Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (22)
Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ"

#30383799

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЙ АВIА ГАРАНТ"
ЄДРПОУ 30383799
Адреса м. Київ, 01001, вулиця Мала Житомирська, будинок 7
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №457572
Дата державної реєстрації 13.05.1999
Середня кількість працівників 11
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
МФО: 300528
Номер рахунку: UA143005280000026501301369305
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
МФО: 300528
Номер рахунку: UA143005280000026501301369305
Контакти
+38 (044) 486-36-14

Посадові особи

Ім'я Посада
Синьоокий Віктор Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 49 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кий Авіа Гарант", 30383799
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 49. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: член Наглядової ради Товариства, член Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА", ТОВ «Кий Авiа Лiзинг» - директор, ТОВ «Вест» - директор. Посадова особа обіймає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА" (м.Київ, вул.Дмитрівська, 1). Посадова особа є акціонером товариства.
Бутова Галина Сафронівна Член Наглядової ради
Рік народження 1949 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 50 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кий Авіа Гарант", 30383799
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 50. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: член Наглядової ради Товариства, Голова наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА", заступник Голови наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА", ТОВ «С.Л.В.» - директор, ТОВ «Сла-Авiа» - директор. Посадова особа обіймає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА" (м.Київ, вул.Дмитрівська, 1). Посадова особа є акціонером товариства.
Новак Віктор Арсентійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради, Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кий Авіа Гарант", 30383799
Примітки Голова Наглядової ради керує роботою ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв товариства у перервi мiж проведенням Загальних зборiв i, в межах своїх повноважень, щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу. Голова керує роботою Наглядової ради, скликає i проводить її засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань, має право вирiшального голосу, пiдписує вiд iменi товариства трудовий контракт з Генеральним директором, звiтує перед акцiонерами на Загальних зборах та здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Наглядової ради в межах її повноважень. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 45. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Голова Наглядової ради Товариства, заступник Голови наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА", член Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА", ТОВ "Авiа-Сервiс"-директор, ТОВ "Кий Авiа-Сервiс"-директор. Посадова особа обіймає посаду Заступник голови Наглядової ради ПрАТ «КИЙ АВІА» (м.Київ, вул.Дмитрівська, 1). Посадова особа є акціонером товариства.
Поліщук Олена Миколаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.09.2016 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ТДВ "СК "Іллічівська", 33225921
Примітки Головний бухгалтер керує бухгалтерською службою щодо ведення бухгалтерського та податкового облiку дiяльностi товариства, забезпечення фiксування фактiв здiйснення господарських операцiй у первинних документах, зберiгання обробленних документiв, регiстрiв та звiтностi протягом встановленого строку та виконує iншi обов'язки, передбаченi вiдповiдними посадовими iнструкцiями. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 345 068,76 грн. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному році не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 31. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: ТДВ "СК "Іллічівська", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Гринько Костянтин Васильович Генеральний директор
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.01.2019 - до 31.12.2019 р.
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ТОВ "Кий Авіа Карго", директор; ПАТ "СК "Кий Авіа Гарант", виконуючий обов"язки Генерального директора, Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кий Авіа Гарант", 30383799
Примітки Генеральний директор керує поточними справами Товариства i виконує рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради, без довiреностi представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими пiдприємствами, установами, органiзацiями, фiзичними особами, укладає вiд iменi Товариства та вiдповiдно до Статуту будь-якi правочини, зокрема договори купiвлi-продажу, пiдряду, страхування, перевезень, зберiгання, доручення i комiсiї тощо, видає довiреностi та виконує вiд iменi Товариства iншi дiї, що стосуються дiяльностi Товариства. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 447 881,73 грн. 12 грудня 2018 року рiшенням Наглядової ради (Протокол № 53) було призначено на ту саму посаду (подовжено термiн повноважень) Генерального директора строком з 01 сiчня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Рiшення прийняте у зв`язку з тим, що 31.12.2018 року закiнчується строк повноважень Генерального директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 31. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: директор ТОВ "Кий Авiа Карго", виконуючий обов"язки Генерального директора ПАТ "СК "Кий Авiа Гарант". Посадова особа обіймає посади за сумісництвом: директор ТОВ "Кий Авіа Карго" (м. Київ, вул. Дмитрівська, 1, оф. 312).
Бутов Андрій Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр інформаційних технологій для авіаперевезень", 25151881
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 21. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: ТОВ «ЦIТА» - директор. Обіймає посаду генерального директора Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр інформаційних технологій для авіаперевезень". Посадова особа є акціонером товариства.
Савюк Сергій Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, Приватне акціонерне товариство "КИЙ АВIА", 01130578
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 42. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА", Генеральний директор ПрАТ "КИЙ АВIА". Посадова особа обіймає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА" (м.Київ, вул.Дмитрівська, 1). Посадова особа є акціонером товариства.

Власники акцій

Власник Частка
Приватне акцiонерне товариство "КИЙ АВIА" / #01130578 73.83%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1
Код 01130578
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "С.Л.В." / #30184757 9.26%
Адреса Україна, м. Київ, вулиця Мала Житомирська, 7
Код 30184757
ШПАК ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ 5.54%
СИНЬООКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 2.50%
ЛЬОВІНА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 2.14%
БУТОВА ГАЛИНА САФРОНІВНА 2.50%
НОВАК ВІКТОР АРСЕНТІЙОВИЧ 2.50%
ДМИТРІВ ЗОЯ ВАЛЕРІЇВНА 0.43%
ЛЬОВІН АНТОН ВАЛЕРІЙОВИЧ 0.43%
НОВАК ЮРІЙ АРСЕНТІЙОВИЧ 0.22%
МИТНИЦЬКИЙ ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ 0.16%
БУТОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 0.14%
ЯЩУК ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА 0.05%
МОЙСЕЄВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА 0.05%
ПАНІНА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 0.05%
МАКСИМЧАК ГАЛИНА ЗІНОВІЇВНА 0.01%
САВЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 0.17%