Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (26)
Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАСТ-ГАРАНТІЯ"

#13915014

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"
ЄДРПОУ 13915014
Адреса 65039, Одеса, Транспортна, 3
Дата державної реєстрації 05.11.1998
Середня кількість працівників 8
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "ПIВДЕННИЙ"
МФО: 328090
Номер рахунку: UA763282090000026501010051745
Контакти
+38 (048) 752-82-50
taco@tm.odessa.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Білоусов Максим Юрійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1986 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2020 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Департамент цiнової полiтики АТ "Українська залiзниця" - заступник начальника департаменту, начальник вiддiлу, АТ "Українська залiзниця", 40075815
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 22.04.2020 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 14.05.2020 р. обрано Головою Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 9 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - директора Департамету цiнової полiтики АТ "Українська залiзниця". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 08.2012 р. - 05.2017 р. - заступник начальника управлiння фiнансових iнструментiв, начальник вiддiлу планування та залучення довгострокових кредитiв та контролю за їх виконанням, заступник начальника Департаменту казначейства АТ "Українська залiзниця"; з 31.05.2017 р. - 23.09.2020 р. заступник директора Департамету цiнової полiтики АТ "Українська залiзниця", з 23.09.2020 р. директор Департамету цiнової полiтики АТ "Українська залiзниця". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Представник акцiонера АТ "Українська залiзниця".
Резніченко Наталія Миколаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2018 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Директор ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ", ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ", 32635145
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi посадовою iнструкцiєю. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно з наказом Генерального директора № 07-ОК вiд 24.04.2018 р. призначено Головним бухгалтером Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 20 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - директор ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 2014 - по теперiшнiй час - директор ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Пшеченко Наталія Петрівна Генеральний директор
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2020 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 48 років
Попередне місце роботи Генеральний директор ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", 13915014
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи встановленi Статутом Товариства та Положенням про Генерального директора. Розмiр винагороди посадової особивстановлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Протягом звiтного перiоду iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення про призначення на посаду генерального директора ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 5 вiд 17.04.2020 року).Стаж керiвної роботи посадової особи - 31 рiк, попередня посада, яку займала посадова особа - Генеральний директор ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", протягом останнiх 5 рокiв. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Акцiонер.
Гаврилюк Юрій Олегович Член Наглядової ради
Рік народження 1987 р. н. (34 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2020 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Заступник директора Департаменту казначейства АТ "Укрзалiзниця", АТ "Українська залiзниця", 40075815
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 22.04.2020 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 5 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - заступник директора Департаменту казначейства АТ "Укрзалiзниця". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 08.2014 р. - 05.2016 р. - начальник сектору з аналiзу фiнансових ризикiв Головного фiнансово-економiчного департаменту ПАТ "Укрзалiзниця"; 06.2016 р. - 04.2017 р. - начальник вiддiлу казначейського обслуговування боргових зобов'язань Департаменту казначейства АТ "Укрзалiзниця"; 04.2017 р. - по теперiшнiй час - заступник директора Департаменту казначейства АТ "Укрзалiзниця". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Представник акцiонера АТ "Українська залiзниця".
Швець Віталій Миколайович Ревiзор
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.03.2020 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Начальник органiзацiйно-аналiтичного сектору одеського регiонального управлiння Апарату директора з економiчної та iнформацiної безпеки, АТ "Українська залiзниця", 40075815
