Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
Перевірки (35)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

#30083966

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
ЄДРПОУ 30083966
Адреса Каботажний Спуск, буд. 18,м. Миколаїв, Миколавська обл., 54020
(КОАТУУ 4810136300)
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 №590864
Дата державної реєстрації 14.02.2012
Середня кількість працівників 477
Орган управління Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" (далi - Товариство) створюються та функцiонують такi органи: а) Загальнi збори акцiонерiв; б) Дирекцiя; в) Наглядова рада; г) Ревiзiйна комiсiя. Загальнi збори акцiонерiв є вщим органом Товариства.Головним акцiонером ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" є держава в особi Фонду державного майна України.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"
МФО: 320478
Номер рахунку: 26009924419952
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті не має
МФО: не має
Номер рахунку: не має
Контакти
+38 (051) 236-20-40
kanc@ntec.mk.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Удод Володимир Володимирович член дирекцiї
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.10.2017 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Заступник генерального директора зi збуту енергiї та енергонагляду ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль".
Примітки 12.10.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради №11/2017 року, який отримано 12.10.2017 року) обрано члена дирекцiї ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Удода Володимира Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) у зв’язкуз припиненням повноважень члена дирекцiї Ваколюка Михайла Степановича на пiдставi поданої їм заяви про звiльнення. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу призначено на посаду на строк до переобрання.Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ". Винагорода виплачується у виглядi заробiтної плати згiдно Контракту. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: заступник генерального директора зi збуту енергiї та енергонагляду ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", заступник директора з економiки ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", фiнансовий директор ПАТ "Миколаївгаз", заступник директора фiнансово-економiчного депатраменту ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", виконував обов’язки заступника голови правлiння ПАТ "Одеська теплоелектроцентраль".
Маньківська Анастасія Геннадіївна Член наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2017 - 3 роки.
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Примітки Рiшенням загальних зборiв вiд 13.04.2017 ( Протокол № 1/2017 вiд 13.04.2017 року), обрано члена наглядової ради Манькiвську Анастасiю Геннадiївну( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи ФДМУ.Часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа призначена строком на 3 роки. Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - головний спецiалiст ФДМУ.Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".Згiдно умов Контракту член наглядової ради Товариства не отримує винагороду за виконання повноважень члена наглядової ради Товариства. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Стаж роботи - 24 роки.
Кузуб Тетяна Олександрівна Член наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2017 - 3 роки.
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Примітки Рiшенням загальних зборiв вiд 13.04.2017 ( Протокол № 1/2017 вiд 13.04.2017 року), обрано члена наглядової ради Кузуб Тетяну Олександрiвну( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи ФДМУ.Часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа призначена строком на 3 роки. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".Згiдно умов Контракту член наглядової ради Товариства не отримує винагороду за виконання повноважень члена наглядової ради Товариства. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Загальний стаж роботи – 7 рокiв.Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - головний спецiалiст ФДМУ.
Матвіюк Олександр Миколайович Генеральний директор
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2017 - до 05.10.2019 р. прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання персонального складу Дирекцiї
Освіта вища, Керченський морський технологiчний iнститут,1993р.,спецiальнiсть - "експлуатацiя судових силових устаткувань", квалiфiкацiя - "iнженер-судомеханiк"
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ТОВ "Авантi - Девелопмент", технiчний директор.
Примітки Рiшеннням Наглядової ради ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" (протокол № 6/2017)обрано Генерального директора ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Матвiюка Олександра Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ". Винагорода виплачується у виглядi заробiтної плати згiдно Контракту. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Призначено на строк до 05.10.2019 р.(згiдно Контракту). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,001223%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв.Протягом останнiх пяти рокiв обiймав такi посади: : генеральний директор ПАТ"Миколаївська теплоелектроцентраль", голова правлiння ПАТ"Миколаївська теплоелектроцентраль", тимчасово виконував обовязки голови правлiння ПАТ"Миколаївська теплоелектроцентраль", технiчний директор ТОВ"Авантi-Девелопмент".
Фонд Державного Майна України Член ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2017 - 3 роки.
Паспортні дані 00032945
Примітки Рiшенням загальних зборiв вiд 13.04.2017 ( Протокол № 1/2017 вiд 13.04.2017 року), обрано члена ревiзiйної комiсiї Фонд державного майна України(код за ЄДРПОУ - 00032945) - юридичну особу - акцiонера товариства. Володiє часткою в статутному капiталi у розмiрi 99.91%. Посадова особа призначена строком на 3 роки.
Холоднова Ірина Петрівна Член наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2017 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України.
Примітки Рiшенням загальних зборiв вiд 13.04.2017 ( Протокол № 1/2017 вiд 13.04.2017 року), обрано члена наглядової ради Холоднову Iрину Петрiвну( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи ФДМУ.Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини не має.Посадова особа призначена строком на 3 роки. Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст ФДМУ.Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".Згiдно умов Контракту член наглядової ради Товариства не отримує винагороду за виконання повноважень члена наглядової ради Товариства. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Загальний стаж роботи - 26 рокiв.
Комарницька Олена Миколаївна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2017 - 3 роки.
Освіта Освiта вища,Одеський iнститут народного господарства за спецiальнiстю «Бухгалтерський облiк та аналiз господарської дiяльностi пiдприємств», квалiфiкацiя – економiст.
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Управлiння Пiвденного офiсу Держаудитслужби в Миколаївськiй областi, начальник вiддiлу контролю у галузi промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг.
Примітки Рiшенням загальних зборiв вiд 13.04.2017 ( Протокол № 1/2017 вiд 13.04.2017 року), обрано члена ревiзiйної комiсiї Комарницьку Олену Миколаївну( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи ФДМУ.Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини не має.Посадова особа призначена строком на 3 роки. Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - начальник вiддiлу контролю у галузi промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг Управлiння Пiвденного офiсу в Миколаївськiй областi, заступник начальника вiддiлу iнспектування у сферi послуг Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi.Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi згiдно Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".Стаж роботи - 27 рокiв Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - начальник вiддiлу контролю у галузi промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг Управлiння Пiвденного офiсу в Миколаївськiй областi, заступник начальника вiддiлу iнспектування у сферi послуг Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi.
