Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (5) ДАБІ (140)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

#03361075

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
ЄДРПОУ 03361075
Адреса 84300 Донецька область Краматорськ Пiвденна, 1, Т. (0626)42-33-06
(КОАТУУ 1410136300)
Номер свідоцтва про реєстрацію 12661200000003365
Дата державної реєстрації 22.05.2002
Середня кількість працівників 4 705
Орган управління Інформацію про органи управління не заповнюють емітенти - акціонерні товариства
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26006013104801
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26006013104801
Контакти
+38 (062) 642-33-06
adm@oblgaz.donetsk.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Якименко Ніна Олексіївна Член Наглядової Ради
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2014 - на 3 роки
Паспортні дані СН, 784138, 16.04.1998, Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут, економіст
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" - заступник директора департаменту iнвестiцiйної дiяльностi та акцiонерного капiталу
Примітки 38,28% статутного фонду ПАТ "Донецькоблгаз" передано до статутного фонду НАК "Нафтогаз України". Виконання посадових обов'язків здійснюється шляхом надання доручень на право представляти інтереси НАК "Нафтогаз України" та голосувати на загальних зборах ПАТ "Донецькоблгаз". Останнє доручення видане на ім'я Якименко Ніни Олексіївни - заступника директора департаменту iнвестiцiйної дiяльностi та акцiонерного капiталу Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Як член Наглядової Ради Якименко Н.О. має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ та отриманої Довіреності. Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. За поданням Правління АТ прийняття рішення щодо здійснення правочинів стосовно майна та/або майнових прав з метою укладання договорів продажу, безоплатної передачі, дарування, пожертви, обміну, передачі в лізинг, оренду, позику чи заставу засобів виробництва, матеріальних цінностей бо майнових прав, використання та відчуження їх в інший спосіб юридичним та фізичним особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту. 22. За поданням Правління АТ прийняття рішення щодо вчинення значного правочину - отримання кредитів, оформлення овердрафтів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 23. За поданням Правління АТ прийняття рішення щодо вчинення значного правочину - укладання угод (договорів), на суму яка становить від 10% до 25% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 24. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 25. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 26. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. Якименко Н.О. особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Якименко Н.О. Представляє iнтереси акцiонера НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720) який володiє 38,28% статутного капiталу ПАТ "Донецькоблгаз" переобрана на посаду Члена Наглядової Ради Протоколом Загальних Зборів №20 від 04.04.2014р. Термін обрання - 3 роки. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2009-2010рр.- НАК "Нафтогаз України" заступник директора Департаменту iнвестицiйної дiяльностi та акцiонерного капiталу", 2010-2014рр. - НАК "Нафтогаз України"- заступник директора Департаменту майнових та корпоративних вiдносин (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6).
Санжура Юрій Пилипович Заступник Голови Правління
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2014 - по 30.04.2016р.
Паспортні дані ВС, 103208, 01.12.2006, Краматорським МВ УМВС України в Донецькій обл.
Освіта Краматорський індустріальний інститут, інженер-технік
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Заступник начальника Краматорського УГГ, Донецька обл.
Примітки Повноваження заступників Голови Правління, визначені статутом товариства: Заступники Голови Правління АТ обираються Наглядовою Радою строком на 5 років, виконують свої функції згідно контрактів, допомагають Голові Правління у виконанні його функцій, в межах повноважень керують напрямками діяльності, закріпленими за ними. Заступники Голови Правління АТ мають право від імені АТ, в межах повноважень, здійснювати листування по справах АТ за питаннями що віднесені до їх компетенції. Крім особо визначених повноважень Заступника Голови Правління особа має повноваження члена Правління, які особисто не визначені, рішення приймаються колегіально, а саме: 1. Виконання рішень Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку АТ, підготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного розвитку АТ, в тому числі і в розвитку газифікації регіону. 3. Розробка оперативних планів роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектів річних бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності. 4. Організація поточної фінансово-господарської діяльності АТ. Забезпечення реалізації оперативних завдань АТ, зниження витрат, стійкого та ефективного економічного та соціального розвитку. 5. Визначення річного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання. 7. Організація цілодобової роботи аварійно-диспетчерських служб. 8. Організація та підтримання безаварійної та безпечної експлуатації газового господарства. 9. Організація своєчасної та в повному обсязі оплати поставленого газу, реструктуризацію та погашення заборгованості за поставлений газ. 10. Визначення джерел фінансування робіт з газифікації та способів залучення фінансових ресурсів, створення та відпрацювання інвестиційного механізму, який забезпечує стабільний розвиток та роботу АТ. 11. Організація розробки та реалізація комплексних заходів щодо: " оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкції та технічному переозброєнню об'єктів газового господарства; " раціональному використанню та обліку газу; " сервісному та технічному обслуговуванню, моніторингу, діагностиці та ремонту систем газопостачання; " програмному та інформаційному забезпеченню; " розробці галузевих стандартів, норм, правил та інструкцій за питаннями газифікації, газопостачання та експлуатації газових господарств. 12. Організація і контроль ведення бухгалтерського обліку та складання поточної фінансової звітності АТ. Складення та надання на погодження Наглядовою Радою квартальних та річних балансів та звітів АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних Зборів АТ. 13. Внесення податків та інших обов'язкових платежів до бюджету. 14. Організація матеріально-технічного, інформаційного забезпечення господарської та іншої діяльності АТ. 15. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами. 16. Організаційно-технічне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборів за рішенням Наглядової Ради. 17. Організаційно-технічне забезпечення чергових та позачергових засідань Наглядової Ради та Ревізійної комісії АТ 18. Прийняття за погодженням з Наглядовою Радою рішення про здійснення інвестицій у Статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття АТ корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 19. Затвердження актів внутрішнього регулювання АТ (положень, внутрішніх інструкцій та правил), в тому числі тих, що визначають порядок діяльність філій АТ, а також регулюють поточну діяльність АТ, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. 20. Організація та планування діяльності АТ, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, контроль за їх діяльністю. 21. Організація роботи та керівництво роботою структурних підрозділів - філій АТ, які входять до складу АТ згідно п. 2.9.12., та дочірніх підприємств АТ, затвердження інструкцій та положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань. 22. Щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової Ради щодо виконання основних напрямків розвитку АТ, стратегічного плану АТ, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень. 23. Визначення організаційної структури АТ та погодження її з Наглядовою Радою. 24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників АТ . 25. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників АТ. 26. Прийняття рішення, в межах 10 (десяти)% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана АТ безнадійною відповідно до законодавства України. 27. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 28. Прийняття рішення про придбання АТ цінних паперів інших юридичних осіб та державних цінних паперів. 29. Забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності АТ на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10% акцій АТ. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніш ніж за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів. 30. Взаємодія з постачальниками товарів та послуг АТ, а також із споживачами його продукції. 31. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 32. Подання пропозицій Наглядовій Раді АТ про заснування об'єднань, господарських товариств та про прийняття участі в об'єднаннях з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якщо діяльність цих об'єднань відповідає інтересам АТ. 33. Подання пропозицій Наглядовій Раді АТ про внесення внесків до статутних капіталів цих господарчих об'єднань (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 34. Прийняття рішення про отримання кредитів, оформлення овердрафтів на суму, яка не перевищує 10 (десяти)% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 35. Прийняття рішення щодо укладання правочинів (договорів) на суму яка не перевищує 10 (десяти)% вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 36. Прийняття рішення щодо придбання чи відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви), або можливості відчуження АТ прямо або побічно майна, вартість якого не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 37. Прийняття рішення щодо придбання або відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви) основних засобів, якщо їх залишкова вартість не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 38. Прийняття рішення, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана АТ безнадійною відповідно до законодавства України, сума якої не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 39. Застосування заходів з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів, своєчасної виплаті заробітної плати працівникам АТ та погашенню простроченої дебіторської заборгованості товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій 40. Створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. 41. Організація широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників АТ. 43. Організація соціально-побутового обслуговування працівників АТ. 44. Укладання та виконання колективного договору. 45. Здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання. 46. Здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. 47. Забезпечення роботу канцелярії, ведення архів АТ. 48. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради. Заступник Голови Правлiння керує напрямком облiку газу, організує контроль та аналіз використання природного та зрідженого газу в Донецькій області, контролює розрахунки користувачів за газ, та дотримання лімітів використання газу. За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згідно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Санжура Ю.П. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2010р. - обіймав посаду Першого заступника Голови Правління ПАТ "Донецькоблгаз". В 2011 році переобраний на посаду заступника Голови Правління ПАТ "Донецькоблгаз"(Протокол Наглядової Ради №97 від 31.05.2011р.)Термін обрання - 5 років. За рішенням Наглядової Ради від 22.11.2014р.з 27.11.2014р. припинені повноваження Першого заступника Голови Правління ПАТ "Донецькоблгаз" достроково та обрано на посаду Член Правління, Заступник Голови Правління ПАТ "Донецькоблгаз".
