Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (22)
Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ"

#30383799

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЙ АВIА ГАРАНТ"
ЄДРПОУ 30383799
Адреса м. Київ, 01001, вулиця Мала Житомирська, будинок 7
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №457572
Дата державної реєстрації 13.05.1999
Середня кількість працівників 10
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
МФО: 300528
Номер рахунку: 26501307369305
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
МФО: 300528
Номер рахунку: 26501307369305
Контакти
+38 (044) 486-36-14

Опис діяльності

Організаційна структура

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КИЙ АВIА ГАРАНТ" працює на страховому ринку з травня 1999 року. Важливих подiй розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) у звiтному перiодi не було.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 9 осіб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 3 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 1 особа. Фонд оплати працi: Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати праці складає 1790 тис. грн. Відносно попереднього року відбулося зростання фонду оплати праці на 331 тис. грн., у звязку із збільшенням штату у звітному періоді. Емiтент проводить навчання працiвникiв для забезпечення необхiдного рiвня квалiфiкацiї.

Участь у об'єднаннях

Станом на 31.12.2018 року емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

Протягом 2018 року емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не надходило.

Облікова політика

Фінансова звітність ПАТ «СК "Кий Авіа Гарант"» підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, яка затверджена Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ). Облікова політика Компанії розроблена та затверджена керівництвом Компанії відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ. . Первiсна вартiсть основних засобiв визначається вiдповiдно вимогам МСФО 16 "Основнi засоби", первiсна вартiсть нематерiальних активiв - вимогам МСФО 38 "Нематерiальнi активи". Об’єкти нерухомості оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Переоцінка здійснюється з достатньою частотою для забезпечення впевненості в тому, що справедлива вартість переоціненого активу не відрізняється істотно від його балансової вартості. Інвестиційна нерухомість (МСФО 40) спочатку оцінюється за первинною вартістю, включаючи витрати по операції придбання. Після первинного визнання інвестиційна нерухомість враховується за справедливою вартістю, яка відображає ринкові умови на звітну дату. Справедлива вартість визначається сертифікованим незалежним оцінювачем із застосуванням моделі оцінки відповідно до рекомендацій Міжнародного комітету із стандартів оцінки. Нарахування амортизації по об’єктах основних засобів та нематеріальних активів, проводиться прямолінійним методом виходячи з терміну корисного використання кожного об’єкта. Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання - не амортизуються, а тестуються на знецінення щорік. Фінансові активи знаходяться у сфері дії МСФО (IAS) 9 «Фінансові інструменти». Компанія класифікує активи при їх первинному визнанні. Класифікація активів ґрунтується на бізнес-моделі, яка використовується для управління фінансовим активом, а також на характеристиках грошових потоків, передбачених договором. Облік запасів Товариство здiйснює відповідно до вимог МСФО 2 «Запаси».

