Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (22)
Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ"

#30383799

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ"
ЄДРПОУ 30383799
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №457572
Дата державної реєстрації 13.05.1999
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК"
МФО: 321767
Номер рахунку: 26507010063166
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК"
МФО: 321767
Номер рахунку: 26507010063166
Контакти
486-36-14

Посадові особи

Ім'я Посада
Синьоокий Віктор Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (73 роки)
Освіта Вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Концерн "КИЙ АВІА", головний спеціаліст
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадовоюї особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи (років) - 33. Попередні посади: головний спеціаліст. Обіймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВІА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1)
Кривицький Олексій Іполітович Член Наглядової ради
Рік народження 1947 р. н. (74 роки)
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи ТОВ "КИЙ АВІА ЕКСПРЕС", директор
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадовоюї особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи (років) - 14. Попередні посади: директор. Обіймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВІА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1)
Новак Віктор Арсентійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Концерн "КИЙ АВІА", головний спеціаліст
Примітки Голова Наглядової ради керує роботою ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв товариства у перервi мiж проведенням Загальних зборiв i, в межах своїх повноважень, щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу. Голова керує роботою Наглядової ради, скликає i проводить її засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань, має право вирiшального голосу, пiдписує вiд iменi товариства трудовий контракт з Генеральним директором, звiтує перед акцiонерами на Загальних зборах та здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Наглядової ради в межах її повноважень. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадовоюї особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи (років) - 17. Попередні посади: головний спеціаліст. Обіймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВІА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1)
Льовін Валерій Михайлович Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (73 роки)
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ЗАТ КАПС "КИЙ АВІА", заступник голови правління
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадовоюї особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи (років) - 16. Попередні посади: заступник голови правління. Обіймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВІА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1)
Бутова Галина Сафронівна Заступник Голови Наглядової ради
Рік народження 1949 р. н. (72 роки)
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Концерн "КИЙ АВІА", головний фінансовий контролер – головний бухгалтер
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадовоюї особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи (років) - 20. Попередні посади: головний фінансовий контролер – головний бухгалтер, віце-президент. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Обіймає посаду Заступника Голови Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВІА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1)
Стопінчук Валентина Миколаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Страхова компанія "Дія", фінансовий директор
Примітки Головний бухгалтер керує бухгалтерською службою щодо ведення бухгалтерського та податкового облiку дiяльностi товариства, забезпечення фiксування фактiв здiйснення господарських операцiй у первинних документах, зберiгання обробленних документiв, регiстрiв та звiтностi протягом встановленого строку та виконує iншi обов'язки, передбаченi вiдповiдними посадовими iнструкцiями. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась, окрім заробітної плати згідно з штатним розкладом (згоди на розкриття посадовою особою не надано). Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадовоюї особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи (років) - 21. Попередні посади: фінансовий директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Шпак Володимир Антонович Член Наглядової ради
Рік народження 1939 р. н. (82 роки)
Освіта Вища, Київський інститут цивільного повітряного флоту
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи ЗАТ "КИЙ АВІА", Голова Правління – Президент
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадовоюї особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи (років) - 29. Попередні посади: Голова Правління – Президент. Обіймає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВІА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1)
Мойсеєва Ірина Анатоліївна Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Концерн "КИЙ АВІА", начальник відділу аудиту і контроллінгу
Примітки Голова Ревiзiйної комiсiї: керує роботою Комiсiї щодо перевiрки та контролю фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу товариства; скликає засiдання Комiсiї, головує на них та забезпечує ведення протоколiв засiдань, звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою щодо результатiв перевiрок та виконує iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Ревiзiйної комiсiї в межах її повноважень. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи (років) - 8. Попередні посади: начальник відділу аудиту і контроллінгу. Обіймає посаду начальника відділу аудиту і контроллінгу "КИЙ АВІА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1)
Бутов Андрій Володимирович Генеральний директор
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Страхова компанія "Кий Авіа Гарант", в.о. Голови правління
Примітки Генеральний директор керує поточними справами Товариства i виконує рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради, без довiреностi представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими пiдприємствами, установами, органiзацiями, фiзичними особами, укладає вiд iменi Товариства та вiдповiдно до Статуту будь-якi правочини, зокрема договори купiвлi-продажу, пiдряду, страхування, перевезень, зберiгання, доручення i комiсiї тощо, видає довiреностi та виконує вiд iменi Товариства iншi дiї, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась, окрім заробітної плати згідно з штатним розкладом (згоди на розкриття посадовою особою не надано). Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадовоюї особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи (років) - 9. Попередні посади: заступник голови правління, в.о. голови правління. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Ліцензії

Дата  
АВ №483201 20.08.2009 Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 20.08.2009
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії необмежений.
АВ №483204 20.08.2009 Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 20.08.2009
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії необмежений.
АВ №483205 20.08.2009 Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 20.08.2009
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії необмежений.
АВ №483207 20.08.2009 Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 20.08.2009
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії необмежений.
АВ №500349 19.01.2010 Страхування фінансових ризиків
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 19.01.2010
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії необмежений.
АВ №500350 19.01.2010 Страхування від нещасних випадків
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 19.01.2010
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії необмежений.
АВ №500351 19.01.2010 Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповіальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 19.01.2010
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії необмежений.
АВ №500352 19.01.2010 Страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 19.01.2010
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії необмежений.
АВ №500354 19.01.2010 Страхування медичних витрат
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 19.01.2010
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії необмежений.
АВ №500369 29.01.2010 Страхування цивільної авіації
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 29.01.2010
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії необмежений.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Публічне акціонерне товариство "Київське агенство повiтряних сполучень"КИЙ АВIА" / #01130578 176 906 шт 65.52%
Адреса місто Київ, вул. Дмитрівська, 1
Товариство з обмеженою відповідальністю "С.Л.В." / #30184757 29 076 шт 10.77%
Адреса місто Київ, вулиця Мала Житомирська, 7