Панкова Галина Федорівна Член Правління - Головний бухгалтер
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.05.2011 - як члена Правління на 5 років, як головного бухгалтера - безстроково
Паспортні дані ВВ, 053285, 29.10.1997, Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.
Освіта Київський державний економічний універсітет, економіст.
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер Донецької міської громадської організації "Фонд сприяння Донецькому обласному протипухлинному центру" та приватний підприємець у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.
Примітки Як член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту АТ. Повноваження членів Правління, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Виконання рішень Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку АТ, підготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного розвитку АТ, в тому числі і в розвитку газифікації регіону. 3. Розробка оперативних планів роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектів річних бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності. 4. Організація поточної фінансово-господарської діяльності АТ. Забезпечення реалізації оперативних завдань АТ, зниження витрат, стійкого та ефективного економічного та соціального розвитку. 5. Визначення річного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання. 7. Організація цілодобової роботи аварійно-диспетчерських служб. 8. Організація та підтримання безаварійної та безпечної експлуатації газового господарства. 9. Організація своєчасної та в повному обсязі оплати поставленого газу, реструктуризацію та погашення заборгованості за поставлений газ. 10. Визначення джерел фінансування робіт з газифікації та способів залучення фінансових ресурсів, створення та відпрацювання інвестиційного механізму, який забезпечує стабільний розвиток та роботу АТ. 11. Організація розробки та реалізація комплексних заходів щодо: " оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкції та технічному переозброєнню об'єктів газового господарства; " раціональному використанню та обліку газу; " сервісному та технічному обслуговуванню, моніторингу, діагностиці та ремонту систем газопостачання; " програмному та інформаційному забезпеченню; " розробці галузевих стандартів, норм, правил та інструкцій за питаннями газифікації, газопостачання та експлуатації газових господарств. 12. Організація і контроль ведення бухгалтерського обліку та складання поточної фінансової звітності АТ. Складення та надання на погодження Наглядовою Радою квартальних та річних балансів та звітів АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних Зборів АТ. 13. Внесення податків та інших обов'язкових платежів до бюджету. 14. Організація матеріально-технічного, інформаційного забезпечення господарської та іншої діяльності АТ. 15. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами. 16. Організаційно-технічне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборів за рішенням Наглядової Ради. 17. Організаційно-технічне забезпечення чергових та позачергових засідань Наглядової Ради та Ревізійної комісії АТ 18. Прийняття за погодженням з Наглядовою Радою рішення про здійснення інвестицій у Статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття АТ корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 19. Затвердження актів внутрішнього регулювання АТ (положень, внутрішніх інструкцій та правил), в тому числі тих, що визначають порядок діяльність філій АТ, а також регулюють поточну діяльність АТ, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. 20. Організація та планування діяльності АТ, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, контроль за їх діяльністю. 21. Організація роботи та керівництво роботою структурних підрозділів - філій АТ, які входять до складу АТ згідно п. 2.9.12., та дочірніх підприємств АТ, затвердження інструкцій та положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань. 22. Щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової Ради щодо виконання основних напрямків розвитку АТ, стратегічного плану АТ, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень. 23. Визначення організаційної структури АТ та погодження її з Наглядовою Радою. 24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників АТ . 25. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників АТ. 26. Прийняття рішення, в межах 10 (десяти)% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана АТ безнадійною відповідно до законодавства України. 27. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 28. Прийняття рішення про придбання АТ цінних паперів інших юридичних осіб та державних цінних паперів. 29. Забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності АТ на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10% акцій АТ. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніш ніж за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів. 30. Взаємодія з постачальниками товарів та послуг АТ, а також із споживачами його продукції. 31. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 32. Подання пропозицій Наглядовій Раді АТ про заснування об'єднань, господарських товариств та про прийняття участі в об'єднаннях з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якщо діяльність цих об'єднань відповідає інтересам АТ. 33. Подання пропозицій Наглядовій Раді АТ про внесення внесків до статутних капіталів цих господарчих об'єднань (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 34. Прийняття рішення про отримання кредитів, оформлення овердрафтів на суму, яка не перевищує 10 (десяти)% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 35. Прийняття рішення щодо укладання правочинів (договорів) на суму яка не перевищує 10 (десяти)% вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 36. Прийняття рішення щодо придбання чи відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви), або можливості відчуження АТ прямо або побічно майна, вартість якого не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 37. Прийняття рішення щодо придбання або відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви) основних засобів, якщо їх залишкова вартість не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 38. Прийняття рішення, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана АТ безнадійною відповідно до законодавства України, сума якої не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 39. Застосування заходів з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів, своєчасної виплаті заробітної плати працівникам АТ та погашенню простроченої дебіторської заборгованості товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій 40. Створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. 41. Організація широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників АТ. 43. Організація соціально-побутового обслуговування працівників АТ. 44. Укладання та виконання колективного договору. 45. Здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання. 46. Здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. 47. Забезпечення роботу канцелярії, ведення архів АТ. 48. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради. Член Правління Панкова Г.Ф. обіймає посаду Головного бухгалтера ПАТ "Донецькоблгаз" та крім того виконує спеціальні функції: 1 Забезпечує додержання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання та надання у визначені терміни фінансової звітності. 2.Организує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку усіх господарських операцій. 3.Принимає участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від недостачі, розкрадання і псування активів підприємства. 4. Організує роботу з підготування пропозицій для керівника підприємства: -визначає облікову політику підприємства; -визначає форму бухгалтерського обліку,порядку та способу реєстрації та узагальнення інформації; -розробляє систему і форми внутрігосподарського обліку, звітності та контролю господарських операцій, визначає права робітників на підписання бухгалтерських документів; -затверджує правила документообігу та технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків та реєстрів аналітичного обліку; -може виділяти на окремий баланс філії та інші підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з подальшим додаванням їх показників до фінансової звітності підприємства; -визначає оптимальну структуру бухгалтерії, чисельність її робітників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами. 5.Керує фахівцями бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними функціональні обов'язки. Знайомить робітників з нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами та змінами у діючому законодавстві. 6.Контролює стягнення у встановлені терміни дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, додержання платіжної дисципліни. За виконання посадових обов'язкiв отримує посадовий оклад згідно контракту та штатного розкладу. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Панкова Г.Ф. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: до 2010 р. - головний бухгалтер Донецької міської громадської організації "Фонд сприяння Донецькому обласному протипухлинному центру" (м.Донецьк, вул. Польцька,2А)та приватний підприємець у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. 2010-2013 роки - обіймає посаду Головного бухгалтера ПАТ "Донецькоблгаз". В 2011 році переобрана на посаду члена Правління (Протокол Наглядової Ради №97 від 31.05.2011р.)Термін обрання як Члена Правління - 5 років. Зміни не відбувались.
