Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (19)
Дозвільні документи
Ліцензії (18)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ"

#34240804

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ"
ЄДРПОУ 34240804
Адреса 03110, м. Київ, Солом'янська, будинок, 33
Дата державної реєстрації 22.03.2006
Середня кількість працівників 13
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "БАНК ФОРВАРД"
МФО: 380418
Номер рахунку: 2650002300001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АБ "УКРГАЗБАНК"
МФО: 320478
Номер рахунку: 26509743585051
Контакти
+38 (044) 495-15-10
ibaluev@digins.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду не вiдбувалось. Вищим органом управлiння є Загальнi Збори акцiонерiв, виконавчий орган представлений Генеральним директором, вiдокремлених пiдроздiлiв немає

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2019 рїк - __ осїб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 1 особа, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 3 особи, фонд оплати працi - 836 тис. грн. Кадрова полiтика спрямована на забезпечення емiтента персоналом вiдповiдного напряму пiдготовки та квалiфiкацiї.

Участь у об'єднаннях

Станом на 31.12.2019 року емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

Протягом 2019 року емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Протягом 2019 року емiтент не отримував пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.

Облікова політика

За строком виконання фiнансовi активи подiляються на поточнi (зi строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв). Компанiя класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв: а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. Компанiя визнає такi категорiї фiнансових активiв: " фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку; " фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу Компанiя оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю . Компанiя визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, який облiковується за амортизованою вартiстю. Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує при цьому об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання. Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату. Запаси Запаси вiдображаються в облiку за меншою з таких двох величин : собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. На витрати запаси списуються по методу ФIФО. Основнi засоби Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за мiнусом накопиченої амортизацiї та оцiнки на знецiнення активiв. Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом строку корисного використання основних засобiв без облiку очiкуваної залишкової вартостi. Строк корисного використання основних коштiв по групах: Група Строк корисного використання Комп'ютерне обладнання 3 роки Офiсне обладнання та меблi 5 рокiв Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Компанiї представленi безстроковими лiцензiями на право здiйснення страхової дiяльностi (крiм страхування життя). Нематерiальнi активи вiдображенi в облiку за iсторичної вартiстю мiнус оцiнка на зменшення користностi активiв. Амортизацiя на безстроковi лiцензiї и на право здiйснення страхової дiяльностi (крiм страхування життя) не нараховується у зв'язку з вiдсутнiстю термiну їх використання.

Продукція

Страхування, за 2019 рiк укладено 475 567 договорiв на загальну суму 526 844 тис. грн.. Дохiд вiд страхової дiяльностi склав 206 563 тис. грн..

Активи

не було i не планує

Основні засоби

Основнi засоби Компанiї представленi наступними категорiями: комп'ютерне обладнання, офiсне обладнання, меблi. Усi основнi засоби використовуються у господарськiй дiяльностi i розташовуються за мiсцезнаходженням Компанiї: м. Київ, вул. Солом'янська, 33. Станом на кiнець 2019 року ступiнь зносу основних засобiв становить 97%. Компанiя не планує розширення або удосконалення основних засобiв.

Проблеми

На дiяльнiсть Товариства впливає нестабiльна економiчна та полiтична ситуацiя в країнi, недосконалiсть законодавчої бази,низька платоспроможнiсть населення.

Фінансова політика

Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок прибутку. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

немає

Стратегія подальшої діяльності

Емiтент не планує у 2020 роцi запускати новi проекти по страхуванню.

R&D

Емiтент не проводив у 2019 роцi роботу щодо дослiджень та розробок, сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк склала 0,00 грн.

Інше

Протягом останнiх трьох рокiв емiтент розвивав iснуючий бiзнес, а також диверсифiкував бiзнес з точки зору продуктового ряду i нових каналiв продажiв.

