Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) Перевірки (8)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСТА-ЦЕНТР"

#23073489

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
ЄДРПОУ 23073489
Адреса 49051, м. Днiпро, Курсантська, 30
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 059797
Дата державної реєстрації 08.05.1998
Середня кількість працівників 147
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛИЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
МФО: 380582
Номер рахунку: 26004030303650
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Державний експортно-iмпортний банк України "Укрексiмбанк"
МФО: 305675
Номер рахунку: 26009015014
Контакти
+38 (056) 790-75-49
inna@nac-ista.dp.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

У 2018 роцi змiн в органiзацiйнiй структурi товариства не проводилося.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 147 осiб, в тому числi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу 8 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 12 осiб.Факторами змiни фонду оплати працi є: - змiна середньої заробiтної плати в Українi, Днiпропетровському регiонi; - пiдвищення продуктивностi працi. Кадрова програма емiтента заснована на ретельному вiдборi кандидатiв, постiйному пiдвищенню квалiфiкацiї дiючого персоналу (навчання без вiдриву вiд виробництва у вищих учбових закладах, курсах пiдготовки, семiнарах), впровадження соцiальних програм (заохочення за сумлiнну працю, оздоровлення працiвникiв та їх дiтей, надання матерiальної допомоги).

Участь у об'єднаннях

Товариство не входить нi в якi об'єднання, не веде спiльної дiяльностi.

Спільна діяльність

Спiльної дiяльнiстi з iншими пiдприємствами Товарство не проводить.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiї не було.

