Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (22)
Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ"

#30383799

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ"
ЄДРПОУ 30383799
Адреса вулиця Мала Житомирська, будинок 7, Мiсто Київ, Шевченкiвський, 01135, 044, 486-36-14
(КОАТУУ 8039100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №457572
Дата державної реєстрації 13.05.1999
Середня кількість працівників 23
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК"
МФО: 321767
Номер рахунку: 26507010063166
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК"
МФО: 321767
Номер рахунку: 26507010063166
Контакти
486-36-14

Посадові особи

Ім'я Посада
Синьоокий Віктор Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Концерн "КИЙ АВIА", головний спецiалiст
Примітки Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 44. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: головний спецiалiст. Обiймає посади Члена Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВIА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 1), директора ТОВ "КИЙ АВІА ЛІЗИНГ" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1), директора ТОВ "ВЕСТ" (79005, м. Львів, проспект Шевченка, 11)
Кривицький Олексій Іполітович Член Наглядової ради
Рік народження 1947 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи ТОВ "КИЙ АВIА ЕКСПРЕС", директор
Примітки Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 44. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: директор. Обiймає посади Члена Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВIА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 1), директора ТОВ "КИЙ АВІА ЕКСПРЕС" (01001, м. Київ, вул. Станіславського, 3)
Рузієва Світлана Петрівна Головний бухгалтер
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.03.2013 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ПАТ СК "Кий Авiа Гарант", заступник головного бухгалтера
Примітки Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Головний бухгалтер керує бухгалтерською службою щодо ведення бухгалтерського та податкового облiку дiяльностi товариства, забезпечення фiксування фактiв здiйснення господарських операцiй у первинних документах, зберiгання обробленних документiв, регiстрiв та звiтностi протягом встановленого строку та виконує iншi обов'язки, передбаченi вiдповiдними посадовими iнструкцiями. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 12. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: заступник головного бухгалтера. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Мойсеєва Ірина Анатоліївна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Концерн "КИЙ АВIА", начальник вiддiлу аудиту i контроллiнгу
Примітки Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Голова Ревiзiйної комiсiї: керує роботою Комiсiї щодо перевiрки та контролю фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу товариства; скликає засiдання Комiсiї, головує на них та забезпечує ведення протоколiв засiдань, звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою щодо результатiв перевiрок та виконує iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Ревiзiйної комiсiї в межах її повноважень. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 35. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: начальник вiддiлу аудиту i контроллiнгу. Обiймає посаду директора ТОВ "КИЙ АВIА" ( м. Івано- Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 46)
Носко Оксана Олександрівна Генеральний директор
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2014 - на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ПАТ "Страхова компанiя "Кий Авiа Гарант", заступник генерального директора
Примітки Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Генеральний директор керує поточними справами Товариства i виконує рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради, без довiреностi представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими пiдприємствами, установами, органiзацiями, фiзичними особами, укладає вiд iменi Товариства та вiдповiдно до Статуту будь-якi правочини, зокрема договори купiвлi-продажу, пiдряду, страхування, перевезень, зберiгання, доручення i комiсiї тощо, видає довiреностi та виконує вiд iменi Товариства iншi дiї, що стосуються дiяльностi Товариства. Призначено з 01.07.2014 року на посаду генерального директора на підставі рішення Наглядової ради товариства (протокол №27 від 04.06.2014 р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 20. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: заступник генерального директора. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Новак Віктор Арсентійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Концерн "КИЙ АВIА", головний спецiалiст
Примітки Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Голова Наглядової ради керує роботою ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв товариства у перервi мiж проведенням Загальних зборiв i, в межах своїх повноважень, щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу. Голова керує роботою Наглядової ради, скликає i проводить її засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань, має право вирiшального голосу, пiдписує вiд iменi товариства трудовий контракт з Генеральним директором, звiтує перед акцiонерами на Загальних зборах та здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Наглядової ради в межах її повноважень. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 34. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: головний спецiалiст. Обiймає посади Члена Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВIА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 1), директора ТОВ "Донбас Авіа-Сервіс" (83050, м. Донецьк, пр-т. Миру, 11), директора ТОВ Авіа-Сервіс" (69063, м. Запоріжжя, вул. Артема, 1)
Льовін Валерій Михайлович Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА", заступник голови правлiння
Примітки Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 41. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: заступник голови правлiння. Обiймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВIА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 1)
Бутова Галина Сафронівна Заступник Голови Наглядової ради
Рік народження 1949 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи Концерн "КИЙ АВIА", головний фiнансовий контролер – головний бухгалтер
Примітки Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 45. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: головний фiнансовий контролер – головний бухгалтер, вiце-президент. Обiймає посади Заступника Голови Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВIА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 1), директора ТОВ "С.Л.В." (01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7), директора ТОВ "СЛА-АВІА" (65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 15, оф. 1), головного бухгалтера Концерн "КИЙ АВІА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1)
Шпак Володимир Антонович Член Наглядової ради
Рік народження 1939 р. н. (82 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища, Київський iнститут цивiльного повiтряного флоту
Стаж роботи 52 роки
Попередне місце роботи ЗАТ "КИЙ АВIА", Голова Правлiння – Президент
Примітки Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 52. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Голова Правлiння – Президент. Обiймає посади Голови Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВIА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 1), президента концерн КИЙ АВІА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1)
Кучерявець Галина Дмитрівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи ПАТ "КИЙ АВIА", директор директорату роботи з клiєнтами
Примітки Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 42. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: директор директорату роботи з клiєнтами. Обіймає посаду заступника генерального директора ТОВ "ЦІТА" (01054, м. Київ, пр.-т. Перемоги, 2)
Костіна Світлана Петрівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ПАТ "Страхова компанiя "Кий Авiа Гарант", начальник управлiння страхування
Примітки Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 11. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: начальник управлiння страхування. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Ліцензії

