Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (19)
Дозвільні документи
Ліцензії (18)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ"

#34240804

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ"
ЄДРПОУ 34240804
Адреса 01032 м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105
(КОАТУУ 8036100000)
Дата державної реєстрації 22.03.2006
Середня кількість працівників 12
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Банк Руский Стандарт"
МФО: 380418
Номер рахунку: 2650002300001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "Банк Руский Стандарт"
МФО: 380418
Номер рахунку: 2650002300001
Контакти
+38 (044) 353-09-92
inmail@rsinsurance.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Приходько Ігор Валерійович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - на невизначений строк, але не бiльше нiж на 5 рокiв
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ПАТ "Банк Руский Стандарт" обiймає посаду Начальник фiнансового управлiння-член правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2013 року (протокол Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2013 року) на пiдставi п. 15.2.18 Статуту, обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї - Приходько Iгоря Валерiйовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - 22.04.2008 р. - 22.09.2010 р. Директор департаменту аналiзу та управлiння ризиками ПАТ "Астра Банк" , 23.09.2010-03.12.2010 Начальник Управлiння ризик-менеджменту ПАТ "Енергобанк". 06.12.2010-30.06.2011 Директор департаменту органiзацiї роботи з приватними особами, середнiм i малим бiзнесом ПАТ "Астра Банк". З 07.2011 р. по 02.2012 р. обiймав посаду Начальника Фiнансового управлiння - Члена правлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Начальник фiнансового управлiння - член правлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт", м.Київ, Половецька 3/42.
Клочкова Єкатерина Миколаївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - на невизначений строк, але не бiльше нiж на 5 рокiв
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи ЗАТ "Русский Стандарт Страхование", Росiйська Федерацiя, керiвник юридичного вiддiлу.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2013 року (протокол Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2013 року) на пiдставi п. 15.2.18 Статуту, обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї - Клочкову Єкатерину Миколаївну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж керiвної роботи - 4 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - з липня 2010 р. по сьогоднiшнiй день - ЗАТ "Русский Стандарт Страхование", керiвник юридичного вiддiлу. З серпня 2004 р. по липень 2010 р. - ТОВ "СК "ЕВРОИНС". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - керiвник юридичного вiддiлу ЗАТ " Русский Стандарт Страхование ", Росiйська Федерацiя, м.Москва, вул. Мала Семенiвська, б.9, будiвля 1.
Пегасіна Ірина Олександрівна Головний бухгалтер
Рік народження 1981 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2011 - на невизначений строк до вiдклику повноважень
Паспортні дані ТТ, 072180, 22.09.2011, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ТДВ "Страхова компанiя "ВiДi Страхування", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки: Ведення фiнансового, бухгалтерського та податкового облiку. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - головний бухгалтер ТДВ "Страхова компанiя "ВiДi Страхування". Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Парамонов Олександр Валерійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.09.2013 - на невизначений строк, але не бiльше нiж по 30.08.2016
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Банк Руський Стандарт", Росiйська Федерацiя, обiймає посаду територiальний директор з взаємодiї з дочiрнiми банками.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням (протокол №19 вiд 30 серпня 2013 року) обрали з 31 серпня 2013 року на посаду члена наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Парамонова Олександра Валерiйовича строком на три роки. Наглядова рада ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням (протокол №84 вiд 20 вересня 2013 року) обрала з 20 вересня 2013 року на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" члена Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Парамонова Олександра Валерiйовича (згiдно статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради зi свого складу). Обраний на посаду Голови Наглядової ради на невизначений строк (згiдно статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Наглядова рада вправi у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж керiвної роботи - 7рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 03.12.2007 р. - 21.09.2011 р. - Перший заступник Голови Правлiння, Голова Правлiння, Радник Голови Правлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт"; 01.12.2008 - 21.09.2011 - радник Голови Правлiння ЗАТ "Банк Русский Стандарт" за сумiсництвом, 22.09.2011 - по сьогоднiшнiй день - Територiальний директор по взаємодiї з дочiрнiми Банками ЗАТ "Банк Русский Стандарт". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Територiальний директор з взаємодiї з дочiрнiми банками, ЗАТ "Банк Руський Стандарт", Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Ткацька, б. 36.
Галушко Наталія Олександрівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - на невизначений строк, але не бiльше нiж на 5 рокiв
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Керiвник вiддiлу фiнансового планування та контролю ЗАТ " Русский Стандарт Страхование ", Росiйська Федерацiя, м.Москва, вул. Мала Семенiвська, б.9, будiвля 1.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Згiдно рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2013 року (протокол Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2013 року) на пiдставi п. 15.2.18 Статуту, обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Галушко Наталiю Олександрiвну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв 2002-2012 - ВАТ "СК" Прогрес-Гарант "Начальник Управлiння фiнансового аналiзу, планування та контролiнгу. Обiймає посаду Керiвника вiддiлу фiнансового планування та контролю, назва пiдприємства i мiсцезнаходження ЗАТ " Русский Стандарт Страхование ", Росiйська Федерацiя, м.Москва, вул. Мала Семенiвська, б.9, будiвля 1.