Саф'янц Олена Сергіївна Заступник Голови Правління
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.05.2011 - на 5 років
Паспортні дані ВА, 323952, 07.06.1996, Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій обл.
Освіта Донецький державний університет, економіст
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи начальник відділу організації труда і персоналу ПАТ "Донецькоблгаз"
Примітки Як член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту АТ, Повноваження заступників Голови Правління, визначені статутом товариства: Заступники Голови Правління АТ обираються Наглядовою Радою строком на 5 років, виконують свої функції згідно контрактів, допомагають Голові Правління у виконанні його функцій, в межах повноважень керують напрямками діяльності, закріпленими за ними. Заступники Голови Правління АТ мають право від імені АТ, в межах повноважень, здійснювати листування по справах АТ за питаннями що віднесені до їх компетенції. Крім особо визначених повноважень Заступника Голови Правління особа має повноваження члена Правління, які особисто не визначені, рішення приймаються колегіально а саме: 1. Виконання рішень Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку АТ, підготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного розвитку АТ, в тому числі і в розвитку газифікації регіону. 3. Розробка оперативних планів роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектів річних бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності. 4. Організація поточної фінансово-господарської діяльності АТ. Забезпечення реалізації оперативних завдань АТ, зниження витрат, стійкого та ефективного економічного та соціального розвитку. 5. Визначення річного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання. 7. Організація цілодобової роботи аварійно-диспетчерських служб. 8. Організація та підтримання безаварійної та безпечної експлуатації газового господарства. 9. Організація своєчасної та в повному обсязі оплати поставленого газу, реструктуризацію та погашення заборгованості за поставлений газ. 10. Визначення джерел фінансування робіт з газифікації та способів залучення фінансових ресурсів, створення та відпрацювання інвестиційного механізму, який забезпечує стабільний розвиток та роботу АТ. 11. Організація розробки та реалізація комплексних заходів щодо: " оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкції та технічному переозброєнню об'єктів газового господарства; " раціональному використанню та обліку газу; " сервісному та технічному обслуговуванню, моніторингу, діагностиці та ремонту систем газопостачання; " програмному та інформаційному забезпеченню; " розробці галузевих стандартів, норм, правил та інструкцій за питаннями газифікації, газопостачання та експлуатації газових господарств. 12. Організація і контроль ведення бухгалтерського обліку та складання поточної фінансової звітності АТ. Складення та надання на погодження Наглядовою Радою квартальних та річних балансів та звітів АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних Зборів АТ. 13. Внесення податків та інших обов'язкових платежів до бюджету. 14. Організація матеріально-технічного, інформаційного забезпечення господарської та іншої діяльності АТ. 15. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами. 16. Організаційно-технічне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборів за рішенням Наглядової Ради. 17. Організаційно-технічне забезпечення чергових та позачергових засідань Наглядової Ради та Ревізійної комісії АТ 18. Прийняття за погодженням з Наглядовою Радою рішення про здійснення інвестицій у Статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття АТ корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 19. Затвердження актів внутрішнього регулювання АТ (положень, внутрішніх інструкцій та правил), в тому числі тих, що визначають порядок діяльність філій АТ, а також регулюють поточну діяльність АТ, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. 20. Організація та планування діяльності АТ, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, контроль за їх діяльністю. 21. Організація роботи та керівництво роботою структурних підрозділів - філій АТ, які входять до складу АТ згідно п. 2.9.12., та дочірніх підприємств АТ, затвердження інструкцій та положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань. 22. Щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової Ради щодо виконання основних напрямків розвитку АТ, стратегічного плану АТ, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень. 23. Визначення організаційної структури АТ та погодження її з Наглядовою Радою. 24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників АТ . 25. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників АТ. 26. Прийняття рішення, в межах 10 (десяти)% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана АТ безнадійною відповідно до законодавства України. 27. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 28. Прийняття рішення про придбання АТ цінних паперів інших юридичних осіб та державних цінних паперів. 29. Забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності АТ на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10% акцій АТ. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніш ніж за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів. 30. Взаємодія з постачальниками товарів та послуг АТ, а також із споживачами його продукції. 31. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 32. Подання пропозицій Наглядовій Раді АТ про заснування об'єднань, господарських товариств та про прийняття участі в об'єднаннях з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якщо діяльність цих об'єднань відповідає інтересам АТ. 33. Подання пропозицій Наглядовій Раді АТ про внесення внесків до статутних капіталів цих господарчих об'єднань (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 34. Прийняття рішення про отримання кредитів, оформлення овердрафтів на суму, яка не перевищує 10 (десяти)% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 35. Прийняття рішення щодо укладання правочинів (договорів) на суму яка не перевищує 10 (десяти)% вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 36. Прийняття рішення щодо придбання чи відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви), або можливості відчуження АТ прямо або побічно майна, вартість якого не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 37. Прийняття рішення щодо придбання або відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви) основних засобів, якщо їх залишкова вартість не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 38. Прийняття рішення, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана АТ безнадійною відповідно до законодавства України, сума якої не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 39. Застосування заходів з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів, своєчасної виплаті заробітної плати працівникам АТ та погашенню простроченої дебіторської заборгованості товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій 40. Створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. 41. Організація широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників АТ. 43. Організація соціально-побутового обслуговування працівників АТ. 44. Укладання та виконання колективного договору. 45. Здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання. 46. Здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. 47. Забезпечення роботу канцелярії, ведення архів АТ. 48. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради. Заступник Голови Правлiння Саф'янц О.С. керує економiчними питаннями, здійснює керівництво усіма економічними службами підприємства; формує єдину економічну політику підприємства на заснові аналізу стану та тенденцій розвитку галузі; керує економічним плануванням, зверненим на ефективне використанняи усіх видів ресурсів у процесі виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг); формує єдину цінову політику підприємства; керує плануванням витрат на здійснення діяльності підприємства. Очолює розробку та підготовку перспективних та поточних планів економічної діяльності і розвитку підприємства. За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згідно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Саф'янц О.С. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: за період 2010-2014 рр. обіймала посаду Заступника Голови Правління ПАТ "Донецькоблгаз". В 2011 році переобрана на посаду Заступника Голови Правління ПАТ "Донецькоблгаз"(Протокол Наглядової Ради №97 від 31.05.2011р.)Термін обрання - 5 років. Протягом 2014р. зміни не відбувались.
Поляков Юрій Вікторович Член Наглядової Ради - Секретар Наглядової Ради
Рік народження 1948 р. н. (75 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2014 - на 3 роки
Паспортні дані ВА, 472479, 03.10.1996, Єнакієвським МВ УМВС України в Донецькій обл.
Освіта Український заочний політехнічний інститут, інженер-електрик
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи завідуючий відділом Єнакієвського міського комітету партії
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов"язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. За поданням Правління АТ прийняття рішення щодо здійснення правочинів стосовно майна та/або майнових прав з метою укладання договорів продажу, безоплатної передачі, дарування, пожертви, обміну, передачі в лізинг, оренду, позику чи заставу засобів виробництва, матеріальних цінностей бо майнових прав, використання та відчуження їх в інший спосіб юридичним та фізичним особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту. 22. За поданням Правління АТ прийняття рішення щодо вчинення значного правочину - отримання кредитів, оформлення овердрафтів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 23. За поданням Правління АТ прийняття рішення щодо вчинення значного правочину - укладання угод (договорів), на суму яка становить від 10% до 25% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 24. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 25. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 26. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згідно з контрактом. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Поляков Ю.В. призначений на посаду Члена Наглядової Ради Протоколом Загальних Зборів №20 від 04.04.2014р. Рiшення про обрання секретарем Наглядової Ради прийнято на засiданнi Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол №125 вiд 04.04.2014р.) Термін обрання - 3 роки. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2009р. - та до теперішнього часу обіймає посаду начальника Єнакієвського управління по газопостачанню та газифікації - філії ПАТ "Донецькоблгаз" (Донецька обл. м. Єнакієво, пр. Металургів, 56).
