Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) Перевірки (8)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСТА-ЦЕНТР"

#23073489

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Iста-Центр"
ЄДРПОУ 23073489
Адреса 49051, м. Днiпро, вул. Курсантська, 30
Дата державної реєстрації 08.05.1998
Середня кількість працівників 135
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Акцiонерне товариство "Мiжнародний Iнвестицiйний Банк"
МФО: 380582
Номер рахунку: UA273805820000026004030303650
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
МФО: 322313
Номер рахунку: UA773223130000026001000029258
Контакти
+38 (056) 790-75-35
finance@ista.dp.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

В 2020 роцi змiн в органiзацiйнiй структурi товариства не вiдбувалось.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв складає 135 особи. Середня чисельнiсть внутрiшнiх сумiсникiв складає - 13 осiб. Чисельнiсть штатних працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу 6 осiб. Фонд оплати працi, з урахуванням лiкарняних за рахунок соцстраху i виплат за вимушений простiй у зв'язку з карантином, склав 16 605 тис.грн. Вiдносно до 2019 року фонд оплати працi у 2020 роцi зменшився на 1 176 тис.грн., або на 6,6 %. Кадрова програма товариства вiдкрита, реактивна. В постiйному режимi ведеться монiторинг ринку робочої сили, пiдвищується мотивацiя персоналу до високоефективної працi. Програма розвитку товариства базується на короткостроковому i середньостроковому прогнозах потреби в кадрах, як в якiсному так i в кiлькiсному вiдношеннях.

Участь у об'єднаннях

Товариство не входить нi в якi об'єднання.

Спільна діяльність

Товариство не веде спiльної дiяльностi з iншими органiзацiям.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiй щодо реорганiзацiї роботи з боку третiх осiб не надходило.

Облікова політика

Облiкова полiтика товариства характеризується прямолiнiйним методом нарахування амортизацiї, оцiнки вартостi запасiв i фiнансових iнвестицiй за первiсною вартiстю.

Продукція

Основний вид продукцiї емiтента - виробництво стартерних свинцево-кислотних акумуляторних батарей i комплектуючi до них. Внаслiдок пандемiї короновiрусу (березень-травень 2020р.) та введених карантинних заходiв (вимушений простiй на виробництв) спостерiгалось падiння обсягiв виробництва, яке склало 79% до рiчного плану i становить 199,4 тис.шт. умовних акумуляторних батарей, що на 24% нижче обсягiв виробництва батарей у 2019р. Вартiсть виготовлених батарей у дiючих цiнах на суму 171 244,3 тис.грн. Загальна сума реалiзацiї АКБ за рiк становить 200,9 млн.грн. без ПДВ. Середня цiна реалiзацiї умовної батареї - 824,90 грн (у 2019 роцi - 812,30 грн.), обсяг експорту склав 80,8 млн.грн (у т.ч. пластини на суму 4,9 млн.грн.), або 40,2 % вiд загального обсягу продаж. Основнi ринки збуту: - Україна 125 млн..грн без ПДВ або 62% загального обсягу реалiзацiї, у т.ч. 3% складають АКБ спецiального призначення для МОУ; - З країн Євросоюзу у 2020р. виключно тiльки Польща - 29,1 млн.грн, або 14% загального обсягу продаж; - Країни колишнього СНД - 45,7 млн.грн, або 23%; - Iншi ринки - 1,1 млн.грн., або 1%. Освоєння виробництва акумуляторних батарей 12СТ-85 та 6СТ-170 у полiпропiленовому корпусi для потреб Мiнiстерства Оборони України. Освоєння виробництва акумуляторних батарей бiльше 100 А годин за технологiєю HEAVY DUTY. Перспективнi види продукцiї - батареє "старт-стоп". Основнi ризики в дiяльностi емiтента - зниження обсягiв виробництва, зниження виручки вiд продажу. Враховуючi високу диверсифiкацiю ринку продажу, двоканальну систему збуту (оптовий продавець - продавець роздрiбного продажу, виробник - покупець) ринки мiнiмiзованi. Основнi поставки сировини також диверсифiкованi: - свинець i свинцевi сплави - Україна, Бiлорусь (три виробника); - сепараторна стрiчка - країни Євросоюзу (Австрiя). Цiни на свинець i сплави скорегованi з цiнами Лондонської бiржi металiв, цiни на сополiмер полiпропiлену та сепараторну стрiчку - з цiнами на нафту i газ. Особливiсть галузi виробництва стартерних свинцево-кислотних батарей в наявностi великої конкуренцiї в Українi як вiтчизняних виробникiв 40-45% (Iста, Веста, Мегатекс) так i iмпортних 55-60% при загальному обсязi ринку 2,1-2,5 мiльйонiв умовних батарей.