Дата  
АЕ №293785 29.05.2014 Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] (у формі добровільного страхування)
Орган ліцензування Національна комiсiя, що здійснює державне регулювання у сфері ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 29.05.2014
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї безстроковий.
АЕ №293786 29.05.2014 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ (у формі добровільного страхування)
Орган ліцензування Національна комiсiя, що здійснює державне регулювання у сфері ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 29.05.2014
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї безстроковий.
АЕ №293787 29.05.2014 Страхування медичних витрат (у формі добровільного страхування)
Орган ліцензування Національна комiсiя, що здійснює державне регулювання у сфері ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 29.05.2014
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї безстроковий.
АЕ №293788 29.05.2014 Страхування вiд нещасних випадкiв (у формі добровільного страхування)
Орган ліцензування Національна комiсiя, що здійснює державне регулюванняу сфері ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 29.05.2014
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї безстроковий
АЕ №293789 29.05.2014 Авіаційне страхування цивiльної авiацiї (у формі обов"язкового страхування)
Орган ліцензування Національна комiсiя, що здійснює державне регулювання у сфері ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 29.05.2014
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї безстроковий.
АЕ №293790 29.05.2014 Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) (у формі обо"язкового страхування)
Орган ліцензування Національна комiсiя, що здійснює державне регулювання у сфері ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 29.05.2014
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї безстроковий.
АЕ №293791 29.05.2014 Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) (у формі добровільного страхування)
Орган ліцензування Національна комiсiя, що здійснює державне регулювання у сфері ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 29.05.2014
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї безстроковий
АЕ №293792 29.05.2014 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)]
Орган ліцензування Національна комiсiя, що здійснює державне регулювання у сфері ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 29.05.2014
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї безстроковий. (у формі добровільного страхування)
АЕ №293793 29.05.2014 Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) (у формі добровільного страхування)
Орган ліцензування Національна комiсiя, що здійснює державне регулювання у сфері ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 29.05.2014
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї безстроковий.
АЕ №293794 29.05.2014 Страхування фiнансових ризикiв (у формі добровільного страхування)
Орган ліцензування Національна комiсiя, що здійснює державне регулювання у сфері ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 29.05.2014
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї безстроковий.
АЕ №293795 29.05.2014 Стахування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) (у формі добровільного страхування)
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 29.05.2014
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї безстроковий.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Публiчне акцiонерне товариство "Київське агентство повiтряних сполучень"КИЙ АВIА" / #01130578 176 906 шт 65.52%
Адреса мiсто Київ, вул. Дмитрiвська, 1
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "С.Л.В." / #30184757 30 646 шт 11.35%
Адреса мiсто Київ, вулиця Мала Житомирська, 7