Гриненко Рита Леонідівна Член наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2017 - 3 роки.
Освіта Вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Примітки Рiшенням загальних зборiв вiд 13.04.2017 ( Протокол № 1/2017 вiд 13.04.2017 року), обрано члена наглядової ради Гриненко Риту Леонiдiвну( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи ФДМУ.Часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа призначена строком на 3 роки. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".Згiдно умов Контракту Член Дирекцiї Товариства не отримує винагороду за виконання повноважень члена Дирекцiї Товариства. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Загальний стаж роботи – 36 рокiв.Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - головний спецiалiст ФДМУ.
Удод Володимир Володимирович в.о.генерального директора
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.10.2017 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Заступник генерального директора зi збуту енергiї та енергонагляду ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль".
Примітки 12.10.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради №11/2017 року, який отримано 12.10.2017 року) обрано виконуючого обов’язки генерального директора ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Удода Володимира Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) у зв’язкуз припиненням повноважень генерального директора на пiдставi поданої їм заяви про звiльнення.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу призначено на посаду на строк до переобрання. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: заступник генерального директора зi збуту енергiї та енергонагляду ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", заступник директора з економiки ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", фiнансовий директор ПАТ "Миколаївгаз", заступник директора фiнансово- економiчного депатраменту ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", виконував обов’язки заступника голови правлiння ПАТ "Одеська теплоелектроцентраль".Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".Винагорода виплачується у виглядi заробiтної плати згiдно Контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Голокоз Євген Валерійович член дирекцiї
Рік народження 1988 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2017 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Директор з фiнансово-економiчних питань ПАТ"Миколаївська теплоелектроцентраль".
Примітки 16.05.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради №6/2017 вiд 16.05.2017 року, який отримано 17.05.2017 року) обрано члена дирекцiї ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Голокоза Євгена Валерiйовича(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".Згiдно умов Контракту Член Дирекцiї Товариства не отримує винагороду за виконання повноважень члена Дирекцiї Товариства. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Стаж роботи – 13 рокiв.Посади, якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв: директор з фiнансово-економiчних питань,начальник фiнансово-економiчного вiддiлу, заступник начальника фiнансово-економiчного вiддiлу,провiдний економiст фiнансово-економiчного вiддiлу,економiст з фiнансової роботи I категорiї фiнансово-економiчного вiддiлу ПАТ"Миколаївська теплоелектроцентраль".
Тимченко Людмила Михайлівна член дирекцiї
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2017 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Головний бухгалтер ПАТ"Миколаївська теплоелектроцентраль".
Примітки 16.05.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради №6/2017 вiд 16.05.2017 року, який отримано 17.05.2017 року) обрано члена дирекцiї ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Тимченко Людмилу Михайлiвну(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".Згiдно умов Контракту Член Дирекцiї Товариства не отримує винагороду за виконання повноважень члена Дирекцiї Товариства. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Стаж роботи – 41 рiк.Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв головного бухгалтера ПрАТ"Миколаївська теплоелектроцентраль".
Ваколюк Михайло Степанович член дирекцiї
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2017 - 3 роки.
Освіта Вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Головний iнженер ПрАТ"Миколаївська теплоелектроцентраль".
Примітки 16.05.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради №6/2017 вiд 16.05.2017 року, який отримано 17.05.2017 року) обрано члена дирекцiї ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Ваколюка Михайла Степановича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".Згiдно умов Контракту Член Дирекцiї Товариства не отримує винагороду за виконання повноважень члена Дирекцiї Товариства.Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Загальний стаж роботи – 39 рокiв. Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв головного iнженера ПрАТ"Миколаївська теплоелектроцентраль".
Черніков Олександр Олександрович Член дирекцiї
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2017 - до переобрання
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Директора з економiчної безпеки ПАТ"Миколаївська теплоелектроцентраль"
Примітки 16.05.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол засiдання Наглядової ради №6/2017 вiд 16.05.2017 року, який отримано 17.05.2017 року) обрано члена дирекцiї ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" Чернiкова Олександра Олександровича(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".Згiдно умов Контракту Член Дирекцiї Товариства не отримує винагороду за виконання повноважень члена Дирекцiї Товариства. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Особу призначено на посаду на строк до переобрання.Стаж роботи – 24 рокiв.Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посаду директора з економiчної безпеки ПАТ"Миколаївська теплоелектроцентраль",також працював УМВС України в Черкаськiй областi(посада не пiдлягає розголосу).
Поливода Ольга Вікторівна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2017 - 3 роки.
Освіта Освiта вища,Одеський Нацiональний Унiверситет iм. Мечникова, спецiальнiсть облiк та аудит, квалiфiкацiя – спецiалiст.
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», заступник головного бухгалтера з ведення податкового облiку.
Примітки Рiшенням загальних зборiв вiд 13.04.2017 ( Протокол № 1/2017 вiд 13.04.2017 року), обрано члена ревiзiйної комiсiї Поливоду Ольгу Вiкторiвну( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акцiонера.Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини не має.Посадова особа призначена строком на 3 роки. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi згiдно Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ". Стаж роботи – 13 рокiв.Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - заступник головного бухгалтера з ведення податкового облiку,провiдний бухгалтер ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль".
Павлюк Наталія Василівна Член наглядової ради
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2017 - 3 роки.
Освіта Вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Примітки Рiшенням загальних зборiв вiд 13.04.2017 ( Протокол № 1/2017 вiд 13.04.2017 року), призначено члена наглядової ради Павлюк Наталiю Василiвну( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи ФДМУ.Часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа призначена строком на 3 роки.Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".Згiдно умов Контракту член наглядової ради Товариства не отримує винагороду за виконання повноважень члена наглядової ради Товариства. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Загальний стаж роботи – 38 рокiв. Попереднi посади якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв - головний спецiалiст ФДМУ,начальник вiддiлу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi.

