Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (22)
Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ"

#30383799

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ"
ЄДРПОУ 30383799
Адреса вулиця Дмитрiвська, 1, Мiсто Київ, Шевченкiвський, 01135, 044, 486-36-14
(КОАТУУ 8039100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №457572
Дата державної реєстрації 13.05.1999
Середня кількість працівників 20
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК"
МФО: 321767
Номер рахунку: 26507010063166
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК"
МФО: 321767
Номер рахунку: 26507010063166
Контакти
486-36-14

Посадові особи

Ім'я Посада
Синьоокий Віктор Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Концерн "КИЙ АВIА", головний спецiалiст
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовоюї особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керiвної роботи (рокiв) - 34. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: головний спецiалiст. Обiймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВIА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 1)
Кривицький Олексій Іполітович Член Наглядової ради
Рік народження 1947 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ТОВ "КИЙ АВIА ЕКСПРЕС", директор
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовоюї особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керiвної роботи (рокiв) - 15. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: директор. Обiймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВIА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 1)
Рузієва Світлана Петрівна Головний бухгалтер
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.03.2013 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ПАТ СК "Кий Авiа Гарант", заступник головного бухгалтера
Примітки Головний бухгалтер керує бухгалтерською службою щодо ведення бухгалтерського та податкового облiку дiяльностi товариства, забезпечення фiксування фактiв здiйснення господарських операцiй у первинних документах, зберiгання обробленних документiв, регiстрiв та звiтностi протягом встановленого строку та виконує iншi обов'язки, передбаченi вiдповiдними посадовими iнструкцiями. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась, окрiм заробiтної плати згiдно з штатним розкладом (згоди на розкриття посадовою особою не надано). Призначено на посаду на пiдставi наказу генерального директора вiд 14.03.2013 р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовоюї особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керiвної роботи (рокiв) - 11. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: заступник головного бухгалтера. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Мойсеєва Ірина Анатоліївна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи Концерн "КИЙ АВIА", начальник вiддiлу аудиту i контроллiнгу
Примітки Голова Ревiзiйної комiсiї: керує роботою Комiсiї щодо перевiрки та контролю фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу товариства; скликає засiдання Комiсiї, головує на них та забезпечує ведення протоколiв засiдань, звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою щодо результатiв перевiрок та виконує iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Ревiзiйної комiсiї в межах її повноважень. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керiвної роботи (рокiв) - 9. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: начальник вiддiлу аудиту i контроллiнгу. Обiймає посаду начальника вiддiлу аудиту i контроллiнгу "КИЙ АВIА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 1)
Новак Віктор Арсентійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Концерн "КИЙ АВIА", головний спецiалiст
Примітки Голова Наглядової ради керує роботою ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв товариства у перервi мiж проведенням Загальних зборiв i, в межах своїх повноважень, щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу. Голова керує роботою Наглядової ради, скликає i проводить її засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань, має право вирiшального голосу, пiдписує вiд iменi товариства трудовий контракт з Генеральним директором, звiтує перед акцiонерами на Загальних зборах та здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Наглядової ради в межах її повноважень. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовоюї особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керiвної роботи (рокiв) - 18. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: головний спецiалiст. Обiймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВIА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 1)
Льовін Валерій Михайлович Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ЗАТ КАПС "КИЙ АВIА", заступник голови правлiння
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовоюї особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керiвної роботи (рокiв) - 17. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: заступник голови правлiння. Обiймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВIА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 1)
Бутова Галина Сафронівна Заступник Голови Наглядової ради
Рік народження 1949 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Концерн "КИЙ АВIА", головний фiнансовий контролер – головний бухгалтер
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовоюї особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керiвної роботи (рокiв) - 21. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: головний фiнансовий контролер – головний бухгалтер, вiце-президент. Обiймає посаду Заступника Голови Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВIА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 1)
Шпак Володимир Антонович Член Наглядової ради
Рік народження 1939 р. н. (82 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища, Київський iнститут цивiльного повiтряного флоту
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи ЗАТ "КИЙ АВIА", Голова Правлiння – Президент
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовоюї особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керiвної роботи (рокiв) - 30. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Голова Правлiння – Президент. Обiймає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВIА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 1)
Бутов Андрій Володимирович Генеральний директор
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.06.2009 - до 11.06.2015 р.
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Страхова компанiя "Кий Авiа Гарант", в.о. Голови правлiння
Примітки Генеральний директор керує поточними справами Товариства i виконує рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради, без довiреностi представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими пiдприємствами, установами, органiзацiями, фiзичними особами, укладає вiд iменi Товариства та вiдповiдно до Статуту будь-якi правочини, зокрема договори купiвлi-продажу, пiдряду, страхування, перевезень, зберiгання, доручення i комiсiї тощо, видає довiреностi та виконує вiд iменi Товариства iншi дiї, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась, окрiм заробiтної плати згiдно з штатним розкладом (згоди на розкриття посадовою особою не надано). Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовоюї особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керiвної роботи (рокiв) - 10. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Кучерявець Галина Дмитрівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи ПАТ "КИЙ АВIА", директор директорату роботи з клiєнтами
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж керiвної роботи (рокiв) - 40 Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: директор директорату роботи з клiєнтами. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
Костіна Світлана Петрівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Страхова компанiя "Кий Авiа Гарант", начальник управлiння страхування
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж керiвної роботи (рокiв) - 10 Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: начальник управлiння страхування. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадовою собою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Ліцензії

Дата  
АВ №483201 20.08.2009 Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 20.08.2009
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї необмежений.
АВ №483204 20.08.2009 Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 20.08.2009
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї необмежений.
АВ №483205 20.08.2009 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 20.08.2009
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї необмежений.
АВ №483207 20.08.2009 Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 20.08.2009
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї необмежений.
АВ №500349 19.01.2010 Страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 19.01.2010
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї необмежений.
АВ №500350 19.01.2010 Страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 19.01.2010
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї необмежений.
АВ №500351 19.01.2010 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)]
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 19.01.2010
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї необмежений.
АВ №500352 19.01.2010 Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 19.01.2010
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї необмежений.
АВ №500353 19.01.2010 Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)]
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 19.01.2010
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї необмежений.
АВ №500354 19.01.2010 Страхування медичних витрат
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 19.01.2010
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї необмежений.
АВ №500369 29.01.2010 Страхування цивiльної авiацiї
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 29.01.2010
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї необмежений.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Публiчне акцiонерне товариство "Київське агентство повiтряних сполучень"КИЙ АВIА" / #01130578 176 906 шт 65.52%
Адреса мiсто Київ, вул. Дмитрiвська, 1
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "С.Л.В." / #30184757 30 646 шт 11.35%
Адреса мiсто Київ, вулиця Мала Житомирська, 7