Продукція

За дев’ятнадцять рокiв роботи на фінансовому ринку компанiя створила квалiфiковану команду, яка на сьогоднiшнiй день пропонує юридичним та фiзичним особам певний перелік видiв страхування, як в обов'язковiй так i добровiльнiй формi. Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КИЙ АВIА ГАРАНТ" надає послуги з страхування та перестрахування на пiдставi лiцензiй , виданих Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, згiдно ЗУ "Про страхування", та у вiдповiдностi з Статутом. Товариство здiйснює дiяльнiсть за 11 лiцензiями, в тому числi 2 обов'язкових i 9 добровiльних. Прiоритетним видом дiяльностi за 2018 рiк є страхування медичних витрат виїжджаючих за кордон. Ринком збуту послуг страхової дiяльностi, що надає товариство є Україна. Основними споживачi - фiзичнi та юридичнi особи. Методом продажу послуг товариства iз страхування є підписання прямих договорів страхування iз споживачами послуг безпосередньо та із залученням страхових агентів – юридичних та фізичних осіб - підприємців. За звiтний перiод сума страхових (валових) надходжень склала 7758,2 тис. грн., всі надходження за добровiльними видами страхування. Прiоритетними напрямками страхової дiяльностi товариства у звiтному роцi були: страхування фiнансових ризикiв – 721,8 тис.грн., страхування вiд нещасних випадкiв - 300,20 тис.грн., страхування медичних витрат – 5851,4 тис.грн., страхування наземного транспорту крiм залiзничного – 300,2 тис.грн., страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ – 16,2 тис. грн., страхування майна - 15,3 тис. грн. , страхування вантажів та багажу - 535,6 тис. грн., страхування відповідальності перед третіми особами - 17,5 тис. грн. Товариство не є монополiстом у України, де здiйснює страхову дiяльнiсть. Страхування дедалi стає iнвестицiйно привабливою галуззю. Зростають обсяги страхування та як наслідок - страховi резерви. В галузi спостерiгається висока конкуренцiя. Конкуренти не мають значного впливу на дiяльнiсть товариства, але спонукають компанію працювати над розширенням спектру страхових послуг та удосконаленню страхових продуктів. Товариство спiвпрацює iз страховими компанiями iнших регiонiв України, з якими здiйснюються операцiї по перестрахуванню. У звiтному перiодi товариство вiддало у перестрахування 47 тис.грн., тобто менше ніж 1 % вiд загального обсягу платежiв. Частки страхових платежiв, належних перестраховикам, не перевищують страховi платежi. Ризики в дiяльностi товариства обумовленi нестабiльним полiтичним становищем в країнi та слабкою i не послiдовною полiтикою уряду по втiленню в життя найважливiших економiчних реформ. Впливає на дiяльнiсть товариства повiльний розвиток економiки i, як слiдство, низька платоспроможнiсть потенцiйних споживачiв, а також нестабiльнiсть податкового законодавства, складнiсть i навантаження податкової системи. Страхування в країнi знаходиться на початковiй стадiї розвитку, чим обумовлена низька культура страхування потенцiйних споживачiв та неплатоспроможнiсть населення. Для збiльшення страхових внескiв та розширення страхового поля товариство приймає ряд заходiв, а саме: розміщує рекламу у друкованих виданнях, рекламні буклети, розміщення вивісок, розміщення інформації на сайті в мережі Інтернет, залучення до агентської мережі нових агентів. Дiяльнiсть товариства не залежить вiд сезонних змiн. Новi технологiї i товари товариство не впроваджує. Сировинної бази товариство не має, оскiльки надає послуги i виробництвом не займається. Зовнiшньоекономiчної дiяльностi товариство не здiйснює.

Активи

Iстотнiх придбань або вiдчужень активiв не було. Товариство не планує значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю. Iнша iнформацiя вiдсутня.

Основні засоби

Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi товариства, є його власнiстю. Основних засобiв невиробничого призначення товариство не має. Виробництвом товариство не займається та виробничих потужностей i обладнання не має. Компанія не має відокремлених підрозділів. Філії за рішенням ПАТ СК «Кий Авіа Гарант» припинили свою діяльність та виключенні з Державного реєстру фінансових установ. Єкологiчнi питання не впливають на використання активiв емiтента. Планiв щодо капiтального будiвництва немає. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Термiни та умови користування основними засобами: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. . Первiсна вартiсть основних засобiв: у фiнансовiй звiтностi первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв вiдображена у ф. № 1 в статтi по рядку 1011 (залишок на початок 2018 року 3342 тис.грн., залишок на кiнець 2018 року - 4595 тис.грн.) Ступiнь зносу основних засобiв: 99 %. Ступiнь використання основних засобiв: використовуються повнiстю. Сума нарахованого зносу: сума зносу основних засобiв вiдображена у ф. № 1 в статтi по рядку 1012 . Сума зносу необоротних активiв, облiк яких ведеться на рахунку 10 , вiдображена Пiдприємством, вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв, на рахунку 130 i станом на 31.12.2018 р. складає 741 тис. грн.. Нараховано амортизацiї за рiк - 200 тис.грн. Станом на 30.11.2018р. на підприємстві була проведена дооцінка балансової вартості нерухомості на загальну суму 1299 тис. грн. Обмежень на використання майна емiтента немає.

Проблеми

На дiяльнiсть товариства насамперед впливають фактори, пов'язанi з проблемами економiки держави, як у фiнансовiй, податковiй, так i в соцiальнiй i полiтичнiй сферах, а саме: нестабiльнiсть полiтичного становища в країнi, недосконалiсть законодавчої i нормативної бази, складнiсть i нестабiльнiсть податкової системи та її тиск на пiдприємства, що, в свою чергу, не дає змоги довгостроково i на перспективу планувати дiяльнiсть. На перший план висуваються такi проблеми, як скрутний фiнансовий стан багатьох пiдприємств, їх низька платоспроможнiсть, вiдсутнiсть вiльних коштiв i, як наслiдок, неможливiсть користування послугами страхування. Щодо розвитку страхування громадян, то найбiльш iстотною є проблема низької культури страхування потенцiйних споживачiв та неплатоспроможнiсть населення. Iстотно впливає на дiяльнiсть товариства вiдсутнiсть державної пiдтримки пiдприємств страхової галузi.