Посадові особи

Ім'я Посада
Райченко Костянтин Анатолійович Член Наглядової Рада
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.07.2018 - по 30.04.2020
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Посадова особа не надала даних щодо попередньої посади яку займав., н/д, н/д
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. 24 липня 2018 року Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СМАРТФIНАНС", код ЄДРПОУ 39395137 (далї - Товариство), ПОВIДОМИЛО ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ", про призначення на замiну вiдкликаних представникiв акцiонерiв, Члена Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВГРА ТА ГАРАНТIЯ" Райченка Костянтина Анатолiйовича, як представникаТовариства. Райченко Костянтин Анатолiйович (згоди на наданняпаспортнихданих не надано) набув повноваження по 30.04.2020 року включно. Частка, якою посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 9,097938%, непогашеноїсудимостi за корисливi та посадовiзлочинипосадова особа не має. Посади, якi Посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: вiдсутнi. Посад на будь- яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Лєвцов Валерій Вікторович Голова Наглядової Ради
Рік народження 1979 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.07.2018 - по 30.04.2020
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Директор виконавчий, ТОВ "ЕДЕЛЬБУРГ ДЕВЕЛОПМЕНТ", 35466539
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Наглядова рада ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням (протокол №216 вiд 24 липня 2018 року) обрала з 24 липня 2018 року на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" члена Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Лєвцова Валерiя Вiкторовича (згiдно статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Голова Наглядової ради обирається членам Наглядової ради зi свого складу). Лєвцов Валерiй Вiкторович (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду на невизначений строк (згiдно статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Наглядова рада вправi у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради). Строк дiї повноважень Лєвцов Валерiя Вiкторовича як члена Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" по 30.04.2020 року включно. Частка, якою посадова особа володiє в статутному капiталiемiтента становить 9,097938%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посади, якi Посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора ПП "Крона", ТОВ "ЕДЕЛЬБУРГ ДЕВЕЛОПМЕНТ", директор виконавчий.
Одєгов Кирило Олександрович Член Наглядової Ради
Рік народження 1986 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.07.2018 - по 30.04.2020
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Член Наглядової Ради, ПАТ "КБ "Євробанк", 33305163
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. 24 липня 2018 року Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СМАРТФIНАНС", код ЄДРПОУ 39395137 (далi - Товариство), повiдомило ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ", про призначення на замiну вiдкликаних представникiв акцiонерiв, Члена Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Одєгова Кирила Олександровича, як представникаТовариства. Одєгов Кирило Олександрович (згоди на надання паспортних даних не надано) набув повноваження по 30.04.2020 року включно. Частка, якою посадова особа володiє в статутному капiталiемiтента становить 9,097938%, непогашеноїсудимостi за корисливi та посадовiзлочинипосадова особа не має. Посади, якi Посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Спостережної ради ПУАТ "ФIДОБАНК", Член Наглядової Ради ПАТ "КБ "Євробанк".
Шалуєв Денис Вячеславович Ревiзор
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 03.11.2018 - по 22.11.2021
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Директор департаменту по роботi з ВIП клiєнтами., ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ", 34240804
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi Збори акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням обрали з 23.11.2018 року Шалуєва Дениса Вячеславовича Ревiзором ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" (Протокол №28 вiд 23.11.2018 року). Шалуєв Денис Вячеславович (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду на 3 (три) роки (по 22.11.2021 року включно), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй, якою володiє у статутному капiталiемiтента (у вiдсотках) - 9,097938 %. До обрання Ревiзором ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Директор департаменту по роботi з ВIП клiєнтами ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ".
Супрун Євген Валерійович Генеральний директор
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2010 - до вiдкликання повноважень
Освіта Вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу по роботi з фiнансовими установами, ПАТ "Страхова компанiя "Оранта - Життя", 25635389
Примітки Повноваження та обов'язки: всi питання дiяльностi Товариства, крiм вiднесених до компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Винагорода за виконану роботу сплачується в сумi встановленiй штатним розкладом Товариства, яка за 2019 рiк склала 132 000,00 грн. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Генеральний директор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Король Юлія Тарасівна Головний бухгалтер
Рік народження 1990 р. н. (33 роки)
Дата вступу на посаду і термін 10.10.2018 - переведена за сумiсництвом
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера, Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український фiнансовий альянс", 32374372
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода за виконану роботу сплачується в сумi встановленiй штатним розкладом Товариства, яка за 2019 рiк склала 59640,00 грн. На пiдставi Наказу Генерального директора Товариства з 10.10.2018 року (Наказ № 09102018/2-л вiд 09.10.2018р.) переведено на посаду Головного бухгалтера за сумiсництвом. Частка, якою посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 0%, розмiр пакета акцiй, яким посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента - 0,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має, згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Посади, якi Посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український фiнансовий альянс", заступник Головного бухгалтера.
Буток Оксана Павлівна Внутрiшнiй аудитор
Рік народження 1988 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.08.2019 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу аналiтики операцiйного облiку та звiтностi, Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Статус", н/д
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова особа призначена на пiдстав наказу Генерального директора вiд 23.08.2019 № 23082019/1-к. Частка, якою посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 0%, розмiр пакета акцiй, яким посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента - 0,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має, згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Загальний стаж роботи - 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, - з 19.05.2008 по 30.09.2008 - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Формула смаку", оператор ПК; з 13.10.2009 по 14.12.2009 - ВАТ "Київ-Днiпровське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту, бухгалтер фiнансового вiддiлу; з 06.12.2010 по 27.03.2014 - Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Статус", начальник вiддiлу аналiтики операцiйного облiку та звiтностi; з 27.08.2019 - Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Довiра та Гарантiя", внутрiшнiй аудитор.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "ДОБРИЙ КАПIТАЛ" #33948171
Адреса 01030, Україна, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 32, офiс 49
Діятельність Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
Ліцензія
№ АЕ №263169
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.07.2013
Контакти +380442840420, -
Примітки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "ДОБРИЙ КАПIТАЛ" здiйснює депозитарнi послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, мiсто Київ, Тропiнiна 7-Г
Діятельність Депозитарнi послуги
Ліцензія
№ №1340
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 08.05.2008
Контакти 044 591-04-00, 044 591-04-00
Примітки Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає депозитарнi послуги
Акцiонерне товариство "Банк Форвард" #34186061
Адреса 01032, Україна, мiто Київ, Cаксаганського, 105
Діятельність Банкiвськi послуги
Ліцензія
№ №226
Нацiональний банк України
з 30.10.2014
Контакти 044 390-95-95, 044 390-95-95
Примітки Акцiонерне товариство "Банк Форвард" надає банкiвськi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ- СТАНДАРТ" #32852960
Адреса 04080, Україна, мiсто Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 лiтера "А"
Діятельність Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
Аудиторська Палата України
з 26.02.2004
Контакти +380445177882, -
Примітки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ- СТАНДАРТ" здiснює аудиторськi послуги

