Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (19)
Дозвільні документи
Ліцензії (18)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ"

#34240804

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ"
ЄДРПОУ 34240804
Адреса 01032 м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105
(КОАТУУ 8036100000)
Дата державної реєстрації 22.03.2006
Середня кількість працівників 12
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "БАНК ФОРВАРД"
МФО: 380418
Номер рахунку: 2650002300001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "БАНК ФОРВАРД"
МФО: 380418
Номер рахунку: 2650002300001
Контакти
+38 (044) 353-09-92
inmail@rsinsurance.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Вороненко Аліна Олександрівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1987 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.08.2015 - по 03.08.2018 року включно
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи ПАТ "БАНК ФОРВАРД", головний аудитор вiддiлу аудиту роботи пiдроздiлiв та оцiнки ризикiв Управлiння внутрiшнього аудиту.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi Збори акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням обрали з 04.08.2015 року Вороненко Алiну Олександрiвну Головою Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" (протокол №22 вiд 03 серпня 2015 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: ПАТ комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК": 21.08.2010-07.05.2012 - економiст департаменту карткового бек-офiсу головного операцiйного управлiння. ПАТ "БАНК ФОРВАРД": 27.06.2012-15.07.2013 - провiдний фахiвець вiддiлу клiєнтської пiдтримки Управлiння клiєнтської пiдтримки; 16.07.2013-01.01.2014 - головний фахiвець сектору обробки претензiйних звернень клiєнтiв вiддiлу супроводження клiєнтських звернень Управлiння клiєнтської пiдтримки; 02.01.2014-01.03.2015 - провiдний фахiвець сектору контролю якостi вiддiлу внутрiшнього контролю Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю; 02.03.2015 - 02.08.2015 - головний фахiвець вiддiлу аудиту роботи пiдроздiлiв та оцiнки ризикiв Управлiння внутрiшнього аудиту; з 03.08.2015 по теперiшнiй час - головний аудитор вiддiлу аудиту роботи пiдроздiлiв та оцiнки ризикiв Управлiння внутрiшнього аудиту. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - головний аудитор вiддiлу аудиту роботи пiдроздiлiв та оцiнки ризикiв Управлiння внутрiшнього аудиту ПАТ "БАНК ФОРВАРД", 01032,м. Київ, вул. Саксаганскього, буд. 105.
Матвієнко Оксана Сергіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1986 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.08.2015 - по 03.08.2018 року включно
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ПАТ "БАНК ФОРВАРД", головний аудитор вiддiлу аудиту банкiвських операцiй Управлiння внутрiшнього аудиту.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi Збори акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням обрали з 04.08.2015 року Матвiєнко Оксану Сергiївну членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" (протокол №22 вiд 03 серпня 2015 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: ПАТ "ФIДОКОМБАНК": 01.12.2010-31.03.2011 - економiст вiддiлу фiнансового монiторингу; 01.04.2011-30.09.2012 - економiст вiддiлу нагляду за дотриманням регулятивних вимог Управлiння протидiї легалiзацiї доходiв та нагляду за дотриманням регулятивних вимог; 01.10.2012-02.09.2013 - провiдний економiст вiддiлу нагляду за дотриманням регулятивних вимог управлiння протидiї легалiзацiї доходiв та нагляду за дотриманням регулятивних вимог. АТ "ДЕЛЬТА БАНК" : 04.09.2013-17.02.2014 - провiдний фахiвець вiддiлу фiнансового монiторингу управлiння фiнансового монiторингу. ПАТ "БАНК ФОРВАРД": 18.02.2014-01.03.2015 - головний фахiвець вiддiлу внутрiшнього контролю Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю; 02.03.2015 02.08.2015 - головний фахiвець вiддiлу аудиту банкiвських операцiй Управлiння внутрiшнього аудиту; з 03.08.2015 -по теперiшнiй час - головний аудитор вiддiлу аудиту банкiвських операцiй Управлiння внутрiшнього аудиту . Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - головний аудитор вiддiлу аудиту банкiвських операцiй Управлiння внутрiшнього аудиту ПАТ "БАНК ФОРВАРД", 01032,м. Київ, вул. Саксаганскього, буд. 105.
