Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (28)
Пов'язані особи ДАБІ (34) Перевірки (11) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЕРОБУД"

#21598792

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЕРОБУД"
ЄДРПОУ 21598792
Адреса 03680, м. Київ, вул. Пшенична, 4
(КОАТУУ 8038600000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №253085
Дата державної реєстрації 18.12.1995
Середня кількість працівників 705
Орган управління Установчi документи Товариства дiють в такiй редакцiї: статут Товариства (нова редакцiя) затверджено Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "АЕРОБУД" вiд "28" листопада 2014 р. (протокол № 2/2043 вiд "28" листопада 2014 р.), зареєстровано Святошинською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю "01" грудня 2014 р. (номер запису 1072105005502056),без наступних змiн. Вiдомостi про органи управлiння Товариства та їх склад: Згiдно Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЕРОБУД» №1/2014 вiд 25 липня 2014 року обрано три члени Наглядової Ради: № п/п ПIБ Посада 1 Шейхетов Станiслав Маркович член Наглядової ради Товариства 2 Корецький Георгiй Михайлович член Наглядової ради Товариства 3 Литвиненко Лариса Iванiвна член Наглядової ради Товариства Протоколом засiдання Наглядової ради ПРАТ «АЕРОБУД» б.н. вiд 28 липня 2014 року головою Наглядової ради Товариства обрано Шейхетова Станiслава Марковича. Таким чином, станом на дату складання цього звiту Наглядова рада ПРАТ «АЕРОБУД» дiє у такому складi: № п/п ПIБ Посада 1 Шейхетов Станiслав Маркович Голова Наглядової ради Товариства 2 Корецький Георгiй Михайлович член Наглядової ради Товариства 3 Литвиненко Лариса Iванiвна член Наглядової ради Товариства Наглядова рада у звiтному перiодi здiйснювала загальне керiвництво дiяльнiстю Товариства, контролювала дiяльнiсть Виконавчого органу, здiйснювала захист прав усiх акцiонерiв в межах своєї компетенцiї, згiдно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, якi вiдповiдають нормам чинного законодавства. При цьому у взаємодiях ради та виконавчого органу товариства додержувалось чiтке розмежування повноважень та зобов’язань. Наглядова рада не пiдмiняла та не втручалася в органiзацiйно – розпоряднi функцiї Виконавчого органа товариства. Згiдно Статуту Товариства та Положення про наглядову раду Товариства, наглядова Рада має наступнi повноваження: До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, окрiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", включення пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством, затвердження ринкової вартостi акцiй та цiни обов’язкового викупу акцiй; 8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 цього Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинiв, що попередньо схваленi загальними зборами; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься iз зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства; 24) прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв, дочiрнiх пiдприємств, або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв, дочiрнiх пiдприємств; 25) прийняття рiшення про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання, дочiрнiх пiдприємств; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) прийняття рiшення про вчинення Товариством будь-яких правочинiв (угод) на суму понад 10 000 000,00 (Десять мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень в нацiональнiй валютi та/або її еквiвалентi (далi – розмiр лiмiту) щодо рухомого майна, грошових коштiв, продукцiї, робiт, послуг, сировини, палива, матерiалiв, устаткування, енергоресурсiв, цiнних паперiв, та надання вiдповiдних повноважень Правлiнню та Головi Правлiння Товариства або iншiй визначенiй особi на їх укладення, в тому числi, але не виключно, купiвлi-продажу, поставки, мiни, дарування, оренди, надання послуг, пiдряду, кредиту, позики, застави, iпотеки, вiдступлення права вимоги, майнового поручительства, переведення боргу, iнвестицiйних, про спiльну дiяльнiсть тощо (окрiм випадкiв, встановлених законодавством, Статутом, вiдповiдно до яких таке рiшення приймається Загальними зборами акцiонерiв); 30) прийняття рiшення про здiйснення Товариством будь-яких операцiй, правочинiв (угод) з нерухомим майном, земельними дiлянками без обмеження суми правочинiв щодо його придбання, вiдчуження або передачi третiм особам у користування у будь-який спосiб, передачi в якостi забезпечення виконання зобов’язань, передачi будь-яких майнових прав на нерухоме майно, земельнi дiлянки, в тому числi, але не виключно, купiвлi-продажу, поставки, мiни, дарування, застави, iпотеки, майнового поручительства, безоплатного користування, списання з балансу, створення та iнше, за виключенням оренди (окрiм випадкiв, встановлених законодавством, Статутом, вiдповiдно до яких таке рiшення приймається Загальними зборами акцiонерiв); 31) прийняття рiшення про створення та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень про фiлiї та представництва, прийняття рiшення про обрання, в тому числi за поданням Правлiння, керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб, фiлiй та представництв; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; 36) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради. Вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Товариства питання не можуть бути переданi до компетенцiї виконавчого органу Товариства. Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцiй, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту. Вiдкликання покладених на Наглядову раду функцiй Загальних зборiв здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв. Вiдкликання функцiй Загальних зборiв, якi покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту, здiйснюється шляхом прийняття Загальними зборами вiдповiдних змiн та доповнень до цього Статуту. Правлiння Товариства «АЕРОБУД» є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. У вiдповiдностi до Статуту Товариства та Положення про Правлiння, до компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу до компетенцiї Правлiння частини своїх прав, якi не вiдносяться до їх виключної компетенцiї. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi та органiзує виконання їх рiшень. Згiдно Протоколу засiдання Наглядової Ради Товариства б.н. вiд 09 грудня 2014 року на посади членiв правлiння обранi: 1 Козинський Григорiй Борисович Голова Правлiння 2 Бондарець Олександр Петрович член Правлiння 3 Головко Анна Володимирiвна член Правлiння Iнша особа на посаду члена правлiння станом на дату пiдписання цього звiту не обиралася. Правлiння здiйснює пiдготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборiв, забезпечує та сприяє дiяльностi Наглядової ради та Ревiзора. За рiшенням Наглядової ради в Правлiннi Товариства може вводитись посада Першого Заступника Голови Правлiння. У разi введення такої посади, Перший Заступник Голови Правлiння виконує обов’язки Голови Правлiння пiд час його вiдсутностi на пiдприємствi. Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту). На посаду Ревiзора Товариства рiшенням Загальних зборiв обрано Фадєєву Катерину Вiкторiвну (паспорт ВР 083906, видан 27.08.2003 року Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ревiзор обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб, строком на три роки. Права та обов'язки Ревiзора визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням «Про Ревiзора». Ревiзор виконує свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акцiонерiв до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну повноваження Ревiзора дiйснi до обрання Загальними зборами акцiонерiв наступного Ревiзора або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Ревiзором Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, члени Правлiння Товариства та iншi особи, яким згiдно з законодавством України заборонено бути Ревiзором.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті фiлiя "Розрахунковий центр ПАТ КБ "ПриватБанк"
МФО: 320649
Номер рахунку: 26003060104601
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті фiлiя "Розрахунковий центр ПАТ КБ "ПриватБанк"
МФО: 320649
Номер рахунку: 26005052605075
Контакти
+38 (044) 503-05-88