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІНГІНВЕСТ" #43085978
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, БУД. 154
Опис ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" володiє часткою в статутному капiталi ТОВ "КIНГIНВЕСТ" в розмiрi 100%. Основний вид дiяльноств ТОВ "КIНГIНВЕСТ" - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.

Власники акцій

Власник Частка
ОДЄГОВ КИРИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 9.10%
ДУМА ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА 9.10%
РАЙЧЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ 9.10%
ПОГОРЕЛОВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ 9.10%
ЛЕВТУН ІГОР ВІКТОРОВИЧ 9.10%
ШАЛУЄВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 9.10%
КОВТОНЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 9.10%
ЛЄВЦОВ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ 9.10%
СТАДНИК БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ 9.10%
МАСЛОВ КИРИЛО ЄВГЕНОВИЧ 9.10%
ПОДЛУБНИЙ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ 9.02%

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
РАЙЧЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ 1 059 шт 9.10%
ДУМА ОЛЬГА Г ЕННАДІЇВНА 1 059 шт 9.10%
МАСЛОВ КИРИЛО ЄВГЕНОВИЧ 1 059 шт 9.10%
ОДЄГОВ КИРИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 1 059 шт 9.10%
ПОГОРЕЛОВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ 1 059 шт 9.10%
ЛЕВТУН ІГОР ВІКТОРОВИЧ 1 059 шт 9.10%
ШАЛУЄВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 1 059 шт 9.10%
КОВТОНЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 1 059 шт 9.10%
ЛЄВЦОВ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ 1 059 шт 9.10%
СТАДНИК БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ 1 059 шт 9.10%
ПОДЛУБНИЙ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ 1 050 шт 9.02%