Козоріз Валентина Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 03.11.2014 - до дня фактичного виходу Пегасiної I.О. з вiдпустки для догляду за дитиною
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" .
Примітки Повноваження та обов'язки: Ведення фiнансового, бухгалтерського та податкового облiку. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Білоусов Віктор Анатолійович Член Наглядової ради
Рік народження 1981 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.08.2015 - по 03.08.2018 року включно
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ПАТ "БАНК ФОРВАРД", керiвник проектiв та програм вiддiлу розвитку депозитних i розрахункових продуктiв Управлiння розвитку продуктiв та продаж.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi Збори акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням обрали з 04.08.2015 року Бiлоусова Вiктора Анатолiйовича членом Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" (протокол №22 вiд 03 серпня 2015 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: ПАТ "Райффайзен Банк Аваль": 01.10.2010-01.04.2011 - провiдний менеджер з продуктiв та програм управлiння розвитку мiкробiзнесу департаменту мiкробiзнесу. ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк": 25.10.2011-07.11.2012 - начальник вiддiлу пасивних операцiй управлiння розвитку продуктiв роздрiбного бiзнесу Департаменту роздрiбного бiзнесу. ПАТ "БАНК ФОРВАРД": 09.11.2012-01.03.2015 - начальник вiддiлу розвитку депозитних i розрахункових продуктiв Управлiння розробки роздрiбних продуктiв; 02.03.2015 -02.08.2015 - начальник вiддiлу розвитку депозитних i розрахункових продуктiв Управлiння розробки роздрiбних продуктiв Департаменту розвитку карткового бiзнесу та партнерських програм; з 03.08.2015 по теперiшнiй час - керiвник проектiв та програм вiддiлу розвитку депозитних i розрахункових продуктiв Управлiння розвитку продуктiв та продаж. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - керiвник проектiв та програм вiддiлу розвитку депозитних i розрахункових продуктiв Управлiння розвитку продуктiв та продаж ПАТ "БАНК ФОРВАРД", 01032,м. Київ, вул. Саксаганскього, буд. 105.
Супрун Євген Валерійович Генеральний директор
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2010 - на невизначений строк до вiдклику повноважень
Паспортні дані ЕО, 350199, 03.06.1997, виданий Центральним РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ПАТ "Страхова компанiя "Оранта - Життя", начальник вiддiлу по роботi з фiнансовими установами
Примітки Повноваження та обов'язки: всi питання дiяльностi Товариства, крiм вiднесенних до компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - начальник вiддiлу по роботi з фiнансовими установами, генеральний директор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Петрик Марія Вікторівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1991 р. н. (32 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.08.2015 - по 03.08.2018 року включно
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи ПАТ "БАНК ФОРВАРД", начальник сектору операцiйних ризикiв Управлiння комплаєнс-контролю.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi Збори акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням обрали з 04.08.2015 року Петрик Марiю Вiкторiвну членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" (протокол №22 вiд 03 серпня 2015 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: ПАТ "БАНК ФОРВАРД": 01.04.2011-10.11.2011 - фахiвець довiдково-iнформацiйного центру Управлiння клiєнтської пiдтримки; 11.11.2011-31.01.2013 - старший фахiвець довiдково-iнформацiйного центру Управлiння клiєнтської пiдтримки; 01.02.2013-15.07.2013 - провiдний фахiвець вiддiлу внутрiшнього контролю Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю; 16.07.2013-01.09.2013 - провiдний фахiвець сектору контролю якостi вiддiлу внутрiшнього контролю Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю; 02.09.2013-01.03.2015 - начальник сектору контролю якостi вiддiлу внутрiшнього контролю Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю; 02.03.2015-31.03.2015 - начальник сектору оцiнки банкiвських ризикiв вiддiлу аудиту роботи пiдроздiлiв та оцiнки ризикiв Управлiння внутрiшнього аудиту; 01.04.2015-по теперiшнiй час - начальник сектору операцiйних ризикiв Управлiння комплаєнс-контролю. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - начальник сектору операцiйних ризикiв Управлiння комплаєнс-контролю ПАТ "БАНК ФОРВАРД", 01032,м. Київ, вул. Саксаганскього, буд. 105.
