Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (19)
Дозвільні документи
Ліцензії (18)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ"

#34240804

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ"
ЄДРПОУ 34240804
Адреса 04071 м. Київ, вул. Спаська, 5
(КОАТУУ 8038500000)
Дата державної реєстрації 22.03.2006
Середня кількість працівників 11
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "БАНК ФОРВАРД"
МФО: 380418
Номер рахунку: 2650002300001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "БАНК ФОРВАРД"
МФО: 380418
Номер рахунку: 2650002300001
Контакти
+38 (044) 393-09-92
ibaluev@digins.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Балуєв Ігор Леонідович Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2017 - по 30.04.2020 року включно
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ", перший заступник генерального директора.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi Збори акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням обрали з 01.05.2017 року Балуєва Iгоря Леонiдовича членом Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" (протокол №26 вiд 28 квiтня 2017 року). Загальний стаж роботи - 21 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: ПрАТ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ": з 01.10.2008 - по теперiшнiй час - Перший заступник генерального директора ПрАТ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Руднік Лілія Сергіївна Внутрiшнiй аудитор
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.12.2017 - на невизначений строк до вiдкликання повноважень
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ": з 30.10.2017 - по 28.12.2017 - спецiалiст вiддiлу страхових операцiй.
Примітки Має право: 1) отримувати необхiднi документи, якi стосуються предмета внутрiшнього аудиту (контролю) i знаходяться у Компанiї; 2) проводити плановий та позаплановий внутрiшнiй аудит (контроль) Компанiї; 3) залучати у разi необхiдностi працiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв Компанiї (за згодою керiвникiв таких структурних пiдроздiлiв) та/або зовнiшнiх експертiв, консультантiв, аудиторiв (за погодженням з Наглядовою радою Компанiї для виконання поставлених перед службою внутрiшнього аудиту (контролю) завдань; 4) мати безперешкодний доступ до структурного пiдроздiлу, що перевiряється, а також у примiщення, що використовуються для зберiгання документiв, матерiальних цiнностей, отримувати iнформацiю, яка зберiгається на електронних носiях iнформацiї; 5) отримувати необхiднi пояснення в письмовiй чи уснiй формi вiд працiвникiв Компанiї; 6) перевiряти розрахунково-касовi документи, правочини, укладенi Компанiєю, фiнансову i статистичну звiтнiсть, iншу документацiю, а у разi необхiдностi - перевiряти наявнiсть майна Компанiї; 7) пiдвищувати квалiфiкацiю внутрiшнього аудитора; 8) вносити на розгляд Наглядовiй радi фiнансової Компанiї пропозицiї з удосконалення дiяльностi фiнансової установи та служби внутрiшнього аудиту (контролю). Основнi обов'язки: 1) проведення внутрiшнього аудиту (контролю) вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв, цього Положення та iнших внутрiшнiх документiв Компанiї; 2) пiдготовка та своєчасне подання звiтiв Наглядовiй радi Компанiї за результатами внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї та повiдомлення про виявленi пiд час проведення цього внутрiшнього аудиту (контролю) недолiки та ризики; 3) забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї, отриманої у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв; 4) проведення монiторингу виконання рекомендацiй, наданих за результатами внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї. 29.12.2017 р. Наглядова рада Компанiї прийняла рiшення призначити на посаду внутрiшнього аудитора Руднiк.Л.С. (Протокол засiдання Наглядовї ради Компанiї №192 вiд 29.12.2017 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - 25.11.2011-25.09.2014 - керiвник вiддiлу продажiв ТОВ "Вiкнософт", 29.09.2014-29.02.2016 - фахiвець вiддiлу розвитку direct-продажiв ПрАТ "СК "Альфа Страхування", 02.04.2016-17.07.2017 - старший спецiалiст операцiйного облiку напрямку з розвитку iнтернет-проектiв. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
Кондруцька Ірина Олександрівна Головний бухгалтер
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.08.2016 - до дня фактичного виходу Пегасiної I.О. з вiдпустки для догляду за дитиною
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЕТАЛОН".
Примітки Повноваження та обов'язки: Ведення фiнансового, бухгалтерського та податкового облiку. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, - Головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЕТАЛОН" - 14.03.2016 р. - 29.08.2016; Головний економiст Вiддiлу звiтностi Управлiння фiнансового контролю та бухгалтерського облiку ПАТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" - 05.05.2015 р. - 11.03.2016 р.; Головний бухгалтер ТОВ "РОЗДРIБНЕ КОЛЕКТОРСЬКЕ АГЕНТСТВО" - 20.01.2015 - 27.02.2015 р.; Головний бухгалтер ПрАТ "СК "ПЕРША" - 18.03.2014 р. - 08.08.2014 р.; Головний бухгалтер ПрАТ "СК "СТАТУС" - 20.11.2009 р. - 14.03.2014 р. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
Супрун Євген Валерійович Генеральний директор
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2010 - на невизначений строк до вiдклику повноважень
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ПАТ "Страхова компанiя "Оранта - Життя", начальник вiддiлу по роботi з фiнансовими установами.
Примітки Повноваження та обов'язки: всi питання дiяльностi Товариства, крiм вiднесенних до компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - генеральний директор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Петрук Євгеній Миколайович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1987 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2017 - по 30.04.2020 року включно
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ПрАТ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ", фахiвець вiддiлу страхових операцiй.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi Збори акцiонерiв ПрАТ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням обрали з 01.05.2017 року Петрука Євгенiя Миколайовича Головою Ревiзiйної комiсiї ПрАТ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" (протокол №26 вiд 28 квiтня 2017 року). Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 1. ПрАТ "СК "Альфа-Страхування": з 05.05.2010 - по 08.01.2013 - провiдний фахiвець вiддiлу обслуговування продажiв департаменту операцiйної дiяльностi. 2. ПрАТ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ": з 09.01.2013 - по теперiшнiй час - фахiвець вiддiлу страхових операцiй. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Постолюк Ольга Анатоліївна Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1992 р. н. (31 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2017 - по 30.04.2020 року включно
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ПрАТ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ", менеджер з розвитку проектiв.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi Збори акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням обрали з 01.05.2017 року Постолюк Ольгу Анатолiївну членом Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" (протокол №26 вiд 28 квiтня 2017 року). Загальний стаж роботи - 6 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 1. ПАТ "БАНК ФОРВАРД": з 25.09.2013 - по 17.07.2015 - головний спецiалiст вiддiлу з розвитку страхових i додаткових продуктiв. 2. ПрАТ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ": з 20.07.2015 - по 30.09.2016 - фахiвець вiддiлу страхових операцiй, з 01.10.2016 - по 22.09.2017 - менеджер з розвитку проектiв. 3. ТОВ "Приватiнвест": з 26.09.2017 - по теперiшнiй час - менеджер з навчання.та розвитку персоналу. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Курочка Алла Василівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1986 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2017 - по 30.04.2020 року включно
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ПрАТ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ", екретар адмiнiстративного вiддiлу.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства.Загальнi Збори акцiонерiв ПрАТ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням обрали з 01.05.2017 року Курочку Аллу Василiвну членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" (протокол №26 вiд 28 квiтня 2017 року). Загальний стаж роботи - 6 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 1.ТОВ ''Клiнiнг Стар": з 05.08.2016 - по 31.10.2016 - менеджер з адмiнiстративної дiяльностi. 2. ПрАТ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ": з 22.11.2016 - по теперiшнiй час - секретар адмiнiстративного вiддiлу. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Дрозд Олександр Миколайович Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.05.2017 - по 30.04.2020 року включно
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ПрАТ"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ", начальник юридичного вiддiлу.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi Збори акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням обрали з 01.05.2017 року Дрозда Олександра Миколайовича членом Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" (протокол №26 вiд 28 квiтня 2017 року). Наглядова рада ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням (протокол №175 вiд 03 травня 2017 року) обрала з 04 травня 2017 року на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" члена Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Дрозда Олександра Миколайовича (згiдно статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради зi свого складу). Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 1. АТ "СК "Добробут та захист": з 07.05.2012 - по 28.05.2013 - начальник управлiння врегулювання збиткiв та юридичного супроводження. 2.ПрАТ"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ": з 29.05.2013 - по теперiшнiй час - начальник юридичного вiддiлу. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Абрамчук Марія Володимирівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2017 - по 30.04.2020 року включно
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи ПрАТ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ", менеджер з навчання.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi Збори акцiонерiв ПрАТ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням обрали з 01.05.2017 року Абрамчук Марiю Володимирiвну членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" (протокол №26 вiд 28 квiтня 2017 року). Загальний стаж роботи - 9 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ": з 21.06.2011 - по 07.08.2016 - менеджер з навчання. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

Ліцензії

Дата  
АВ № 584642 30.06.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584643 30.06.2011 страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584644 30.06.2011 страхування здоров'я на випадок хвороби
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584645 30.06.2011 страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584646 30.06.2011 страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)]
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584647 30.06.2011 страхування медичних витрат
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584648 30.06.2011 страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584649 30.06.2011 страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584650 30.06.2011 страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АЕ № 198579 21.02.2013 страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдвiдповiдальнiсть перезвiник
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 21.02.2013
Опис Лiцензiя видана 21.02.2013 р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
б/н 01.01.1970 добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 01.01.1970
Опис Лiензiя видана згiдно з розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 04.07.2017 № 2984 та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СМАРТФIНАНС" / #39395137 11 638 шт 99.98%
Адреса м. Київ, Кловський узвiз, 10