформацiї, додаткову сисрему рахункiв та реєстрiв аналiтичного облiку; -може видiляти на окремий баланс фiлiї та iншi пiдроздiли, якi зобов'язани вести бухгалтерський облiк, з подальшим додаванням їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства; -визначає оптiмальну стркутуру бухгалтерiї, чисельнiсть її робiтникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення их довiдковими матерiалами. 5.Керує фахiвцями бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними фунцiональнi обов'язки. Знайомить робiтникiв з нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами та змiнами у дiючому законодавствi. 6.Контролює стягнення у встановленi термiни дебиторської та погашення кредиторської заборгованостi, додержання платiжної дисциплiни. За виконання посадових обов'язкiв отримує посадовий оклад згiдно контракту та штатного розкладу. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Панкова Г.Ф. за час трудової дiяльностi працювала за фахом: касир, зав. складом, бухгалтер, керiвник групи матерiального вiддiлу, заступник головного бухгалтера, провiдний спецiалiст, головний спецiалiст ТОВ "Украудит ХХI-Донбасс", головний бухгалтер Донецької мiської громадської органiзацiї "Фонд сприяння Донецькому обласному протипухлинному центру" (м.Донецьк, вул. Польцька,2А)та приватний пiдприємець у сферi бухгалтерського облiку та аудиту. Обiймає посаду Головного бухгалтера ПАТ "Донецькоблгаз". В 2010 роцi обрана на посаду члена Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Загальних Зборiв №16 вiд 21.06.2010р.) В 2011 роцi переобрана на посаду (Протокол Загальних Зборiв №17 вiд 14.04.2011р.-23.05.2012р.)
Дехтяренко Віталій Володимирович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Паспортні дані ВА, 876848, 30.07.1997, Червоногвардiйським РВ УМВС України в м. Макiївка
Освіта Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрничий iнженер-електрик.
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Заступник голови правлiння з питань охорони працi та безпеки дорожнього руху.
Примітки Як член Правлiння має повноваження обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту АТ та виконує функцiї згiдно до свого контракту. Обiймає посаду головного iнженера ПАТ "Донецькоблгаз". Повноваження члена Правлiння, особисто не визначенi, рiшення приймаються колегiально з питань: 1. Виконання рiшень Загальних Зборiв АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi та розвитку АТ, пiдготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегiчного розвитку АТ, в тому числi i в розвитку газифiкацiї регiону. 3. Розробка оперативних планiв роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектiв рiчних бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi. 4. Органiзацiя поточної фiнансово-господарської дiяльностi АТ. Забезпечення реалiзацiї оперативних завдань АТ, зниження витрат, стiйкого та ефективного економiчного та соцiального розвитку. 5. Визначення рiчного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебiйного газопостачання користувачiв природним газом на пiдставi договорiв та оперативне управлiння режимами газопостачання. 7. Органiзацiя цiлодобової роботи аварiйно-диспетчерських служб. 8. Органiзацiя та пiдтримання безаварiйної та безпечної експлуатацiї газового господарства. 9. Органiзацiя своєчасної та в повному обсязi оплати поставленого газу, реструктуризацiю та погашення заборгованостi за поставлений газ. 10. Визначення джерел фiнансування робiт з газифiкацiї та способiв залучення фiнансових ресурсiв, створення та вiдпрацювання iнвестицiйного механiзму, який забезпечує стабiльний розвиток та роботу АТ. 11. Органiзацiя розробки та реалiзацiя комплексних заходiв щодо: " оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкцiї та технiчному переозброєнню об'єктiв газового господарства; " рацiональному використанню та облiку газу; " сервiсному та технiчному обслуговуванню, монiторингу, дiагностицi та ремонту систем газопостачання; " програмному та iнформацiйному забезпеченню; " розробцi галузевих стандартiв, норм, правил та iнструкцiй за питаннями газифiкацiї, газопостачання та експлуатацiї газових господарств. 12. Органiзацiя i контроль ведення бухгалтерського облiку та складання поточної фiнансової звiтностi АТ. Складення та надання на погодження Наглядовою Радою квартальних та рiчних балансiв та звiтiв АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних Зборiв АТ. 13. Внесення податкiв та iнших обов'язкових платежiв до бюджету. 14. Органiзацiя матерiально-технiчного, iнформацiйного забезпечення господарської та iншої дiяльностi АТ. 15. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами. 16. Органiзацiйно-технiчне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв за рiшенням Наглядової Ради. 17. Органiзацiйно-технiчне забезпечення чергових та позачергових засiдань Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї АТ 18. Прийняття за погодженням з Наглядовою Радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у Статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття АТ корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 19. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання АТ (положень, внутрiшнiх iнструкцiй та правил), в тому числi тих, що визначають порядок дiяльнiсть фiлiй АТ, а також регулюють поточну дiяльнiсть АТ, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. 20. Органiзацiя та планування дiяльностi АТ, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, контроль за їх дiяльнiстю. 21. Органiзацiя роботи та керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв - фiлiй АТ, якi входять до складу АТ згiдно п. 2.9.12., та дочiрнiх пiдприємств АТ, затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань. 22. Щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової Ради щодо виконання основних напрямкiв розвитку АТ, стратегiчного плану АТ, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 23. Визначення органiзацiйної структури АТ та погодження її з Наглядовою Радою. 24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв АТ . 25. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв АТ. 26. Прийняття рiшення, в межах 10 (десяти)% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України. 27. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 28. Прийняття рiшення про придбання АТ цiнних паперiв iнших юридичних осiб та державних цiнних паперiв. 29. Забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi АТ на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10% акцiй АТ. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiш нiж за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв. 30. Взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг АТ, а також iз споживачами його продукцiї. 31. Здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 32. Подання пропозицiй Наглядовiй Радi АТ про заснування об'єднань, господарських товариств та про прийняття участi в об'єднаннях з iншими суб`єктами пiдприємницької дiяльностi, якщо дiяльнiсть цих об'єднань вiдповiдає iнтересам АТ. 33. Подання пропозицiй Наглядовiй Радi АТ про внесення внескiв до статутних капiталiв цих господарчих об'єднань (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 34. Прийняття рiшення про отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму, яка не перевищує 10 (десяти)% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 35. Прийняття рiшення щодо укладання правочинiв (договорiв) на суму яка не перевищує 10 (десяти)% вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 36. Прийняття рiшення щодо придбання чи вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви), або можливостi вiдчуження АТ прямо або побiчно майна, вартiсть якого не перевищує 10% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 37. Прийняття рiшення щодо придбання або вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) основних засобiв, якщо їх залишкова вартiсть не перевищує 10% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 38. Прийняття рiшення, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, сума якої не перевищує 10% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 39. Застосування заходiв з метою лiквiдацiї заборгованостi товариства до бюджетiв, своєчасної виплатi заробiтної плати працiвникам АТ та погашенню простроченої дебiторської заборгованостi товариству, в тому числi при проведеннi експортно-iмпортних операцiй 40. Створення безпечних умов працi, додержання в господарськiй дiяльностi норм, правил та iнструкцiй з охорони працi та технiки безпеки. 41. Органiзацiя широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисциплiни робiтникiв АТ. 43. Органiзацiя соцiально-побутового обслуговування працiвникiв АТ. 44. Укладання та виконання колективного договору. 45. Здiйснення контролю за станом примiщень, будiвель, обладнання. 46. Здiйснення контролю за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 47. Забезпечення роботу канцелярiї, ведення архiв АТ. 48. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв чи Наглядової Ради. Член Правлiння як головний iнженер здiйснює керiвництво усiма технiчними службами пiдприємства, контролює результати їх роботи, стан трудової, виробничої дiсциплiни в пiдлеглих пiдроздiлах, сприяє впровадженню бiльш прогресивних видiв обладнання, технологiчних процесiв, передових методiв працi з метою забезпечення безаварiйної роботи систем газопостачання, контролює виконання вимог по експлуатацiї газопроводiв, ГРП, ГНП, ЕХЗ, виконання робiт згiдно з технiчними умовами, Правилами безпеки систем газопостачання України та iншими нормативними документами. Приймає участь в роботi державної комiсiї з приймання в експлуатацiю вiд будiвельних установ завершенi будiвництвом об'єкти. За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згiдно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дехтяренко В.В. за час трудової дiяльностi працював за фахом: провiдний iнженер-технолог, провiдний iнженер з технiки безпеки та охоронi працi, заступник голови правлiння з питань охорони працi та безпеки дорожнього руху ПАТ "Донецькоблгаз". Обiймає посаду головного iнженера ПАТ "Донецькобдлгаз". В 2011 роцi обраний на посаду заступника Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз"(Протокол Наглядової Ради №97 вiд 31.05.2011р.) За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згiдно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Приходько Роман Вікторович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Паспортні дані ВВ, 983133, 10.11.1999, Селидiвським МВ УМВС України у Донецькiй обл.