Конюшко Оксана Володимирівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1986 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.08.2015 - по 03.08.2018 року включно
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ПАТ "БАНК ФОРВАРД", начальник Управлiння розвитку продуктiв та продаж.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Обрана Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" членом Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" (протокол №22 вiд 03 серпня 2015 року). Наглядова рада ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням (протокол №128 вiд 04 серпня 2015 року) обрала з 04 серпня 2015 року на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" члена Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Конюшко Оксану Володимирiвну (згiдно статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради зi свого складу). Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: ПАТ "Дельта Банк": 02.09.2010-03.10.2011 - начальник вiддiлу ведення рахункiв управлiння супроводження операцiй по платiжним карткам; 04.10.2011-01.07.2012 - начальник вiддiлу ведення рахункiв управлiння супроводження операцiй по платiжним карткам департаменту супроводження операцiй клiєнтiв Банку та казначейських операцiй; 02.07.2012-06.08.2012 - заступник начальника управлiння розвитку та пiдтримки технологiй продажу департаменту розвитку бiзнесу споживчого кредитування; 07.08.2012-21.01.2014 - заступник начальника управлiння карткового бiзнесу департаменту розвитку бiзнесу споживчого кредитування; 22.01.2014-23.05.2014 - начальник управлiння карткового бiзнесу департаменту розвитку бiзнесу споживчого кредитування. ПАТ "БАНК ФОРВАРД": 02.06.2014-01.03.2015 - начальник Управлiння розробки роздрiбних продуктiв; 02.03.2015 - 02.08.2015 - начальник Управлiння розробки роздрiбних продуктiв Департаменту розвитку карткового бiзнесу та партнерських програм; з 03.08.2015 по теперiшнiй час - начальник Управлiння розвитку продуктiв та продаж. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, - начальник Управлiння розвитку продуктiв та продаж ПАТ "БАНК ФОРВАРД", 01032,м. Київ, вул. Саксаганскього, буд. 105.
Ткач Марина Вікторівна Внутрiшнiй аудитор
Рік народження 1987 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.07.2015 - на невизначений строк до вiдкликання повноважень
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи Бухгалтер ПрАТ "СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"".
Примітки Має право: 1) отримувати необхiднi документи, якi стосуються предмета внутрiшнього аудиту (контролю) i знаходяться у Компанiї; 2) проводити плановий та позаплановий внутрiшнiй аудит (контроль) Компанiї; 3) залучати у разi необхiдностi працiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв Компанiї (за згодою керiвникiв таких структурних пiдроздiлiв) та/або зовнiшнiх експертiв, консультантiв, аудиторiв (за погодженням з Наглядовою радою Компанiї для виконання поставлених перед службою внутрiшнього аудиту (контролю) завдань; 4) мати безперешкодний доступ до структурного пiдроздiлу, що перевiряється, а також у примiщення, що використовуються для зберiгання документiв, матерiальних цiнностей, отримувати iнформацiю, яка зберiгається на електронних носiях iнформацiї; 5) отримувати необхiднi пояснення в письмовiй чи уснiй формi вiд працiвникiв Компанiї; 6) перевiряти розрахунково-касовi документи, правочини, укладенi Компанiєю, фiнансову i статистичну звiтнiсть, iншу документацiю, а у разi необхiдностi - перевiряти наявнiсть майна Компанiї; 7) пiдвищувати квалiфiкацiю внутрiшнього аудитора; 8) вносити на розгляд Наглядовiй радi фiнансової Компанiї пропозицiї з удосконалення дiяльностi фiнансової установи та служби внутрiшнього аудиту (контролю). Основнi обов'язки: 1) проведення внутрiшнього аудиту (контролю) вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв, цього Положення та iнших внутрiшнiх документiв Компанiї; 2) пiдготовка та своєчасне подання звiтiв Наглядовiй радi Компанiї за результатами внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї та повiдомлення про виявленi пiд час проведення цього внутрiшнього аудиту (контролю) недолiки та ризики; 3) забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї, отриманої у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв; 4) проведення монiторингу виконання рекомендацiй, наданих за результатами внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї. У 2015 роцi Наглядова рада Компанiї припинила повноваження внутрiшнього аудитора Пiхоти Юлiї Олегiвни (Протокол засiдання Наглядової ради Компанiї №119/1 вiд 02.06.2015року), призначила внутрiшнiм аудитором Ткач Марину Вiкторiвну (Протокол засiдання Наглядової ради Компанiї №125 вiд 03.07.2015 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
