Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) Перевірки (8)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСТА-ЦЕНТР"

#23073489

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСТА -ЦЕНТР"
ЄДРПОУ 23073489
Адреса 49051 м. Днiпропетровськ, вул. Курсантська, 30
(КОАТУУ 1210138400)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 059797
Дата державної реєстрації 08.05.1998
Середня кількість працівників 180
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛИЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРИКОЛЬ БАНК"
МФО: 300614
Номер рахунку: 26005000006148
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Дочерня фiлiя публичного акцiонерного товариства "Укрексимбанк"
МФО: 305675
Номер рахунку: 260090150143
Контакти
056311155
inna@nac-ista.dp.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Юшко Оксана Миколаівна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2014 - один рiк до моменту переобрання.
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укравтозапчастина".
Примітки
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) є органом Товариства, яка проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним Зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.
Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв: з 2009 р по даний час- заступник головного бухгалтера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укравтозапчастина". Мiсце роботи за сумiсництвом - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фотон-Україна" -головний бухгалтер. Дана особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Змiн в персональному складi не було.
Фонд Державного Майна України В Особі Очаковського Олександра Юрійовича Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2014 - на один рiк до моменту переобрання
Паспортні дані 00032945
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи
Головний спецiалiст Управлiння мiждержавних майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi Фонду державного майна України.
Примітки Акцiонер Товариства - юридична особа Фонд державного майна України уповноважив Очаковського О.Ю. представляти iнтереси у складi членiв Наглядової Ради.Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi.
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Очаковський Олександр Юрiйович не надав згоди на оприлюднення паспортних даних. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - головний спецiалiст Управлiння мiждержавних майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi Фонду державного майна України. м.Київ. Зазначена особа непогашеної судимостi не має. На данний час займає посаду головного спецiалiста Управлiння мiждержавних майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi Фонду державного майна України. Загальний стаж роботи 24 рокiв.
Змiн в персональному складе по даной особе не було.
Мєркова Марія Антонівна Член Наглядової ради
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2014 - на один рiк до моменту переобрання
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Центр", фiнансовий директор.


