Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (22)
Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ"

#30383799

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЙ АВIА ГАРАНТ"
ЄДРПОУ 30383799
Адреса м. Київ, 01001, вулиця Мала Житомирська, будинок 7
Дата державної реєстрації 13.05.1999
Середня кількість працівників 10
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
МФО: 300528
Номер рахунку: UA143005280000026501301369305
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
МФО: 300528
Номер рахунку: UA143005280000026501301369305
Контакти
+38 (044) 486-36-14
office@kag.kiev.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КИЙ АВIА ГАРАНТ" працює на страховому ринку з травня 1999 року. Важливих подiй розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) у звiтному перiодi не було.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 10 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 1 Фонд оплати працi: Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати працi складає 1636 тис. грн. Вiдносно попереднього року вiдбулося зменшенням розмiру фонду оплати праці на 816 тис. грн. у звязку із зменшенням обсягу реалізації страхових договорів в наслідок карантинних обмежень. Емiтент проводить навчання працiвникiв для забезпечення необхiдного рiвня квалiфiкацiї.

Участь у об'єднаннях

Станом на 31.12.2020 року емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

Протягом 2020 року емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не надходило.

Облікова політика

Фінансова звітність ПАТ «СК «Кий Авіа Гарант» підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, яка затверджена Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ). Облікова політика Компанії розроблена та затверджена керівництвом Компанії відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ. . Первiсна вартiсть основних засобiв визначається вiдповiдно вимогам МСФО 16 "Основнi засоби", первiсна вартiсть нематерiальних активiв - вимогам МСФО 38 "Нематерiальнi активи". Об’єкти нерухомості оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Переоцінка здійснюється з достатньою частотою для забезпечення впевненості в тому, що справедлива вартість переоціненого активу не відрізняється істотно від його балансової вартості. Інвестиційна нерухомість (МСФО 40) спочатку оцінюється за первинною вартістю, включаючи витрати по операції придбання. Після первинного визнання інвестиційна нерухомість враховується за справедливою вартістю, яка відображає ринкові умови на звітну дату. Справедлива вартість визначається сертифікованим незалежним оцінювачем із застосуванням моделі оцінки відповідно до рекомендацій Міжнародного комітету із стандартів оцінки. Нарахування амортизації по об’єктах основних засобів та нематеріальних активів, проводиться прямолінійним методом виходячи з терміну корисного використання кожного об’єкта. Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання - не амортизуються, а тестуються на знецінення щорік. Фінансові активи знаходяться у сфері дії МСФО (IAS) 9 «Фінансові інструменти». Компанія класифікує активи при їх первинному визнанні. Класифікація активів ґрунтується на бізнес-моделі, яка використовується для управління фінансовим активом, а також на характеристиках грошових потоків, передбачених договором. Облік запасів Товариство здiйснює відповідно до вимог МСФО 2 «Запаси».