Активи

Товариство не планує в середньостроковiй перспективi значного розвитку, значного придбання або вiдчуження активiв, залучення iнвестицiй планується пiсля закiнчення приватизацiї державного пакету акцiй.

Основні засоби

Основнi засоби виробництва емiтента - ливарне обладнання, лiнiя виробництва електродiв, лiнiї зборки батарей придбано в Германiї, Iталiї в 90-х роках минулого вiку i на початку 2000 року. Устаткування досить продуктивне, автоматизоване, перiодично проводиться модернiзацiя, розташовано за юридичною адресою емiтента. Екологiчна безпека виробництва забезпечується наявнiстю сучасних очисних споруд, системою автоматичного монiторингу екологiчної ситуацiї, наявнiстю хiмiчної лабораторiї i лабораторiї екологiчного контролю.

Проблеми

Законодавчих або економiчних обмежень на дiяльнiсть пiдприємства немає. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства: боротьба за збереження iснуючого ринку з виробництва акумуляторних батарей; загострення конкуренцiї мiж виробниками, рiвень iнфляцiї.

Фінансова політика

Фiнансування дiяльностi емiтента вiдбувається за рахунок власних коштiв деяка недостатнiсть робочого капiталу не робить iстотного впливу на процес ведення бiзнесу.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Вартiсть укладених, але ще невиконаних договорiв на 31.12.2020р. 151 153 тис.грн. Очiкується прибуток вiд їх виконання - 350 тис.грн

Стратегія подальшої діяльності

На найближчий час (2021 роки) не планується розширення i реконструкцiї виробництва.

R&D

Продовжиться освоєння нової продукцiї (старт-стоп), сума витрат на дослiдження, розробку i освоєння нових видiв продукцiї складає 100,0 тис.грн.

Інше

Аналiз господарювання емiтента за останнi три роки (млн.грн): Показник 2018рiк 2019рiк 2020 рiк Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 244,3 249,3 206,6 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 228,4 244,4 197,8 Iншi доходи 24,5 17,4 20,2 Адмiнiстративнi витрати 6,2 7,4 8,5 Витрати на збут 3,8 3,9 1,6 Iншi витрати 23,8 10,8 9,8 Прибуток (збиток) 0 0,19 7,4 Емiтент повiльно, але впевнено виходить iз кризи 2014-2016 рокiв, збiльшується обсяг виробництва i продаж за рiк, зростає чистий прибуток, досягнуто беззбиткове виробництво з перспективою збiльшення прибутку.