Ясейтіс Олексій Віталійович Член Наглядової ради
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.08.2015 - по 03.08.2018 року включно
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ПАТ "БАНК ФОРВАРД", головний фахiвець вiддiлу аудиту роботи пiдроздiлiв та оцiнки ризикiв Управлiння внутрiшнього аудиту.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi Збори акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням обрали з 04.08.2015 року Ясейтiса Олексiя Вiталiйовича членом Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" (протокол №22 вiд 03 серпня 2015 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: ПАТ "Унiверсал Банк": 01.10.2009-30.01.2011 - спецiалiст з обслуговування клiєнтiв Київського вiддiлення №32; 31.01.2011-23.11.2011 - спецiалiст з пiдтримки вiддiлень Групи пiдтримки вiддiлень Вiддiлу забезпечення продажу мережi вiддiлень Департаменту мережi вiддiлень; 24.11.2011-13.04.2012 - старший спецiалiст з пiдтримки вiддiлень; 14.04.2012-09.10.2012 - старший спецiалiст з пiдтримки вiддiлень Групи пiдтримки вiддiлень Управлiння контролю операцiйних ризикiв та пiдтримки мережi вiддiлень Департаменту мережi вiддiлень; 10.10.2012-31.10.2012 - старший спецiалiст вiддiлу з продажу депозитних продуктiв Департаменту депозитiв; 01.11.2012-24.10.2013 - старший спецiалiст з пiдтримки вiддiлень Групи пiдтримки вiддiлень Управлiння контролю операцiйних ризикiв та пiдтримки мережi вiддiлень Департаменту мережi вiддiлень; 25.10.2013-21.11.2013 - регiональний контролер Управлiння контролю операцiйних ризикiв та пiдтримки мережi вiддiлень Департаменту мережi вiддiлень. ПАТ "БАНК ФОРВАРД": 25.11.2013-01.03.2015 - провiдний фахiвець сектору контролю регiональних пiдроздiлiв вiддiлу внутрiшнього контролю Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю; 02.03.2015-02.04.2015 - провiдний фахiвець сектору перевiрок регiональних пiдроздiлiв вiддiлу аудиту роботи пiдроздiлiв та оцiнки ризикiв Управлiння внутрiшнього аудиту; 03.04.2015 - по теперiшнiй час - головний фахiвець вiддiлу аудиту роботи пiдроздiлiв та оцiнки ризикiв Управлiння внутрiшнього аудиту. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - головний фахiвець вiддiлу аудиту роботи пiдроздiлiв та оцiнки ризикiв Управлiння внутрiшнього аудиту ПАТ "БАНК ФОРВАРД", 01032,м. Київ, вул. Саксаганскього, буд. 105.

Ліцензії

Дата  
АВ № 584642 30.06.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584643 30.06.2011 страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584644 30.06.2011 страхування здоров'я на випадок хвороби
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584645 30.06.2011 страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584646 30.06.2011 страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)]
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584647 30.06.2011 страхування медичних витрат
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584648 30.06.2011 страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584649 30.06.2011 страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584650 30.06.2011 страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АЕ № 198579 21.02.2013 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдвiдповiдальнiсть перезвiник
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 21.02.2013
Опис Лiцензiя видана 21.02.2013 р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Закрите акцiонерне товариство "Компанiя "Руський Стандарт" / 1027739080 11 638 шт 99.98%
Адреса Росiйська Федерацiя, м. Москва, Краснопресненська набережна, 12, офiс 1507