Продукція

За двадцять два роки роботи на фінансовому ринку компанiя створила квалiфiковану команду, яка на сьогоднiшнiй день пропонує юридичним та фiзичним особам певний перелік видiв страхування, як в обов'язковiй так i добровiльнiй формi. Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КИЙ АВIА ГАРАНТ" надає послуги з страхування та перестрахування на пiдставi лiцензiй , виданих Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, згiдно ЗУ "Про страхування", та у вiдповiдностi з Статутом. Товариство здiйснює дiяльнiсть за 13 лiцензiями, в тому числi 2 обов'язкових i 11 добровiльних. Прiоритетним видом дiяльностi за 2020 рiк є страхування медичних витрат виїжджаючих за кордон та страхування фінансових ризиків. Ринком збуту послуг страхової дiяльностi, що надає товариство є Україна. Основними споживачi - фiзичнi та юридичнi особи. Методом продажу послуг товариства iз страхування є підписання прямих договорів страхування iз споживачами послуг безпосередньо та із залученням страхових агентів – юридичних та фізичних осіб - підприємців. За звiтний перiод сума страхових (валових) надходжень склала 4142 тис. грн., всі надходження за добровiльними видами страхування. Прiоритетними напрямками страхової дiяльностi товариства у звiтному роцi були: страхування фiнансових ризикiв – 700 тис.грн., страхування вiд нещасних випадкiв - 221 тис.грн., страхування медичних витрат – 2326 тис.грн., страхування наземного транспорту крiм залiзничного – 351 тис.грн., страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ – 8 тис. грн., страхування майна – 8 тис. грн. , страхування вантажів та багажу – 526 тис. грн., страхування відповідальності перед третіми особами - 2 тис. грн. Товариство не є монополiстом в Україні, де здiйснює страхову дiяльнiсть. Страхування дедалi стає iнвестицiйно привабливою галуззю. Зростають обсяги страхування та як наслідок - страховi резерви. В галузi спостерiгається висока конкуренцiя. Конкуренти не мають значного впливу на дiяльнiсть товариства, але спонукають компанію працювати над розширенням спектру страхових послуг та удосконаленню страхових продуктів. Товариство спiвпрацює iз страховими компанiями iнших регiонiв України та резидентами інших країн, з якими здiйснюються операцiї по перестрахуванню. У звiтному перiодi товариство вiддало у перестрахування 70 тис.грн., тобто менше ніж 2 % вiд загального обсягу платежiв. Частки страхових платежiв, належних перестраховикам, не перевищують страховi платежi. Ризики в дiяльностi товариства обумовленi нестабiльним полiтичним становищем в країнi та слабкою i не послiдовною полiтикою уряду по втiленню в життя найважливiших економiчних реформ. Впливає на дiяльнiсть товариства повiльний розвиток економiки i, як слiдство, низька платоспроможнiсть потенцiйних споживачiв, а також нестабiльнiсть податкового законодавства, складнiсть i навантаження податкової системи. Страхування в країнi знаходиться на початковiй стадiї розвитку, чим обумовлена низька культура страхування потенцiйних споживачiв та неплатоспроможнiсть населення. На дату складання балансу та затвердження фінансової звітності ПАТ «СК «Кий Авіа Гарант» за 2020 рік компанія відчула на результатах своєї діяльності вплив подій, пов’язаних із запровадженням в країні карантину в зв’язку із короно вірусом COVID-19. Запровадження карантину суттєво вплинуло на обсяг страхових платежів, які зазвичай отримувала компанія, оскільки значна доля в обсязі укладених договорів страхування має частка договорів страхування медичних витрат, виїжджаючих за кордон. Для збiльшення страхових внескiв та розширення страхового поля товариство приймає ряд заходiв, а саме: розміщує рекламу у друкованих виданнях, рекламні буклети, розміщення вивісок, розміщення інформації на сайті в мережі Інтернет, залучення до агентської мережі нових агентів. Дiяльнiсть товариства не залежить вiд сезонних змiн. Новi технологiї i товари товариство не впроваджує. Сировинної бази товариство не має, оскiльки надає послуги i виробництвом не займається. Зовнiшньоекономiчної дiяльностi товариство не здiйснює.

Активи

В 4 кварталі 2019 року Товариством укладено договори купівлі-продажу земельної ділянки та 2 об`єктів нерухомості (гараж та павільйон), розташованих на ній, на загальну суму 6984,8 тис. грн. Місце розташування: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 76В.

Основні засоби

Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi товариства, є його власнiстю. Виробництвом товариство не займається та виробничих потужностей i обладнання не має. Компанія не має відокремлених підрозділів. Філії за рішенням ПАТ «СК «Кий Авіа Гарант» припинили свою діяльність та виключенні з Державного реєстру фінансових установ. Єкологiчнi питання не впливають на використання активiв емiтента. Планiв щодо капiтального будiвництва немає. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Термiни та умови користування основними засобами: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. . Первiсна вартiсть основних засобiв: у фiнансовiй звiтностi первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв вiдображена у ф. № 1 в статтi по рядку 1011 (залишок на початок 2020 року 10578 тис.грн., залишок на кiнець 2020 року - 10450 тис.грн.) Ступiнь зносу основних засобiв: незначна. Ступiнь використання основних засобiв: використовуються повнiстю. Сума нарахованого зносу: сума зносу основних засобiв вiдображена у ф. № 1 в статтi по рядку 1012 . Сума зносу необоротних активiв, облiк яких ведеться на рахунку 10 , вiдображена Пiдприємством, вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв, на рахунку 130 i станом на 31.12.2020 р. складає 977 тис. грн. Нараховано амортизацiї за рiк - 193 тис.грн. В 2020 році дооцінки балансової вартості об’єктів нерухомості компанія не проводила. Обмежень на використання майна емiтента немає.