Освіта Днiпропетровський сiльгоспiнститут, вчений агроном; Українська академiя зовнiшньої торгiвлi, економiст; Днiпропетровський регiональний iнститут державного управлiння при Президентовi України, кандидат наук з державного управлiння.
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Науковий спiвробiтник вiддiлу очищення стiчних вод ДП "Науково-дослiдний та конструкторсько-технологiчний iнститут мiського господарства" (НДКТI МГ), Мiнiстерства з питань житлово-комунального господарства України (м. Київ. вул. Урицького, 35)
Примітки Керує здiйсненням контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю АТ. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, особисто не визначенi, рiшення приймаються колегiально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здiйснення планових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi АТ за рiк з метою надання висновкiв по рiчних звiтах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборiв звiту та висновкiв про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi, повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi АТ за пiдсумками попереднього (звiтного) року, факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi Збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт i баланс. 4. Здiйснення позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ, в тому числi фiлiй та представництв: 5. Письмова вимога щодо здiйснення позапланової перевiрки повинна мiстити: 6. Розгляд щорiчних та квартальних фiнансово-господарських звiтiв, звiтiв зовнiшнiх аудиторiв та подання вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам. 7. Здiйснення перевiрок фiнансової документацiї АТ. 8. Аналiз фiнансового стану АТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних i позикових коштiв з метою виявлення резервiв полiпшення економiчного стану АТ. 9. Винесення на Загальнi Збори або на засiдання Наглядової Ради пропозицiй щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi АТ. 10. Iнформування Загальних Зборiв а в перiод мiж ними - Наглядову Раду АТ, про всi виявленi в ходi перевiрок або розслiдувань недолiки, порушення або зловживання, про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення. 11. Здiйснення контролю за станом розрахункiв i дотриманням строкiв перерахування в бюджет податкiв, а також правильнiсть розрахункiв. 12. Здiйснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналiз ефективнiсть використання кредитних ресурсiв, якi залучаються АТ. 14. Здiйснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне iнформування Наглядової Ради та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок. 16. Здiйснення контролю за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналiз ефективностi та повноти виконання Правлiнням встановлених Загальними зборами акцiонерiв планiв i основних напрямкiв дiяльностi АТ. 19. Здiйснення контролю за виконанням рiшень Правлiння АТ з питань фiнансово-господарської дiяльностi та вiдповiднiсть цих рiшень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналiз угоди, укладених вiд iменi АТ. 21. Здiйснення контролю за станом розрахункiв по акцiях з акцiонерами. 22. Здiйснення контролю за дотриманням прав акцiонерiв щодо розподiлу прибутку (правильнiсть нарахування дивiдендiв). За виконання службових обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Приходько Р.В. за час трудової дiяльностi працював за фахом: бригадир, грунтознавець-агрохiмiк, агроном, начальник вiддiлу постачання, директор НВП, начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв влади м. Селидове, начальник управлiння економiки Добропiльської райдержадмiнiстрацiї,перший заступник голови Добропiльської райдержадмiнiстрацiї, аспiрант Днiпропетровського iнституту держуправлiння при Президентi України, заступник президента ТОВ "ОЩАДНА КОМПАНIЯ" . Науковий спiвробiтник вiддiлу очищення стiчних вод ДП "Науково-дослiдний та конструкторсько-технологiчний iнститут мiського господарства". Обiймає посаду завiдувача лабораторiєю прогнозування та нормативного забезпечення Державного пiдприємства Науково-дослiдний та конструкторсько-технологiчний iнститут мiського господарства при Мiнiстерствi регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України (НДКТI МГ), Мiнiстерства з питань житлово-комунального господарства України (м. Київ. вул. Урицького, 35). В 2008 роцi обраний на посаду члена Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Загальних Зборiв №14 вiд 16.09.2008р.) В 2011 роцi переобраний на посаду (Протокол Загальних Зборiв №17 вiд 14.04.2011р.-23.05.2012р.)Обраний головою Ревiзiйної комiсiї (Протокол Ревiзiйної комiсiї вiд 21.09.2011р.) Приходько В. обраний головою Ревiзiйної комiсiї замiсть Пономаренко А.Б., який виведений iз складу комiсiї за рiшенням Загальних Зборiв (Протокол Загальних Зборiв №17 вiд 14.04.2011р.)
Должикова Олена Юріївна Член Наглядової Ради - Секретар Наглядової Ради
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Паспортні дані ВС, 711513, 06.12.2000, Ворошиловьким РВ УМВС України в м. Донецьку
Освіта Харкiвський державний унiверсiтет, радiофiзик
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Спецiалiст Донецького регiонального вiддiлення Фонду держмайна України
Примітки Член Наглядової Ради - Секретар Наглядової Ради приймає участь у дiяльнiстi контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов"язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ, веде справовиконавство Наглядової Ради. Повноваження членiв Наглядової Ради особисто не визначенi, рiшення приймаються колегiально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв АТ, якi регламентують питання пов'язанi з дiяльнiстю АТ, крiм особо визначених Статуту. 2. Пiдготування Загальних Зборiв. 3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв згiдно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розповсюдження серед працiвникiв АТ, тощо. 5. Прийняття рiшення про розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, затвердження порядку розмiщення. 6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 7. Прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової вартостi майна та/або акцiй АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння. 10. Визначення кiлькостi заступникiв Голови Правлiння у складi Правлiння, обрання заступникiв Голови Правлiння, обрання Першого заступника Голови Правлiння. 11. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення розмiру їх винагороди та матерiального стимулювання. 12. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення АТ Статутної дiяльностi. 17. Визначення напрямкiв використання додаткових фiнансових ресурсiв АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку. 18. Вирiшення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, iнших юридичних осiб та про участь в промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, якщо дiяльнiсть цих юридичних осiб вiдповiдає iнтересам АТ. Прийняття рiшення про внесення внескiв до статутних капiталiв цих юридичних осiб (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 19. Створення, видiлення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. 20. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення АТ. 21. За поданням Правлiння АТ прийняття рiшення щодо здiйснення правочинiв стосовно майна та/або майнових прав з метою укладання договорiв продажу, безоплатної передачi, дарування, пожертви, обмiну, передачi в лiзинг, оренду, позику чи заставу засобiв виробництва, матерiальних цiнностей бо майнових прав, використання та вiдчуження їх в iнший спосiб юридичним та фiзичним особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту. 22. За поданням Правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму вiд 10% до 25% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 23. За поданням Правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - укладання угод (договорiв), на суму яка становить вiд 10% до 25% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 24. Визначення ймовiрностi визнання АТ неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 25. Прийняття рiшення про обрання i замiну осiб, що здiйснюють облiк прав власностi на акцiї АТ (зберiгача, у якого АТ вiдкриває акцiонерам рахунки у цiнних паперах та депозитарiю, який обслуговує випуск цiнних паперiв) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розмiру оплати послуг. 26. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. 27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згiдно з контрактом. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Обiймає посаду начальника вiддiлу облiку корпоративних прав ПАТ "Донецькоблгаз". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Должикова О.Ю. за час трудової дiяльностi працювала за фахом: лаборант, iнженер, спецiалiст донецького регiонального вiддiлення Фонда державного майна України. Обiймає посаду начальника вiддiлу облiку корпоративних прав ПАТ "Донецькоблгаз". В 1998 роцi обрана на посаду члена Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Загальних Зборiв №3 вiд 13.04.1998р.) В 2003 роцi переобрана на посаду (Протокол Загальних Зборiв №9 вiд 20.10.2003р.) В 2008 роцi переобрана на посаду (Протокол Загальних Зборiв №14 вiд 16.09.2008р.) В 2011 роцi переобрана на посаду (Протокол Загальних Зборiв №17 вiд 14.04.2011р.-23.05.2012р.)
