Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (5) ДАБІ (140) Перевірки (13)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

#03361075

Фінансова звітність за 2021 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 98.00 604.00
первісна вартість 1001 4 991.00 5 641.00
накопичена амортизація 1002 4 893.00 5 037.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби 1010 207 043.00 203 142.00
первісна вартість 1011 803 132.00 811 898.00
знос 1012 596 089.00 608 756.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 88.00 29.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00 0.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 207 229.00 203 775.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 59 038.00 65 706.00
Виробничі запаси 1101 42 669.00 48 033.00
Незавершене виробництво 1102 3 665.00 3 588.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 12 704.00 14 085.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 957 025.00 224 825.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 159 100.00 188 023.00
з бюджетом 1135 1 539.00 2 064.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 135.00 135.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 120 337.00 7 147 074.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 84 147.00 83 604.00
Готівка 1166 22.00 63.00
Рахунки в банках 1167 84 125.00 83 541.00
Витрати майбутніх періодів 1170 3 294 874.00 3 294 862.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 1 118 570.00 1 168 135.00
Усього за розділом II 1195 13 794 630.00 12 174 293.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 4 137.00 4 137.00
Баланс 1300 14 005 996.00 12 382 205.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 6 960.00 6 960.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 19 711.00 19 711.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 847.00 847.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2 834 441.00 -4 997 890.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -2 806 923.00 -4 970 372.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 5 794.00 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 137.00 137.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 1.00 1.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 5 932.00 138.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 8 450.00 4 929.00
товари, роботи, послуги 1615 8 944 784.00 9 392 443.00
розрахунками з бюджетом 1620 51 223.00 62 753.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 8 548.00 10 147.00
розрахунками з оплати праці 1630 15 588.00 22 054.00
за одержаними авансами 1635 72 225.00 97 703.00
за розрахунками з учасниками 1640 216.00 216.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 13 819.00 16 850.00
Доходи майбутніх періодів 1665 7 145 413.00 7 186 328.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 546 721.00 559 016.00
Усього за розділом ІІІ 1695 16 806 987.00 17 352 439.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 14 005 996.00 12 382 205.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 653 623.00 1 250 362.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 839 518.00 1 126 035.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 0.00 124 327.00
збиток 2095 185 895.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 10 355.00 7 771.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 60 278.00 38 240.00
Витрати на збут 2150 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 1 928 444.00 843 705.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0.00 0.00
збиток 2195 2 164 262.00 749 847.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 10.00 47.00
Інші доходи 2240 6 271.00 7 154.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 1 917.00 2 525.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 3 551.00 1 200.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0.00 0.00
збиток 2295 2 163 449.00 746 371.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0.00 0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0.00 0.00
збиток 2355 2 163 449.00 746 371.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2 163 449.00 -746 371.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 574 870.00 249 472.00
Витрати на оплату праці 2505 214 367.00 154 369.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 46 191.00 33 696.00
Амортизація 2515 33 302.00 23 972.00
Інші операційні витрати 2520 1 959 500.00 814 856.00
Разом 2550 2 828 230.00 1 276 365.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 696 000 000.00 696 000 000.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 696 000 000.00 696 000 000.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -3.11 -1.07
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -3.11 -1.07
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 696 859.00 1 383 437.00
Повернення податків і зборів 3005 0.00 0.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00 0.00
Цільового фінансування 3010 836.00 902.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 9 953.00 5 763.00
Надходження від повернення авансів 3020 18 568.00 10 887.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 328.00 402.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 150.00 602.00
Надходження від операційної оренди 3040 0.00 0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00 0.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00 0.00
Інші надходження 3095 6 297.00 4 966.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 328 504.00 934 243.00
Праці 3105 170 260.00 127 888.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 45 802.00 34 086.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 83 430.00 95 767.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 0.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 37 003.00 60 590.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 46 427.00 35 177.00
Витрачання на оплату авансів 3135 45 274.00 75 836.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 8 861.00 7 957.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00 0.00
Інші витрачання 3190 48 841.00 76 990.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 4 019.00 54 192.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00 0.00
необоротних активів 3205 0.00 0.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0.00 0.00
дивідендів 3220 0.00 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00 0.00
Надходження від погашення позик 3230 0.00 0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00 0.00
Інші надходження 3250 0.00 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 0.00 0.00
необоротних активів 3260 4 562.00 1 533.00
Виплати за деривативами 3270 0.00 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00 0.00
Інші платежі 3290 0.00 308.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4 562.00 -1 841.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 0.00 0.00
Отримання позик 3305 0.00 0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00 0.00
Інші надходження 3340 0.00 0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00 0.00
Погашення позик 3350 0.00 0.00
Сплату дивідендів 3355 0.00 0.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 0.00 0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00 0.00
Інші платежі 3390 0.00 0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0.00 0.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -543.00 52 351.00
Залишок коштів на початок року 3405 84 147.00 31 796.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0.00 0.00
Залишок коштів на кінець року 3415 83 604.00 84 147.00