Проблеми

На дiяльнiсть товариства насамперед впливають фактори, пов'язанi з проблемами економiки держави, як у фiнансовiй, податковiй, так i в соцiальнiй i полiтичнiй сферах, а саме: нестабiльнiсть полiтичного становища в країнi, недосконалiсть законодавчої i нормативної бази, складнiсть i нестабiльнiсть податкової системи та її тиск на пiдприємства, що, в свою чергу, не дає змоги довгостроково i на перспективу планувати дiяльнiсть. На перший план висуваються такi проблеми, як скрутний фiнансовий стан багатьох пiдприємств, їх низька платоспроможнiсть, вiдсутнiсть вiльних коштiв i, як наслiдок, неможливiсть користування послугами страхування. Щодо розвитку страхування громадян, то найбiльш iстотною є проблема низької культури страхування потенцiйних споживачiв та неплатоспроможнiсть населення. Iстотно впливає на дiяльнiсть товариства вiдсутнiсть державної пiдтримки пiдприємств страхової галузi.

Фінансова політика

Фiнансування товариства вiдбувається на госпрозрахунковiй основi за рахунок власних обiгових коштiв, отриманих вiд страхової дiяльностi. Власнi обiговi кошти товариства на початок звiтного року складали 10422 тис.грн., поточнi зобов'язання - 1737 тис.грн., на кiнець року, вiдповiдно: 10010 тис.грн. та поточнi зобов'язання - 1150 тис.грн. Оборотнi активи товариства на початок року складають 12099 тис.грн., на кінець року - 10383 тис.грн. Перевищення оборотних активiв над поточними зобов'язаннями свiдчить про достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб товариства та незалежнiсть товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Станом на 31 грудня 2020 року норматив платоспроможності та достатності капітала із застосуванням величини К у розмірі 30 млн. грн. відповідно до вимог Розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 року № 850 компанія не виконує. З метою виконання вимог Розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 року № 850 в частині дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу власниками на поточний 2020 рік була запланована до капіталізація страхової компанії, рішення щодо якої повинно прийматися загальними зборами акціонерів. У зв’язку із карантинними обмеженнями, пов’язаними із короно вірусом COVID-19 проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Кий Авіа Гарант» було відтерміновано. 23 грудня 2020 року загальними зборами власників ПАТ «СК «Кий Авіа Гарант» прийнято рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу Товариства на суму 8 млн. грн., шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції). Норматив якості активів станом на 31 грудня 2020 року перевищує нормативний показник у 40% . Норматив ризиковості операцій в межах визначених Розпорядженням.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Товариство має договори, за якими страхове вiдшкодування заявлене, але станом на 31.12.2020 року не виплачене. Зобов’язання по всiх договорах є поточними. Не виплати повязанi з проведенням процедури оформлення документiв.

Стратегія подальшої діяльності

У зв’язку із безвізовим режимом перетину кордону, що призвело до збільшення кількості подорожуючих за кордон, очiкується збiльшення надходжень страхових платежiв вiд страхування фiзичних осiб за договорами медичних витрат виїжджаючих за кордон. В наступному роцi товариство планує продовжувати роботу, спрямовану на збiльшення надходжень страхових платежiв. Для досягнення кращих показникiв фiнансової дiяльностi, пiдтримання рiвня конкурентоздатностi та його пiдвищення на страховому ринку країни товариство планує вжити ряд заходiв, а саме: виявлення збиткових видiв страхування i прийняття заходiв щодо зменшення рівня іх збитковості; розширення сфери страхових послуг (страхового портфелю); проведення гнучкої цiнової полiтики страхових послуг; проведення широкої реклами запропонованих послуг на страховому ринку регiону та за його межами; пiдвищення професiйної пiдготовки та квалiфiкацiї працiвникiв товариства; зниження видаткiв на проведення страхової дiяльностi та iнше.

R&D

Дослiдження та розробки у 2020 роцi не проводилися, суми витрат на дослiдження та розробок немає. Товариство не планує проводити дослiдження та розробки.

Інше

Страхування є виключним видом дiяльностi, тому iнших видiв дiяльностi товариство не здiйснює. Цiннi папери Товариства (простi iменнi акцiї) лiстинг не проходили i не торгуються на бiржовому та на органiзованому позабiржовому ринках. Iнша iнформацiя вiдсутня.