Фінансова політика

Фiнансування товариства вiдбувається на госпрозрахунковiй основi за рахунок власних обiгових коштiв, отриманих вiд страхової дiяльностi. Власнi обiговi кошти товариства на початок звiтного року складали 7047 тис.грн., поточнi зобов'язання - 678 тис.грн., на кiнець року, вiдповiдно: 8498 тис.грн. та поточнi зобов'язання - 730 тис.грн. Оборотнi активи товариства на кiнець року складають 8098 тис.грн., на кінець року - 8980 тис.грн. Перевищення оборотних активiв над поточними зобов'язаннями свiдчить про достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб товариства та незалежнiсть товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Станом на 31 грудня 2018 року Компанія виконує вимоги Розпорядження № 850 від 07.06.2018 року в частині наявності на балансі прийнятних активів в обсягах, визначених для першого перехідного періоду, а саме із застосуванням 30% величини К. Норматив якості активів станом на 31 грудня 2018 року перевищує нормативний показник у 20% та складає 87% від загальної суми страхових зобов’язань. Норматив ризиковості операцій в межах визначених Розпорядженням.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Товариство має договори, за якими страхове вiдшкодування заявлене, але станом на 31.12.2018 року не виплачене. Зобов’язання по всiх договорах є поточними. Не виплати повязанi з проведенням процедури оформлення документiв.

Стратегія подальшої діяльності

У зв’язку із безвізовим режимом перетину кордону, що призвело до збільшення кількості подорожуючих за кордон, очiкується збiльшення надходжень страхових платежiв вiд страхування фiзичних осiб за договорами медичних витрат виїжджаючих за кордон. В наступному роцi товариство планує продовжувати роботу, спрямовану на збiльшення надходжень страхових платежiв. Для досягнення кращих показникiв фiнансової дiяльностi, пiдтримання рiвня конкурентоздатностi та його пiдвищення на страховому ринку країни товариство планує вжити ряд заходiв, а саме: виявлення збиткових видiв страхування i прийняття заходiв щодо зменшення рівня іх збитковості; розширення сфери страхових послуг (страхового портфелю); проведення гнучкої цiнової полiтики страхових послуг; проведення широкої реклами запропонованих послуг на страховому ринку регiону та за його межами; пiдвищення професiйної пiдготовки та квалiфiкацiї працiвникiв товариства; зниження видаткiв на проведення страхової дiяльностi та iнше.

R&D

Дослiдження та розробки у 2018 роцi не проводилися, суми витрат на дослiдження та розробок немає. Товариство не планує проводити дослiдження та розробки.

Інше

Страхування є виключним видом дiяльностi, тому iнших видiв дiяльностi товариство не здiйснює. Цiннi папери Товариства (простi iменнi акцiї) лiстинг не проходили i не торгуються на бiржовому та на органiзованому позабiржовому ринках. Iнша iнформацiя вiдсутня.

