Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
Перевірки (35)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

#30083966

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Миколаївська теплоелектроцентраль"
ЄДРПОУ 30083966
Адреса 54020, м. Миколаїв, Каботажний Спуск, 18
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 №590864
Дата державної реєстрації 23.02.2012
Середня кількість працівників 458
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"
МФО: 320478
Номер рахунку: 26009924419952
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті -
МФО: -
Номер рахунку: -
Контакти
+38 (051) 236-20-40
kanc@ntec.mk.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

Генеральний директор: Перший заступник генерального директора:служба економiчної безпеки та режиму;служба iнформацiйних технологiй та зв`язку;транспортний цех; Заступник генерального директора з фiнансово-економiчних питань:фiнансово-економiчний вiддiл;вiддiл органiзацiї працi та пiдбору персоналу; Головний iнженер:Заступник головного iнженера:цех теплових мереж;Заступник головного iнженера:виробничо-технiчний вiддiл;начальники змiни електростанцiї;котлотурбiнний цех;електричний цех;цех теплової автоматики та вимiрювань;хiмiчний цех;випробувальна лабораторiя металiв; Заступник генерального директора з виробничої дiяльностi, пожежної, техногенної безпеки, охорони працi та цивiльного захисту:вiддiл матерiально-технiчного забезпечення;господарський вiддiл;служба охорони працi;ремонтно-будiвельний цех; Заступник генерального директора зi збуту енергiї та енергонагляду:вiддiл збуту енергiї;вiддiл контролю за споживанням теплової енергiї; Заступник генерального директора з юридичних питань:правовий вiддiл;вiддiл по роботi з виконавчою службою Головний бухгалтер:Заступники головного бухгалтера:бухгалтерiя Вiддiл iнформацiйної полiтики та дiловодства. Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалось.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 458. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):2. Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) (осiб): 14 ,в мiжопалювальний сезон - 379. Фонд оплати працi: 52 517 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: фонд оплати працi в2017 роцi - 49 926 тис.грн., фонд оплати працi в 2018 роцi - 52 517 ти.грн. Збiльшення вiдносно попереднього року на 5,2% за рахунок збiльшення розмiру тарифної ставки (мiсячного окладу) працiвникiв. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: на ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" проводиться навчання персоналу пiдприємства згiдно "Положення по навчанню i перевiрцi знань працiвникiв електроенергетики з питань ПБ, ВIД, ПЕ", згiдно графiкiв на перiод до 2018 року. У 2018 роцi проведено навчання: навчано новим професiям - 8 осiб; пiдвищили квалiфiкацiю - 99 осiб; у навчальних закладах за договорами - 80 осiб, безпосередньо на виробництвi без фiнансових затрат - 19 особи; технiчнi службовцi - пiдвищували квалiфiкацiю; робiтники - 33 особи: безпосередньо на виробництвi без фiнансових затрат - 26 особи. На пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї у 2018 роцi витрачено 185 530,00 грн.

Участь у об'єднаннях

ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" входить до складу Асоцiацiї "Укртеплоелектроцентраль" (мiсцезнаходження: 03110, м.Київ, вул. Солом'янська 5,офiс 316), яку створено за iнiцiативи Мiнiстерства палива та енергетики України,а також 12 теплоелектроцентралей у 2000 роцi з метою досягнення найбiльш ефективної виробничої дiяльностi теплоелектроцентралей. Теплоелектроцентралi знаходяться у рiзних регiонах України та не мають можливостi оперативно вирiшувати питання сьогодення. Тому було приянято рiшення щодо створення громадського органу, який би захищав та представляв їхнi спiльнi iнтереси в органах центральної влади на законодавчому рiвнi, в Мiнiстерствi, ДП "Енергоринок", НКРЕ та iншi. На сьогоднiшнiй день до складу Асоцiацiї "УкрТЕЦ" входять 22 теплоелектроцентралi. Найважливiшим завданням асацiацiї є пошук та вирiшення спiльних проблем технологiчного, науково-технiчного, фiнансово-економiчного характеру та приватизацiйних процесiв теплоелектроцентралей.

Спільна діяльність

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами не має.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб немає.