Поляков Юрій Вікторович Член Наглядової Ради
Рік народження 1948 р. н. (74 роки)
Паспортні дані ВА, 472479, 03.10.1996, Єнакiєвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.
Освіта Український заочний полiтехнiчний iнститут, iнженер-електрик
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи завiдуючий вiддiлом Єнакiєвського мiського комiтету партiї
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльнiстi контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов"язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членiв Наглядової Ради особисто не визначенi, рiшення приймаються колегiально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв АТ, якi регламентують питання пов'язанi з дiяльнiстю АТ, крiм особо визначених Статуту. 2. Пiдготування Загальних Зборiв. 3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв згiдно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розповсюдження серед працiвникiв АТ, тощо. 5. Прийняття рiшення про розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, затвердження порядку розмiщення. 6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 7. Прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової вартостi майна та/або акцiй АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння. 10. Визначення кiлькостi заступникiв Голови Правлiння у складi Правлiння, обрання заступникiв Голови Правлiння, обрання Першого заступника Голови Правлiння. 11. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення розмiру їх винагороди та матерiального стимулювання. 12. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення АТ Статутної дiяльностi. 17. Визначення напрямкiв використання додаткових фiнансових ресурсiв АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку. 18. Вирiшення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, iнших юридичних осiб та про участь в промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, якщо дiяльнiсть цих юридичних осiб вiдповiдає iнтересам АТ. Прийняття рiшення про внесення внескiв до статутних капiталiв цих юридичних осiб (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 19. Створення, видiлення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. 20. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення АТ. 21. За поданням Правлiння АТ прийняття рiшення щодо здiйснення правочинiв стосовно майна та/або майнових прав з метою укладання договорiв продажу, безоплатної передачi, дарування, пожертви, обмiну, передачi в лiзинг, оренду, позику чи заставу засобiв виробництва, матерiальних цiнностей бо майнових прав, використання та вiдчуження їх в iнший спосiб юридичним та фiзичним особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту. 22. За поданням Правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму вiд 10% до 25% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 23. За поданням Правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - укладання угод (договорiв), на суму яка становить вiд 10% до 25% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 24. Визначення ймовiрностi визнання АТ неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 25. Прийняття рiшення про обрання i замiну осiб, що здiйснюють облiк прав власностi на акцiї АТ (зберiгача, у якого АТ вiдкриває акцiонерам рахунки у цiнних паперах та депозитарiю, який обслуговує випуск цiнних паперiв) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розмiру оплати послуг. 26. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. 27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згiдно з контрактом. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Поляков Ю.В. за час трудової дiяльностi працював за фахом: слюсар, старший майстер, начальник проектної групи, iнструктор органiзацiйного вiддiлу завiдуючий вiддiлом Єнакiївського мiського комiтету партiї. Обiймає посаду начальника Єнакiєвського управлiння по газопостачанню та газифiкацiї - фiлiї ПАТ "Донецькоблгаз" (Донецька обл. м. Єнакiєво, пр. Металургiв, 56). В 1997 роцi обраний на посаду Заступника Голови Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Загальних Зборiв №1 вiд 16.01.1997р.) В 2003 роцi переобраний на посаду (Протокол Загальних Зборiв №9 вiд 20.10.2003р.) В 2008 роцi переобраний на посаду (Протокол Загальних Зборiв №14 вiд 16.09.2008р.) В 2011 роцi переобраний на посаду (Протокол Загальних Зборiв №17 вiд 14.04.2011р.-23.05.2012р.)
Санжура Юрій Пилипович Перший заступник Голови Правлiння
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Паспортні дані ВС, 103208, 01.12.2006, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл.
Освіта Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-технiк
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи заступник начальника Краматорського УГГ, Донецька обл.
Примітки Повноваження першого заступника Голови Правлiння , визначенi статутом товариства: 1. Перший заступник Голови Правлiння АТ обирається Наглядовою Радою iз складу заступникiв Голови Правлiння бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi, строком на 5 рокiв, виконує функцiї згiдно до свого контракту, допомагає Головi Правлiння у виконаннi його повноважень та виконує обов'язки Голови Правлiння у разi його тимчасової вiдсутностi (на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби). Виконання обов'язкiв здiйснюється на пiдставi наказу Голови Правлiння. 2. Пiд час виконання функцiй Голови Правлiння перший заступник має всi повноваження Голови Правлiння, передбаченi законодавством та цим Статутом, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi АТ та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Крiм особо визначених повноважень Першого Заступника Голови Правлiння особа має повноваження члена Правлiння, якi особисто не визначенi, рiшення приймаються колегiально а саме: 1. Виконання рiшень Загальних Зборiв АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi та розвитку АТ, пiдготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегiчного розвитку АТ, в тому числi i в розвитку газифiкацiї регiону. 3. Розробка оперативних планiв роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектiв рiчних бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi. 4. Органiзацiя поточної фiнансово-господарської дiяльностi АТ. Забезпечення реалiзацiї оперативних завдань АТ, зниження витрат, стiйкого та ефективного економiчного та соцiального розвитку. 5. Визначення рiчного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебiйного газопостачання користувачiв природним газом на пiдставi договорiв та оперативне управлiння режимами газопостачання. 7. Органiзацiя цiлодобової роботи аварiйно-диспетчерських служб. 8. Органiзацiя та пiдтримання безаварiйної та безпечної експлуатацiї газового господарства. 9. Органiзацiя своєчасної та в повному обсязi оплати поставленого газу, реструктуризацiю та погашення заборгованостi за поставлений газ. 10. Визначення джерел фiнансування робiт з газифiкацiї та способiв залучення фiнансових ресурсiв, створення та вiдпрацювання iнвестицiйного механiзму, який забезпечує стабiльний розвиток та роботу АТ. 11. Органiзацiя розробки та реалiзацiя комплексних заходiв щодо: " оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкцiї та технiчному переозброєнню об'єктiв газового господарства; " рацiональному використанню та облiку газу; " сервiсному та технiчному обслуговуванню, монiторингу, дiагностицi та ремонту систем газопостачання; " програмному та iнформацiйному забезпеченню; " розробцi галузевих стандартiв, норм, правил та iнструкцiй за питаннями газифiкацiї, газопостачання та експлуатацiї газових господарств. 12. Органiзацiя i контроль ведення бухгалтерського облiку та складання поточної фiнансової звiтностi АТ. Складення та надання на погодження Наглядовою Радою квартальних та рiчних балансiв та звiтiв АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних Зборiв АТ. 13. Внесення податкiв та iнших обов'язкових платежiв до бюджету. 14. Органiзацiя матерiально-технiчного, iнформацiйного забезпечення господарської та iншої дiяльностi АТ. 15. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами. 16. Органiзацiйно-технiчне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв за рiшенням Наглядової Ради. 17. Органiзацiйно-технiчне забезпечення чергових та позачергових засiдань Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї АТ 18. Прийняття за погодженням з Наглядовою Радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у Статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття АТ корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 19. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання АТ (положень, внутрiшнiх iнструкцiй та правил), в тому числi тих, що визначають порядок дiяльнiсть фiлiй АТ, а також регулюють поточну дiяльнiсть АТ, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. 20. Органiзацiя та планування дiяльностi АТ, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, контроль за їх дiяльнiстю. 21. Органiзацiя роботи та керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв - фiлiй АТ, якi входять до складу АТ згiдно п. 2.9.12., та дочiрнiх пiдприємств АТ, затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань. 22. Щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової Ради щодо виконання основних напрямкiв розвитку АТ, стратегiчного плану АТ, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 23. Визначення органiзацiйної структури АТ та погодження її з Наглядовою Радою. 24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв АТ . 25. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв АТ. 26. Прийняття рiшення, в межах 10 (десяти)% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України. 27. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 28. Прийняття рiшення про придбання АТ цiнних паперiв iнших юридичних осiб та державних цiнних паперiв. 29. Забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi АТ на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10% акцiй АТ. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiш нiж за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв. 30. Взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг АТ, а також iз споживачами його продукцiї. 31. Здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 32. Подання пропозицiй Наглядовiй Радi АТ про заснування об'єднань, господарських товариств та про прийняття участi в об'єднаннях з iншими суб`єктами пiдприємницької дiяльностi, якщо дiяльнiсть цих об'єднань вiдповiдає iнтересам АТ. 33. Подання пропозицiй Наглядовiй Радi АТ про внесення внескiв до статутних капiталiв цих господарчих об'єднань (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 34. Прийняття рiшення про отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму, яка не перевищує 10 (десяти)% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 35. Прийняття рiшення щодо укладання правочинiв (договорiв) на суму яка не перевищує 10 (десяти)% вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 36. Прийняття рiшення щодо придбання чи вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви), або можливостi вiдчуження АТ прямо або побiчно майна, вартiсть якого не перевищує 10% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 37. Прийняття рiшення щодо придбання або вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) основних засобiв, якщо їх залишкова вартiсть не перевищує 10% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 38. Прийняття рiшення, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, сума якої не перевищує 10% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 39. Застосування заходiв з метою лiквiдацiї заборгованостi товариства до бюджетiв, своєчасної виплатi заробiтної плати працiвникам АТ та погашенню простроченої дебiторської заборгованостi товариству, в тому числi при проведеннi експортно-iмпортних операцiй 40. Створення безпечних умов працi, додержання в господарськiй дiяльностi норм, правил та iнструкцiй з охорони працi та технiки безпеки. 41. Органiзацiя широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисциплiни робiтникiв АТ. 43. Органiзацiя соцiально-побутового обслуговування працiвникiв АТ. 44. Укладання та виконання колективного договору. 45. Здiйснення контролю за станом примiщень, будiвель, обладнання. 46. Здiйснення контролю за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 47. Забезпечення роботу канцелярiї, ведення архiв АТ. 48. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв чи Наглядової Ради. Перший заступник Голови Правлiння керує напрямком облiку газу, органiзує контроль та аналiз використання природного та зрiдженого газу в Донецькiй областi, контролює розрахунки користувачiв за газ, та дотримання лiмiтiв використання газу. За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згiдно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Санжура Ю.П. за час трудової дiяльностi працював за фахом: слюсар-iнструментальщик, iнженер, начальник абонентського вiддiлу Краматорського УГГ, начальник Ераматорської дiлянки ДФДК Торговий дiм "Газ України", начальник регiонального вiддiлення ДФДК Торговий дiм "Газ України", заступник начальника Краматорського УГГ. В 2005 роцi обраний на посаду Першого заступника Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз"(Протокол Загальних Зборiв №11 вiд 28.02.2005р.) В 2008 роцi переобраний на посаду (Протокол Загальних Зборiв №14 вiд 16.09.2008р.) В 2011 роцi переобраний на посаду (Протокол Наглядової Ради №97 вiд 31.05.2011р.)
Шадрін Сергій Германович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Паспортні дані 4501, 103303, 29.09.2001, ВВС "Восточное Измайлово" м. Москва, Россия
Освіта Московський державний полiтехнiчний iнститут iм. Баумана, радiоiнженер
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Директор ТОВ "Алсвiт" м. Київ, вул. Воздвiженська, 52-54А Директор ТОВ "Алсвiт" (м. Київ, вул. Воздвiженська, 52-54А)
Примітки Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, особисто не визначенi, рiшення приймаються колегiально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здiйснення планових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi АТ за рiк з метою надання висновкiв по рiчних звiтах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборiв звiту та висновкiв про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi, повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi АТ за пiдсумками попереднього (звiтного) року, факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi Збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт i баланс. 4. Здiйснення позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ, в тому числi фiлiй та представництв: 5. Письмова вимога щодо здiйснення позапланової перевiрки повинна мiстити: 6. Розгляд щорiчних та квартальних фiнансово-господарських звiтiв, звiтiв зовнiшнiх аудиторiв та подання вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам. 7. Здiйснення перевiрок фiнансової документацiї АТ. 8. Аналiз фiнансового стану АТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних i позикових коштiв з метою виявлення резервiв полiпшення економiчного стану АТ. 9. Винесення на Загальнi Збори або на засiдання Наглядової Ради пропозицiй щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi АТ. 10. Iнформування Загальних Зборiв а в перiод мiж ними - Наглядову Раду АТ, про всi виявленi в ходi перевiрок або розслiдувань недолiки, порушення або зловживання, про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення. 11. Здiйснення контролю за станом розрахункiв i дотриманням строкiв перерахування в бюджет податкiв, а також правильнiсть розрахункiв. 12. Здiйснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналiз ефективнiсть використання кредитних ресурсiв, якi залучаються АТ. 14. Здiйснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне iнформування Наглядової Ради та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок. 16. Здiйснення контролю за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналiз ефективностi та повноти виконання Правлiнням встановлених Загальними зборами акцiонерiв планiв i основних напрямкiв дiяльностi АТ. 19. Здiйснення контролю за виконанням рiшень Правлiння АТ з питань фiнансово-господарської дiяльностi та вiдповiднiсть цих рiшень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналiз угоди, укладених вiд iменi АТ. 21. Здiйснення контролю за станом розрахункiв по акцiях з акцiонерами. 22. Здiйснення контролю за дотриманням прав акцiонерiв щодо розподiлу прибутку (правильнiсть нарахування дивiдендiв). За виконання службових обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Шадрiн С.Г. за час трудової дiяльностi працював за фахом: iнженер, провiдний iнженер, заступник начальника вiддiлу провiдних технологiй. Обiймає посаду директора ТОВ "Алсвiт" (м. Київ, вул. Воздвiженська, 52-54А). В 2011 роцi обраний на посаду члена Ревiзiйної (Протокол Загальних Зборiв №17 вiд 14.04.2011р.) замiсть Пономаренко А.Б., який виведений iз складу комiсiї за рiшенням Загальних Зборiв.
Богословський Сергій Борисович За Дорученням Нак 'Нафтогаз України' Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Паспортні дані МЕ, 245116, 01.04.2003, Святошинським РУГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Киiвський нацiональний торгiвельно-економiчний унiвенсiтет, бухгалтерський облiк та аудит
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Нацiональна акцiонерна компанiя Нафтогаз України, начальник Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту
Примітки 38,28% статутного фонду ПАТ "Донецькоблгаз" передано до статутного фонду НАК "Нафтогаз України". Виконання посадових обов'язкiв здiйснюється шляхом надання доручень на право представляти iнтереси НАК "Нафтогаз України" та голосувати на загальних зборах ПАТ "Донецькоблгаз". Останнє доручення видане на iм'я Богословського Сергiя Борисовича - Начальника Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", що розташована за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, особисто не визначенi, рiшення приймаються колегiально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здiйснення планових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi АТ за рiк з метою надання висновкiв по рiчних звiтах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборiв звiту та висновкiв про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi, повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi АТ за пiдсумками попереднього (звiтного) року, факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi Збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт i баланс. 4. Здiйснення позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ, в тому числi фiлiй та представництв: 5. Письмова вимога щодо здiйснення позапланової перевiрки повинна мiстити: 6. Розгляд щорiчних та квартальних фiнансово-господарських звiтiв, звiтiв зовнiшнiх аудиторiв та подання вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам. 7. Здiйснення перевiрок фiнансової документацiї АТ. 8. Аналiз фiнансового стану АТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних i позикових коштiв з метою виявлення резервiв полiпшення економiчного стану АТ. 9. Винесення на Загальнi Збори або на засiдання Наглядової Ради пропозицiй щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi АТ. 10. Iнформування Загальних Зборiв а в перiод мiж ними - Наглядову Раду АТ, про всi виявленi в ходi перевiрок або розслiдувань недолiки, порушення або зловживання, про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення. 11. Здiйснення контролю за станом розрахункiв i дотриманням строкiв перерахування в бюджет податкiв, а також правильнiсть розрахункiв. 12. Здiйснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналiз ефективнiсть використання кредитних ресурсiв, якi залучаються АТ. 14. Здiйснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне iнформування Наглядової Ради та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок. 16. Здiйснення контролю за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналiз ефективностi та повноти виконання Правлiнням встановлених Загальними зборами акцiонерiв планiв i основних напрямкiв дiяльностi АТ. 19. Здiйснення контролю за виконанням рiшень Правлiння АТ з питань фiнансово-господарської дiяльностi та вiдповiднiсть цих рiшень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналiз угоди, укладених вiд iменi АТ. 21. Здiйснення контролю за станом розрахункiв по акцiях з акцiонерами. 22. Здiйснення контролю за дотриманням прав акцiонерiв щодо розподiлу прибутку (правильнiсть нарахування дивiдендiв). За виконання службових обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Богословський С.Б. особисто акцiями ПАТ "Донецькобгаз" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Богословський С.Б. за час трудової дiяльностi працював за фахом: нач. вiддiлу, начальник вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту НАК "Нафтогаз України". Обiймає посаду начальника Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України"(м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6). В 2011 роцi обраний на посаду члена Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Загальних Зборiв №17 вiд 14.04.2011р.-23.05.2012р.)
