Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (19)
Дозвільні документи
Ліцензії (18)
Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ"

#34240804

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ"
ЄДРПОУ 34240804
Адреса 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 122
Номер свідоцтва про реєстрацію -
Дата державної реєстрації 22.03.2006
Середня кількість працівників 13
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "БАНК ФОРВАРД"
МФО: 380418
Номер рахунку: 2650002300001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АБ "УКРГАЗБАНК"
МФО: 320478
Номер рахунку: 26509743585051
Контакти
+38 (044) 495-15-10
ibaluev@digins.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду не вiдбувалось. Вищим органом управлiння є Загальнi Збори акцiонерiв, виконавчий орган представлений Генеральним директором, вiдокремлених пiдроздiлiв немає

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2018 рiк - 13 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 1 особа, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 3 особи, фонд оплати працi - 2582 тис. грн. Кадрова полiтика спрямована на забезпечення емiтента персоналом вiдповiдного напряму пiдготовки та квалiфiкацiї.

Участь у об'єднаннях

Станом на 31.12.2018 року емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, органiзацiй.

Спільна діяльність

Протягом 2018 року емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Протягом 2018 року емiтент не отримував пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.

Облікова політика

За строком виконання фiнансовi активи подiляються на поточнi (зi строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв). Компанiя класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв: а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. Компанiя визнає такi категорiї фiнансових активiв: " фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку; " фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу Компанiя оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю . Компанiя визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, який облiковується за амортизованою вартiстю. Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує при цьому об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання. Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату. Запаси Запаси вiдображаються в облiку за меншою з таких двох величин : собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. На витрати запаси списуються по методу ФIФО. Основнi засоби Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за мiнусом накопиченої амортизацiї та оцiнки на знецiнення активiв. Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом строку корисного використання основних засобiв без облiку очiкуваної залишкової вартостi. Строк корисного використання основних коштiв по групах: Група Строк корисного використання Комп'ютерне обладнання 3 роки Офiсне обладнання та меблi 5 рокiв Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Компанiї представленi безстроковими лiцензiями на право здiйснення страхової дiяльностi (крiм страхування життя). Нематерiальнi активи вiдображенi в облiку за iсторичної вартiстю мiнус оцiнка на зменшення користностi активiв. Амортизацiя на безстроковi лiцензiї и на право здiйснення страхової дiяльностi (крiм страхування життя) не нараховується у зв'язку з вiдсутнiстю термiну їх використання.

Продукція

Страхування, за 2018 рiк укладено 508 039 договорiв на загальну суму 134 028 тис. грн. Дохiд вiд страхової дiяльностi склав 60 977тис. грн.

Активи

Товариство не придбавало i не вiдчужувало активи та не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

Основні засоби

Основнi засоби Компанiї представленi наступними категорiями: комп'ютерне обладнання, офiсне обладнання, меблi. Усi основнi засоби використовуються у господарськiй дiяльностi i розташовуються за мiсцезнаходженням Компанiї: м. Київ, вул. Антоновича, 122. Станом на кiнець 2018 року ступiнь зносу основних засобiв становить 89%. Компанiя не планує розширення або удосконалення основних засобiв.

Проблеми

На дiяльнiсть Товариства впливає нестабiльна економiчна та полiтична ситуацiя в країнi, недосконалiсть законодавчої бази,низька платоспроможнiсть населення.

Фінансова політика

Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок прибутку. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

На звiтну дату укладених але не виконаних договорiв немає.

Стратегія подальшої діяльності

Емiтент планує запустити новi проекти по страхуванню технiки в роздрiбних мережах. Потенцiал нових проектiв, до яких приступить компанiя в 2019 роцi становить близько 7 млн. грн.

R&D

Емiтент постiйно проводить роботу щодо дослiджень та розробок, сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк склала 29,4 тыс. грн. грн.

Інше

Протягом останнiх трьох рокiв емiтент розвивав iснуючий бiзнес, а також диверсифiкував бiзнес з точки зору продуктового ряду i нових каналiв продажiв.