Облікова політика

Цей фiнансовий звiт пiдготовлений вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ) з урахуванням вимог щодо форм та складу звiтiв, встановленим українським законодавством з додатковим розкриттям iнформацiї, що не мiститься безпосередньо в фiнансових звiтах, але подання якої є обов'язковою за МСФЗ. При пiдготовцi фiнансового звiту застосовуються принципи: послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах, достовiрностi фiнансового стану,фiнансових результатiв та грошових потокiв, повноти в усiх суттєвих аспектах; нейтральностi, тобто вiльними вiд упереджень; обачливостi; вiдображення економiчної сутностi операцiй,iнших подiй або умов, а не лише юридичної форми; згортання статей доходiв i витрат по подiбним (однаковим) операцiям прибуток (збиток)вiд яких не є суттєвим; розкриття порiвняльної iнформацiї у вiдношеннi попереднього перiоду.

Продукція

ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" є джерелом енергопостачання, що бере участь в покриттi теплових i електричних навантажень м.Миколаєва. Встановлена електрична потужнiсть ТЕЦ складає 40 МВт, а встановлена теплова потужнiсть складає - 410 Гкал/год. До складу основного обладнання ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" входять чотири енергетичних котли (в т.ч. два котли високого тиску типу ТП-230-2 та два котли середнього тиску типу ТКП-2), три водогрiйних котли ( в т.ч. два котла типу ПТВМ-100 та один КВГМ-100) та три турбогенератори ( в т.ч. одна турбiна високого тиску Р-15-90/30 та двi турбiни типу П-15-29/10 та ТР-10-29/0,8-1,2). На ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" для розподiлу електричної енергiї використовуються ГРУ-6 кВ i ВРУ-35 кВ, РУВП-6 i 0,4 кВ. Генератори ст. №2 i ст. №3 пiдключенi до трьох секцiй ГРУ-6 кВ, четвертий генератор у блоцi iз трансформатором 4Т потужнiстю 40,5 МВА до шин ВРУ-35 кВ. ГРУ-6 кВ через трансформатори зв'язку 1Т та 3Т пiдключенi до ВРУ-35 кВ, вiд яких вiдходять 5 лiнiй 35 кВ. По двом ЛЕП здiйснюється зв'язок iз ПС "Центральна", по кабельнiй ЛЕП "Мор порт" здiйснюється зв'язок з ПС "Нова".Двi ЛЕП споживчi на ПС "Пєски" i ПС "Вокзальна". Вiдпуск теплової енергiї в мережевiй водi здiйснюється по двом магiстралям теплових мереж. Основне обладнання ТЕЦ має фiзичний знос - 70%. Технiчне водозабезпечення ТЕЦ надходить вiд берегової насосної по трьох напiрних трубопроводах. В розпорядженi у ТЕЦ перебуває 5 центральних, 3 iндивiдуальних ТП. На балансi та в орендi нараховується 53,854 км водяних теплових мереж у двотрубному вимiрi, 1 пiдкачувальна насосна станцiя. Тепловi мережi ТЕЦ мають фiзичний знос - 88%. План робочої потужностi складає - 8,7 МВт. Фактична потужнiсть склала - 9,5 МВт. за 2018 р. вироблено 53 993 тис.кВтг.електроенергiї. Вiдпуск теплової енергiї з колекторiв склав 240 252 Гкал. Основними видами продукцiї, що виробляє товариство є теплова та електрична енергiя. Також товариство здiйснює транспортування та посачання теплової та електричної енергiї. Виробництво теплової енергiї залежить вiд сезону: в опалювальний перiод - на опалення та гаряче водопостачання, в мiжопалювальний перiод товариство продукцiю не виробляє.

Активи

Придбано та введено в дiю основних засобiв за 2018 рiк на суму 648 тис.грн.За 2018 р. було придбана комп'ютерна та оргтехнiка - 42 тис.грн.,iнстументи та пристосування - 43 тис.грн., засоби захисту та спецодяг- 98 тис.грн., технiчна лiтература - 3 тис.грн., Iнше (електровироби, меблi, тощо) - 9 тис.грн., реєстратор фiскальний DATEKS FP-101 - 5 тис.грн. Фактичнi витрати на виконання робiт, пов'язаних з полiпшенням об'єктiв, за 2018р. склали 714 тис. грн. без ПДВ.