Облікова політика

Облiкова полiтика - це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi Товариством при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика залишалася незмiнною. Основним критерiєм вибору облiкової полiтики щодо класифiкацiї, оцiнки активiв, зобов'язань та власного капiталу встановлено норми П(С)БО в Українi. Облiкова полiтика Товариства може змiнюватися у випадках, якщо: -змiнюються статутнi вимоги Товариства; - змiнюються вимоги органу, який здiйснює функцiї з державного регулювання методологiї бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi; - змiни облiкової полiтики забезпечать бiльш достовiрне вiдображення господарських операцiй у бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi. Дохiд Дохiд визнається Товариством пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв (акцiонерiв), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг проводиться способом вивченням виконаної роботи.Дохiд вiдображається за методом нарахування. Визначений дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не повинен коригуватись на величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами. Витрати Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення, або розподiлу акцiонерами), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Витрати вiдображаються за методом нарахування. У виробництвi використовується простий метод облiку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собiвартостi продукцiї. Податок на прибуток Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду. Поточний податок на прибуток вiдображаеться у складi прибутку або збитку за перiод, за винятком тiєї їх частини, яка вiдноситься до угоди з об'єднання бiзнесу або до операцiй, визнаним безпосередньо у складi власного капiталу або в iншому сукупному прибутку. Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що пiдлягає сплатi або отриманню стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рiк, розрахованих на основi чинних або в основному введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов'язання по сплатi податку на прибуток за минулi роки, який пiдлягає стягненню податковими органами або виплату їм. Товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно з вимогами українського законодавства в українських гривнях, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року №996-ХIV з подальшими доповненнями та вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (НП(С)БО). Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування. Баланс складено у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Основнi засоби Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi виробничої дiяльностi або постачання готової продукцiї,товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). У Звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариство вiдображає залишкову вартiсть основних засобiв яка розраховується як рiзниця мiж первiсноювартiстю та сумою амортизацiї. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Амортизацiю основних засобiв Товариство розраховує за прямолiнiйним методом за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв вважається несуттєвою i рiвною нулю. Товариство може переоцiнювати об'єкт основних засобiв, якщо залишкова вартiсть цього об'єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу (не менш як на 10%). У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей об'єкт. Iншi необоротнi матерiальнi активи Активи, строк корисного використання яких бiльше одного року i вартiстю менше 6000 гривень (в тому числi бiблiотечнi фонди) вiдносяться до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Змiна вартiсних ознак предметiв, що входять до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв, розглядається як змiна облiкових оцiнок. У зв'язку iз змiною вартiсних ознак змiни в бухгалтерському облiку щодо основних засобiв, зарахованих на баланс в попереднiх перiодах, не проводились. Амортизацiю iнших необоротних матерiальних активiв Товариство нараховує за прямолiнiйним методом. Амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта 100 вiдсоткiв його вартостi. При цьому слiд забезпечується кiлькiсний оперативний облiк таких активiв у розрiзi матерiально-вiдповiдальних осiб на вiдповiдних балансових рахунках. Такi малоцiннi необоротнi матерiальнi активи i бiблiотечнi фонди, не пiдлягають переоцiнцi. Нематерiальнi активи Нематерiальний актив - це немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований. У Звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариство вiдображає залишкову вартiсть основних засобiв яка розраховується як рiзниця мiж первiсноювартiстю та сумою амортизацiї та сумою будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.По всiх об'єктах нематерiальних активiв встановлено лiквiдацiйну вартiсть рiвною нулю. Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання. Облiк вартостi нематерiального активу яка амортизується вести за кожним з об'єктiв, що входить до складу окремої групи. Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування нематерiального активу не встановлено, такий строк повинен становити 10 рокiв безперервної експлуатацiї, за умови, що його використання пов'язане з господарською дiяльнiстю пiдприємства. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання амортизацiї не пiдлягають. Запаси Запаси - це активи Товариства, якi вiдповiдають таким критерiям: 1) утримуються для продажу у звичайнiй господарськiй дiяльностi; 2) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або, 3) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг. Запаси включають в себе сировину (матерiали), готову продукцiю, напiвфабрикати, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, товари. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається кожне найменування цiнностей (у розрiзi номенклатурних номерiв, замовлень, товарних актiв).Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначається за собiвартiстю запасiв, яка складається з таких понесених пiдприємством фактичних витрат.Транспортно-заготiвельнi витрати (в тому числi суми мита i зборiв нарахованих митними органами) повиннi включаються до первiсної вартостi конкретних найменувань, груп, видiв запасiв при їх оприбуткуваннi у разi, якщо можна достовiрно визначити суми таких витрат, якi безпосередньо вiдносяться до придбаних запасiв. Оцiнку запасiв (матерiалiв, комплектуючих виробiв, МШП та iнших ) при придбанi Товариство здiйснює по фактичнiй собiвартостi. Для всiх одиниць бухгалтерського облiку запасiв, що мають однакове призначення та однаковi умови використання, застосовується тiльки один метод. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та кошти на рахунках у банках. Грошовi кошти на рахунках у банках включають грошовi кошти на поточних рахунках та депозити в банках. Операцiї в iноземних валютах перераховуються у вiдповiдну функцiональну валюту, за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на дату звiтностi, перераховуються у функцiональну валюту за курсами обмiну, встановленим на цю дату. Перерахунок iноземної валюти Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд). Товариство використовувало такi офiцiйнi курси обмiну валют на кiнець року пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi: Дебiторська заборгованiсть Дебiторську заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. У разi вiдстрочення платежу за продукцiю, товари, роботи, послуги з утворенням вiд цього рiзницi мiж справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та номiнальною сумою грошових коштiв та/ або їх еквiвалентiв, що пiдлягають отриманню за продукцiю, товари, роботи, послуги, така рiзниця визнається дебiторською заборгованiстю за нарахованими доходами (вiдсотками) у перiодi її нарахування. Списання безнадiйної заборгованостi здiйснюється за рiшенням керiвництва на пiдставi подання документiв вiд керiвникiв пiдроздiлiв, якi iнiцiюють активнi операцiї Товариства та в подальшому супроводжують їх, та вiдомостей про стан заборгованостi вiд головного бухгалтера. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включає заборгованiсть фiнансових i фiскальних органiв, а також авансовi платежi, переплату Це поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено Зобов'язання та забезпечення Зобов`язання вiдображається в балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, i облiковується за сумою погашення. З метою бухгалтерського облiку зобов'язання подiляються на: довгостроковi; поточнi; непередбаченi зобов'язання; доходи майбутнiх перiодiв. Поточними зобов'язаннями визнаються зобов'язання, якi будуть погашенi протягом операцiйного циклу Товариства або повиннi бути погашенi протягом дванадцяти мiсяцiв, починаючи з дати балансу. Довгостроковими зобов'язаннями визнаються всi зобов'язання, якi не є поточними. Непередбаченi зобов'язання вiдображаються в облiку на позабалансових рахунках за облiковою оцiнкою. Забезпеченням вважаються зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. Забезпечення створюються товариством для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат в разi необхiдностi. Суми створених забезпечень визнаються витратами. Заборонено створювати забезпечення для покриття майбутнiх збиткiв вiд дiяльностi Товариства. Забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено. В Товариствi створюються забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам. Власний капiтал Зареєстрований капiтал: Зареєстрований капiтал Товариства представлено у звiтi про фiнансовий стан (балансi) статутним капiталом, який вiдображає суми заявлених та повнiстю сплачених часток засновникiв (акцiонерiв). Додатковий капiтал: В додатковому капiталi вiдображається сума безкоштовно отриманих необоротних активiв, сума капiталу, який вкладено засновниками (акцiонерами) понад статутний капiтал, накопиченi курсовi рiзницi, якi вiдображаються у складi власного капiталу та iншi складовi додаткового капiталу. У разi якщо iнформацiя про розмiр емiсiйного доходу та накопичених курсових рiзниць вiдповiдає ознакам суттєвостi, вона розкривається у додаткових статтях "Емiсiйний дохiд" та "Накопиченi курсовi рiзницi". До пiдсумку балансу включається загальна сума додаткового капiталу. Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок, щорiчнi вiдпускнi виплати та виплати за лiкарняними листками, премiальнi i негрошовi пiльги нараховуються у тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками. Товариство не має жодних правових чи таких, що випливають зi сформованої дiлової практики, зобов'язань з виплати пенсiй або аналогiчних виплат. Звiтнiсть за сегментами Товариства не видiляє та не складає звiтнiсть за сегментами.