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзора. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.03.2020 р. обрано Ревiзором Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 5 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - начальник органiзацiйно-аналiтичного сектору одеського регiонального управлiння Апарату директора з економiчної та iнформацiної безпеки АТ "Українська залiзниця" Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 12.2012 р. - 06.2016 р. - начальник вiддiлу органiзацiно-аналiтичної роботи служби кадрової та соцiальної полiтики Одеської залiзницi, начальник вiддiлу профiлактики правопорушень та запобiгання корупцiї регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця" 06.2016 р. - 01.2019 р. - провiдний iнженер вiддiлу економiчної та iнформацiйної безпеки регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" Департаменту безпеки ПАТ "Укрзалiзниця" 01.2019 р. - 08.2020 р. - начальник органiзацiйно-аналiтичного сектору Одеського регiонального управлiння Департаменту економiчної та iнформацiйної безпеки 08.2020 р. - по теперiшнiй час - начальник органiзацiйно-аналiтичного сектору Одеського регiонального управлiння Апарату директора з економiчної та iнформацiної безпеки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Каліущенко Ірина Миколаївна Секретар Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2020 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Головний юрисконсульт Департаменту управлiння корпоративними правами та забезпечення дiяльностi правлiння АТ "Укрзалiзниця", АТ "Українська залiзниця", 40075815
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 22.04.2020 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 14.05.2020 р. обрано секретарем Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 0 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - головний юрисконсульт Департаменту управлiння корпоративними правами та забезпечення дiяльностi правлiння АТ "Укрзалiзниця". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 08.2015 р. - 08.2017 р. - доцент кафедри загальноправових дисциплiн Днiпропетровського унiверситету внутрiшнiх справ; з 08.2017 р. - провiдний юрисконсульт Департаменту управлiння коропоративними правами ПАТ "Укрзалiзниця"; з 03.2018 р. - головний юрисконсульт Департаменту управлiння коропоративними правами ПАТ "Укрзалiзниця"; з 07.2019 р. - по теперiшнiй час - головний юрисконсульт Департаменту управлiння корпоративними правами та забезпечення дiяльностi правлiння АТ "Укрзалiзниця". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Представник акцiонера АТ "Українська залiзниця".
Нікогосян Олександр Сергійович Член Наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2020 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу договiрно-правової роботи юридичної служби Регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" АТ "Українська залiзниця", АТ "Українська залiзниця", 40075815
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 22.04.2020 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 16 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - начальника вiддiлу договiрно-правової роботи юридичної служби регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" АТ "Українська залiзниця". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 11.2003 р. - 12.2004 р. - юрисконсульт пасажирської служби Одеської залiзницi; 12.2004 р. - 12.2015 р. - начальник вiддiлу договiрно-правової роботи юридичної служби ДП "Одеська залiзниця"; 12.2015 р. - по теперiшнiй час - начальник вiддiлу договiрно-правової роботи юридичної служби регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" АТ "Українська залiзниця". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Акцiонер.
Філатов Сергій Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2020 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи начальник вiддiлу супроводження договiрної роботи управлiння запобiгання корупцiї Департаменту економiчної та iнформацiйної безпеки АТ "Укрзалiзниця", АТ "Українська залiзниця", 40075815
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 22.04.2020 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 1 рiк. Посадова особа додатково обiймала посаду - начальника вiддiлу супроводження договiрної роботи управлiння запобiгання корупцiї Департаменту економiчної та iнформацiйної безпеки АТ "Укрзалiзниця". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 2015 - 2016 роки - заступник начальника вiддiлу з особливо важливих справ податкової мiлiцiї м. Києва; 2019 р. - 09.2020 р. - начальник вiддiлу супроводження договiрної роботи управлiння запобiгання корупцiї Департаменту економiчної та iнформацiйної безпеки АТ "Укрзалiзниця". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Представник акцiонера АТ "Українська залiзниця". Повноваження члена Наглядової ради припинено за власним бажанням на пiдставi заяви вiд 15.09.2020 р.

Ліцензії

Дата  
1896 11.08.2016 Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 11.08.2016
Опис д/н
2489 04.10.2016 Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ"
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 04.10.2016
Опис д/н

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Акцiонерне товариство "Українська залiзниця" / #40075815 3 250 шт 65.62%
Адреса Україна, Київ, Єжи Гедройця, 5
СОРОКІНА ТЕТЯНА БОРИСІВНА 445 шт 8.98%
РЕЗНІЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 415 шт 8.38%