Шелудченко Володимир Ілліч Голова Наглядової Ради
Рік народження 1949 р. н. (73 роки)
Паспортні дані ВА, 773267, 19.07.1997, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку
Освіта Донецький полiтехнiчний iнститут, доктор технiчних наук, кандiдат економiчних наук
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Голова правлiння НАК "Нафтогаз України"
Примітки Голова Наглядової Ради здiйснює керiвництво дiяльнiстю контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов"язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ. Повноваження Голови Наглядової Ради, визначенi статутом товариства: Голова Наглядової Ради АТ обирається членами Наглядової Ради на першому засiданнi Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради на термiн повноважень Наглядової Ради. Обов'язки Голови Наглядової Ради: 1.Органiзацiя контролю за виконанням рiшень Загальних зборiв. 2.Органiзацiя роботи Наглядової Ради та здiйснення контролю за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою Радою. 3. Скликання засiдань Наглядової Ради та головування на них, затвердження порядку денного засiдань, органiзацiя ведення протоколiв засiдань Наглядової Ради. 4. Здiйснення iнших повноважень, передбачених статутом та положенням про Наглядову Раду. 5. Протягом 3 днiв з дати обрання Голови та членiв Правлiння АТ укладання вiд iменi АТ контрактiв з Головою та членами Правлiння. 6. Пiдготування доповiдi та звiтування перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової Ради, загальний стан АТ та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети АТ. 7. Забезпечення пiдготування необхiдних матерiалiв з питань, що пiдлягають розгляду на засiданнях Наглядової Ради. 8. Пiдписання протоколiв засiдань Наглядової Ради. За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згiдно з контрактом. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Шелудченко В.I. за час трудової дiяльностi працював за фахом: слюсар. механiк. головний механiк ТТУ, головний механiк управлiння, секретар партеому тресту "Горлiвськхiмбуд", iнструктор обкому партiї м.Донецьк, другий секретар мiському партiї м. Добропiлля, голова виконкому мiської ради народних депутатiв м. Добропiлля, начальник обласного управлiння комунального господарства м. Донецьк, голова виконкому Донецької обласної ради народних депутатiв, перший заступник голови облвиконкому м. Донецьк, Голова Правлiння ВАТ "Донецькоблгаз", перший заступник голови Держкомнафтогаз, Голова Правлiння ВАТ "Донецькоблгаз", заступник Голови Правлiння НАК "Нафтогаз України". Голова Правлiння НАК "Нафтогаз України". В 2003 роцi обраний на посаду Голови Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Загальних Зборiв №9 вiд 20.10.2003р.) В 2008 роцi переобраний на посаду (Протокол Загальних Зборiв №14 вiд 16.09.2008р.) В 2011 роцi переобраний на посаду (Протокол Загальних Зборiв №17 вiд 14.04.2011р.-23.05.2012р. - обрання члена Наглядової Ради, Протокол Наглядової Ради №97 вiд 31.05.2011р. - обрання Голови Наглядової Ради).
Масс Микола Степанович Голова Правлiння
Рік народження 1950 р. н. (72 роки)
Паспортні дані ВА, 584512, 15.01.1997, Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС
Освіта Макiївський iнженерно-будiвничий iнститут, iнженер-будiвельник , кандидат наук з державного управлiння
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз"
Примітки Голова Правлiння виконує рiшення Загальних Зборiв АТ та Наглядової Ради АТ, керує роботою Правлiння i здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю АТ, визначає, формулює, планує, здiйснює i координує всi види дiяльностi пiдприємства у формуваннi фiнансової, цiнової, кредитної - банкiвської податкової та страхової полiтики, соцiальної та зовнiшньо - економiчної дiяльностi. Органiзовує роботу i ефективну взаємодiю виробничих одиниць. Правами пiдписiв вiд iменi АТ володiє Голова Правлiння i уповноваженi ним особи. Голова Правлiння має право без довiренностi здiйснювати дiї вiд iменi АТ,представляти iнтереси АТ в його вiдносинах з державними органами, юридичними особами та громадянами на територiї України та за її межами, розпоряджатися коштами та майном АТ в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв, Наглядової Ради та Правлiння, укладати трудовi договори з керiвниками фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. Голова Правлiння пiдзвiтний у своїй дiяльностi Загальним зборам i Наглядовiй Радi акцiонерiв. Повноваження Голови Правлiння, визначенi статутом товариства: 1. Органiзацiя роботи Правлiння, скликання засiдань, забезпечення ведення протоколiв засiдань, голосування на засiданнях. 2. Керiвництво поточними справами АТ, виконання рiшень Загальних Зборiв АТ та Наглядової Ради АТ. 3. Здiйснення дiй вiд iменi АТ. 4. Ведення переговорiв та укладання угод, правочинiв, договорiв, контрактiв, трудових договорiв та iнших юридичних актiв вiд iменi АТ, у тому числi зовнiшньоекономiчних та тих, рiшення про укладання яких прийнято Загальними Зборами чи Наглядовою Радою, в межах його компетенцiї. 5. Розпорядження коштами та майном АТ в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв, Наглядової Ради та Правлiння АТ. 6. Прийняття рiшення щодо укладання правочинiв (договорiв) на суму, яка не перевищує 2% вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 7. Прийняття рiшення про отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму, яка не перевищує 2% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 8. Прийняття рiшень щодо придбання чи вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви), або можливостi вiдчуження АТ прямо або побiчно майна, вартiсть якого не перевищує 2% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 9. Прийняття рiшень щодо придбання або вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) основних засобiв, якщо їх залишкова вартiсть не перевищує 5% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 10. Прийняття рiшення, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України сума якої не перевищує 5% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 11. Представництво iнтересiв АТ в його вiдносинах з державними органами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними, громадськими органiзацiями, пiдприємствами всiх форм власностi, українськими та iноземними юридичними особами, українськими та iноземними громадянами, на територiї України та за її межами. 12. Представництво iнтересiв АТ в усiх правоохоронних та контролюючих органах, в тому числi в судах та прокуратурi, на територiї України та за її межами. 13. Органiзацiя координацiї дiяльностi Правлiння iз Наглядовою Радою та Ревiзiйною комiсiєю. 14. Подання на засiданнях Наглядової Ради та Загальних Зборах акцiонерiв позицiї та точки зору Правлiння АТ. 15. Винесення встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової Ради, Загальних Зборiв питань, пов'язаних з дiяльнiстю АТ. 16. Розподiл обов'язкiв та функцiй мiж членами Правлiння. 17. Доведення рiшень Правлiння до їх виконавцiв. 18. Видання наказiв, розпорядчих документiв та прийняття рiшень в межах компетенцiї з питань дiяльностi АТ , обов'язкових для виконання всiма працiвниками АТ, включаючи фiлiї. 19. Встановлення порядку пiдписання договорiв та iнших угод вiд iменi АТ. 20. Вiдкриття в банкiвських та кредитних установах розрахункових, валютних та iнших рахункiв АТ. 21. Укладання, за погодженням з Наглядовою Радою, трудових договорiв (контрактiв) з керiвниками фiлiй. 22. Затвердження штатного розкладу, в тому числi фiлiй. 23. Наймання на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв АТ, в тому числi керiвникiв (начальникiв) фiлiй, головних бухгалтерiв фiлiй, головних iнженерiв фiлiй, вживати заходи заохочення та накладання дисциплiнарних стягнень вiдповiдно до чинного законодавства України.. 24. Надання вiд iменi АТ довiреностей в тому числi в порядку передоручення. 25. Надання вiд iменi АТ довiреностей та зобов'язань, а саме векселiв, порук, гарантiй, майнових поручительств. 26. Встановлення форми, системи та порядку оплати працiвникiв АТ згiдно вимог чинного законодавства, визначення розмiру посадових окладiв працiвникiв АТ, але не менш передбаченого Генеральними й Галузевим Тарифними угодами. 