Посадові особи

Ім'я Посада
Синьоокий Віктор Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 48 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кий Авіа Гарант", 30383799
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. «04» квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 62 вiд 04.04.2018 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства ( пiдстава: закiнчення строку повноважень, на який посадову особу було призначено) та про обрання на посаду Члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 48. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: член Наглядової ради Товариства, член Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА", ТОВ «Кий Авiа Лiзинг» - директор, ТОВ «Вест» - директор. Посадова особа обіймає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА" (м.Київ, вул.Дмитрівська, 1). Посадова особа є акціонером товариства.
Бутова Галина Сафронівна Член Наглядової ради
Рік народження 1949 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 49 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кий Авіа Гарант", 30383799
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. «04» квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 62 вiд 04.04.2018 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства ( пiдстава: закiнчення строку повноважень, на який посадову особу було призначено) та про обрання на посаду Члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 49. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: член Наглядової ради Товариства, Голова наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА", заступник Голови наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА", ТОВ «С.Л.В.» - директор, ТОВ «Сла-Авiа» - директор. Посадова особа обіймає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА" (м.Київ, вул.Дмитрівська, 1). Посадова особа є акціонером товариства.
Новак Віктор Арсентійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради, Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кий Авіа Гарант", 30383799
Примітки Голова Наглядової ради керує роботою ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв товариства у перервi мiж проведенням Загальних зборiв i, в межах своїх повноважень, щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу. Голова керує роботою Наглядової ради, скликає i проводить її засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань, має право вирiшального голосу, пiдписує вiд iменi товариства трудовий контракт з Генеральним директором, звiтує перед акцiонерами на Загальних зборах та здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Наглядової ради в межах її повноважень. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. «04» квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 62 вiд 04.04.2018 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства ( пiдстава: закiнчення строку повноважень, на який посадову особу було призначено) та про обрання на посаду Члена Наглядової ради. Наглядовою радою вiд 04.04.2018 року (Протокол № 50), прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента: - обрано Головою Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 44. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Голова Наглядової ради Товариства, заступник Голови наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА", член Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА", ТОВ "Авiа-Сервiс"-директор, ТОВ "Кий Авiа-Сервiс"-директор. Посадова особа обіймає посаду Заступник голови Наглядової ради ПрАТ «КИЙ АВІА» (м.Київ, вул.Дмитрівська, 1). Посадова особа є акціонером товариства.
Бутов Андрій Володимирович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.04.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр інформаційних технологій для авіаперевезень", 25151881
Примітки Голова Ревiзiйної комiсiї: керує роботою Комiсiї щодо перевiрки та контролю фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу товариства; скликає засiдання Комiсiї, головує на них та забезпечує ведення протоколiв засiдань, звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою щодо результатiв перевiрок та виконує iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Ревiзiйної комiсiї в межах її повноважень. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. «04» квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 62 вiд 04.04.2018 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Товариства ( пiдстава: закiнчення строку повноважень, на який посадову особу було призначено). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 20. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: ТОВ «ЦIТА» - директор, ПАТ «СК «КИЙ АВIА ГАРАНТ» - Генеральний директор. Обіймає посаду генерального директора Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр інформаційних технологій для авіаперевезень".
Поліщук Олена Миколаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.09.2016 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ТДВ "СК "Іллічівська", 33225921
Примітки Головний бухгалтер керує бухгалтерською службою щодо ведення бухгалтерського та податкового облiку дiяльностi товариства, забезпечення фiксування фактiв здiйснення господарських операцiй у первинних документах, зберiгання обробленних документiв, регiстрiв та звiтностi протягом встановленого строку та виконує iншi обов'язки, передбаченi вiдповiдними посадовими iнструкцiями. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 329 200 грн. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному році не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 30. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: ТДВ "СК "Іллічівська", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Гринько Костянтин Васильович Генеральний директор
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.12.2017 - до 31.12.2018 р.
Освіта вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи ТОВ "Кий Авіа Карго", директор; ПАТ СК "Кий Авіа Гарант", виконуючий обов"язки Генерального директора, Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кий Авіа Гарант", 30383799
Примітки Генеральний директор керує поточними справами Товариства i виконує рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради, без довiреностi представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими пiдприємствами, установами, органiзацiями, фiзичними особами, укладає вiд iменi Товариства та вiдповiдно до Статуту будь-якi правочини, зокрема договори купiвлi-продажу, пiдряду, страхування, перевезень, зберiгання, доручення i комiсiї тощо, видає довiреностi та виконує вiд iменi Товариства iншi дiї, що стосуються дiяльностi Товариства. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 384 500 грн. 12 грудня 2017 року рiшенням Наглядової ради (Протокол № 45) було призначено на ту саму посаду (подовжено термiн повноважень) Генерального директора строком з 01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року. Рiшення прийняте у зв`язку з тим, що 31.12.2017 року закiнчується строк повноважень Генерального директора. Рiшення прийняте у зв`язку з тим, що 31.12.2018 року закiнчується строк повноважень Генерального директора Гринька К.В. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 30. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: директор ТОВ "Кий Авiа Карго", виконуючий обов"язки Генерального директора ПАТ "СК "Кий Авiа Гарант". Посадова особа обіймає посади за сумісництвом: директор ТОВ "Кий Авіа Карго" (м. Київ, вул. Дмитрівська, 1, оф. 312).
Новак Юрій Арсентійович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.04.2015 - 3 роки
Освіта Професійно-технічна
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Менеджер, Луцька філія ПрАТ "КИЙ АВІА", 35253496
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. «04» квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 62 вiд 04.04.2018 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Товариства ( пiдстава: закiнчення строку повноважень, на який посадову особу було призначено). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 39. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Луцька філія ПрАТ "КИЙ АВІА", менеджер. Обіймає посаду менеджера Луцької філії ПАТ "КИЙ АВІА" (м. Луцьк, проспект Волі, 7).
Шпак Володимир Антонович Член Наглядової ради
Рік народження 1939 р. н. (82 роки)
Дата вступу на посаду і термін 15.04.2015 - 3 роки
Освіта Вища, Київський iнститут цивiльного повiтряного флоту
Стаж роботи 56 років
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради, Приватне акціонерне товариство "КИЙ АВIА", 01130578
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. «04» квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 62 вiд 04.04.2018 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства ( пiдстава: закiнчення строку повноважень, на який посадову особу було призначено). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 56. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Голова Наглядової ради Товариства ПрАТ "КИЙ АВIА", Голова Правлiння – Президент. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа є акціонером товариства.
Бутов Андрій Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр інформаційних технологій для авіаперевезень", 25151881
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. «04» квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 62 вiд 04.04.2018 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 20. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: ТОВ «ЦIТА» - директор, ПАТ «СК «КИЙ АВIА ГАРАНТ» - Генеральний директор. Обіймає посаду генерального директора Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр інформаційних технологій для авіаперевезень". Посадова особа є акціонером товариства.
Костіна Світлана Петрівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.04.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Начальник відділу, Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кий Авіа Гарант", 30383799
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. «04» квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 62 вiд 04.04.2018 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Товариства ( пiдстава: закiнчення строку повноважень, на який посадову особу було призначено). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 41. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: ПрАТ "Страхова компанiя "КИЙ АВІА ГАРАНТ", начальник відділу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Савюк Сергій Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, Приватне акціонерне товариство "КИЙ АВIА", 01130578
Примітки Член Наглядової ради бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв та контролю за дiяльнiстю виконавчого органу. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. «04» квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 62 вiд 04.04.2018 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 41. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА", Генеральний директор ПрАТ "КИЙ АВIА". Посадова особа обіймає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВIА" (м.Київ, вул.Дмитрівська, 1). Посадова особа є акціонером товариства.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ " #35531560
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. В’ячеслава Липинського, будинок 10
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 4082
Аудиторська палата України
з 13.12.2007
Контакти 044-228-62-56, 044-228-62-56
Примітки Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-04, (044) 591-04-04
Примітки Вид послуг, які надає особа: Укладено договiр на обслуговування емiсiї №ОВ-132 вiд 16.10.2013 р. Свою дiяльнiсть депозитарiй здiйснює вiдповiдно до чинного законодавства, Положення про депозитарну дiяльнiсть, регламенту про депозитарну дiяльнiсть..
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрекобудiнвест" #34355660
Адреса 04116, Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №263416
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044) 486-91-37, 379-29-23, 379-29-24, (044) 486-91-37, 379-29-23, 379-29-24
Примітки Вид послуг, які надає особа: Емiтент користується послугами ТОВ "Укрекобудiнвест" згiдно договору про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах №78-Е/15 вiд 16.01.2017 р. Свою дiяльнiсть депозитарна установа здiйснює вiдповiдно до чинного законодавства, Положення про депозитарну дiяльнiсть, регламенту про депозитарну дiяльнiсть.