Ліцензії

Дата  
не має 17.11.2015 Постачання теплової енергiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дата видачі 17.11.2015
Опис Необмежена.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Фiлiя Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "ПРОВIДНА" #34296883
Адреса 54001, Україна, м.Миколаїв, Каботажний спуск,18
Діятельність Страхова
Ліцензія
№ АВ №520922
Держфiнпослуг України
з 16.02.2010
Контакти (0512)53-03-88, (0512)53-03-88
Примітки Надає страховi послуги.
Аудиторська фiрма "ВАЛКОНТ-АУДИТ" #23403522
Адреса 54001, Україна, м.Миколаїв, Садова,1,оф.106
Діятельність 0
Ліцензія
№ серiя "А" № 2048
Аудиторська палата України
з 02.03.1995
Контакти (0512) 37-50-67, (050)523-76-24, (0512) 37-50-67
Примітки Аудиторська фiрма "ВАЛКОНТ-АУДИТ" надає послуги по пiдтвердженню фiнансової звiтностi ПрАТ"Миколаївська ТЕЦ" згiдно договору.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №189650
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти (044)591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (Депозитарiй) надає ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Емiтент) послуги згiдно договору №ОВ-5478 вiд 16.09.2014р. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
Фiлiя Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "ПРОВIДНА" #34296883
Адреса 54001, Україна, м.Миколаїв, Каботажний спуск,18
Діятельність Страхова
Ліцензія
№ АВ №520922
Держфiнпослуг України
з 16.02.2010
Контакти (0512)53-03-88, (0512)53-03-88
Примітки Надає страховi послуги.
Аудиторська фiрма "ВАЛКОНТ-АУДИТ" #23403522
Адреса 54001, Україна, м.Миколаїв, Садова,1,оф.106
Діятельність 0
Ліцензія
№ серiя "А" № 2048
Аудиторська палата України
з 02.03.1995
Контакти (0512) 37-50-67, (050)523-76-24, (0512) 37-50-67
Примітки Аудиторська фiрма "ВАЛКОНТ-АУДИТ" надає послуги по пiдтвердженню фiнансової звiтностi ПрАТ"Миколаївська ТЕЦ" згiдно договору.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №189650
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти (044)591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (Депозитарiй) надає ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Емiтент) послуги згiдно договору №ОВ-5478 вiд 16.09.2014р. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

Власники акцій

Власник Частка
Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України / #37471933 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, Хрещатик,30
Код 37471933
Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України / #37471933 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, Хрещатик,30
Код 37471933

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Фонд державного майна України / #00032945 249 833 540 шт 99.91%
Адреса Україна, м.Київ, Генерала Алмазова,18/9
Фонд державного майна України / #00032945 249 833 540 шт 99.91%
Адреса Україна, м.Київ, Генерала Алмазова,18/9