Примітки Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi.
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв: з 2009 р. по 2012 р. Голова Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Центр", з 2012 р. по 2.11.2013 р. - член ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика", з 2.11.2013 р. по даний час член ради Товариства с обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Центр" з 2002р по 2013р.- член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Iста-центр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На даний час також обiймае посаду члена ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський
дослiдний завод "Енергоавтоматика" м. Днiпропетровськ, вул. Базова, 2. Змiн в персональному складi по даной особе не було. Загальний стаж роботи 44 рокi.
Даніліна Світлана Анатоліївна Головний бухгалтер
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.11.2014 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерпласт", головний бухгалтер.
Примітки Головний бухгалтер товариства забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов’язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займає посаду з 14.11.2014 року. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 07.2007 р. по 02.2010 р.- заступник головного бухгалтера Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр", з 03.2010 р. по 09.2012 р.- головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерпласт", з 09.2012 р. по14.11.2014 рiк - заступник головного бухгалтера Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр", з 14.11.2014 р - головний бухгалтер Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр". Сумiсництва не мае. Загальний стаж роботи 24 рокiв.
Рєзнік Галина Василівна Член правлiння
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 17.07.2012 - до моменту вiдкликання.
Паспортні дані ВА, 959136, 06.09.1997, Селидiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Заступник директора по правових питаннях Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Маркос Групп".
Примітки Члени Правлiння Товариства виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правлiння товариства, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової Ради Товариства, а також посадовою iнструкцiєю.Попереднi посади, що займала дана особа протягом останних
п`яти рокiв- з 24.02.2009 р. займає посаду заступника голови правлiння по правовим питанням Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складе по даной особе не було. Сумiсництва не мае. Загальний стаж роботи 25 рокiв.
Товариство З Обеженою Відповідальністю 'Оберон-Центр' В Особі Архіпова Юрія Олексійовича Голова ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2014 - один рiк до моменту переобрання.
Паспортні дані СО, 603446, 03.06.2003, Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Заступник директора з економiки та фiнансiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговий дiм «IСТА».
Примітки Акцiонер товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-центр" уповноважив Архiпова Юрiя Олексiйовича представляти iнтереси у складi членiв Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) є органом Товариства, який проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним Зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, якi займала дана особаз 2009 р. по 2011 р. - фiнансовий директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АВТОТIМ", з 2011 р.по теперешний час – заступник директора з економiки та фiнансiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговий дiм «IСТА».
На данний час займае посаду заступника директора з економiки та фiнансiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговий дiм «IСТА», м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А. Змiн в персональному складе по даной особе не було. Загальниi стаж роботи 10 рокiв.
Карастоянова Лілія Панасівна Головний бухгалтер
Рік народження 1981 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.10.2013 - по 13.11.2014 рiк
Паспортні дані СА, 756859, 09.06.1998, Приморським РВУМВС України у Запорiзькiй обл.
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Енергiя".
Примітки Головний бухгалтер товариства забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов’язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 12.12.2005 р. по 30.06.2011 р.- головний бухгалтер товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Енергiя", з 01.07.2011 р. по 24.10.2013 р.- заступник головного бухгалтера Приватного акцiонерного товаритства "Iста-центр". Займала посаду головного бухгалтера Приватного акцiонерного товаритства "Iста-Центр" з 25.10.2013 року по 13.11.2014 р. Сумiсництва не мала. Загальний стаж роботи 11 рокiв.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Укравтозапчастина' В Особі Зіміна Олега Петровича Голова Наглядової ради
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2014 - один рiк до моменту переобрання.
Паспортні дані СО, 401841, 03.04.2001, Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи
Попередня посада - Закрите акцiонерне товариство «Український промислово-iнвестицiйний концерн», член виконавчої дирекцiї.
Примітки Акцiонер Товариства - юридична особа Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укравтозапчастина" уповноважив Зiмiна О.П. як представника у складi Наглядової Ради Товариства.
Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв – голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Iста-центр»; з 01.06. 2006р. – член виконавчої дирекцiї Закритого акцiонерного товариства «Український промислово-iнвестицiйний концерн»; з 02.07.2012 р. по даний час – голова Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Днiпропетровський дослiдний завод «Енергоавтоматика» (мiсцезнаходження м.Днiпропетровськ, вул. Базова,2) . Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн в персональному складе по даной особе не було. Загальний стаж роботи 34 рокiв.
Привалов Володимир Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1946 р. н. (77 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2014 - один рiк до моменту переобрання
Освіта вища технiчна
Стаж роботи 47 років
Попередне місце роботи
Iнститут геотехнiчної механiки НАН України м. Днiпропетровськ, старший науковий спiвроботник.
Примітки Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi.
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв: з 2009 р. по 2012 рiк - начальник науково-техничного управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Центр", з 2012 р. - старший науковий спiвроботник Iнститута геотехнiчної механiки НАН України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На даний час обiймае посаду старшого наукового спiвроботника Iнститута геотехнiчної механiки НАН України м. Днiпропетровськ, вул. Сiмферопольска, 11. Змiн в персональному складе по даной особе не було.
Загальний стаж роботи 47 рокiв.
Копилов Михайло Віталійович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2014 - один рiк до моменту переобрання.
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика", член ради
Примітки Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) є органом Товариства, яка проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним Зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства. Дана особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 2009 р. по 2012 р.- директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон -Центр", з 2012 р. по даний час -член ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика". Посадова особа на даний час працює та займає посаду члена ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика" м. Днiпропетровськ, вул. Базова,2. Змiн в персональному складе по даной особе не було. Загальний стаж роботи 28 рокiв.
Мєрков Андрій Миколайович Член правлiння
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.08.2012 - до моменту вiдкликання
Паспортні дані АЕ, 491629, 28.02.1997, Красногвардiйським РВ УМВД України в Днiпропетровський обл
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Приватне акцiонерне товариство "Iста-центр", начальник планового вiддiлу.
Примітки Члени Правлiння Товариства виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правлiння товариства, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової Ради Товариства, а також посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередни посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв - член правлiння Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр". По сумiсництву обiймае посаду заступника директора по єкономике та фiнансам в Товаристве з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика" м. Днiпропетровськ, вул. Базова,2. Змiн в персональному складе по даной особе не було. Загальний стаж роботи 14 рокiв.
Ковальчук Володимир Петрович Голова правлiння
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.11.2012 - до моменту вiдкликання.
Паспортні дані СН, 362105, 08.12.1996, Харкiвським РУ ГУ МВС України у м. Києвi
Освіта вища юридична
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Iста", головний юрист-консульт.
Примітки Голова Правлiння здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно до рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради та Правлiння Товариства. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi згiдно Статуту Товариства, Положення про Правлiння товариства, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової Ради Товариства. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв- з 01.12.2007 р. по 30.06.2010 р. - президент Асоцiацiї виробникiв хiмiчних джерел струму (ХДС України), з 01.07.2010 р. по 18.05.2012 р - головний юрист-консульт Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Iста", з 29.11.2012 р. голова правлiння Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
По сумiсництву займае посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика" м. Днiпропетровськ, вул. Базова,2. Змiн в персональному складе по даной особе не
було. Загальний стаж роботи 28 рокiв.
Публичне Акціонерне Товариство'закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд «Сова» В Член Наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2014 - один рiк до моменту переобрання
Освіта вища технiчна
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи
Попередня посада - Корпорацiїя "Богдан" - президент.
Примітки Акцiонер Товариства - юридична особа Публичне акцiонерне товариство"Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "СОВА", уповноважив Свинарчука Олега Володимировича представляти iнтереси у складi членiв Наглядової Ради.
Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi.
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв- президент корпорацiїї "Богдан". Посадова особа на данний час працює та займає посаду президента корпорацiї "Богдан", м. Киiв. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складе по даной особе не було. Загальний стаж роботи 22 рокi.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Товариство з обмеженою вiдповiдадьнiстю "Оберон-центр / #20040378 1 025 368 шт 40.00%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ , Базова,2
Укрпромiнвест Холдiнг ЛТД / 332332 590 807 шт 23.05%
Адреса Панама, Panama Cuba , Ave & 34th Str.
Фонд державного майна України / #00032945 552 478 шт 21.55%
Адреса Україна, м. Київ , Кутузова,18/9