Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) Перевірки (8)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСТА-ЦЕНТР"

#23073489

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСТА -ЦЕНТР"
ЄДРПОУ 23073489
Адреса 49051 м. Днiпро, вул. Курсантська, 30
(КОАТУУ 1210138400)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 059797
Дата державної реєстрації 08.05.1998
Середня кількість працівників 152
Орган управління .
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛИЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРИКОЛЬ БАНК"
МФО: 300614
Номер рахунку: 26005000006148
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Державний експортно-iмпортний банк України "Укрексiмбанк"
МФО: 305675
Номер рахунку: 26009015014
Контакти
+38 (056) 790-75-49
inna@nac-ista.dp.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Копилов Михайло Віталійович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2016 - один рiк до моменту переобрання.
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика", член Ради.
Примітки Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї.Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) є органом Товариства, яка проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним Зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства. Дана особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 2009 р. по 2012 р.- директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон -Центр", з 2012 р. по даний час -член ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика". Посадова особа на даний час працює та займає посаду члена ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика" м. Днiпро, вул. Базова ,2. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Мiсця роботи за сумiсництвом не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 30 рокiв.
Мєркова Марія Антонівна Член Наглядової ради
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2016 - на один рiк до моменту переобрання
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 46 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Центр", член Ради Товариства


Примітки Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi.
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв: з 2009 р. по 2012 р. Голова Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Центр", з 2012 р. по 2.11.2013 р. - член ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика", з 2.11.2013 р. по даний час член Ради Товариства с обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Центр" м.Днiпро, вул. Базова, 2, з 2002 р по 2016 р.- член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Iста-Центр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 46 рокiв.
Савченко Костянтин Вікторович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2016 - один рiк до моменту переобрання.
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Торговий дiм "Iста"- начальник планово-економичного вiддiлу.
Примітки Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) є органом Товариства, яка проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним Зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства. Савченко Костянтин Вiкторович згоду на розкриття паспортних даних не надал. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: з 11.2012 р. по 08.2014 р. товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Торговий дiм "Iста"- начальник планово-економичного вiддiлу, з 09.2014 р. по 01.2015 р. - Академiя мунiципального управлiння, м. Київ, доцент, з 01.2015 р. по 02.2016 р.-товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Торговий дiм "Iста"- начальник планово-економичного вiддiлу, з 2016 р. по наступний час - заступник директора з економiки та фiнансiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю"Торговий дiм "Iста". Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Змiн в персональному складi не було.
Даніліна Світлана Анатоліївна Головний бухгалтер
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.11.2014 - безстроково
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерпласт", головний бухгалтер.
Примітки Головний бухгалтер товариства забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов’язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займає посаду з 14.11.2014 року. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 03.2010 р. по 09.2012 р.- головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерпласт", з 09.2012 р. по 14.11.2014 рiк - заступник головного бухгалтера Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр", з 14.11.2014 р - головний бухгалтер Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр". Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Сумiсництва не мае. Загальний стаж роботи 26 рокiв.
Рєзнік Галина Василівна Член правлiння
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 02.03.2012 - до моменту вiдкликання.
Паспортні дані ВА, 959136, 05.09.1997, Селидiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл
Освіта вища юридична
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Заступник директора по правових питаннях Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Маркос Групп".
Примітки Члени Правлiння Товариства виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правлiння товариства, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової Ради Товариства, а також посадовою iнструкцiєю.Попереднi посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв- з 24.02.2009 р. займає посаду заступника голови правлiння по правовим питанням Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Сумiсництва не має. Загальний стаж роботи 27 рокiв.
Клименко Володимира Федоровича Член Наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2016 - один рiк до моменту переобрання
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Попередня посада - начальник вiддiлу корпоративних фiнансiв публичного акцiонерного товариства "Укрсоцбанк".
Примітки Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi.
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв- начальник вiддiлу корпоративних фiнансiв публичного акцiонерного товариства "Укрсоцбанк" з вересня 2011 р. по грудень 2012 р., начальник вiддiлу корпоративних фiнансiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Iста" з березня 2013 р. по теперешний час.
Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складе по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 31 рiк.
Бердник Олександра Василівна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2016 - один рiк до моменту переобрання.
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи Головний бухгалтер приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр".
Примітки Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) є органом Товариства, який проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним Зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства. Бердник Олександра Василiвна згоду на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: з 2012 г. по 24.10.2013 р.- головний бухгалтер приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр", с 25.10.2013 р. по даний час - начальник контрольно-ревiзiйного управлiння приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр". Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальниi стаж роботи 42 рокi.