Посадові особи

Ім'я Посада
Литвиненко Лариса Іванівна Член Наглядової Ради
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.07.2014 - 3 (три) роки
Паспортні дані СН , 959263, Залiзничний РУ ГУ УМВС України в мiстi Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Член Наглядової Ради ПРАТ "АЕРОБУД"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Повноваження посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи: ПрАТ "АЕРОБУД" Назва посади - член Наглядової Ради.
Фадєєва Катерина Вікторівна Ревiзор
Дата вступу на посаду і термін 27.09.2013 - 5 (пять) рокiв
Паспортні дані ВР, 083906, Солонянський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР", менеджер
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Повноваження посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи: ПрАТ "АЕРОБУД"" Назва посади - Ревiзор.
Корецький Георгій Михайлович Член Наглядової Ради
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.07.2014 - 3 (три) роки
Паспортні дані АЕ, 685643, Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Член Наглядової Ради ПРАТ "АЕРОБУД"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Повноваження посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи: ПрАТ "АЕРОБУД" Назва посади - Член Наглядової Ради.
Козинський Григорій Борисович Голова правлiння
Рік народження 1952 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2014 - 3 (три) роки
Паспортні дані АК, 168922, Жовтневий РВ ДМ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи Голова правлiння ПРАТ "АЕРОБУД"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Повноваження посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи: ПрАТ "АЕРОБУД" Назва посади - Голова правлiння.
Шейхетов Станіслав Маркович Голова Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 25.07.2014 - 3 (три) роки
Паспортні дані АН, 244425, Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Голова Наглядової Ради ПРАТ "АЕРОБУД"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Повноваження посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи: ПрАТ АЕРОБУД" Назва посади - Голова Наглядової Ради.
Бондарець Олександр Петрович Член правлiння
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2014 - 3 (три) роки
Паспортні дані СН, 633899, Шевченкiвський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Аеробуд", заступник генерального директора з економiки
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Повноваження посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи: ПрАТ "АЕРОБУД" Назва посади - член Правлiння.
Головко Анна Володимирівна Член правлiння
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2014 - 3 (три) роки
Паспортні дані АК, 969409, Жовтневий РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Керiвник центру вiп-обслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Повноваження посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи: ПрАТ "АЕРОБУД" Назва посади - член правлiння.

