Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
Перевірки (35)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

#30083966

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
ЄДРПОУ 30083966
Адреса м. Миколаїв, вул. Каботажний Спуск, 18
(КОАТУУ 4810136300)
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 №590864
Дата державної реєстрації 14.02.2002
Середня кількість працівників 498
Орган управління Вiдповiдно до Статуту ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (далi - Товариство) створюються та функцiонують такi органи: а) Загальнi збори акцiонерiв; б) Правлiння; в) Ревiзiйна комiсiя; г) Наглядова рада. Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Товариства. Єдиним акцiонером ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" є держава в особi Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України, з 27.07.2015 року єдиним акцiонером ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" є держава в особi Фонду Державного майна України.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті МОУ АТ "Державний ощадний банк України"
МФО: 326461
Номер рахунку: 260083011411
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті не має
МФО: не має
Номер рахунку: не має
Контакти
+38 (051) 236-20-40
kanc@ntec.mk.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Матвіюк Олександр Миколайович Т.в.о. голови правлiння
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.03.2014 - до призначення голови правлiння
Паспортні дані ЕС, 689189, 04.08.1998, 2-м вiддiлом Керченського МУГУ МВС України в Криму
Освіта вища,
Керченський морський технологiчний iнститут, 1993р. , спецiальнiсть – «експлуатацiя судових силових устаткувань», квалiфiкацiя – «iнженер - судомеханiк»
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв в ДП «Криворiзька ТЕЦ»: директор з маркетингу, комерцiйний директор, в.о. генерального директора, виконавчий директор, заступник генерального директора з матерiально-технiчного забезпечення та капiтального будiвництва.
Примітки Призначено згiдно Наказу Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України №30-к/к вiд 18.03.2014р. з 21 березня 2014 року тимчасово на перiод до призначення голови правлiння цього пiдприємства у встановленому законодавством порядку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПАТ «Миколаївська ТЕЦ». Винагорода виплачується у виглядi заробiтної плати згiдно Контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Ліцензії

Дата  
АВ №617872 06.04.2012 Виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики
Дата видачі 06.04.2012
Дата закінчення 12.07.2016
Опис Буде продовження термiну дiї виданної лiцензiї.
АД №036302 12.04.2012 Виробництво електричної енергiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики
Дата видачі 12.04.2012
Опис Буде продовження термiну дiї виданної лiцензiї.
АД №036303 12.04.2012 Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики
Дата видачі 12.04.2012
Опис Буде продовження термiну дiї виданної лiцензiї.
АД №041924 18.12.2012 Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг
Дата видачі 18.12.2012
Дата закінчення 30.11.2017
Опис Буде продовження термiну дiї виданної лiцензiї.
АД №041925 18.12.2012 Постачання теплової енергiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг
Дата видачі 18.12.2012
Дата закінчення 30.11.2017
Опис Буде продовження термiну дiї виданної лiцензiї.
немає 17.11.2015 Виробництво електричної енергiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дата видачі 17.11.2015
Опис Необмежена

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Перша" #31681672
Адреса 03118, Україна, м.Київ, пр. Червонозоряний, 150
Діятельність Страхова
Ліцензія
№ АЕ №198786
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
з 19.06.2013
Контакти (044) 201-54-05
, (044) 521-74-00
Примітки Надає страховi послуги.
Приватне акцiонерне товариство "Страхове товариство "Iллiчiвське" #37165243
Адреса 65082, Україна, м. Одеса, вул. Преображенська, буд. 11, оф. 9
Діятельність Добровольное страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного)
Ліцензія
№ АВ №584107
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
з 06.02.2006
Контакти 048-777-14-28 , 048-777-14-28
Примітки Надає страховi послуги.
ПП Аудиторська фiрма "ДОНОВЕЙ АУДИТ" #33833362
Адреса 04112, Україна, м. Київ, вул. Т.Шамрила, 15-А
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 3681
Аудиторська Палата України
з 07.11.2010
Контакти 044-331-21-56, 044-331-21-56
Примітки ПП Аудиторська фiрма "ДОНОВЕЙ АУДИТ" надає послуги по пiдтвердженню фiнансової звiтностi ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» за 2014 рiк згiдно договору.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №189650
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти 044-591-04-00, 044-482-52-14
Примітки Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (Депозитарiй) надає ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Емiтент) послуги згiдно договору № ОВ-5478 вiд 16.09.2014 р. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

Власники акцій

Власник Частка
Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України / #37471933 0.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 30
Код 37471933

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Фонд державного майна України / #00032945 250 052 800 шт 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9