Дехтяренко Віталій Володимирович Член Правління
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.05.2011 - на 5 років
Паспортні дані ВА, 876848, 30.07.1997, Червоногвардійським РВ УМВС України в м. Макіївка
Освіта Донецький політехнічний інститут, гірничий інженер-електрик.
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Головний інженер
Примітки Як член Правлiння має повноваження обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту АТ та виконує функції згідно до свого контракту. Обіймає посаду головного інженера ПАТ "Донецькоблгаз". Повноваження члена Правління, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Виконання рішень Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку АТ, підготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного розвитку АТ, в тому числі і в розвитку газифікації регіону. 3. Розробка оперативних планів роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектів річних бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності. 4. Організація поточної фінансово-господарської діяльності АТ. Забезпечення реалізації оперативних завдань АТ, зниження витрат, стійкого та ефективного економічного та соціального розвитку. 5. Визначення річного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання. 7. Організація цілодобової роботи аварійно-диспетчерських служб. 8. Організація та підтримання безаварійної та безпечної експлуатації газового господарства. 9. Організація своєчасної та в повному обсязі оплати поставленого газу, реструктуризацію та погашення заборгованості за поставлений газ. 10. Визначення джерел фінансування робіт з газифікації та способів залучення фінансових ресурсів, створення та відпрацювання інвестиційного механізму, який забезпечує стабільний розвиток та роботу АТ. 11. Організація розробки та реалізація комплексних заходів щодо: " оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкції та технічному переозброєнню об'єктів газового господарства; " раціональному використанню та обліку газу; " сервісному та технічному обслуговуванню, моніторингу, діагностиці та ремонту систем газопостачання; " програмному та інформаційному забезпеченню; " розробці галузевих стандартів, норм, правил та інструкцій за питаннями газифікації, газопостачання та експлуатації газових господарств. 12. Організація і контроль ведення бухгалтерського обліку та складання поточної фінансової звітності АТ. Складення та надання на погодження Наглядовою Радою квартальних та річних балансів та звітів АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних Зборів АТ. 13. Внесення податків та інших обов'язкових платежів до бюджету. 14. Організація матеріально-технічного, інформаційного забезпечення господарської та іншої діяльності АТ. 15. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами. 16. Організаційно-технічне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборів за рішенням Наглядової Ради. 17. Організаційно-технічне забезпечення чергових та позачергових засідань Наглядової Ради та Ревізійної комісії АТ 18. Прийняття за погодженням з Наглядовою Радою рішення про здійснення інвестицій у Статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття АТ корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 19. Затвердження актів внутрішнього регулювання АТ (положень, внутрішніх інструкцій та правил), в тому числі тих, що визначають порядок діяльність філій АТ, а також регулюють поточну діяльність АТ, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. 20. Організація та планування діяльності АТ, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, контроль за їх діяльністю. 21. Організація роботи та керівництво роботою структурних підрозділів - філій АТ, які входять до складу АТ згідно п. 2.9.12., та дочірніх підприємств АТ, затвердження інструкцій та положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань. 22. Щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової Ради щодо виконання основних напрямків розвитку АТ, стратегічного плану АТ, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень. 23. Визначення організаційної структури АТ та погодження її з Наглядовою Радою. 24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників АТ . 25. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників АТ. 26. Прийняття рішення, в межах 10 (десяти)% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана АТ безнадійною відповідно до законодавства України. 27. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 28. Прийняття рішення про придбання АТ цінних паперів інших юридичних осіб та державних цінних паперів. 29. Забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності АТ на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10% акцій АТ. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніш ніж за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів. 30. Взаємодія з постачальниками товарів та послуг АТ, а також із споживачами його продукції. 31. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 32. Подання пропозицій Наглядовій Раді АТ про заснування об'єднань, господарських товариств та про прийняття участі в об'єднаннях з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якщо діяльність цих об'єднань відповідає інтересам АТ. 33. Подання пропозицій Наглядовій Раді АТ про внесення внесків до статутних капіталів цих господарчих об'єднань (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 34. Прийняття рішення про отримання кредитів, оформлення овердрафтів на суму, яка не перевищує 10 (десяти)% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 35. Прийняття рішення щодо укладання правочинів (договорів) на суму яка не перевищує 10 (десяти)% вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 36. Прийняття рішення щодо придбання чи відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви), або можливості відчуження АТ прямо або побічно майна, вартість якого не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 37. Прийняття рішення щодо придбання або відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви) основних засобів, якщо їх залишкова вартість не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 38. Прийняття рішення, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана АТ безнадійною відповідно до законодавства України, сума якої не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 39. Застосування заходів з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів, своєчасної виплаті заробітної плати працівникам АТ та погашенню простроченої дебіторської заборгованості товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій 40. Створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. 41. Організація широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників АТ. 43. Організація соціально-побутового обслуговування працівників АТ. 44. Укладання та виконання колективного договору. 45. Здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання. 46. Здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. 47. Забезпечення роботу канцелярії, ведення архів АТ. 48. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради. Член Правління як головний інженер здійснює керівництво усіма технічними службами підприємства, контролює результати їх роботи, стан трудової, виробничої дисципліни в підлеглих підрозділах, сприяє впровадженню більш прогресивних видів обладнання, технологічних процесів, передових методів праці з метою забезпечення безаварійної роботи систем газопостачання, контролює виконання вимог по експлуатації газопроводів, ГРП, ГНП, ЕХЗ, виконання робіт згідно з технічними умовами, Правилами безпеки систем газопостачання України та іншими нормативними документами. Приймає участь в роботі державної комісії з приймання в експлуатацію від будівельних установ завершені будівництвом об'єкти. За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згідно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дехтяренко В.В. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: на протязі 2010-2011 років заступник Голови Правління з питань охорони праці та безпеки дорожнього руху ПАТ "Донецькоблгаз", з 24.01.2011р. до теперішнього часу обіймає посаду головного інженера ПАТ "Донецькоблгаз". В 2011 році обраний на посаду заступника Голови Правління ПАТ "Донецькоблгаз"(Протокол Наглядової Ради №97 від 31.05.2011р.)Термін обрання - 5 років. Зміни не відбувались.
Мендик Ігор Пилипович Член Наглядової Ради
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2014 - на 3 роки
Паспортні дані СН, 611210, 17.10.1997, Ватутинським РУГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Київський національний універсітет ім. Т. Шевченка, економіка і управління науковими дослідженнями та проектування, економіст
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи НАК "Нафтогаз України" начальник вiддiлу контролю за використанням державного майна Департаменту iнвестицiйної дiяльностi та акцiонерного капiталу"
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. За поданням Правління АТ прийняття рішення щодо здійснення правочинів стосовно майна та/або майнових прав з метою укладання договорів продажу, безоплатної передачі, дарування, пожертви, обміну, передачі в лізинг, оренду, позику чи заставу засобів виробництва, матеріальних цінностей бо майнових прав, використання та відчуження їх в інший спосіб юридичним та фізичним особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту. 22. За поданням Правління АТ прийняття рішення щодо вчинення значного правочину - отримання кредитів, оформлення овердрафтів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 23. За поданням Правління АТ прийняття рішення щодо вчинення значного правочину - укладання угод (договорів), на суму яка становить від 10% до 25% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 24. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 25. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 26. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Мендик І.П. Представляє iнтереси акцiонера НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720) який володiє 38,28% статутного капiталу ПАТ "Донецькоблгаз" призначений на посаду Члена Наглядової Ради Протоколом Загальних Зборів №20 від 04.04.2014р. Термін обрання - 3 роки. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: до 2010рр.- НАК "Нафтогаз України" начальник вiддiлу контролю за використанням державного майна Департаменту iнвестицiйної дiяльностi та акцiонерного капiталу", 2010р. - та до теперішнього часу - НАК "Нафтогаз України"- заступник начальника Управлiння майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi Департаменту майнових та корпоративних вiдносин(м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6).