27. Затвердження цiн та тарифiв на товари та послуги АТ. 28. Прийняття рiшення про вiдрядження робiтникiв АТ, у тому числi закордоннi. 29. Забезпечення дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку. 30. Прийняття рiшення щодо пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi АТ. Вживання заходiв по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписання всiх документiв, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг. Представництво iнтересiв АТ в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повна або часткова вiдмова вiд позовних вимог, визнання позову, змiна предмету позову, укладання мирової угоди, оскарження рiшення суду, подавання виконавчого документу до стягнення або видавання довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi. 31. Прийняття рiшення, про надання позик, сума яких не перевищує 2% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 32. Пiдписання вiд iменi Правлiння АТ колективного договору, змiн та доповнень до нього. 33. Органiзацiя вiйськового облiку та мобiлiзацiйних заходiв вiдповiдно до чинного законодавства України з метою збереження мобiлiзацiйних потужностей та запасiв мобiлiзацiйного матерiального резерву (у разi наявностi). 34. Забезпечення виконання умов колективної угоди. 35. Забезпечення виконання умов галузевої угоди. 36. Здiйснення iнших функцiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи АТ згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами АТ. Крiм того, питання повноважень Голови Правлiння, вiдповiдальнiсть та зобов'язання перед акцiонерами i трудовим колективом, умови дiяльностi, матерiального забезпечення та звiльнення з посади з умовами гарантiй визначаються в контрактi, що укладається з ним Головою Наглядової Ради АТ. За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згiдно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Масс М.С. за час трудової дiяльностi працював за фахом: машинiст бульдозеру, iнженер-конструктор, майстер цеху, начальник служби врiзок, головний iнженер Макiївського мiжрайгазу, Начальник Ясинуватського УГГ. В 2003 роцi обраний на посаду Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Загальних Зборiв №9 вiд 20.10.2003р.) В 2008 роцi переобраний на посаду (Протокол Загальних Зборiв №14 вiд 16.09.2008р.) В 2011 роцi переобраний на посаду (Протокол Наглядової Ради №97 вiд 31.05.2011р.)
Богомол Анатолій Петрович Заступник Голови Наглядової Ради
Рік народження 1946 р. н. (76 років)
Паспортні дані ВВ, 203401, 24.12.1997, Амвросiївським РВ УМВС України в Донецькiй обл.
Освіта Український заочний полiтехнiчний iнститут, iнженер хiмiк-технолог
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи заст. представника Президента України в Амвросiївському районi, 1993 до н.ч. - нач. Амвросiївського УГГ
Примітки Заступник Голови Наглядової Ради приймає участь у дiяльнiстi контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов"язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ. Повноваження Заступника Голови Наглядової Ради, визначенi статутом товариства: Заступник Голови Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради на першому засiданнi Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради на термiн повноважень Наглядової Ради. Обов'язки заступника Голови Наглядової Ради: 1. За вiдсутнiстю Голови Наглядової Ради або у разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, виконання обов'язкiв Голови Наглядової Ради. 2. Пiдписання витягiв з протоколiв засiдань Наглядової Ради АТ. Крiм особо визначених повноважень Заступника Голови Наглядової Ради особа має повноваження члена Наглядової Ради, якi особисто не визначенi, рiшення приймаються колегiально а саме: 1. Затвердження положень, правил, процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв АТ, якi регламентують питання пов'язанi з дiяльнiстю АТ, крiм особо визначених Статуту. 2. Пiдготування Загальних Зборiв. 3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв згiдно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розповсюдження серед працiвникiв АТ, тощо. 5. Прийняття рiшення про розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, затвердження порядку розмiщення. 6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 7. Прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової вартостi майна та/або акцiй АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння. 10. Визначення кiлькостi заступникiв Голови Правлiння у складi Правлiння, обрання заступникiв Голови Правлiння, обрання Першого заступника Голови Правлiння. 11. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення розмiру їх винагороди та матерiального стимулювання. 12. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення АТ Статутної дiяльностi. 17. Визначення напрямкiв використання додаткових фiнансових ресурсiв АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку. 18. Вирiшення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, iнших юридичних осiб та про участь в промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, якщо дiяльнiсть цих юридичних осiб вiдповiдає iнтересам АТ. Прийняття рiшення про внесення внескiв до статутних капiталiв цих юридичних осiб (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 19. Створення, видiлення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. 20. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення АТ. 21. За поданням Правлiння АТ прийняття рiшення щодо здiйснення правочинiв стосовно майна та/або майнових прав з метою укладання договорiв продажу, безоплатної передачi, дарування, пожертви, обмiну, передачi в лiзинг, оренду, позику чи заставу засобiв виробництва, матерiальних цiнностей бо майнових прав, використання та вiдчуження їх в iнший спосiб юридичним та фiзичним особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту. 22. За поданням Правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму вiд 10% до 25% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 23. За поданням Правлiння АТ прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину - укладання угод (договорiв), на суму яка становить вiд 10% до 25% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 24. Визначення ймовiрностi визнання АТ неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 25. Прийняття рiшення про обрання i замiну осiб, що здiйснюють облiк прав власностi на акцiї АТ (зберiгача, у якого АТ вiдкриває акцiонерам рахунки у цiнних паперах та депозитарiю, який обслуговує випуск цiнних паперiв) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розмiру оплати послуг. 26. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. 27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Статутом та законом. За виконання посадових обов'язкiв отримує посадовий оклад згiдно з контрактом. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Богомол А.П. за час трудової дiяльностi працював за фахом: плотник, матрос, iнструктор обкому комсомолу,начальник будинкоуправлiння заступник голови виконкому мiської ради народних депутатiв м. Амвросiївка, директор пiдприємства об'єднаних котелень та теплових мереж, завiдувач промисловим вiддiлом райкому партiї м. Амвросiївка, директор дирекцiї райкiномередi, начальник Амвросiївського УГГ, заступник представника Президента України в Амвросiївському районi. Обiймає посаду начальника Амвросiївського управлiння по газопостачанню та газифiкацiї - фiлiї ПАТ "Донецькоблгаз" (м. Амвросiївка, вул. Артема, 7). В 1997 роцi обраний на посаду Заступника Голови Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол Загальних Зборiв №1 вiд 16.01.1997р.) В 2003 роцi переобраний на посаду (Протокол Загальних Зборiв №9 вiд 20.10.2003р.) В 2008 роцi переобраний на посаду (Протокол Загальних Зборiв №14 вiд 16.09.2008р.) В 2011 роцi переобраний на посаду (Протокол Загальних Зборiв №17 вiд 14.04.2011р.-23.05.2012р.- обрання члена Наглядової Ради, Протокол Наглядової Ради №97 вiд 31.05.2011р. - обрання Заступника Голови Наглядової Ради).
Саф'янц Олена Сергіївна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Паспортні дані ВА, 323952, 07.06.1996, Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй обл.