Власники акцій

Власник Частка
Приватне акцiонерне товариство "КИЙ АВIА" / #01130578 66.08%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1
Код 01130578
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "С.Л.В." / #30184757 12.01%
Адреса Україна, м. Київ, вулиця Мала Житомирська, 7
Код 30184757
ШПАК ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ 7.19%
СИНЬООКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 3.24%
ЛЬОВІНА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 2.78%
БУТОВА ГАЛИНА САФРОНІВНА 3.24%
НОВАК ВІКТОР АРСЕНТІЙОВИЧ 3.24%
ДМИТРІВ ЗОЯ ВАЛЕРІЇВНА 0.56%
ЛЬОВІН АНТОН ВАЛЕРІЙОВИЧ 0.56%
НОВАК ЮРІЙ АРСЕНТІЙОВИЧ 0.29%
МИТНИЦЬКИЙ ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ 0.21%
БУТОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 0.19%
ЯЩУК ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА 0.07%
МОЙСЕЄВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА 0.06%
ПАНІНА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 0.06%
МАКСИМЧАК ГАЛИНА ЗІНОВІЇВНА 0.02%
САВЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 0.22%

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Приватне акцiонерне товариство "КИЙ АВIА" / #01130578 178 406 шт 66.08%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "С.Л.В." / #30184757 32 419 шт 12.01%
Адреса Україна, м. Київ, вулиця Мала Житомирська, 7
ШПАК ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ 19 400 шт 7.19%