Продукція

Основний вiд продукцiї - виробництво стартерних свинцево-кiслотних батарей. В 2018 роцi вироблено227,3 тисяч умовних батарей, середня цiна реалiзацiї за 1 умовну батарею 1122 грн, обсяг експорту 43691 тис.грн , або 18,2% вiд загального обсягу. Основнi ринки збуту - Україна - 81,8 %, в т.ч. через дилерську мережу 65 %. Продаж здiйснюється методом оптової торгiвлi. Особливiсть розвитку галузi в тому, що в Українi виробляються аналогiчнi батареї в кiлькостi, що перевищує потреби народного господарства в 2 рази. Перспективнi плани - в залученнi стратегiчного iнвестора з розширенням обсягiв експорту в 3-4 рази. Основнi постачальники сировини, матерiалiв i комплектуючих: ТОВ "Мегатекс" Україна, ТОВ "Свинець" Україна, ТОВ "Укрсплав" Україна, ТОВ "Белiнвестторг-сплав" Республiка Белорусь, ТОВ "Мicroporous GmbH" Австрiя.

Активи

Придбання та вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не проводилося. Придбання обладнання буде проводитися пiсля входження стратегiчного iнвестора.

Основні засоби

Основнi засоби емiтента - нерухомiсть (будинки i споруди виробничого , адмiнiстративно-побутового призначення) , обладнання для виробництва акумуляторних батарей (лiнiя виробництва елементiв батарей, складальна, заливки i зарядки), транспортнi i вантажнi машини, мережi газовi, електричнi, водопостачальнi , водовiдведення. В 2018 роцi був один значний правочин - укладання договору застави з акцiонерним товариством "Мiжнародний iнвестицiйний банк) (Рiшення Наглядової ради протолл №1 вiд 30.01.2018)Виробнича потужнiсть пiдприємства 1500 тисяч умовних батарей на рiк, коефiцiєнт використання потужностi 0,17. Спосiб утримання активiв - в експлуатацiї з систематичним проведенням поточних та капiтальних ремонтiв. Мiсцезнаходження - м. Днiпро, вул. Курсантська, 30. Екологiчних питань, якi можуть вплинути на використання активiв - пiдвищення на законодавчому рiвнi вимог до рiвня викидiв. На теперiшнiй час екологiчнi вимоги виконуються в повному обсязi (необхiднi лiцензiї отриманi, товариство здiйснює систематичний монiторинг навколишнього середовища, ступiнь впливу на неї, показники нижче за норму. Капiтальне будiвництво вiдсутнє в планах товариства, технiчне переоснащення буде розглянуто пiсля входження стратегiчного iнвестора.Метод фiнансування - залучення iнвестицiй, прогнозований початок технiчного переоснащення - 2020 рiк, кiнець 2022 року. Збiльшення потужностi не передбачається.

Проблеми

Законодавчих або економiчних обмежень на дiяльнiсть пiдприємства немає.

Фінансова політика

Полiтика фiнансування дiяльностi товариства комбiнована: - на першому етапi за рахунок стратегiчного iнвестора; - на другому етапi за рахунок емiтента. Робочий капiтал товариства недостатнiй навiть для поточних потреб, покращення лiквiдностi можливо пiсля одержання iнвестицiй.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Вартiсть укладених, але ще невиконаних договорiв на 31.12.18 р 70500 тис.грн. Очiкується прибуток вiд їх виконання - 250 тис.грн

Стратегія подальшої діяльності

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента - залучення стратегiчного iнвестора, що дозволить у 2020-2022 роках провести технiчне переоснащення , збiльшити обсяг виробництва i продаж, прибуток товариства.