Посадові особи

Ім'я Посада
Синьоокий Віктор Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.12.2020 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 50 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кий Авіа Гарант", 30383799
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КИЙ АВIА ГАРАНТ" вiд 23.12.2020 року, прийняте рiшення щодо обрання члена Наглядової ради Синьоокого Вiктора Васильовича, представника ТОВ «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 50. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Член Наглядової ради ПАТ "СК "КИЙ АВІА ГАРАНТ", Член Наглядової ради "КИЙ АВIА", ТОВ "Кий Авiа Лiзинг" - директор, ТОВ "Вест" - директор. Посадова особа обіймає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА" (м.Київ, вул.Дмитрівська, 1). Посадова особа є представником акціонера товариства ТОВ «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ», що володіє часткою 8,20% статутного капіталу Товариства.
Бутова Галина Сафронівна Член Наглядової ради
Рік народження 1949 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.12.2020 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 51 рік
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кий Авіа Гарант", 30383799
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КИЙ АВIА ГАРАНТ" вiд 23.12.2020 року, прийняте рiшення щодо обрання члена Наглядової ради Бутової Галини Сафронiвни, представника ТОВ «С.Л.В.». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 51. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Член Наглядової ради ПАТ "СК "КИЙ АВІА ГАРАНТ", Член Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА", заступник Голови наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА", Голова наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА", ТОВ "С.Л.В." -директор, ТОВ "Сла-Авiа" - директор. Посадова особа обіймає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА" (м.Київ, вул.Дмитрівська, 1). Посадова особа є представником акціонера товариства ТОВ "С.Л.В.", що володіє часткою 9,26% статутного капіталу Товариства.
Новак Віктор Арсентійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.12.2020 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 46 років
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради, Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кий Авіа Гарант", 30383799
Примітки Голова Наглядової ради керує роботою ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв товариства у перервi мiж проведенням Загальних зборiв i, в межах своїх повноважень, щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу. Голова керує роботою Наглядової ради, скликає i проводить її засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань, має право вирiшального голосу, пiдписує вiд iменi товариства трудовий контракт з Генеральним директором, звiтує перед акцiонерами на Загальних зборах та здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Наглядової ради в межах її повноважень. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КИЙ АВIА ГАРАНТ" вiд 23.12.2020 року, прийняте рiшення щодо обрання члена Наглядової ради Новака Вiктора Арсентiйовича, представника ПрАТ «КИЙ АВІА». Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КИЙ АВIА ГАРАНТ" 23.12.2020 року прийнято рiшення щодо обрання Головою Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 46. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Член Наглядової ради ПАТ "СК "КИЙ АВІА ГАРАНТ", Голова Наглядової ради ПАТ "СК "КИЙ АВІА ГАРАНТ",Член Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА", заступник Голови наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА", ТОВ "Авiа-Сервiс"-директор, ТОВ "Кий Авiа-Сервiс"-директор. Посадова особа обіймає посаду Заступник голови Наглядової ради ПрАТ «КИЙ АВІА» (м.Київ, вул.Дмитрівська, 1). Посадова особа є представником акціонера товариства ПрАТ "КИЙ АВІА", що володіє часткою 73,83% статутного капіталу Товариства.
Поліщук Олена Миколаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.09.2016 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ТДВ "СК "Іллічівська", 33225921
Примітки Головний бухгалтер керує бухгалтерською службою щодо ведення бухгалтерського та податкового облiку дiяльностi товариства, забезпечення фiксування фактiв здiйснення господарських операцiй у первинних документах, зберiгання обробленних документiв, регiстрiв та звiтностi протягом встановленого строку та виконує iншi обов'язки, передбаченi вiдповiдними посадовими iнструкцiями. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 305 тис. грн. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному році не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 32. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: ТДВ "СК "Іллічівська", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Гринько Костянтин Васильович Генеральний директор
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.01.2020 - до 31.12.2020 р.
Освіта вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Кий Авіа Карго", директор; ПАТ "СК "Кий Авіа Гарант", виконуючий обов"язки Генерального директора, Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кий Авіа Гарант", 30383799
Примітки Генеральний директор керує поточними справами Товариства i виконує рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради, без довiреностi представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими пiдприємствами, установами, органiзацiями, фiзичними особами, укладає вiд iменi Товариства та вiдповiдно до Статуту будь-якi правочини, зокрема договори купiвлi-продажу, пiдряду, страхування, перевезень, зберiгання, доручення i комiсiї тощо, видає довiреностi та виконує вiд iменi Товариства iншi дiї, що стосуються дiяльностi Товариства. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 400 тис. грн. 04 грудня 2019 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «КИЙ АВIА ГАРАНТ» (Протокол № 69) було призначено на ту саму посаду (подовжено термiн повноважень) Генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «КИЙ АВIА ГАРАНТ» Гринька Костянтина Васильовича строком з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року. Рiшення прийняте у зв`язку з тим, що 31.12.2019 року закiнчується строк повноважень Генерального директора Гринька К.В. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 32. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: директор ТОВ "Кий Авiа Карго", виконуючий обов"язки Генерального директора ПАТ "СК "Кий Авiа Гарант". Посадова особа обіймає посади за сумісництвом: директор ТОВ "Кий Авіа Карго" (м. Київ, вул. Дмитрівська, 1, оф. 312).
Бутов Андрій Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.12.2020 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр інформаційних технологій для авіаперевезень", 25151881
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КИЙ АВIА ГАРАНТ" вiд 23.12.2020 року, прийняте рiшення щодо обрання члена Наглядової ради Бутова Андрія Володимировича, представника ПрАТ «КИЙ АВІА». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 22. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Член Наглядової ради ПАТ "СК "КИЙ АВІА ГАРАНТ", ТОВ "ЦІТА" - директор. Обіймає посаду генерального директора Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр інформаційних технологій для авіаперевезень". Посадова особа є представником акціонера товариства ПрАТ "КИЙ АВІА", що володіє часткою 73,83% статутного капіталу Товариства.
Льовіна Наталія Іванівна Член Наглядової ради
Рік народження 1958 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.12.2020 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи менеджер-консультант, Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЙ АВІА ЛІЗИНГ", 31282024
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КИЙ АВIА ГАРАНТ" вiд 23.12.2020 року, прийняте рiшення щодо обраня члена Наглядової ради Льовіну Наталію Іванівну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 25. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: менеджер-консультант ТОВ "КИЙ АВІА ЛІЗИНГ". Обіймає посаду менеджера-консультанта ТОВ "КИЙ АВІА ЛІЗИНГ" (код 31282024, адреса підприємства: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд.1). Посадова особа є акціонером товариства.
Савюк Сергій Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, Приватне акціонерне товариство "КИЙ АВIА", 01130578
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КИЙ АВIА ГАРАНТ" вiд 23.12.2020 року, прийняте рiшення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Савюка Сергiя Володимировича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 43. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА", Генеральний директор ПрАТ "КИЙ АВIА". Посадова особа обіймає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА" (м.Київ, вул.Дмитрівська, 1). Посадова особа не є акціонером товариства.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АРАМА" #25409247
Адреса 04070, Україна, м. Київ, вул. Турівська, 32, офіс 4
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 1921
Аудиторська палата України
з 27.01.1998
Контакти (044) 428-71-29, (044) 428-71-30
Примітки Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-04, (044) 591-04-04
Примітки Вид послуг, які надає особа: Укладено договiр на обслуговування емiсiї №ОВ-132 вiд 16.10.2013 р. Свою дiяльнiсть депозитарiй здiйснює вiдповiдно до чинного законодавства, Положення про депозитарну дiяльнiсть, регламенту про депозитарну дiяльнiсть..
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрекобудiнвест" #34355660
Адреса 04116, Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №263416
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044) 486-91-37, 379-29-23, 379-29-24, (044) 486-91-37, 379-29-23, 379-29-24
Примітки Вид послуг, які надає особа: Емiтент користується послугами ТОВ "Укрекобудiнвест" згiдно договору про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах №78-Е/15 вiд 16.01.2017 р. Свою дiяльнiсть депозитарна установа здiйснює вiдповiдно до чинного законодавства, Положення про депозитарну дiяльнiсть, регламенту про депозитарну дiяльнiсть.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ЕРЛАЙНС ГАРАНТ" #32047165
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, БУД. 1
Опис Володіє 99,8% статутного капіталу товариства