Освіта Донецький державний унiверсiтет, економiст
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи начальник вiддiлу органiзацiї труда i персоналу ПАТ "Донецькоблгаз"
Примітки Як член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту АТ, Повноваження заступникiв Голови Правлiння, визначенi статутом товариства: Заступники Голови Правлiння АТ обираються Наглядовою Радою строком на 5 рокiв, виконують свої функцiї згiдно контрактiв, допомагають Головi Правлiння у виконаннi його функцiй, в межах повноважень керують напрямками дiяльностi, закрiпленими за ними. Заступники Голови Правлiння АТ мають право вiд iменi АТ, в межах повноважень, здiйснювати листування по справах АТ за питаннями що вiднесенi до їх компетенцiї. Крiм особо визначених повноважень Заступника Голови Правлiння особа має повноваження члена Правлiння, якi особисто не визначенi, рiшення приймаються колегiально а саме: 1. Виконання рiшень Загальних Зборiв АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi та розвитку АТ, пiдготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегiчного розвитку АТ, в тому числi i в розвитку газифiкацiї регiону. 3. Розробка оперативних планiв роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектiв рiчних бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi. 4. Органiзацiя поточної фiнансово-господарської дiяльностi АТ. Забезпечення реалiзацiї оперативних завдань АТ, зниження витрат, стiйкого та ефективного економiчного та соцiального розвитку. 5. Визначення рiчного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебiйного газопостачання користувачiв природним газом на пiдставi договорiв та оперативне управлiння режимами газопостачання. 7. Органiзацiя цiлодобової роботи аварiйно-диспетчерських служб. 8. Органiзацiя та пiдтримання безаварiйної та безпечної експлуатацiї газового господарства. 9. Органiзацiя своєчасної та в повному обсязi оплати поставленого газу, реструктуризацiю та погашення заборгованостi за поставлений газ. 10. Визначення джерел фiнансування робiт з газифiкацiї та способiв залучення фiнансових ресурсiв, створення та вiдпрацювання iнвестицiйного механiзму, який забезпечує стабiльний розвиток та роботу АТ. 11. Органiзацiя розробки та реалiзацiя комплексних заходiв щодо: " оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкцiї та технiчному переозброєнню об'єктiв газового господарства; " рацiональному використанню та облiку газу; " сервiсному та технiчному обслуговуванню, монiторингу, дiагностицi та ремонту систем газопостачання; " програмному та iнформацiйному забезпеченню; " розробцi галузевих стандартiв, норм, правил та iнструкцiй за питаннями газифiкацiї, газопостачання та експлуатацiї газових господарств. 12. Органiзацiя i контроль ведення бухгалтерського облiку та складання поточної фiнансової звiтностi АТ. Складення та надання на погодження Наглядовою Радою квартальних та рiчних балансiв та звiтiв АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних Зборiв АТ. 13. Внесення податкiв та iнших обов'язкових платежiв до бюджету. 14. Органiзацiя матерiально-технiчного, iнформацiйного забезпечення господарської та iншої дiяльностi АТ. 15. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами. 16. Органiзацiйно-технiчне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв за рiшенням Наглядової Ради. 17. Органiзацiйно-технiчне забезпечення чергових та позачергових засiдань Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї АТ 18. Прийняття за погодженням з Наглядовою Радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у Статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття АТ корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 19. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання АТ (положень, внутрiшнiх iнструкцiй та правил), в тому числi тих, що визначають порядок дiяльнiсть фiлiй АТ, а також регулюють поточну дiяльнiсть АТ, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. 20. Органiзацiя та планування дiяльностi АТ, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, контроль за їх дiяльнiстю. 21. Органiзацiя роботи та керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв - фiлiй АТ, якi входять до складу АТ згiдно п. 2.9.12., та дочiрнiх пiдприємств АТ, затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань. 22. Щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової Ради щодо виконання основних напрямкiв розвитку АТ, стратегiчного плану АТ, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 23. Визначення органiзацiйної структури АТ та погодження її з Наглядовою Радою. 24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв АТ . 25. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв АТ. 26. Прийняття рiшення, в межах 10 (десяти)% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України. 27. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 28. Прийняття рiшення про придбання АТ цiнних паперiв iнших юридичних осiб та державних цiнних паперiв. 29. Забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi АТ на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10% акцiй АТ. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiш нiж за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв. 30. Взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг АТ, а також iз споживачами його продукцiї. 31. Здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 32. Подання пропозицiй Наглядовiй Радi АТ про заснування об'єднань, господарських товариств та про прийняття участi в об'єднаннях з iншими суб`єктами пiдприємницької дiяльностi, якщо дiяльнiсть цих об'єднань вiдповiдає iнтересам АТ. 33. Подання пропозицiй Наглядовiй Радi АТ про внесення внескiв до статутних капiталiв цих господарчих об'єднань (у тому числi i у виглядi майна, що є власнiстю АТ). 34. Прийняття рiшення про отримання кредитiв, оформлення овердрафтiв на суму, яка не перевищує 10 (десяти)% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 35. Прийняття рiшення щодо укладання правочинiв (договорiв) на суму яка не перевищує 10 (десяти)% вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 36. Прийняття рiшення щодо придбання чи вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви), або можливостi вiдчуження АТ прямо або побiчно майна, вартiсть якого не перевищує 10% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 37. Прийняття рiшення щодо придбання або вiдчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачi, пожертви) основних засобiв, якщо їх залишкова вартiсть не перевищує 10% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ . 38. Прийняття рiшення, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана АТ безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, сума якої не перевищує 10% балансової вартостi активiв АТ за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. 39. Застосування заходiв з метою лiквiдацiї заборгованостi товариства до бюджетiв, своєчасної виплатi заробiтної плати працiвникам АТ та погашенню простроченої дебiторської заборгованостi товариству, в тому числi при проведеннi експортно-iмпортних операцiй 40. Створення безпечних умов працi, додержання в господарськiй дiяльностi норм, правил та iнструкцiй з охорони працi та технiки безпеки. 41. Органiзацiя широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисциплiни робiтникiв АТ. 43. Органiзацiя соцiально-побутового обслуговування працiвникiв АТ. 44. Укладання та виконання колективного договору. 45. Здiйснення контролю за станом примiщень, будiвель, обладнання. 46. Здiйснення контролю за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 47. Забезпечення роботу канцелярiї, ведення архiв АТ. 48. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв чи Наглядової Ради. Заступник Голови Правлiння Саф'янц О.С. керує економiчними питаннями, здiйснює керiвництво усiма економiчними службами пiдприємства; формує єдину економiчну полiтику пiдприємства на засновi аналiзу стану та тенденцiй розвитку галузi; керує економiчним плануванням, зверненим на ефективне використанняи усiх видiв ресурсiв у процесi виробництва та реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг); формує едину цiнову полiтику пiдприємства; керує плануванням витрат на здiйснення дiяльностi пiдприємства. Очолює розробку та пiдготовку перспективних та поточних планiв економiчної дiяльностi i розвитку пiдприємства. За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згiдно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Саф'янц О.С. за час трудової дiяльностi працювала за фахом: економiст, провiдний економiст, начальник вiддiлу органiзацiї труда та персоналу ПАТ "Донецькоблгаз". В 2004 роцi обрана на посаду заступника Голови Правлiння ПАТ "Донецькоблгаз"(Протокол Загальних Зборiв №10 вiд 05.04.2004р.) В 2008 роцi переобрана на посаду (Протокол Загальних Зборiв №14 вiд 16.09.2008р.) В 2011 роцi переобрана на посаду (Протокол Наглядової Ради №97 вiд 31.05.2011р.)

Ліцензії

Дата  
1726.12.14 26.07.2012 Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України, Донецьке теруправлiння
Дата видачі 26.07.2012
Опис Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, обслуговування, реконструкцiя машин, механiзмiв пiдвищеної небезпеки. Прогнозується подальше продовження термiну дiї лiцензiї пiсля завершення термiну її дiї.
1727.12.40-1740.12.4 26.07.2012 Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України, Донецьке теруправлiння.
Дата видачі 26.07.2012
Опис Експлуатацiя машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки. Отримано 14 дозволiв номера с 1727.12.40 по 1740.12.40. Прогнозується подальше продовження термiну дiї дозволiв пiсля завершення термiну її дiї.
2122.08.30-74.30.0 29.07.2008 Дозвiл на початок виконання робiт пiдвищеної небезпеки - техогляд кранiв та вантажопiдiймальних машин
Орган ліцензування Державний комiтет з нагляду за охороною працi
Дата видачі 29.07.2008
Опис Техогляд кранiв та вантажопiдiймальних машин для власних потреб. Прогнозується подальше продовження термiну дiї лiцензiї пiсля завершення термiну її дiї.
3214.09.30-40.22.0 02.11.2009 Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державний департамент з нагляду за охороною працi
Дата видачі 02.11.2009
Опис Огляд, випробування посудин, що працюють пiд тиском, трубопроводiв систем газопостачання виконується для власних потреб. Прогнозується подальше продовження термiну дiї лiцензiї пiсля завершення термiну її дiї.
