Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (19)
Дозвільні документи
Ліцензії (18)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ"

#34240804

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ"
ЄДРПОУ 34240804
Номер свідоцтва про реєстрацію ААБ №259163
Дата державної реєстрації 22.03.2006
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Банк Руский Стандарт"
МФО: 380418
Номер рахунку: 2650002300001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "Банк Руский Стандарт"
МФО: 380418
Номер рахунку: 2650002300001
Контакти
+38 (044) 353-09-92
inmail@rsinsurance.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Каплан Станіслав Феліксович Член Наглядової ради
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Попередне місце роботи ЗАТ "Руський Стандарт Страхування", Росiйська Федерацiя обiймає посаду керiвника актуарного вiддiлу.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачується. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2012 р. був обраний на посаду члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iнформацiї про рiк народження, стаж керiвної роботи та перелiк попереднiх посад немає. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - посада керiвника актуарного вiддiлу ЗАТ "Руський Стандарт Страхування", Росiйська Федерацiя, м.Москва, вул. Мала Семенiвська, б.9, корп. 1.
Приходько Ігор Валерійович Член Ревiзiйної комiсiї
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Попередне місце роботи ПАТ "Банк Руський Стандарт" обiймає посаду Начальник фiнансового управлiння
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачується. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2012 р. був обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iнформацiї про рiк народження, стаж керiвної роботи та перелiк попереднiх посад немає. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Начальник фiнансового управлiння ПАТ "Банк Руський Стандарт", м.Київ, Половецька 3/42.
Парамонов Олександр Валерійович Голова Наглядової ради
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Попередне місце роботи ЗАТ "Банк Руський Стандарт", Росiйська Федерацiя, обiймає посаду територiальний директор з взаємодiї з дочiрнiми банками.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачується. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iнформацiї про рiк народження, стаж керiвної роботи та перелiк попереднiх посад немає. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Територiальний директор з взаємодiї з дочiрнiми банками, ЗАТ "Банк Руський Стандарт", Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Ткацька, б. 36.
Пегасіна Ірина Олександрівна Головний бухгалтер
Рік народження 1981 р. н. (42 роки)
Паспортні дані ТТ, 072180, 22.09.2011, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ТДВ "Страхова компанiя "ВiДi Страхування", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки: Ведення фiнансового, бухгалтерського та податкового облiку. Розмiр виплаченої винагороди - 290,00 тис. грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад - головний бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Бодров Михайло Михайлович Голова Ревiзiйної комiсiї
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Попередне місце роботи ЗАТ "Руський Стандарт Страхування", Росiйська Федерацiя обiймає посаду фiнансового директора.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачується. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iнформацiї про рiк народження, стаж керiвної роботи та перелiк попереднiх посад немає. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - посада керiвника актуарного вiддiлу ЗАТ "Руський Стандарт Страхування", Росiйська Федерацiя, м.Москва, вул. Мала Семенiвська, б.9, корп. 1.
Клочкова Єкатерина Миколаївна Член Ревiзiйної комiсiї
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Попередне місце роботи ЗАТ "Руський Стандарт Страхування", Росiйська Федерацiя обiймає посаду головного юрисконсульта.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачується. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iнформацiї про рiк народження, стаж керiвної роботи та перелiк попереднiх посад немає. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - посада керiвника актуарного вiддiлу ЗАТ "Руський Стандарт Страхування", Росiйська Федерацiя, м.Москва, вул. Мала Семенiвська, б.9, корп. 1.
Супрун Євген Валерійович Генеральний директор
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Паспортні дані ЕО, 350199, 03.06.1997, виданий Центральним РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ПАТ "Страхова компанiя "Оранта - Життя", начальник вiддiлу по роботi з фiнансовими установами
Примітки Повноваження та обов'язки: всi питання дiяльностi Товариства, крiм вiднесенних до компетенцiї Загальних Зборiв Акционерiв та Наглядової Ради Товариства. Розмiр виплаченої винагороди - 413,5 тис.грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад - начальник вiддiлу по роботi з фiнансовими установами, генеральний директор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Дорошенко Ігор Вікторович Член Наглядової ради
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Попередне місце роботи ПАТ "Банк Руський Стандарт" обiймає посаду Голови Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачується. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iнформацiї про рiк народження, стаж керiвної роботи та перелiк попереднiх посад немає. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - посада Голова Правлiвння ПАТ "Банк Руський Стандарт", найменування та мiсцезнаходження пiдприємства ПАТ "Банк Руський Стандарт", м.Київ, Половецька 3/42.

Ліцензії

Дата  
АВ № 584642 30.06.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584643 30.06.2011 страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584644 30.06.2011 страхування здоров'я на випадок хвороби
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584645 30.06.2011 страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584646 30.06.2011 страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)]
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584647 30.06.2011 страхування медичних витрат
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584648 30.06.2011 страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584649 30.06.2011 страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.
АВ № 584650 30.06.2011 страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 30.06.2011
Опис Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує подовження такої Лiцензiї.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Закрите акцiонерне товариство "Компанiя "Руський Стандарт" / 1027739080 11 638 шт 99.98%
Адреса Росiйська Федерацiя, м. Москва, Краснопресненська набережна, 12, офiс 1507