R&D

Щорiчний обсяг витрат на дослiдження i розробку - 1200-1300 тис.грн. Фiнансовiй стан товариства за 2016-2018 роки дещо полiпшився. В результатi втрати ринку Росiї в 2014-2018 роках вiдбулося зменшення обсягiв продаж i виробництва на 40 % що негативно позначилося на фiнансовому станi товариства. Ця тенденцiя була стримана у 2017 роцi, в 2018 роцi збiльшився обсяг виробництва вiдносно до 2016 року на 8 %, збитки товариства скоротились на 7,6 млн.грн, збiльшилися запаси сировини, знизилася кредиторська заборгованiсть.

Інше

№ Показни,. млн.грн 2016 рiк 2017 рiк 2018 рiк % 2016 до 2018 1 Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї . 225,8 237,7 244,3 108 2 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 195,6 221,1 228,4 117 3 Iншi доходи. 14,7 19,8 24,5 167 4 Адмiнiстр витрати 5,1 5,6 6,2 122 5 витрати на збут 2,7 6,0 3,8 141 6 Iншi витрати 14,7 18,3 23,8 162 7 Прибут ( збит) - 7,6 -25,4 0

Посадові особи

Ім'я Посада
Копилов Михайло Віталійович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2018 - один рiк до моменту переобрання.
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи член Ради товариства, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика", 04793055
Примітки Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї.Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) є органом Товариства, яка проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним Зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства. Дана особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 2012 р. по даний час член Ради товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика" м. Днiпро, вул. Базова ,2. Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Мiсця роботи за сумiсництвом не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 41 рiк.
Мєркова Марія Антонівна Член Наглядової ради
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2018 - на один рiк до моменту переобрання
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 48 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Центр", член Ради Товариства, Приватне акцiонерне товариство "Iста-центр", 23073489
Примітки Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв: з 2.11.2013 р. по даний час член Ради Товариства с обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Центр" м.Днiпро, вул. Базова, 2, з 2002 р по 2018 р.- член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 48 рокiв.Не є афiлiйованою особою Товариства. Посадова особа Меркова М.А. є представником акцiонера Меркова А.М.
Даніліна Світлана Анатоліївна Головний бухгалтер
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.11.2014 - безстроково
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи головний бухгалтер., Приватне акцiонерне товариство "Iста-Центр", 23073489
Примітки Головний бухгалтер товариства забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займає посаду з 14.11.2014 року. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 09.2012 р. по 14.11.2014 рiк - заступник головного бухгалтера Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр", з 14.11.2014 р - головний бухгалтер Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр". Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Сумiсництва не мае. Загальний стаж роботи 28 рокiв.
Рєзнік Галина Василівна Член правлiння
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 02.03.2012 - до моменту вiдкликання.
Освіта вища юридична
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Заступник голови правлiння по правовим питанням, Приватне акцiонерне товариства "Iста-центр", 23073489
Примітки Члени Правлiння Товариства виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правлiння товариства, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової Ради Товариства, а також посадовою iнструкцiєю. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв- з 2009 р. займає посаду заступника голови правлiння по правовим питанням Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Сумiсництва не має. Загальний стаж роботи 29 рокiв.
Походенко Роман Миколайович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2018 - один рiк до моменту переобрання.
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи фахiвець 1-ї категорiї вiддiлу корпоративних фiнансiв, товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Торговий дiм "Iста", 25411862
Примітки Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) є органом Товариства, яка проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним Зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства. Походенко Роман Миколайович згоду на розкриття паспортних даних не надал. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: з квiтня 2013 р. по теперешний час - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Торговий дiм "Iста" фахiвець 1-ї категорiї вiддiлу корпоративних фiнансiв. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства.Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальниi стаж роботи ------------- рокi.
Клименко Володимира Федоровича Член Наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2018 - один рiк до моменту переобрання
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу корпоративних фiнансiв, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Iста", 25411862
Примітки Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв- начальник вiддiлу корпоративних фiнансiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Iста" з березня 2013 р. по теперешний час. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складе по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 33 рокiв. Не є афiлiйованою особою Товариства. Клименко Володимир Федорович є представником акцiонера Товариства Копилова М.В.
Бердник Олександра Василівна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2018 - один рiк до моменту переобрання.
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи начальник контрольно-ревiзiйного управлiння, Приватне акцiонерне товариство "Iста-Центр"., 23073489