Основні засоби

Котел ст. №1 ТКП-2 барабанний енергетичний Таганрозький котельний з-д рiк виготовлення 1938, рiк вводу в дiю: 1949(1939), Р=30 кг/кв.см, Т=410 градусiв С, G=160 т/г Гкал, паливо - газ/мазут. Котел ст.№2 ТКП-2 барабанний енергетичний Таганрозький котельний з-д рiк виготовлення 1938, рiк вводу в дiю: 1949(1939), Р=30 кг/кв.см, Т=410 градусiв С, G=160 т/г Гкал, паливо - газ/мазут. Котел ст. №3 ТП-230-2 барабанний енергетичний Таганрозький котельний з-д рiк виготовлення 1955, рiк вводу в дiю: 1957, Р=105 кг/кв.см, Т=510 градусiв С, G=230 т/г Гкал, паливо - газ/мазут. Котел ст. №4 ТП-230-2 барабанний енергетичний Таганрозький котельний з-д рiк виготовлення 1957, рiк вводу в дiю: 1958, Р=105 кг/кв.см, Т=520 градусiв С, G=230 т/г Гкал, паливо - газ/мазут. Водогрiйний котел ст.№1 ПТВМ- 100 прямоточний водогрiйний Белгородський котельний з-д рiк виготовлення 1972, рiк вводу в дiю: 1972, Р=26 кг/кв.см, Т=150 градусiв С, G=100 т/г Гкал, паливо - газ/мазут. Водогрiйний котел ст.№2 ПТВМ- 100 прямоточний водогрiйний Белгородський котельний з-д рiк виготовлення 1972, рiк вводу в дiю: 1972, Р=26 кг/кв.см, Т=150 градусiв С, G=100 т/г Гкал, паливо - газ/мазут. Водогрiйний котел ст.№3 КВГМ- 100 прямоточний водогрiйний Белгородський котельний з-д рiк виготовлення 1987, рiк вводу в дiю: 1987, Р=25кг/кв.см, Т=150 градусiв С, G=100 т/г Гкал, паливо - газ/мазут. Турбоагрегат ст.№2 П-15-29/10 (ЛМЗ) Ne=15 МВт,рiк виготовлення 1951, рiк вводу в дiю: 1951, Р=29кг/кв.см, Т=400 градусiв С. Турбоагрегат ст.№3 Р-15-90/30 (ЛХТГЗ) Ne=15 МВт,рiк виготовлення 1956, рiк вводу в дiю: 1957, Р=90кг/кв.см, Т=500 градусiв С. Турбоагрегат ст.№4 ТР-10-29/0,8-1,2 (УТМЗ) Ne=10 МВт,рiк виготовлення 1958, рiк вводу в дiю: 1959, Р=29кг/кв.см, Т=400 градусiв С. Генератор №2 Т2-25 рiк виготовлення 1951, рiк вводу в дiю: 1951, Ne=15 МВт. Генератор №3 ТВС-30 рiк виготовлення 1957, рiк вводу в дiю: 1957, Ne=15 МВт. Генератор №4 ТВС-30 рiк виготовлення 1959, рiк вводу в дiю: 1959, Ne=10 МВт. Мiсце знаходження основних засобiв: м.Миколаїв, Каботажний спуск, 18. Екологiчних питань, що можуть позначитися на вiкористаннi активiв емiтента немає. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва розширення або удосконалення основних засобiв: товариством планується замiна теплових мереж та iзоляцiї.

Проблеми

Iстотнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства нерозривнi з причинами кризового стану з енергоносiями в Українi. Цi проблеми пов'язанi з впливом полiтичних, економiчних, соцiальних, технологiчних факторiв. Основною проблемою, що впливає на дiяльнiсть ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", є невiдповiднiсть тарифiв на теплову енергiю об?рунтованим витратам.

Фінансова політика

Фiнансування дiяльностi ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" здiйснюється за рахунок отриманих доходiв вiд реалiзацiї електричної та теплової енергiї.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

В товариствi не ведеться облiк укладених, але невиконаних договорiв.

Стратегія подальшої діяльності

Основна мета дiяльностi пiдприємства - одержання прибутку вiд реалiзацiї теплової та електричної енергiї. Для забезпечення сталої роботи пiдприємства на 2020 рiк заплановано здiйснити наступнi заходи: капiтальний ремонт мазутонасосної станцiї в частинi автоматичної системи пожежегасiння, Капiтальний ремонт будiвлi котельного вiддiлення КТЦ в частинi аварiйної вентиляцiї, капiтальний ремонт баку регенеративних вод, переоснащення системи пожежегасiння кабельних тунелiв у вiдсiках 10,12 (БМР), що дозволить пiдвищити надiйнiсть та забезпечити безаварiйнiсть роботи обладнання; - капiтальний ремонт теплових мереж, що дозволить забезпечити та покращити теплопостачання споживачiв.

R&D

На ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" не проводяться роботи по дослiдженню та розробкам.