Ліцензії

Дата  
Серiя АВ №596608 25.10.2011 Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов`язана iз створенням обєктiв архiтектури
Орган ліцензування Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю в м. Києвi
Дата видачі 25.10.2011
Дата закінчення 25.10.2016
Опис ПРАТ "АЕРОБУД" в рамках ведення поточної господарської дiяльностi використовуються лiцензiї як для здiйснення господарської дiяльнiсть у будiвництвi, пов`язана iз створенням обєктiв архiтектури, так i для виконання робiт протипожежної безпеки.
Серiя АГ №506338 11.02.2011 Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об`єктiв
Орган ліцензування Державний департамент пожежної безпеки МНС України
Дата видачі 11.02.2011
Опис Приватне акцiонерне товариство "АЕРОБУД" в рамках ведення своєї господарської дiяльностi отримало двi лiцензiї на

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Депозитарний центр "Приднiпров`я" #31037030
Адреса 49094, м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, буд. 32
Діятельність депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ 580199
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 26.01.2019
Контакти (0562)360785, (0562)360786
Примітки д/в
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, Б.Грiнченка, 3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти (044) 377-70-16, (044) 279-12-49
Примітки д/в
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Депозитарний центр "Приднiпров`я" #31037030
Адреса 49094, м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, буд. 32
Діятельність депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ 580199
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 26.01.2019
Контакти (0562)360785, (0562)360786
Примітки д/в
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, Б.Грiнченка, 3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти (044) 377-70-16, (044) 279-12-49
Примітки д/в

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Ренальда Iнвестменст Лiмiтед / вiдсутнiй 24 594 шт 19.72%
Адреса Кiпр, Лiмассол, Марiноу Героуланоу, 82
Ренальда Iнвестменст Лiмiтед / вiдсутнiй 24 594 шт 19.72%
Адреса Кiпр, Лiмассол, Марiноу Героуланоу, 82
Сiсера Iнвестментс Лiмiтед / вiдсутнiй 24 036 шт 19.27%
Адреса Кiпр, Лiмассол, Iоаннi Ставрiану, буд.8
Сiсера Iнвестментс Лiмiтед / вiдсутнiй 24 036 шт 19.27%
Адреса Кiпр, Лiмассол, Iоаннi Ставрiану, буд.8
Броалiя Венчерз Лтд / вiдсутнiй 23 073 шт 18.50%
Адреса Кiпр, Лiмассол, Стравонос, буд.2
Грiнгот Ентерпрайзес Лiмiтед / вiдсутнiй 23 073 шт 18.50%
Адреса Кiпр, Лiмассол, Зiнас Кантер Енд Орiгенус
Броалiя Венчерз Лтд / вiдсутнiй 23 073 шт 18.50%
Адреса Кiпр, Лiмассол, Стравонос, буд.2
Грiнгот Ентерпрайзес Лiмiтед / вiдсутнiй 23 073 шт 18.50%
Адреса Кiпр, Лiмассол, Зiнас Кантер Енд Орiгенус
Формоса Iнвестментс Лiмiтед / вiдсутнiй 22 732 шт 18.23%
Адреса Кiпр, Лiмассол, Георгiу Кацарi, буд.14
Формоса Iнвестментс Лiмiтед / вiдсутнiй 22 732 шт 18.23%
Адреса Кiпр, Лiмассол, Георгiу Кацарi, буд.14