3582.10.30-74.30.0 19.10.2010 Дозвiл на початок виконання роботи пiдвищеної небезпеки технiчний огляд та випробування газових балонiв
Орган ліцензування Державний департамент промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду
Дата видачі 19.10.2010
Опис Технiчний огляд та випробування газових балонiв для власних потреб та на замовлення. Прогнозується подальше продовження термiну дiї лiцензiї пiсля завершення термiну її дiї.
АВ №529165 25.02.2010 Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури
Орган ліцензування Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 25.02.2010
Опис Виконання робiт по газифiкацiї (проектнi, будiвельнi роботи) для населення та пiдприємств. Прогнозується подальше продовження термiну дiї лiцензiї пiсля завершення термiну її дiї.
АГ №507457 21.04.2010 Розподiл природного, нафтового газу i газу ( метану) вугiльних родовищ
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України
Дата видачі 21.04.2010
Опис Основний вид дiяльностi, трозподiл природного газу усiм користувачам Донецької областi, документи на подальше продовження термiну дiї лiцензiї пiсля завершення термiну її дiї повиннi бути поданi до НКРЄ.
АГ №507458 21.04.2010 Постачання природного, нафтового газу i газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим тарифом
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики
Дата видачі 21.04.2010
Опис Основний вид дiяльностi, постачання природного газу населенню та iншим користувачам Донецької областi, документи на подальше продовження термiну дiї лiцензiї пiсля завершення термiну її дiї повиннi бути поданi до НКРЄ.
АГ №507459 04.03.2010 Постачання природного газу за нерегульованим тарифом
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики
Дата видачі 04.03.2010
Опис Основний вид дiяльностi, постачання природного газу користувачам Донецької областi, документи на подальше продовження термiну дiї лiцензiї пiсля завершення термiну її дiї повиннi бути поданi до НКРЄ.
ВЛ №290/09 22.12.2009 Сертифiкат на вимiрювання у сферi державного метрологiчного нагляду
Орган ліцензування Державний комiтет з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики.
Дата видачі 22.12.2009
Опис Метрологiчнi вимiровання, аналiз наявностi газу, атестацiя робочих мiсць та iнше. Прогнозується подальше продовження термiну дiї лiцензiї пiсля завершення термiну її дiї.
ВЛ-255/2012 18.12.2012 Атестат акредитацiї вимiрювальної лабораторiї з контролю побутових лiчильникiв газу
Орган ліцензування ДП "Донецькстандартметрологiя"
Дата видачі 18.12.2012
Опис Надання послуг по мертологiчному контролю побутових лiчильникiв газу для населення. Прогнозується подальше продовження термiну дiї лiцензiї пiсля завершення термiну її дiї.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
"Крестон Джi Сi Джi Ейдвайзорi" #32037073
Адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 10
Діятельність 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi i керування
Ліцензія
№ 12541/11
Фонд державного майна України
з 11.10.2011
Контакти (044) 498-29-12, (044) 498-29-13
Примітки Консультування з питань комерцiйної дiяльностi, оцiночна дiяльнiсть.
"Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд.3
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ№581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти (044) 377-70-16, (044) 279-12-49
Примітки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги ПАТ "Донецькоблгаз" щодо обслуговування випуску цiнних паперiв на пiдставi договору №Е-1023 вiд 04.08.2010 року. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
"IнтерГарант" #23703520
Адреса 04053, м. Київ, вул. Кудрявська 13-19, офiс 3
Діятельність 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АГ №569877
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 11.04.2011
Контакти 044 238-64-04, 044 238-64-09
Примітки Надання послуг по страхуванню 1. Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв об'єктiв пiдвищеної небезпеки. 2. Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. 3. Обов'язкове страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi (страхування водiїв). 4. Обов'язкове особисте страхування членiв ДПД.
"Крестон Джi Сi Джi Аудит" #31586485
Адреса 83011, м. Донецьк, вул. Кiрова, 153/24
Діятельність 69.20 - Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту, консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ 2846
Аудиторська палата України
з 28.02.2002
Контакти (062) 344-99-37, (062) 334-99-38
Примітки Мiсцезнаходження : 83001, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 12А. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв № 109, згiдно рiшення НКЦПФР № 753 вiд 29.05.2012. Складання рiчного аудиторського висновку. Сертифiкат А №004891 вiд 30.11.2001.р. з продовженням до 30.11.2015р. Сертифiкат А №000456 вiд 02.06.1999.р. з продовженням до 30.11.2014р.
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРАНЕТ" #21654295
Адреса 01010, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, буд, 18/29, оф. 4
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АД №075704
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 27.07.2012
Контакти (044) 507-25-40, (044) 280-89-78
Примітки ТОВ "ФК "УКРАНЕТ" надає послуги зберiгача цiнних паперiв ПАТ "Донецькоблгаз" на пiдставi договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв вiд 29.07.2011 року № ДЕМ-3.
"Крестон Джi Сi Джi Ейдвайзорi" #32037073
Адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 10
Діятельність 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi i керування
Ліцензія
№ 12541/11
Фонд державного майна України
з 11.10.2011
Контакти (044) 498-29-12, (044) 498-29-13
Примітки Консультування з питань комерцiйної дiяльностi, оцiночна дiяльнiсть.
"Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд.3
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ№581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти (044) 377-70-16, (044) 279-12-49
Примітки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги ПАТ "Донецькоблгаз" щодо обслуговування випуску цiнних паперiв на пiдставi договору №Е-1023 вiд 04.08.2010 року. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
"IнтерГарант" #23703520
Адреса 04053, м. Київ, вул. Кудрявська 13-19, офiс 3
Діятельність 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АГ №569877
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 11.04.2011
Контакти 044 238-64-04, 044 238-64-09
Примітки Надання послуг по страхуванню 1. Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв об'єктiв пiдвищеної небезпеки. 2. Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. 3. Обов'язкове страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi (страхування водiїв). 4. Обов'язкове особисте страхування членiв ДПД.
"Крестон Джi Сi Джi Аудит" #31586485
Адреса 83011, м. Донецьк, вул. Кiрова, 153/24
Діятельність 69.20 - Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту, консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ 2846
Аудиторська палата України
з 28.02.2002
Контакти (062) 344-99-37, (062) 334-99-38
Примітки Мiсцезнаходження : 83001, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 12А. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв № 109, згiдно рiшення НКЦПФР № 753 вiд 29.05.2012. Складання рiчного аудиторського висновку. Сертифiкат А №004891 вiд 30.11.2001.р. з продовженням до 30.11.2015р. Сертифiкат А №000456 вiд 02.06.1999.р. з продовженням до 30.11.2014р.
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРАНЕТ" #21654295
Адреса 01010, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, буд, 18/29, оф. 4
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АД №075704
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 27.07.2012
Контакти (044) 507-25-40, (044) 280-89-78
Примітки ТОВ "ФК "УКРАНЕТ" надає послуги зберiгача цiнних паперiв ПАТ "Донецькоблгаз" на пiдставi договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв вiд 29.07.2011 року № ДЕМ-3.

Власники акцій

Власник Частка
Державний комiтет України по нафтi i газу (засновник) - лiквiдовано / #00000000 0.00%
Адреса м. Київ, вул. Артема, 60
Код 00000000
Державний комiтет України по нафтi i газу (засновник) - лiквiдовано / #00000000 0.00%
Адреса м. Київ, вул. Артема, 60
Код 00000000

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПАТ Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз" України" / #20077720 266 425 967 шт 38.28%
Адреса м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6, вул. Б.Хмельницького, 6
ПАТ Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз" України" / #20077720 266 425 967 шт 38.28%
Адреса м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6, вул. Б.Хмельницького, 6
ШЕЛУДЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ 172 451 206 шт 24.78%
Паспорт ВА, 773267, 19.07.1997, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку
ШЕЛУДЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ 172 451 206 шт 24.78%
Паспорт ВА, 773267, 19.07.1997, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку
ШЕЛУДЧЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 95 002 000 шт 13.65%
Паспорт ВА, 6541819, 11.03.1997, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку
ШЕЛУДЧЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 95 002 000 шт 13.65%
Паспорт ВА, 6541819, 11.03.1997, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку