Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (28)
ДАБІ (36) Перевірки (11)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЕРОБУД"

#21598792

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЕРОБУД"
ЄДРПОУ 21598792
Адреса 03148, м. Київ, вул. Пшенична, буд. 4
Дата державної реєстрації 18.12.1995
Середня кількість працівників 22
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ФIЛIЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 320649
Номер рахунку: UA153206490000026003060104601
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ФIЛIЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 320649
Номер рахунку: UA153206490000026005052605075
Контакти
+38 (044) 503-05-88, +38 (044) 377-79-74
info@aerobud.com.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

За 2020 рiк в Органiзацiйнiй структурi ПРАТ "Аеробуд" не вiдбувалося змiн до попереднiх перiодiв.

Працівники

Середня чисельнiсть працiвникiв за 2020 рiк становила 22 особи.

Участь у об'єднаннях

ПРАТ "Аеробуд" протягом 2020 року не входило до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

ПРАТ "Аеробуд" не проводило спiльної дiяльностi iз iншими органiзацiями, пiдприємствави та установами протягом 2020 року.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiй щодо реорганiзацiї ПРАТ"Аеробуд" в 2020 роцi не надходило.

Облікова політика

Обрана облiкова полiтика вiдповiдає вимогам законодавства. Органiзацiя бухгалтерського облiку у 2020 роцi базувалася на принципах, викладених в Законi України <Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.99р. № 996 -XIV, iз змiнами i доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку. Прийнята облiкова полiтика протягом 2020 року не змiнювалась. Бухгалтерський облiк надходжень, реалiзацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв здiйснюється згiдно з П(С)БО №7 "Основнi засоби". Основними засобами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю бiльше 6000,00 грн. Нарахування амортизацiї ОЗ починати з мiсяця, наступного за мiсяцем введення в експлуатацiю прямолiнiйним методом iз застосуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання, встановлених податковим законодавством. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв ОЗ не розраховувати та з метою нарахування амортизацiї прийняти рiвною нулю. Iншими необоротними матерiальними активами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю менше 6000,00 грн. Нарахування амортизацiї по групi <Iншi необоротнi матерiальнi активи> проводяться в першому мiсяцi використання об`єкта у розмiрi 100% його вартостi. Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснюється прямолiнiйним. Амортизацiя НМА нараховується, враховуючи строки корисного використання НМА. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнку застосовувати метод перших за часом надходження запасiв (ФIФО). При визначеннi доходу та витрат в звiтному перiодi використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському облiку i звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв. Витрати у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. На Товариствi використовується журнально-ордерна система бухгалтерського облiку з використанням електронно-обчислювальної технiки та бухгалтерської комп'ютерної програми "1С-Пiдприємство".

Продукція

Основним видом дiяльностi Компанїi в 2020 роцi була здача в оренду примiщень.

Активи

За звiтнiй перiод вiдбувалось примусове вiдчуження активiв в межах виконавчих проваджень.

Основні засоби

На думку емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Удосконалення основних засобiв буде плануватися при наявностi коштiв. На балансi пiдприємства станом на 31.12.2020 року знаходять основнi засоби по залишковiй вартостi 113 289 тис. грн. Сума зносу основних засобiв станом на 31 грудня 2019 року складає 95 143 тис.грн. Ступiнь зносу 83,98 %. Залишкова вартiсть основних засобiв невиробничого призначення в загальнiй вартостi необоротних активiв на 31.12.2020 року вiдсутня. Обмежень, щодо використання основних засобiв не має.

Проблеми

Нестабiльнiсть законодавства, у тому числi змiна податкової полiтики. Погiршення макроекономiчної ситуацiї в Українi, у тому числi змiна нормативiв та правовiдносин у будiвництвi. Форс-мажорнi обставини.

Фінансова політика

За рахунок коштiв залучених вiд випуску акцiй ПРАТ "Аеробуд" планувало залучити кошти для розвитку виробництва та дiяльностi пiдприємства.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Усi укладенi ПРАТ Аеробуд договори є такими, що забезпечують поточну господарську дiяльнiсть Товариства.

Стратегія подальшої діяльності

Стратегiя ПРАТ" Аеробуд" на 2020 рiк полягає в подальшому розвитку обраних напрямкiв дiяльностi Компанiї, а саме будiвництво та проектування.

R&D

Емiтент у 2020 роцi не здiйснював дослiдження та розробки. Кошти на дослiдження та розробки у 2020 роцi не витрачалися.

Інше

ПРАТ "Аеробуд" вважає, що навело всю необхiдну iнформацiю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi. У статутному фондi Товариства не має державної частки. Iнформацiя про результати дiяльностi та аналiз господарювання емiтента висвiтлена у фiнансовiй звiтностi.

Посадові особи

Ім'я Посада
Цимбал Ірина Сергіївна В.О.Голови Правлiння
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.02.2019 - тимчасово
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Перший заступник Голови правлiння., ПРАТ "Аеробуд", д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Компанiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 13
Бондарець Олександр Петрович Член Правлiння
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2014 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи заступник генерального директора з економiки, ЗАТ "Аеробуд", д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 37. Обранi члени Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Наглядовою радою наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
Головко Анна Володимирівна Член Правлiння
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2014 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи керiвник центру вiп-обслуговування, ПАТ КБ Приватбанк, д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Компанiї та внутрiшнiми положеннями. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 16. Обранi члени Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Наглядовою радою наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
Корецький Георгій Михайлович Член Наглядової ради
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.07.2014 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Член Наглядової Ради, ПРАТ "Аеробуд", 21598792
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Компанiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
Фадеєва Катерина Вікторівна Ревiзор акцiонерного товариства
Рік народження 1900 р. н. (121 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.09.2013 - 5
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи менеджер, ТОВ "Iнтер-Севiс -Реєстр", д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Компанiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 11.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
<Аудиторська фiрма <Мiла-аудит> у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю #23504528
Адреса 04210, УКРАЇНА, м.Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310.
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 1037
Аудиторська Палата України
з 26.01.2006
Контакти (044) 537-76-53, 537-76-52, (044) 537-76-53, 537-76-52
Примітки Вид послуг, якi надає особа: аудиторськi послуги.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
д/н 21598792
Адреса д/н
Опис ПрАТ "АЕРОБУД" на день складання рiчної iнформацiї за 2020 рiк не є учасником в iнших юридичних особах.

Власники акцій

Власник Частка
РЕНАЛЬДА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД / д/н 19.72%
Адреса КІПР, Лімасол, Архієпископа Макарія ІІІ, 155
Код д/н
СIСЕРА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД / д/н 19.27%
Адреса КІПР, Лімасол, Іоанні Ставріану, 8
Код д/н
ГРIНГОТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД / д/н 18.50%
Адреса КІПР, Лімасол, кут Зенас Кантер та Орігенус
Код д/н
БРОАЛIЯ ВЕНЧЕРЗ ЛТД / д/н 18.50%
Адреса КІПР, Лімасол, Алкайоу,11
Код д/н
ФОРМОСА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД / д/н 18.23%
Адреса КІПР, Лімасол, Анагностара, 3, Христофороу Корт
Код д/н
ДАКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД / д/н 5.78%
Адреса КІПР, Лімасол, Філопіпру, 4
Код д/н

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
РЕНАЛЬДА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД / д/н 24 594 шт 19.72%
Адреса КІПР, д/н, Архієпископа Макарія ІІІ, 155
СIСЕРА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД / д/н 24 036 шт 19.27%
Адреса КІПР, д/н, Іоані Ставріану,8
ГРIНГОТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД / д/н 23 073 шт 18.50%
Адреса КІПР, д/н, Зінас Кантер Енд Орігенус
БРОАЛIЯ ВЕНЧЕРЗ ЛТД / д/н 23 073 шт 18.50%
Адреса КІПР, д/н, Алкайоу,11
ФОРМОСА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД / д/н 22 732 шт 18.23%
Адреса КІПР, д/н, Анагностара, 3, Христофороу Корт
ДАКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД / д/н 7 211 шт 5.78%
Адреса КІПР, д/н, Лімасол, Філопіпру, 4