Посадові особи

Ім'я Посада
Мєркова Марія Антонівна Член Наглядової ради
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2020 - обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв товариства
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 50 років
Попередне місце роботи Член ради товариства, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Центр", 20040378
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом. Розмiр виплаченої винагороди: члени Наглядової ради товариства виконують свої функцiї на безоплатнiй основi. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв: - за сумiсництвом член наглядової ради ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м. Днiпро, вул. Базова, буд. 2 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Не є афiлiйованою особою Товариства. Посадова особа Мєркова Марiя Антонiвна є представником акцiонера - фiзичної особи Мєрков А.М.
Резнік Галина Василівна Член правлiння
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 22.12.2020 - обрано до моменту переобрання
Освіта вища юридична
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Заступник голови правлiння з правових питань, Приватне акцiонерне товариство "Iста-Центр", 23073489
Примітки Члени правлiння товариства виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту, Положеня про правлiння товариства, рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради товариства, а також посадовою iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди: умови матерiального забезпечення членiв правлiння затверджується наглядовою радою у контрактi. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв: -за сумiсництвом заступник генерального директора з правових питань (до цього начальник юридичного управлiння, заступник директора з правових питань) ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м.Днiпро, вул.Базова, 2. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було.
Даніліна Світлана Анатоліївна Головний бухгалтер
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.11.2014 - обрано безстроково
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, Приватне акцiонерне товариство "Iста-Центр", 23073489
Примітки Головний бухгалтер товариства забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених единих методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд настач, крадiжки i псування активiв пiдприємтсва. Розмiр виплаченої винагороди: умови матерiального забезпечення головного бухгалтера затверджується головою правлiння. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв: - не має Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Сумiсництва не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було.
Берднік Олександра Василівна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2020 - обрано на перiод до дати проведення чергових рiчних загальних зборiв
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 50 років
Попередне місце роботи Начальник контроль-ревiзiйного управлiння, Приватне акцiонерне товариство "Iста-Центр", 23073489
Примітки Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства, доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв. Розмiр виплаченої винагороди: члени ревiзiйної комiсiї товариства виконують свої свої функцiї на безоплатнiй основi. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв: - за сумiсництвом головний бухгалтер ТОВ "Оберон-Центр", ЄДРПОУ 20040378, м.Днiпро, вул.Базова, 2. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є афiлiйованою особою товариства. Змiн в персональному складi по данiй особi не було.
Юхимець Катерина Олександрівна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2020 - обрано на перiод до дати проведення чергових рiчних загальних зборiв
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Iнвест.аналiтик, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Iста", 25411862
Примітки Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства, доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв товариства. Розмiр виплаченої винагороди: члени ревiзiйної комiсiї товариства виконують свої свої функцiї на безоплатнiй основi. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв: - не було Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є афiлiйованою особою товариства. Змiн в персональному складi по данiй особi не було.
Клименко Володимир Федорович Член Наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2020 - обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв товариства
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу корпоративних фiнансiв, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Iста", 25411862
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом. Розмiр виплаченої винагороди: члени Наглядової ради товариства виконують свої функцiї на безоплатнiй основi. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв: - за сумiсництвом директор ТОВ "Фрiгатехнiка", ЄДРПОУ 36678120, м.Київ Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Не є афiлiйованою особою Товариства. Посадова особа Клименко Володимир Федорович є представником акцiонера - фiзичної особи Копилова М.В.
Дубінська Людмила Михайлівна Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2020 - обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв товариства
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Головний спецiалiст Фонду державного майна, Фонд державного майна України, 42767945
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом. Розмiр виплаченої винагороди: члени Наглядової ради товариства виконують свої функцiї на безоплатнiй основi. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв: - не було Непогашеної (незнятої) судимостi не має. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Посадова особа Дубiнська Людмила Михайлiвна є представником - юридичної особи Регiонального вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi.
Привалов Володимир Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1946 р. н. (77 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2020 - обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв товариства
Освіта вища технiчна
Стаж роботи 53 роки
Попередне місце роботи Старший науковий спiвробiтник, Iнститут геотехнiчної механiки НАН України, 05411357
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом. Розмiр виплаченої винагороди: члени Наглядової ради товариства виконують свої функцiї на безоплатнiй основi. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв: - за сумiсництвом член наглядової ради ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м. Днiпро, вул. Базова, буд. 2 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Не є афiлiйованою особою Товариства.
Мєрков Андрій Миколайович Член правлiння
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.12.2020 - обрано до моменту переобрання
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Заступник голови правлiння з економiки та фiнансiв, Приватне акцiонерне товариство "Iста-Центр", 23073489
Примітки Члени правлiння товариства виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту, Положеня про правлiння товариства, рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради товариства, а також посадовою iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди: умови матерiального забезпечення членiв правлiння затверджується наглядовою радою у контрактi. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв: - за сумiсництвом займає посаду заступника генерального директора з економiки та фiнансiв ( до цього - заступник директора з економiки та фiнансам) ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м.Днiпро, вул.Базова, 2. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було.
Копилов Михайло Віталійович Голова ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2020 - обрано на перiод до дати проведення чергових рiчних загальних зборiв
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Член наглядової ради, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика", 04793055
Примітки Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства, доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв. Розмiр виплаченої винагороди: члени ревiзiйної комiсiї товариства виконують свої свої функцiї на безоплатнiй основi. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв: - член ради товариства ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м.Днiпро, вул.Базова, 2. Мiсця роботи за сумiсництвом не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою товариства. Змiн в персональному складi по данiй особi не було.
Зімін Олег Петрович Голова Наглядової ради
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2020 - обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв товариства
Освіта вища технiчна
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Голова наглядової ради товариства, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика", 04793055
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом. Розмiр виплаченої винагороди: члени Наглядової ради товариства виконують свої функцiї на безоплатнiй основi. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв: - Голова ради товариства ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м.Днiпро, вул.Базова, 2 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Не є афiлiйованою особою Товариства. Посадова особа Зiмiн Олег Петрович. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ "Оберон-Центр".
Ковальчук Володимир Петрович Голова правлiння
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.12.2020 - обрано до моменту переобрання
Освіта вища юридична
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Генеральний директор, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика", 04793055
Примітки Голова правлiння здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю товариства, представництв, фiлiй, всiх структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно до рiшень загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради та правлiння товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначеннi згiдно Статуту, Положеня про правлiння товариства, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради товариства. Розмiр виплаченої винагороди: умови матерiального забезпечення голови правлiння затверджується наглядовою радою у контрактi. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв: - за сумiсництвом голова правлiння ПрАТ "Iста-Центр", ЄДРПОУ 23073489, м. Днiпро, вул.Курсантська, 30; Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було.