Інше

Товариство не має iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором стану та результатiв дiяльностi емiтента.

Посадові особи

Ім'я Посада
Маньківська Анастасія Геннадіївна член наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2017 - на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Головний спецiалiст, Фонд державного майна України, -
Примітки Рiшенням загальних зборiв вiд 13.04.2017 ( Протокол № 1/2017 вiд 13.04.2017 року), обрано члена наглядової ради Манькiвську Анастасiю Геннадiївну( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи ФДМУ.Часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа призначена строком на 3 роки. Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - головний спецiалiст ФДМУ.Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".Згiдно умов Контракту член наглядової ради Товариства не отримує винагороду за виконання повноважень члена наглядової ради Товариства. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Стаж роботи - 25 рокiв
Воєводіна Юлія Миколаївна член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1987 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.02.2018 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Головний спецiалiст, Фонд державного майна України, -
Примітки Вiдповiдно наказу Фонду державного майна України №263 вiд 22.02.2018 року уповноважено на представництво iнтересiв Фонду державного майна України у складi ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Воєводiну Юлiю Миколаївну. Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи Фонду державного майна України. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена на строк до переобрання. Протягом останннiх п'яти рокiв обiймала такi посади: головний спецiалiст вiддiлу звiтностi Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства, головний спецiалiст вiддiлу стандартизованої оцiнки цiлiсних майнових комплексiв та корпоративних прав Управвлiння з питань оцiночної дiяльностi Департаменту координацiї розробки та виконання програмних документiв, оцiнки та розпорядження об'єктами державної власностi, заступник начальника вiддiлу стандартизованої оцiнки цiлiсних майнових комплексiв та корпоративних прав Управвлiння з питань оцiночної дiяльностi Департаменту координацiї розробки та виконання програмних документiв, оцiнки та розпорядження об'єктами державної власностi.
Шевченко Федір Миколайович член дирекцiї
Рік народження 1984 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2018 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи начальник електротехнiчної лабораторiї, ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", -
Примітки 16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) обрано члена дирекцiї ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Шевченка Федора Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Особу призначено на посаду на строк до переобрання.Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала такi посади:головний iнженер, начальник електротехнiчної лабораторiї ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль".
Кузуб Тетяна Олександрівна член наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2017 - на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Головний спецiалiст Фонду державного майна України, Фонд державного майна України, -
Примітки Рiшенням загальних зборiв вiд 13.04.2017 ( Протокол № 1/2017 вiд 13.04.2017 року), обрано члена наглядової ради Кузуб Тетяну Олександрiвну( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи ФДМУ.Часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа призначена строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".Згiдно умов Контракту член наглядової ради Товариства не отримує винагороду за виконання повноважень члена наглядової ради Товариства. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Загальний стаж роботи - 8 рокiв.Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - головний спецiалiст ФДМУ.
Черніков Олександр Олександрович член дирекцiї
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2017 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Директор з економiчної безпеки, ПАТ"Миколаївська теплоелектроцентраль", -
Примітки 16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) припинити повноваження члена дирекцiї ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Чернiкова Олександра Олександровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), перебував на посадi з 16.05.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Кішко Юрій Анатолійович Генеральний директор
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.01.2018 - 31.05.2020
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Начальник району РЕМ-1 Львiвських мiських електромереж., ПрАТ "ЛЬВIВОБЛЕНЕРГО", -
Примітки 30.01.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради №1/2018 року, який отримано 30.01.2018 року) обрано генерального директора ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Кiшка Юрiя Анатолiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу призначено на посаду на строк до 31.05.2020 року. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник району РЕМ-1 Львiвських мiських електромереж ПрАТ "Львiвобленерго", начальник району РЕМ-1 Львiвських мiських електромереж ПАТ "Львiвобленерго", заступник директора з маркетингу по енергооблiку управлiння виконавчої дирекцiї ПАТ "Львiвобленерго".
Холоднова Ірина Петрівна член наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2017 - на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Головний спецiалiст, Фонд державного майна України, -
Примітки Згiдно Наказу Фонду державного майна України №1490 вiд 22.11.2018 року припинити повноваження вiдкликаного члена наглядової ради ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Холоднової Iрини Петрiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).Посадова особа перебувала на посадi з 13.04.2017 року.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Кішко Юрій Анатолійович член дирекцiї
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.01.2018 - 31.05.2020
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Начальник району РЕМ-1 Львiвських мiських електромереж., ПрАТ "ЛЬВIВОБЛЕНЕРГО", -
Примітки 30.01.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради №1/2018 року, який отримано 30.01.2018 року) обрано генерального директора ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Кiшка Юрiя Анатолiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу призначено на посаду на строк до 31.05.2020 року. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник району РЕМ-1 Львiвських мiських електромереж ПрАТ "Львiвобленерго", начальник району РЕМ-1 Львiвських мiських електромереж ПАТ "Львiвобленерго", заступник директора з маркетингу по енергооблiку управлiння виконавчої дирекцiї ПАТ "Львiвобленерго".
Поливода Ольга Вікторівна член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2017 - на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера з ведення податкового облiку., ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", -
Примітки Рiшенням загальних зборiв вiд 13.04.2017 ( Протокол № 1/2017 вiд 13.04.2017 року), обрано члена ревiзiйної комiсiї Поливоду Ольгу Вiкторiвну( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акцiонера.Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини не має.Посадова особа призначена строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi згiдно Статуту ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль". Стаж роботи - 14 рокiв.Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - заступник головного бухгалтера з ведення податкового облiку,провiдний бухгалтер ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль".
Божко Ганна Олександрівна член наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.11.2018 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Головний спецiалiст, Фонд державного майна України, -
Примітки Згiдно Наказу Фонду державного майна України №1490 вiд 22.11.2018 року Божко Ганною Олекандрiвною набуто повноважень члена наглядової ради ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль",(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи ФДМУ.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена до переобання.Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала такi посади: головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України, головний спецiалiст Управлiння забезпечення дiяльностi господарських товариств та вiдновлення платоспроможностi Департаменту корпоративного управлiння Фонду державного майна України, головний спецiалiст Управлiння з питань реформування власностi Департаменту планування процесiв приватизацiї та реформування власностi Фонду державного майна України.
Забіла Ганна Олександрівна член дирекцiї
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2018 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи бухгалтер-ревiзор 1 категорiї служби економiчної безпеки та режиму, ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", -