Посадові особи

Ім'я Посада
Райченко Костянтин Анатолійович Член Наглядової Ради
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2018 - по 30.04.2020
Паспортні дані н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Посадова особа не надала данних щодо попередньої посадияку займав., н/д, н/д
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. 24 липня 2018 року Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СМАРТФIНАНС", код ЄДРПОУ 39395137 (далi - Товариство), повiдомило ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ", про призначення на замiну вiдкликаних представникiв акцiонерiв, Члена Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Райченка Костянтина Анатолiйовича, як представникаТовариства. Райченко Костянтин Анатолiйович (згоди на наданняпаспортнихданих не надано) набув повноваження по 30.04.2020 року включно. Винагорода за виконану роботу за 2018 рiк склала 12000,00 грн.Частка, якою посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 9,097938%, непогашеноїсудимостi за корисливi та посадовiзлочинипосадова особа не має. Посади, якi Посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: вiдсутнi. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Лєвцов Валерій Вікторович Голова Наглядової Ради
Рік народження 1979 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2018 - по 30.04.2020
Паспортні дані н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Директор виконавчий., ТОВ "ЕДЕЛЬБУРГ ДЕВЕЛОПМЕНТ", 35466539
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Наглядова рада ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням (протокол №216 вiд 24 липня 2018 року) обрала з 24 липня 2018 року на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" члена Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Лєвцова Валерiя Вiкторовича (згiдно статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Голова Наглядової ради обирається членам Наглядової ради зi свого складу). Лєвцов Валерiй Вiкторович (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду на невизначений строк (згiдно статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Наглядова рада вправi у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради). Строк дiї повноважень Лєвцов Валерiя Вiкторовича як члена Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" по 30.04.2020 року включно. Винагорода за виконану роботу за 2018 рiк склала 20000,00 грн.Частка, якою посадова особа володiє в статутному капiталiемiтента становить 9,097938%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посади, якi Посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора ПП "Крона", ТОВ "ЕДЕЛЬБУРГ ДЕВЕЛОПМЕНТ", директор виконавчий.
Одєгов Кирило Олександрович Член Наглядової Ради
Рік народження 1986 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2018 - по 30.04.2020
Паспортні дані н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Член Наглядової Ради, ПАТ "КБ "Євробанк", 33305163
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. 24 липня 2018 року Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СМАРТФIНАНС", код ЄДРПОУ 39395137 (далi - Товариство), повiдомило ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ", про призначення на замiну вiдкликаних представникiв акцiонерiв, Члена Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Одєгова Кирила Олександровича, як представникаТовариства. Одєгов Кирило Олександрович (згоди на наданняпаспортнихданих не надано) набувповноваження по 30.04.2020 року включно. Винагорода за виконану роботу за 2018 рiк склала 12000,00 грн.Частка, якою посадова особа володiє в статутному капiталiемiтента становить 9,097938%, непогашеноїсудимостi за корисливi та посадовiзлочинипосадова особа не має. Посади, якi Посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Спостережної ради ПУАТ "ФIДОБАНК", Член Наглядової Ради ПАТ "КБ "Євробанк". Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Руднік Лілія Сергіївна Внутрiшнiй аудитор
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.12.2017 - безстроково
Паспортні дані н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Спецiалiст вiддiлу страхових операцiй., ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ", 34240804
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 29.12.2017 р. Наглядова рада Компанiї прийняла рiшення призначити на посаду внутрiшнього аудитора Руднiк.Л.С. (Протокол засiдання Наглядовї ради Компанiї №192 вiд 29.12.2017 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - 25.11.2011-25.09.2014 - керiвник вiддiлу продажiв ТОВ "Вiкнософт", 29.09.2014-29.02.2016 - фахiвець вiддiлу розвитку direct-продажiв ПрАТ "СК "Альфа Страхування", 02.04.2016-17.07.2017 - старший спецiалiст операцiйного облiку напрямку з розвитку iнтернет-проектiв. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
Кондруцька Ірина Олександрівна Головний бухгалтер
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.08.2016 - безстроково
Паспортні дані н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi., ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЕТАЛОН", 20080515
Примітки Повноваження та обов'язки: Ведення фiнансового, бухгалтерського та податкового облiку. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, - Головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЕТАЛОН" - 14.03.2016 р. - 29.08.2016; Головний економiст Вiддiлу звiтностi Управлiння фiнансового контролю та бухгалтерського облiку ПАТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" - 05.05.2015 р. - 11.03.2016 р.; Головний бухгалтер ТОВ "РОЗДРIБНЕ КОЛЕКТОРСЬКЕ АГЕНТСТВО" - 20.01.2015 - 27.02.2015 р.; Головний бухгалтер ПрАТ "СК "ПЕРША" - 18.03.2014 р. - 08.08.2014 р.; Головний бухгалтер ПрАТ "СК "СТАТУС" - 20.11.2009 р. - 14.03.2014 р.
Шалуєв Денис Вячеславович Ревiзор
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.11.2018 - по 22.11.2021
Паспортні дані н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Директор департаменту по роботi з ВIП клiєнтами., ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ", 34240804
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi Збори акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням обрали з 23.11.2018 року Шалуєва Дениса Вячеславовича Ревiзором ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" (Протокол №28 вiд 23.11.2018 року). Шалуєв Денис Вячеславович (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду на 3 (три) роки (по 22.11.2021 року включно), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй, якою володiє у статутному капiталiемiтента (у вiдсотках) - 9,097938 %. До обрання Ревiзором ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Директор департаменту по роботi з ВIП клiєнтами ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ".
Супрун Євген Валерійович Генеральний директор
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2010 - до вiдклику повноважень
Паспортні дані н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу по роботi з фiнансовими установами, ПАТ "Страхова компанiя "Оранта - Життя", 25635389
Примітки Повноваження та обов'язки: всi питання дiяльностiТовариства, крiм вiднесенних до компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Винагорода за виконану роботу сплачується в сумiв становленiй штатним розкладом Товариства, яка за 2018 рiк склала 480000,00 грн. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Генеральний директор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фрiдом Фiнанс Україна" #21654295
Адреса 01010, Україна, м.Київ, вул. Московська, 32/2
Діятельність Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
Ліцензія
№ №1857
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 17.09.2013
Контакти 0442068415, -
Примітки Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фрiдом Фiнанс Україна" здiйснює депозитарнi послуги депозитарної установи.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м.Київ, вул. Тропiнiна 7-Г
Діятельність Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть
Ліцензія
№ 1340
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 08.05.2008
Контакти 0445910400, 0445910400
Примітки Публiчне акцiонерне товариство Нацiональний депозитарiй України здiйснює дiяльнiсть в сферi надання депозитарних послуг емiтентам цiнних паперiв та депозитарним установам для забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-аудит" #21654295
Адреса 03038, Україна, м.Київ, вул. М. Грiнченка, 4
Діятельність Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ №2315
Аудиторська Палата України
з 30.03.2001
Контакти 0444985652, 0445214007
Примітки Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-аудит"здiйснює послуги з проведення обов'язкового аудиту фiнансової дiяльностi юридичних осiб.
Акцiонерне товариство "Банк Форвард" #34186061
Адреса 01032, Україна, м.Київ, вул. Cаксаганського, 105
Діятельність Код КВЕД 64.19 Iншi види грошового посередництва
Ліцензія
№ №226
Нацiональний банк України
з 30.10.2014
Контакти 0443909595, 0443909595
Примітки Акцiонерне товариство "Банк Форвард" надає широкий спектр банкiвських послуг юридичним та фiзичним особам.