Примітки Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) є органом Товариства, який проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним Зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства. Бердник Олександра Василiвна згоду на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв:з 25.10.2013 р. по даний час - начальник контрольно-ревiзiйного управлiння приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр". Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальниi стаж роботи 44 рокi.Не є афiлiйованою особою Товариства
Дубінська Людмила Михайлівна Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2018 - на один рiк до моменту переобрання
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи головний спецiалiст Фонду державного майна України, Фонду державного майна України, 13467337
Примітки Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Дубiнська Людмила Михайлiвна не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 2014 р.- головний спецiалiст Фонду державного майна України. Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Дубiнська Людмила Михайлiвна є представник акцiонера-юридичної особи Регионального вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровської областi. Зазначена особа непогашеної судимостi не має. Загальний стаж роботи 26 рокiв.
Привалов Володимир Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1946 р. н. (77 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2018 - один рiк до моменту переобрання
Освіта вища технiчна
Стаж роботи 51 рік
Попередне місце роботи Iнститут геотехнiчної механiки НАН України м. Днiпро, вул. Сiмферопольска, 11., старший науковий спiвроботник., Iнститут геотехнiчної механiки НАН України, 05411357
Примітки Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв: з 2012 р. - старший науковий спiвроботник Iнститута геотехнiчної механiки НАН України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час обiймае посаду старшого наукового спiвроботника Iнститута геотехнiчної механiки НАН України м. Днiпро, вул. Сiмферопольска, 11. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 51 рiк. Посадова особа Привалов В.М. є акцiонером Товариства.Не є афiлiйованою особою Товариства.
Мєрков Андрій Миколайович Член правлiння
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.03.2012 - до моменту вiдкликання
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи заступник голови Правлiння з економiки та фiнансiв, Приватне акцiонерне товариство "Iста-Центр"., 23073489
Примітки Члени Правлiння Товариства виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правлiння товариства, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової Ради Товариства, а також посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв - член правлiння Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр". С 2008 р. по 2016 рiк обiймав посаду заступника директора з єкономикi та фiнансiв в Товаристве з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика" м. Днiпро, вул. Базова,2. З 2016 р.заступник голови Правлiння з економiки та фiнансiв ПрАТ "Iста-Центр". Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 23 рокiв.
Зімін Олег Петрович Голова Наглядової ради
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2018 - один рiк до моменту переобрання.
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Голова, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика", 04793055
Примітки Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 02.07.2012 р. по даний час - Голова товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика", (мiсцезнаходження м.Днiпро, вул. Базова,2). Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складе по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 38 рокiв.Зiмiн Олег Петрович є представником акцiонера Товариства- юридiчної особи ТОВ "Оберон-Центр".Не є афiлiйованою особою Товариства.
Ковальчук Володимир Петрович Голова правлiння
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.11.2012 - до моменту вiдкликання.
Освіта вища юридична
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Голова правлiння, Приватне акцiонерне товариство "Iста-центр", 23073489
Примітки Голова Правлiння здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно до рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради та Правлiння Товариства. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi згiдно Статуту Товариства, Положення про Правлiння товариства, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової Ради Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 29.11.2012 р.- голова правлiння Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По сумiсництву займае посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика" м. Днiпро, вул. Базова,2. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 36 рокiв.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Акумулятори електричнi свинцевi 110290 222.61 млн грн 136088 239.43 млн грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Матерiальнi витрати 83.60%
Оплата працi 6.80%
Амортизацiя 4.20%
Iншi операцiйни витрати 3.80%
Вiдрахування на соцiальнi заходи 1.60%

Власники акцій

Власник Частка
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Центр" / #20040378 40.00%
Адреса Україна, м. Дніпро, вул. Базова, буд.2
Код 20040378
БУЛАТ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ 1.15%
КОПИЛОВ МИХАЙЛО ВІТАЛІЙОВИЧ 1.15%
ПРИВАЛОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 1.15%

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Товариство з обмеженою вiдповiдадьнiстю "Оберон-центр / #20040378 1 025 368 шт 40.00%
Адреса Україна, м. Дніпро, Базова,2
Баттерi Iнвестмент Корп. (Battery Investment Corp.) / 332332 590 807 шт 23.05%
Адреса Панама, Панама, бул.Торре ГЛОБАЛБАНК, оф. поверх.18, офіс 18З1,
Фонд державного майна України / #00032945 552 478 шт 21.55%
Адреса Україна, м. Київ, Кутузова,18/9
IСТА IНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН / 104,581 159 735 шт 6.23%
Адреса Амеріка, Сеnтrаl Амеrіка, Марр Sтrеет Веlіzе Сітy Веlіzе