Власники акцій

Власник Частка
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-центр" / #20040378 40.00%
Адреса м.Дніпро, вул.Базова, 2
Код 20040378
Баттерi Iнвестмент Корп. / 3323332 23.05%
Адреса Панама, Панама, 5З Торре Глобал Банк, поверх 18, оф.18З1
Код 3323332
Держава Україна в особi Регiональне вiддiлення фонду Державного майна України по Днiпропетровськiй, Запорiзькiй та Кiровоградськiй областях / #42767945 21.55%
Адреса м.Дніпро, вул.Центральна, 6
Код 42767945
IСТА IНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН / 104,581 6.23%
Адреса Беліз, Веlіzе Сітy, #1 Марр Sтrеет
Код 104,581
ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" / #30722204 2.18%
Адреса м.Київ, Першого Травня, буд.1-А
Код 30722204
МЄРКОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 1.15%
БУЛАТ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ 1.15%
КОПИЛОВ МИХАЙЛО ВІТАЛІЙОВИЧ 1.15%
ПРИВАЛОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 1.15%
ЗІМІН ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 0.93%
VB Autobatterie GmbH / 4364 1.40%
Адреса Німеччина, Наnnоvеr, Ам Lеіnеufеr, 51, 3З419
Код 4364
Iнститут геотехнiчної механiки НАН України / #05411357 0.02%
Адреса м.Дніпро, Сімферопольська, буд.2-а
Код 05411357
Iнститут транспортних систем i технологiй НАН України / #20204271 0.02%
Адреса м.Дніпро, Пісаржевського, буд.5
Код 20204271

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-центр" / #20040378 1 025 368 шт 40.00%
Адреса м.Дніпро, вул.Базова, 2
Баттерi Iнвестмент Корп / 332332 590 807 шт 23.05%
Адреса Панама, Панама, 5З Торре Глобал Банк, поверх 18, оф.18З1
Держава Україна в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй, Запорiзькiй, Кiровоградськiй областях / #42767945 552 478 шт 21.55%
Адреса м.Дніпро, вул.Центральна, 6
IСТА IНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН / 104,581 159 735 шт 6.23%
Адреса Беліз, Веlіzе Сітy, #1 Марр Sтrеет