Власники акцій

Власник Частка
РАЙЧЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ 9.10%
ДУМА ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА 9.10%
МАСЛОВ КИРИЛО ЄВГЕНОВИЧ 9.10%
ОДЄГОВ КИРИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 9.10%
ПОГОРЕЛОВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ 9.10%
ЛЕВТУН ІГОР ВІКТОРОВИЧ 9.10%
ШАЛУЄВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 9.10%
КОВТОНЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 9.10%
ЛЄВЦОВ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ 9.10%
СТАДНИИК БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ 9.10%
ПОДЛУБНИЙ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ 9.02%
вiдсутнi / - 0.00%
Адреса -, -, -
Код -

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
РАЙЧЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ 1 059 шт 9.10%
ДУМА ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА 1 059 шт 9.10%
МАСЛОВ КИРИЛО ЄВГЕНОВИЧ 1 059 шт 9.10%
ОДЄГОВ КИРИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 1 059 шт 9.10%
ПОГОРЕЛОВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ 1 059 шт 9.10%
ЛЕВТУН ІГОР ВІКТОРОВИЧ 1 059 шт 9.10%
ШАЛУЄВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 1 059 шт 9.10%
КОВТОНЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 1 059 шт 9.10%
ЛЄВЦОВ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ 1 059 шт 9.10%
СТАДНИК БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ 1 059 шт 9.10%
ПОДЛУБНИЙ ВІЦКТОР ЮРІЙОВИЧ 1 050 шт 9.02%
вiдсутнi / - 0 шт 0.00%
Адреса -, -, -