Богословський Сергій Борисович За Дорученням Нак 'Нафтогаз України Член Ревізійної комісії
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2014 - на 5 років
Паспортні дані МЕ, 245116, 01.04.2003, Святошинським РУГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Київський національний торгівельно-економічний універсітет, бухгалтерський облік та аудит
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Нацiональна акцiонерна компанiя Нафтогаз України, начальник Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту
Примітки 38,28% статутного фонду ПАТ "Донецькоблгаз" передано до статутного фонду НАК "Нафтогаз України". Виконання посадових обов'язків здійснюється шляхом надання доручень на право представляти інтереси НАК "Нафтогаз України" та голосувати на загальних зборах ПАТ "Донецькоблгаз". Останнє доручення видане на ім'я Богословського Сергiя Борисовича - Начальника Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", що розташована за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6. Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс. 4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв: 5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного стану АТ. 9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності АТ. 10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). За виконання службових обов'язкiв члена Ревізійної комісії винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Богословський С.Б. особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Богословський С.Б. призначений на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" Протоколом Загальних Зборів №20 від 04.04.2014р. - обрання члена Ревізійної Комісії. Термін обрання - 5 років. Представляє iнтереси акцiонера НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720) який володiє 38,28% статутного капiталу ПАТ "Донецькоблгаз". Стаж роботи протягом останніх 5 років: 2010р. - та до теперішнього часу НАК "Нафтогаз України" начальник управлiння Департаменту внутрiшнього аудиту (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 6).
Гончар Вячеслав Олександрович Член Ревізійної комісії
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2014 - на 5 років
Паспортні дані СО, 468959, 28.12.2000, Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта Національний технічний універсітет України (Київський політехнічний інститут), інженер -механік
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Директор ТОВ "Алсвіт" м. Київ, вул. Воздвіженська, 52-54А ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Грошi та Капiтал", Фахiвець з управлiння активами
Примітки Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс. 4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв: 5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного стану АТ. 9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності АТ. 10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). За виконання службових обов'язкiв Члена Ревізійної комісії винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гончар В.О. призначений на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" Протоколом Загальних Зборів №20 від 04.04.2014р. - обрання члена Ревізійної Комісії. Термін обрання - 5 років. Стаж роботи протягом останніх 5 років: до 2010 р.- ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Опiка Капiтал", директор; 2010-2011 роки, ТОВ "Компанiя з управлiння активами "УПI Капiтал", директор; 2011-2012 роки, ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Стратегiя розвитку", директор; 2012 рiк,ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Сольдiс", Фiнансовий директор; 2012 рiк, ТОВ "Компанiя з управлiння активами "УПI Капiтал", директор; 2013 рiк, ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Актив Iнвест", директор; 2013 рiк, ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Грошi та Капiтал", Фахiвець з управління активами, 2013- та до теперішнього часу ТОВ "Компанiя з управлiння активами "ТРIЙКА", директор (м. Київ, вул. Софієвська, буд. 10).
Масс Микола Степанович Голова Правління
Рік народження 1951 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 31.05.2011 - на 5 років
Паспортні дані ВА, 584512, 15.01.1997, Кіровським РВ Макіївського МУ УМВС
Освіта Макіївський інженерно-будівничий інститут, інженер-будівельник , кандидат наук з державного управління
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Перший заступник Голови Правління ПАТ "Донецькоблгаз"
Примітки Голова Правління виконує рішення Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ, керує роботою Правління і здійснює оперативне керівництво діяльністю АТ, визначає, формулює, планує, здiйснює i координує всi види дiяльностi пiдприємства у формуваннi фiнансової, цiнової, кредитної - банкiвської податкової та страхової полiтики, соцiальної та зовнiшньо - економiчної дiяльностi. Органiзовує роботу i ефективну взаємодiю виробничих одиниць. Правами підписів від імені АТ володіє Голова Правління і уповноважені ним особи. Голова Правління має право без довіренності здійснювати дії від імені АТ,представляти інтереси АТ в його відносинах з державними органами, юридичними особами та громадянами на території України та за її межами, розпоряджатися коштами та майном АТ в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних Зборів, Наглядової Ради та Правління, укладати трудові договори з керівниками філій, представництв, дочірніх підприємств. Голова Правління підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій Раді акціонерів. Повноваження Голови Правління, визначені статутом товариства: 1. Організація роботи Правління, скликання засідань, забезпечення ведення протоколів засідань, голосування на засіданнях. 2. Керівництво поточними справами АТ, виконання рішень Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ. 3. Здійснення дій від імені АТ. 4. Ведення переговорів та укладання угод, правочинів, договорів, контрактів, трудових договорів та інших юридичних актів від імені АТ, у тому числі зовнішньоекономічних та тих, рішення про укладання яких прийнято Загальними Зборами чи Наглядовою Радою, в межах його компетенції. 5. Розпорядження коштами та майном АТ в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних Зборів, Наглядової Ради та Правління АТ. 6. Прийняття рішення щодо укладання правочинів (договорів) на суму, яка не перевищує 2% вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 7. Прийняття рішення про отримання кредитів, оформлення овердрафтів на суму, яка не перевищує 2% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 8. Прийняття рішень щодо придбання чи відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви), або можливості відчуження АТ прямо або побічно майна, вартість якого не перевищує 2% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 9. Прийняття рішень щодо придбання або відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви) основних засобів, якщо їх залишкова вартість не перевищує 5% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 10. Прийняття рішення, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана АТ безнадійною відповідно до законодавства України сума якої не перевищує 5% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 11. Представництво інтересів АТ в його відносинах з державними органами, установами, організаціями, у тому числі іноземними, громадськими організаціями, підприємствами всіх форм власності, українськими та іноземними юридичними особами, українськими та іноземними громадянами, на території України та за її межами. 12. Представництво інтересів АТ в усіх правоохоронних та контролюючих органах, в тому числі в судах та прокуратурі, на території України та за її межами. 13. Організація координації діяльності Правління із Наглядовою Радою та Ревізійною комісією. 14. Подання на засіданнях Наглядової Ради та Загальних Зборах акціонерів позиції та точки зору Правління АТ. 15. Винесення встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової Ради, Загальних Зборів питань, пов'язаних з діяльністю АТ. 16. Розподіл обов'язків та функцій між членами Правління. 17. Доведення рішень Правління до їх виконавців. 18. Видання наказів, розпорядчих документів та прийняття рішень в межах компетенції з питань діяльності АТ , обов'язкових для виконання всіма працівниками АТ, включаючи філії. 19. Встановлення порядку підписання договорів та інших угод від імені АТ. 20. Відкриття в банківських та кредитних установах розрахункових, валютних та інших рахунків АТ. 21. Укладання, за погодженням з Наглядовою Радою, трудових договорів (контрактів) з керівниками філій. 22. Затвердження штатного розкладу, в тому числі філій. 23. Наймання на роботу та звільнення з роботи працівників АТ, в тому числі керівників (начальників) філій, головних бухгалтерів філій, головних інженерів філій, вживати заходи заохочення та накладання дисциплінарних стягнень відповідно до чинного законодавства України.. 24. Надання від імені АТ довіреностей в тому числі в порядку передоручення. 25. Надання від імені АТ довіреностей та зобов'язань, а саме векселів, порук, гарантій, майнових поручительств. 26. Встановлення форми, системи та порядку оплати працівників АТ згідно вимог чинного законодавства, визначення розміру посадових окладів працівників АТ, але не менш передбаченого Генеральними й Галузевим Тарифними угодами. 27. Затвердження цін та тарифів на товари та послуги АТ. 28. Прийняття рішення про відрядження робітників АТ, у тому числі закордонні. 29. Забезпечення дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку. 30. Прийняття рішення щодо пред'явлення претензій та позовів від імені АТ. Вживання заходів по досудовому врегулюванню спорів, підписання всіх документів, що стосуються судових розглядів позовів та скарг. Представництво інтересів АТ в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повна або часткова відмова від позовних вимог, визнання позову, зміна предмету позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення суду, подавання виконавчого документу до стягнення або видавання довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі. 31. Прийняття рішення, про надання позик, сума яких не перевищує 2% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 32. Підписання від імені Правління АТ колективного договору, змін та доповнень до нього. 33. Організація військового обліку та мобілізаційних заходів відповідно до чинного законодавства України з метою збереження мобілізаційних потужностей та запасів мобілізаційного матеріального резерву (у разі наявності). 34. Забезпечення виконання умов колективної угоди. 35. Забезпечення виконання умов галузевої угоди. 36. Здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи АТ згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами АТ. Крім того, питання повноважень Голови Правління, відповідальність та зобов'язання перед акціонерами і трудовим колективом, умови діяльності, матеріального забезпечення та звільнення з посади з умовами гарантій визначаються в контракті, що укладається з ним Головою Наглядової Ради АТ. За виконання службових обов'язків отримує посадовий оклад згідно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Масс М.С. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2010р.- 2014р. обіймав посаду Голови Правління ПАТ "Донецькоблгаз". В 2011 році переобраний на посаду Голови Правління ПАТ "Донецькоблгаз"(Протокол Наглядової Ради №97 від 31.05.2011р.)Термін обрання - 5 років. Протягом 2014р. зміни не відбувались.