Власники акцій

Власник Частка
Приватне акцiонерне товариство "КИЙ АВIА" / #01130578 73.83%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1
Код 01130578
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "С.Л.В." / #30184757 9.26%
Адреса Україна, м. Київ, вулиця Мала Житомирська, 7
Код 30184757
Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЙ АВІА ЛІЗИНГ" / #31282024 8.20%
Адреса УКРАЇНА, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1
Код 31282024
ШПАК ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ 5.54%
ЛЬОВІНА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 2.14%
ДМИТРІВ ЗОЯ ВАЛЕРІЇВНА 0.43%
ЛЬОВІН АНТОН ВАЛЕРІЙОВИЧ 0.43%
ЯЩУК ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА 0.05%
МОЙСЕЄВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА 0.05%
ПАНІНА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 0.05%
МАКСИМЧАК ГАЛИНА ЗІНОВІЇВНА 0.01%

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Приватне акцiонерне товариство "КИЙ АВIА" / #01130578 258 406 шт 73.83%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "С.Л.В." / #30184757 32 419 шт 9.26%
Адреса Україна, м. Київ, вулиця Мала Житомирська, 7
Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЙ АВІА ЛІЗИНГ" / #31282024 28 705 шт 8.20%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1
ШПАК ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ 19 400 шт 5.54%