Примітки 16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) обрано члена дирекцiї ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Забiлу Ганну Олександрiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Особу призначено на посаду на строк до переобрання.Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала такi посади: заступник генерального директора з юридичних питань, бухгалтер-ревiзор 1 категорiї служби економiчної безпеки та режиму ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", фахiвець вiддiлу по роботi зi студентською молоддю у гутрожитках Сумський державний унiверситет.
Гриненко Рита Леонідівна член наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2017 - на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Головний спецiалiст, Фонд державного майна України, -
Примітки Рiшенням загальних зборiв вiд 13.04.2017 ( Протокол № 1/2017 вiд 13.04.2017 року), обрано члена наглядової ради Гриненко Риту Леонiдiвну( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи ФДМУ.Часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа призначена строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".Згiдно умов Контракту Член Дирекцiї Товариства не отримує винагороду за виконання повноважень члена Дирекцiї Товариства. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Загальний стаж роботи - 37 рокiв.Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - головний спецiалiст ФДМУ.
Павлюк Наталія Василівна член наглядової ради
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2017 - на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Головний спецiалiст, Фонд державного майна України, -
Примітки Згiдно Наказу Фонду державного майна України №1490 вiд 22.11.2018 року припинити повноваження вiдкликаного члена наглядової ради ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Павлюк Наталiї Василiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).Посадова особа перебувала на посадi з 13.04.2017 року.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Андрієнко Поліна Григорівна член наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.11.2018 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Головний спецiалiст, Фонд державного майна України, -
Примітки Згiдно Наказу Фонду державного майна України №1490 вiд 22.11.2018 року Андрiєнко Полiною Григорiвною набуто повноважень члена наглядової ради ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль",(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи ФДМУ.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа призначена до переобання. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала такi посади: головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України, головний спецiалiст вiддiлу координацiї дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.
Комарницька Олена Миколаївна член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2017 - на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу контролю у галузi промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг Управлiння Пiвденного офiсу в Миколаївськiй областi., Управлiння Пiвденного офiсу Держаудитслужби в Миколаївськiй областi, -
Примітки Рiшенням загальних зборiв вiд 13.04.2017 ( Протокол № 1/2017 вiд 13.04.2017 року), обрано члена ревiзiйної комiсiї Комарницьку Олену Миколаївну( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи ФДМУ.Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини не має.Посадова особа призначена строком на 3 роки. Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - начальник вiддiлу контролю у галузi промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг Управлiння Пiвденного офiсу в Миколаївськiй областi, заступник начальника вiддiлу iнспектування у сферi послуг Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi.Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi згiдно Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".Стаж роботи - 28 рокiв Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - начальник вiддiлу контролю у галузi промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг Управлiння Пiвденного офiсу в Миколаївськiй областi, заступник начальника вiддiлу iнспектування у сферi послуг Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi.
Удод Володимир Володимирович в.о. генерального директора
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.10.2017 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Заступник генерального директора зi збуту енергiї та енергонагляду, ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль"., -
Примітки 30.01.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради №1/2018 року, який отримано 30.01.2018 року) припинити повноваження виконуючого обов'язки генерального директора ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Удода Володимира Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Перебував на посадi з 12.10.2017 року.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голокоз Євген Валерійович член дирекцiї
Рік народження 1988 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2017 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Директор з фiнансово-економiчних питань, ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", -
Примітки 16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) припинити повноваження члена дирекцiї ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Голокоза Євгена Валерiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), перебував на посадi з 16.05.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Тимченко Людмила Михайлівна член дирекцiї
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2017 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", -
Примітки 16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) припинити повноваження члена дирекцiї ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Тимченко Людмили Михайлiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), перебувала на посадi з 16.05.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ваколюк Михайло Степанович член дирекцiї
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2017 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Головний iнженер, ПАТ"Миколаївська теплоелектроцентраль", -
Примітки 16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) припинити повноваження члена дирекцiї ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Ваколюка Михайла Степановича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), перебував на посадi з 16.05.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Удод Володимир Володимирович член дирекцiї
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.10.2017 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Заступник генерального директора зi збуту енергiї та енергонагляду, ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", -
Примітки 16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) припинити повноваження члена дирекцiї ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Удода Володимира Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), перебував на посадi з 12.10.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Самойленко Юлія Олександрівна член дирекцiї
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2018 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи начальник фiнансово-економiчного вiддiлу, ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", -
Примітки 16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) обрано члена дирекцiї ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Самойленко Юлiю Олександрiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Особу призначено на посаду на строк до переобрання.Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала такi посади: головний бухгалтер,начальник фiнансово-економiчного вiддiлу ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", заступник начальника фiнансово-економiчного вiддiлу ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", економiст з фiнансової роботи II категорiї фiнансово-економiчного вiддiлу ПАТ"Миколаївська теплоелектроцентраль".
Звержинська Віра Володимирівна член дирекцiї
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2018 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи радник генерального директора ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", -
Примітки 16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) обрано члена дирекцiї ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Звержинську Вiру Володимирiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,001223%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Особу призначено на посаду на строк до переобрання.Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала такi посади: заступник генерального директора з фiнансово-економiчних питань, радник генерального директора ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", начальник фiнансово-економiчної служби ОКП "Миколаїволбтеплоенерго", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль".