Ольшанський Олег Григорович Перший заступник Голови Правління
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2014 - по 30.04.2016р.
Паспортні дані 45 05, 126937, 19.04.2003, Паспортным столом №2 ОВД Басманного района УВД ЦАО города Москвы
Освіта Ухтинский техникум железнодорожного транспорта (1986-1990), Ухтинский индустриальный институт (1990-1995)
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ТОВ "МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА", генеральний директор
Примітки Повноваження першого заступника Голови Правління , визначені статутом товариства: 1. Перший заступник Голови Правління АТ обирається Наглядовою Радою із складу заступників Голови Правління більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні, строком на 5 років, виконує функції згідно до свого контракту, допомагає Голові Правління у виконанні його повноважень та виконує обов'язки Голови Правління у разі його тимчасової відсутності (на період відпустки, відрядження, хвороби). Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління. 2. Під час виконання функцій Голови Правління перший заступник має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством та цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені АТ та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Крім особо визначених повноважень Першого Заступника Голови Правління особа має повноваження члена Правління, які особисто не визначені, рішення приймаються колегіально а саме: 1. Виконання рішень Загальних Зборів АТ та Наглядової Ради АТ. 2. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку АТ, підготовка та надання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного розвитку АТ, в тому числі і в розвитку газифікації регіону. 3. Розробка оперативних планів роботи та забезпечення їх виконання, розробка проектів річних бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності. 4. Організація поточної фінансово-господарської діяльності АТ. Забезпечення реалізації оперативних завдань АТ, зниження витрат, стійкого та ефективного економічного та соціального розвитку. 5. Визначення річного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження Наглядовою Радою. 6. Забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання. 7. Організація цілодобової роботи аварійно-диспетчерських служб. 8. Організація та підтримання безаварійної та безпечної експлуатації газового господарства. 9. Організація своєчасної та в повному обсязі оплати поставленого газу, реструктуризацію та погашення заборгованості за поставлений газ. 10. Визначення джерел фінансування робіт з газифікації та способів залучення фінансових ресурсів, створення та відпрацювання інвестиційного механізму, який забезпечує стабільний розвиток та роботу АТ. 11. Організація розробки та реалізація комплексних заходів щодо: " оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкції та технічному переозброєнню об'єктів газового господарства; " раціональному використанню та обліку газу; " сервісному та технічному обслуговуванню, моніторингу, діагностиці та ремонту систем газопостачання; " програмному та інформаційному забезпеченню; " розробці галузевих стандартів, норм, правил та інструкцій за питаннями газифікації, газопостачання та експлуатації газових господарств. 12. Організація і контроль ведення бухгалтерського обліку та складання поточної фінансової звітності АТ. Складення та надання на погодження Наглядовою Радою квартальних та річних балансів та звітів АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних Зборів АТ. 13. Внесення податків та інших обов'язкових платежів до бюджету. 14. Організація матеріально-технічного, інформаційного забезпечення господарської та іншої діяльності АТ. 15. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами. 16. Організаційно-технічне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборів за рішенням Наглядової Ради. 17. Організаційно-технічне забезпечення чергових та позачергових засідань Наглядової Ради та Ревізійної комісії АТ 18. Прийняття за погодженням з Наглядовою Радою рішення про здійснення інвестицій у Статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття АТ корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 19. Затвердження актів внутрішнього регулювання АТ (положень, внутрішніх інструкцій та правил), в тому числі тих, що визначають порядок діяльність філій АТ, а також регулюють поточну діяльність АТ, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. 20. Організація та планування діяльності АТ, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, контроль за їх діяльністю. 21. Організація роботи та керівництво роботою структурних підрозділів - філій АТ, які входять до складу АТ згідно п. 2.9.12., та дочірніх підприємств АТ, затвердження інструкцій та положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань. 22. Щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової Ради щодо виконання основних напрямків розвитку АТ, стратегічного плану АТ, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень. 23. Визначення організаційної структури АТ та погодження її з Наглядовою Радою. 24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників АТ . 25. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників АТ. 26. Прийняття рішення, в межах 10 (десяти)% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана АТ безнадійною відповідно до законодавства України. 27. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 28. Прийняття рішення про придбання АТ цінних паперів інших юридичних осіб та державних цінних паперів. 29. Забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності АТ на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10% акцій АТ. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніш ніж за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів. 30. Взаємодія з постачальниками товарів та послуг АТ, а також із споживачами його продукції. 31. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 32. Подання пропозицій Наглядовій Раді АТ про заснування об'єднань, господарських товариств та про прийняття участі в об'єднаннях з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якщо діяльність цих об'єднань відповідає інтересам АТ. 33. Подання пропозицій Наглядовій Раді АТ про внесення внесків до статутних капіталів цих господарчих об'єднань (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 34. Прийняття рішення про отримання кредитів, оформлення овердрафтів на суму, яка не перевищує 10 (десяти)% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 35. Прийняття рішення щодо укладання правочинів (договорів) на суму яка не перевищує 10 (десяти)% вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 36. Прийняття рішення щодо придбання чи відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви), або можливості відчуження АТ прямо або побічно майна, вартість якого не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 37. Прийняття рішення щодо придбання або відчуження (шляхом продажу, дарування, безоплатної передачі, пожертви) основних засобів, якщо їх залишкова вартість не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 38. Прийняття рішення, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана АТ безнадійною відповідно до законодавства України, сума якої не перевищує 10% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 39. Застосування заходів з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів, своєчасної виплаті заробітної плати працівникам АТ та погашенню простроченої дебіторської заборгованості товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій 40. Створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. 41. Організація широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побиту серед населення. 42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників АТ. 43. Організація соціально-побутового обслуговування працівників АТ. 44. Укладання та виконання колективного договору. 45. Здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання. 46. Здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. 47. Забезпечення роботу канцелярії, ведення архів АТ. 48. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів чи Наглядової Ради. Перший заступник голови правління ПАТ "Донецькоблгаз" здійснює керівництво роботою з організації раціональної господарської діяльності, виявлення та використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності. Перший заступник голови правління здійснює оперативне керівництво та координує діяльність відділів та служб апарату ПАТ "Донецькоблгаз". За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згідно з контрактом та штатним розкладом. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Ольшанський О.Г. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: -2009-2012р. ТОВ"МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА", генеральний директор. з 2012р. тимчасово не працював. Обрано на посаду Член Правління, Перший Заступник Голови Правління ПАТ "Донецькоблгаз" з 27.11.2014р. по 30.04.2016р. за рішенням Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" від 22.11.2014р.