Очаковський Олександр Юрійович Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2016 - на один рiк до моменту переобрання
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи
Головний спецiалiст Управлiння мiждержавних майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi Фонду державного майна України.
Примітки Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi.
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Очаковський Олександр Юрiйович не надав згоди на оприлюднення паспортних даних. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - головний спецiалiст Управлiння мiждержавних майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi Фонду державного майна України м.Київ, вул. Кутузова,18/9. Зазначена особа непогашеної судимостi не має. На данний час займає посаду головного спецiалiста Управлiння мiждержавних майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi Фонду державного майна України. Загальний стаж роботи 26 рокiв.
Змiн в персональному складi по данiй особi не було.
Привалов Володимир Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1946 р. н. (77 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2016 - один рiк до моменту переобрання
Освіта вища технiчна
Стаж роботи 49 років
Попередне місце роботи
Iнститут геотехнiчної механiки НАН України м. Днiпро, вул. Сiмферопольска, 11., старший науковий спiвроботник.
Примітки Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi.
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв: з 2009 р. по 2012 рiк - начальник науково-техничного управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Центр", з 2012 р. - старший науковий спiвроботник Iнститута геотехнiчної механiки НАН України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На даний час обiймае посаду старшого наукового спiвроботника Iнститута геотехнiчної механiки НАН України м. Днiпро, вул. Сiмферопольска, 11. Змiн в персональному складi по данiй особi не було.
Загальний стаж роботи 49 рокiв.
Мєрков Андрій Миколайович Член правлiння
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.03.2012 - до моменту вiдкликання
Паспортні дані АЕ, 491629, 27.02.1997, Красногвардiйським РВ УМВД України в Днiпропетровський обл
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Приватне акцiонерне товариство "Iста-Центр", член правлiння.
Примітки Члени Правлiння Товариства виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правлiння товариства, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової Ради Товариства, а також посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв - член правлiння Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр". С 2008 р. по даний час обiймае посаду заступника директора з єкономикi та фiнансiв в Товаристве з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика" м. Днiпро, вул. Базова,2. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 16 рокiв.
Зімін Олег Петрович Голова Наглядової ради
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2016 - один рiк до моменту переобрання.
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Попередня посада - Закрите акцiонерне товариство «Український промислово-iнвестицiйний концерн», член виконавчої дирекцiї.
Примітки Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв – голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Iста-Центр»; з 01.06. 2006р. – член виконавчої дирекцiї Закритого акцiонерного товариства «Український промислово-iнвестицiйний концерн»; з 02.07.2012 р. по даний час – голова Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Днiпропетровський дослiдний завод «Енергоавтоматика» (мiсцезнаходження м.Днiпро, вул. Базова,2). Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складе по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 36 рокiв.
Ковальчук Володимир Петрович Голова правлiння
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.11.2012 - до моменту вiдкликання.
Освіта вища юридична
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Iста", головний юрист-консульт.
Примітки Голова Правлiння здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно до рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради та Правлiння Товариства. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi згiдно Статуту Товариства, Положення про Правлiння товариства, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової Ради Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв- з 01.07.2010 р. по 18.05.2012 р - головний юрист-консульт Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Iста", з 29.11.2012 р.- голова правлiння Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
По сумiсництву займае посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика" м. Днiпро, вул. Базова,2. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 30 рокiв.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Товариство з обмеженою вiдповiдадьнiстю "Оберон-центр / #20040378 1 025 368 шт 40.00%
Адреса Україна, м. Днiпро, Базова,2
Баттерi Iнвестмент Корп. (Battery Investment Corp.) / 332332 590 807 шт 23.05%
Адреса Панама, Панама, бул.Торре ГЛОБАЛБАНК, оф. поверх.18, офiс 1801,
Фонд державного майна України / #00032945 552 478 шт 21.55%
Адреса Україна, м. Київ , Кутузова,18/9