Кушнєр Антон Євгенійович Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 30.08.2013 - на три роки
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Русский Стандарт Страхование", Генеральний директор.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням (протокол №19 вiд 30 серпня 2013 року) обрали з 31 серпня 2013 року на посаду члена наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Кушнєра Антона Євгенiйовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Вересень 2009 р. по сьогоднiшнiй день - ЗАТ "Русский Стандарт Страхование", Генеральний директор. Листопад 2006 р. - квiтень 2009 р. - ЗАТ "ЕЙС Життя Страхування", Генеральний директор. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - посада Генеральний директор, найменування та мiсцезнаходження пiдприємства ЗАТ "Русский Стандарт Страхование" Росiя, 107023, м. Москва, вул. Мала Семенiвська, д. 9, будiвля 1.
Супрун Євген Валерійович Генеральний директор
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2010 - на невизначений строк до вiдклику повноважень
Паспортні дані ЕО, 350199, 03.06.1997, виданий Центральним РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ПАТ "Страхова компанiя "Оранта - Життя", начальник вiддiлу по роботi з фiнансовими установами
Примітки Повноваження та обов'язки: всi питання дiяльностi Товариства, крiм вiднесенних до компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - начальник вiддiлу по роботi з фiнансовими установами, генеральний директор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Піхота Юлія Олегівна Внутрiшнiй аудитор
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 03.02.2013 - на невизначений строк до вiдкликання повноважень
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи Бухгалтера ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ".
Примітки Повноваження та обов'язки: - Проведення перевiрок з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику, притаманного дiяльностi Товариства, а також оцiнювання його. - Забезпечення органiзацiї постiйного контролю за дотриманням працiвниками Товариства встановлених процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними на них обов'язками. - Розгляд фактiв порушень працiвниками Товариства чинного законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг та внутрiшнiх документiв, якi регулюють дiяльнiсть Товариства. - Iнформування виконавчого органу Товариства про недопущення дiй, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, в тому числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг. - Розробка рекомендацiй щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрiшнього контролю та здiйснення контролю за їх виконанням. - Забезпечення схоронностi та повернення одержаних вiд структурних пiдроздiлiв Товариства документiв на всiх носiях. - Забезпечення повноти документування кожного факту перевiрки, оформлення письмових висновкiв, де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi пiд час перевiрки, та рекомендацiї, наданi керiвництву Товариства. Змiни посадової особи в звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж керiвної роботи - 1 р. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - бухгалтер. Обiймає посаду бухгалтера ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ", посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
Кисельов Андрій Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.08.2013 - на три роки
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи З 12.11.2013 р.- по сьогоднiшнiй день - Голова Правлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт".
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням (протокол №19 вiд 30 серпня 2013 року) обрали з 31 серпня 2013 року на посаду члена наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Кисельова Андрiя Васильовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв 15.06.2006р.-01.12.2011р. - Начальник департаменту активно-пасивних операцiй, заступник Голови Ради Директорiв ПАТ "Дельта Банк"; 02.12.2011р -. Прийнятий на посаду Першого заступника Голови Правлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт", з 13.08.2013р. по 12.11.2013 р.- В.о. Голови Правлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт", з 12.11.2013 р.- по сьогоднiшнiй день - Голова Правлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт".. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Голова Правлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт", 04107,м. Київ, вул. Половецька, буд. 3/42.

Ліцензії

Дата  
АВ № 584642 30.06.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584643 30.06.2011 страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584644 30.06.2011 страхування здоров'я на випадок хвороби
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584645 30.06.2011 страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584646 30.06.2011 страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)]
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584647 30.06.2011 страхування медичних витрат
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584648 30.06.2011 страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584649 30.06.2011 страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584650 30.06.2011 страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АЕ № 198579 21.02.2013 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдвiдповiдальнiсть перезвiник
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 21.02.2013
Опис Лiцензiя видана 21.02.2013 р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Закрите акцiонерне товариство "Компанiя "Руський Стандарт" / 1027739080 11 638 шт 99.98%
Адреса Росiйська Федерацiя, м. Москва, Краснопресненська набережна, 12, офiс 1507