Москвіна Марина Ігорівна Голова Наглядової Ради
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2014 - на 3 роки
Паспортні дані ВЕ, 018523, 17.04.2001, Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївці
Освіта Донецький державний універсітет, економіст
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Спеціаліст по роботі з цінними паперами ПрАТ "Макіївкагаз"
Примітки Голова Наглядової Ради здiйснює керiвництво дiяльнiстю контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ. Повноваження Голови Наглядової Ради, визначені статутом товариства: Голова Наглядової Ради АТ обирається членами Наглядової Ради на першому засіданні Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на термін повноважень Наглядової Ради. Обов'язки Голови Наглядової Ради: 1.Організація контролю за виконанням рішень Загальних зборів. 2.Організація роботи Наглядової Ради та здійснення контролю за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою Радою. 3. Скликання засідань Наглядової Ради та головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань Наглядової Ради. 4. Здійснення інших повноважень, передбачених статутом та положенням про Наглядову Раду. 5. Протягом 3 днів з дати обрання Голови та членів Правління АТ укладання від імені АТ контрактів з Головою та членами Правління. 6. Підготування доповіді та звітування перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової Ради, загальний стан АТ та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети АТ. 7. Забезпечення підготування необхідних матеріалів з питань, що підлягають розгляду на засіданнях Наглядової Ради. 8. Підписання протоколів засідань Наглядової Ради. За виконання службових обов'язкiв отримує посадовий оклад згідно з контрактом. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Москвіна М.І. призначена членом Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" Протоколом Загальних Зборів №20 від 04.04.2014р. Рiшення про обрання Головою Наглядової Ради прийнято на засiданнi Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол №125 вiд 04.04.2014р.) Термін обрання - 3 роки. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2009р. - та до теперішнього часу обіймає посаду спеціаліста по роботі з цінними паперами ПрАТ "Макіївкагаз (м. Макіївка, вул. Артема, буд. 1).
Грушник Антоніна Олександрівна Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1951 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2014 - на 5 роки
Паспортні дані ВА, 250939, 11.07.1996, Ворошиловським РВ УМ ВС України в мiстi Донецьку
Освіта Донецький державний універсітет, економіст
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи ВАТ "Макiївкагаз", заступник Голови Правлiння з облiку та використання фiнансових ресурсiв
Примітки Керує здійсненням контролю за фінансово-господарською діяльністю АТ. Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс. 4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв: 5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного стану АТ. 9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності АТ. 10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). За виконання службових обов'язкiв Голови Ревізійної комісії винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Грушник А.О. призначений на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" Протоколом Загальних Зборів №20 від 04.04.2014р. - обрання члена Ревізійної Комісії. Рiшення про обрання Головою Ревізійної Комісії прийнято на засiданнi Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" (Протокол вiд 04.04.2014р.) Термін обрання - 5 років. Стаж роботи протягом останніх 5 років: 2009 р. - 2012 р. ВАТ "Макiївкагаз", заступник Голови Правлiння з облiку та використання фiнансових ресурсiв, 2012р.-2014р. ПрАТ "Макiївкагаз", заступник Директора з облiку та використання фiнансових ресурсiв (м. Макіївка, вул. Артема, буд. 1).
Богословський Сергій Борисович За Дорученням Нак 'Нафтогаз України' Член Ревізійної комісії
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2014 - на 5 років
Паспортні дані МЕ, 245116, 01.04.2003, Святошинським РУГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Київський національний торгівельно-економічний універсітет, бухгалтерський облік та аудит
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Нацiональна акцiонерна компанiя Нафтогаз України, начальник Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту
Примітки 38,28% статутного фонду ПАТ "Донецькоблгаз" передано до статутного фонду НАК "Нафтогаз України". Виконання посадових обов'язків здійснюється шляхом надання доручень на право представляти інтереси НАК "Нафтогаз України" та голосувати на загальних зборах ПАТ "Донецькоблгаз". Останнє доручення видане на ім'я Богословського Сергiя Борисовича - Начальника Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", що розташована за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6. Повноваження членів Ревізійної комісії, особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах та балансу Загальним Зборам. 3. Винесення на розгляд Загальних Зборів звіту та висновків про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс. 4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому числі філій та представництв: 5. Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 6. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх аудиторів та подання відповідні пропозиції Загальним Зборам. 7. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 8. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного стану АТ. 9. Винесення на Загальні Збори або на засідання Наглядової Ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності АТ. 10. Інформування Загальних Зборів а в період між ними - Наглядову Раду АТ, про всі виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 11. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в бюджет податків, а також правильність розрахунків. 12. Здійснення контролю за використанням прибутку. 13. Аналіз ефективність використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 14. Здійснення контролю за станом каси й майна АТ. 15. Оперативне інформування Наглядової Ради та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок. 16. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 17. Вимог щодо скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ. 18. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням встановлених Загальними зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 19. Здійснення контролю за виконанням рішень Правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту АТ. 20. Аналіз угоди, укладених від імені АТ. 21. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 22. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку (правильність нарахування дивідендів). За виконання службових обов'язкiв члена Ревізійної комісії винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Богословський С.Б. особисто акціями ПАТ "Донецькоблгаз" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Богословський С.Б. призначений на посаду Члена Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" Протоколом Загальних Зборів №20 від 04.04.2014р. - обрання члена Ревізійної Комісії. Термін обрання - 5 років. Представляє iнтереси акцiонера НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720) який володiє 38,28% статутного капiталу ПАТ "Донецькоблгаз". Стаж роботи протягом останніх 5 років: 2010р. - та до теперішнього часу НАК "Нафтогаз України" начальник управлiння Департаменту внутрiшнього аудиту (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 6).
Сідєльніков Артем Вікторович Член Наглядової Ради
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2014 - на 3 роки
Паспортні дані ЕН, 626061, 11.01.2008, Жовтневим РВУМВС України в Луганськiй областi
Освіта Луганська академія МВС ім. 10 річчя незалежності України, правознавство, спеціаліст
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ТОВ "Прем'єр дiстрiб'юшн компанi", керiвник юридичного вiддiлу
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. За поданням Правління АТ прийняття рішення щодо здійснення правочинів стосовно майна та/або майнових прав з метою укладання договорів продажу, безоплатної передачі, дарування, пожертви, обміну, передачі в лізинг, оренду, позику чи заставу засобів виробництва, матеріальних цінностей бо майнових прав, використання та відчуження їх в інший спосіб юридичним та фізичним особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту. 22. За поданням Правління АТ прийняття рішення щодо вчинення значного правочину - отримання кредитів, оформлення овердрафтів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 23. За поданням Правління АТ прийняття рішення щодо вчинення значного правочину - укладання угод (договорів), на суму яка становить від 10% до 25% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 24. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 25. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 26. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Сiдєльнiков А.В. призначений на посаду Члена Наглядової Ради Протоколом Загальних Зборів №20 від 04.04.2014р. Термін обрання - 3 роки. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2010 - 2012 роки, ТОВ "Прем'єр дiстрiб'юшн компанi", керiвник юридичного вiддiлу; 2012 - 2014 роки, ТОВ "Iнвест-Нафтогазвидобування", директор (м. Київ, вул. М. Раскової, 23).