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Теплоенергiя 222,955 Гкал 275.75 млн грн 222,955 Гкал 275.75 млн грн
Електроенергiя 69,112 млн.кВтг 200.83 млн грн 69,112 200.83 млн грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Паливо та технологiчнi потреби 78.90%
Зарплата з вiдрахуваннями 11.95%
Iншi 9.15%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м. Київ, Тропiнiна,7-Г
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №189650
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти (044)591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (Депозитарiй) надає ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Емiтент) послуги згiдно договору №ОВ-5478 вiд 16.09.2014р. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
Аудиторська фiрма "ВАЛКОНТ-АУДИТ" #23403522
Адреса 54001, Україна, м. Миколаїв, Садова,1,оф.106
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ серiя "А" № 2048
Аудиторська палата України
з 02.03.1995
Контакти (0512) 37-50-67, (050)523-76-24, (0512) 37-50-67
Примітки Аудиторська фiрма "ВАЛКОНТ-АУДИТ" надає послуги по пiдтвердженню фiнансової звiтностi ПрАТ"Миколаївська ТЕЦ" згiдно договору.
Фiлiя Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "ПРОВIДНА" #34296883
Адреса 54001, Україна, м. Миколаїв, Лягiна,21
Діятельність Страховi послуги
Ліцензія
№ АВ №520922
Держфiнпослуг України
з 16.02.2010
Контакти (0512)53-03-88, (0512)53-03-88
Примітки Надає страховi послуги вiдповiдно до договору страхування цивiльно правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Фонд державного майна України / #00032945 249 833 540 шт 99.91%
Адреса м.Київ, Генерала Алмазова,18/9