Котляренко Костянтин Сергійович Член Наглядової Ради
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2014 - на 3 роки
Паспортні дані СН, 973281, 03.12.1998, Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Національний технічний універсітет України (Київський політехнічний інститут), інженер-механік
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ТОВ "Абсолют-Інвест", директор
Примітки Член Наглядової Ради приймає участь у дiяльності контролюючого органу ПАТ, який призначений здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння АТ та захищати iнтереси акцiонерiв. Обов'язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту АТ . Повноваження членів Наглядової Ради особисто не визначені, рішення приймаються колегіально з питань: 1. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, які регламентують питання пов'язані з діяльністю АТ, крім особо визначених Статуту. 2. Підготування Загальних Зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів згідно вимог чинного законодавства. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед працівників АТ, тощо. 5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку розміщення. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління. 10. Визначення кількості заступників Голови Правління у складі Правління, обрання заступників Голови Правління, обрання Першого заступника Голови Правління. 11. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 12. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 13. Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 15. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом. 16. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ Статутної діяльності. 17. Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 18. Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 19. Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 21. За поданням Правління АТ прийняття рішення щодо здійснення правочинів стосовно майна та/або майнових прав з метою укладання договорів продажу, безоплатної передачі, дарування, пожертви, обміну, передачі в лізинг, оренду, позику чи заставу засобів виробництва, матеріальних цінностей бо майнових прав, використання та відчуження їх в інший спосіб юридичним та фізичним особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту. 22. За поданням Правління АТ прийняття рішення щодо вчинення значного правочину - отримання кредитів, оформлення овердрафтів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 23. За поданням Правління АТ прийняття рішення щодо вчинення значного правочину - укладання угод (договорів), на суму яка становить від 10% до 25% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 24. Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 25. Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, визначення розміру оплати послуг. 26. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та законом. За виконання службових обов'язкiв (надання послуг) отримує виплати згідно з цивільно-правовим договором. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не сплачується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Котляренко К.С. призначений на посаду Члена Наглядової Ради Протоколом Загальних Зборів №20 від 04.04.2014р.Термін обрання - 3 роки. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2010 - 2012 роки, ТОВ "Алор Україна", директор; 2013 рiк, ТОВ "Абсолют Iнвест", директор; 2014 рiк, ТОВ "КУА "СТОЛИЦЯ", директор (м. Київ, вул. Круглоуніверсітетська, 14).

Ліцензії

Дата  
1150.13.30 31.10.2013 Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки - техогляд кранів та вантажопідіймальних машин
Орган ліцензування Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
Дата видачі 31.10.2013
Дата закінчення 30.10.2018
Опис Техогляд кранів та вантажопідіймальних машин. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
1726.12.14 26.07.2012 Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, Донецьке теруправління
Дата видачі 26.07.2012
Дата закінчення 26.07.2017
Опис Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, обслуговування, реконструкція машин, механізмів підвищеної небезпеки. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
1727.12.14-1740.12.1 26.07.2012 Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, Донецьке теруправління.
Дата видачі 26.07.2012
Дата закінчення 26.07.2017
Опис Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Отримано 14 дозволів номера с 1727.12.14 по 1740.12.14. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
2756.11.30-40.22.0 02.11.2009 Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Дата видачі 02.11.2009
Дата закінчення 02.11.2014
Опис Огляд, випробування посудин, що працюють під тиском, трубопроводів систем газопостачання виконується для власних потреб. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
2758.11.30-74.30.0 19.10.2010 Дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки технічний огляд та випробування газових балонів
Орган ліцензування Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Дата видачі 19.10.2010
Дата закінчення 19.10.2015
Опис Технічний огляд та випробування газових балонів для власних потреб та на замовлення. Прогнозується подальше продовження терміну дії дозволу після завершення терміну його дії.
АВ №473128 29.04.2009 Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
Орган ліцензування Міністерство транспорту та зв'язку України
Дата видачі 29.04.2009
Дата закінчення 28.04.2014
Опис Внутрішні перевезення вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами; внутрішні перевезення пасажирів автобусами; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення. Прогнозується подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії.
АВ №586367 28.02.2010 Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог
Орган ліцензування Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Дата видачі 28.02.2010
Дата закінчення 25.02.2015
Опис Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації. Прогнозується подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії.
АВ №589658 27.06.2011 Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури
Орган ліцензування Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Дата видачі 27.06.2011
Дата закінчення 27.06.2016
Опис Виконання робіт по газифікації (проектні, будівельні роботи) для населення та підприємств. Прогнозується подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії.
АГ №507457 21.04.2010 Розподіл природного, нафтового газу і газу ( метану) вугільних родовищ
Орган ліцензування Національна комісія регулювання електроенергетики України
Дата видачі 21.04.2010
Дата закінчення 20.04.2015
Опис Основний вид діяльності, розподіл природного газу усім користувачам Донецької області, документи на подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії повинні бути подані до НКРЄ.
АГ №507458 21.04.2010 Постачання природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом
Орган ліцензування Національна комісія регулювання електроенергетики
Дата видачі 21.04.2010
Дата закінчення 20.04.2015
Опис Основний вид діяльності, постачання природного газу населенню та іншим користувачам Донецької області, документи на подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії повинні бути подані до НКРЄ.
АГ №507459 04.03.2010 Постачання природного газу за нерегульованим тарифом
Орган ліцензування Національна комісія регулювання електроенергетики
Дата видачі 04.03.2010
Дата закінчення 03.03.2015
Опис Основний вид діяльності, постачання природного газу користувачам Донецької області, документи на подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії повинні бути подані до НКРЄ.
АД №073817 06.08.2013 Виробництво теплової енергії(крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях ... ) транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії
Орган ліцензування Донецька обласна державна адміністрація
Дата видачі 06.08.2013
Дата закінчення 06.08.2018
Опис Виробництво теплової енергії(крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії. Прогнозується подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії.
АЕ №190083 06.12.2012 Придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск) знищення, використання прекурсорів
Орган ліцензування Державна служба України з контролем за наркотиками
Дата видачі 06.12.2012
Дата закінчення 06.12.2017
Опис Використання прекурсорів для аналізу газу . Прогнозується подальше продовження терміну дії ліцензії після завершення терміну її дії.
ВЛ №255/2012 18.12.2012 Свідоцтво про атестацію електровимірювальної лабораторії.
Орган ліцензування Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. ДП "Донецькстандарт
Дата видачі 18.12.2012
Дата закінчення 18.12.2015
Опис Вимірювання у сфері державного метрологічного нагляду, атестація промислових лічильників газу. Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після завершення терміну його дії.
ВЛ-044/2012 05.03.2012 Свідоцтво про атестацію служби електрохімічного захисту.
Орган ліцензування Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. ДП "Донецькстандарт
Дата видачі 05.03.2012
Дата закінчення 05.03.2015
Опис Надання послуг з проведення вимірювань у сфері поширення метрологічного нагляду за електрохімічним захистом . Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після завершення терміну його дії.
ВЛ-046/2013 05.03.2013 Свідоцтво про атестацію електротехнічної лабораторії.
Орган ліцензування Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ДП "Донецькстандартметрологія"
Дата видачі 05.03.2013
Дата закінчення 05.03.2016
Опис Надання послуг з проведення вимірювань у сфері поширення метрологічного нагляду, електротехнічні вимірювання . Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після завершення терміну його дії.
ВЛ-255/2012 18.12.2012 Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії з контролю побутових лічильників газу
Орган ліцензування Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ДП "Донецькстандартметрологія"
Дата видачі 18.12.2012
Дата закінчення 18.12.2015
Опис Надання послуг по метрологічному контролю побутових лічильників газу для населення. Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після завершення терміну його дії.
ВЛ-288/2011 17.11.2011 Свідоцтво про атестацію служби електрохімзахисту
Орган ліцензування Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. ДП "Донецькстандарт
Дата видачі 17.11.2011
Дата закінчення 17.11.2014
Опис Надання послуг з проведення вимірювань у сфері поширення метрологічного нагляду за електрохімічним захистом . Прогнозується подальше продовження терміну дії свідоцтва після завершення терміну його дії.