Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (26)
Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАСТ-ГАРАНТІЯ"

#13915014

Основна інформація

Назва Приватне акц?онерне товариство "Страхова компанiя "ТАСТ-ГАРАНТ?Я"
ЄДРПОУ 13915014
Адреса 65039, Одеса, Транспортна, 3
Дата державної реєстрації 05.11.1998
Середня кількість працівників 10
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "ПIВДЕННИЙ"
МФО: 328090
Номер рахунку: 26501010051745
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті -
МФО: -
Номер рахунку: -
Контакти
+38 (048) 752-82-50
taco@tm.odessa.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Підлубний Олег Васильович Голова Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Заступник директора Регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" АТ "Українська залiзниця" з фiнансово-економiчних питань, Регiональна фiлiя "Одеська залiзниця" АТ "Українська залiзниця", 40081200
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 14.12.2017 р. обрано Головою Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 9 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - заступник директора Регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" АТ "Українська залiзниця" з фiнансово-економiчних питань. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 09.2014 р. -03.2016 р. - заступник начальника фiнансово-економiчної служби (по економiчному аналiзу та плануванню) Одеської залiзницi; 03.2016 р. - 12.2017 р. - начальник фiнансово-економiчної служби регiональної фiлiї "Одеська залiзниця"; 12.2017 р. - по теперiшнiй час - заступник директора Регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" АТ "Українська залiзниця" з фiнансово-економiчних питань. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Представник акцiонера АТ "Українська залiзниця"
Резніченко Наталія Миколаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2018 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Директор ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ", ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ", 32635145
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi посадовою iнструкцiєю. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно з наказом Генерального директора № 07-ОК вiд 24.04.2018 р. призначено Головним бухгалтером Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 19 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - директор ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 2014 - 2018 рр. - директор ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Білоусов Максим Юрійович Член Наглядової ради
Рік народження 1986 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Департаменту цiнової полiтики АТ "Українська залiзниця" - заступник начальника департаменту, начальник вiддiлу, АТ "Українська залiзниця", 40081200
Примітки Повноваження та обов'язки емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 8 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - заступника директора Департамету цiнової полiтики АТ "Українська залiзниця". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 08.2012 р. - 05.2017 р. - заступник начальника управлiння фiнансових iнструментiв, начальник вiддiлу планування та залучення довгострокових кредитiв та контролю за їх виконанням, заступник начальника Департаменту казначейства АТ "Українська залiзниця"; з 31.05.2017 р. - заступник директора Департамету цiнової полiтики АТ "Українська залiзниця". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Представник акцiонера АТ "Українська залiзниця"
Пшеченко Наталія Петрівна Генеральний директор
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2015 - 5 рокiв
Освіта вища
Стаж роботи 47 років
Попередне місце роботи Генеральний директор ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", 13915014
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи встановленi Статутом Товариства та Положенням про Генерального директора. Розмiр винагороди посадової особивстановлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Протягом звiтного перiоду iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення про призначення на посаду генерального директора ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 16.04.2015 року.Стаж керiвної роботи посадової особи - 30 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа - ЗГенеральний директор ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", протягом останнiх 5 рокiв. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Акцiонер.
Сорокіна Тетяна Борисівна Секретар Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи Юрист ТОВ "КОНСУЛ ХЕЛП", ТОВ "ЮФ "КОНСУЛ ХЕЛП"
Примітки Повноваження та обов'язки емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 0 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа - юрист ТОВ "Юридична фiрма "Консул Хелп". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 2013 р. - 2016 р. - юрист ТОВ "Юридична фiрма "Консул Хелп". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Акцiонер.
Леорда Андрій Аркадійович Ревiзор
Рік народження 1987 р. н. (34 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Заступник начальника вiддiлу технiчного аудиту, попереднього контролю ат монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю АТ "Українська залiзниця", АТ "Українська залiзниця", 40081200
Примітки Повноваження та обов'язки емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзора. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р. обрано ревiзором товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 13 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - менеджер вiддiлу технiчного аудиту, попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю АТ "Українська залiзниця". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 01.2015 р. - 10.2015 р. - начальник управлiння справами та органiзацiї контролю Департаменту фiнансiв Чернiвецької облдержадмiнiстрацiї; 10.2015 р. - 05.2016 р. - начальник управлiння внутрiшнього аудиту Луганської вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї; 05.2016 р. - 03.2017 р. - начальник управлiння справами та органiзацiї контролю Департаменту фiнансiв Чернiвецької облдержадмiнiстрацiї; 03.2017 р. - 12.2017 р. - начальник органiзацiйно-аналiтичного вiддiлу Департаменту аудиту та контролю АТ "Українська залiзниця";12.2017 р. - 07.2018 р. - заступник начальника вiддiлу технiчного аудиту, попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю АТ "Українська залiзниця"; 07.2018 р. по теперiшнiй час - менеджер вiддiлу технiчного аудиту, попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю АТ "Українська залiзниця". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Павлишинець Юрій Вікторович Член Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.03.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Директор Департаменту управлiння корпоративними правами та забезпечення дiяльностi правлiння АТ "Українська залiзниця", АТ "Українська залiзниця", 40081200
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно листа-повiдомлення вiд акцiонера Товариства АТ "Українська залiзниця" № Ц/6-23/4026-17 про замiну представника акцiонера у складi Наглядової Ради Товариства, Павлишинець Юрiй Вiкторович набув повноважень члена Наглядової Ради Товариства 14.03.2018 р. Стаж керiвної роботи посадової особи - 11 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - Директор Департаменту управлiння корпоративними правами та забезпечення дiяльностi правлiння АТ "Українська залiзниця". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 02.2013 р. - 01.2015 р.- юрист ТОВ "Юридична фiрма "Кушнiр, Яким'як та партнери"; 02.2015 р. - 02.2015 р. - старший юрисконсульт з питань корпоративного управлiння ТОВ "Астелiт"; 02.2015 р. - 04.2016 р. - юрист ТОВ "Юридична фiрма "Кушнiр, Яким'як та партнери"; 05.2016 р. - 09.2017 р. - старший юрист Юридичного департаменту ТОВ "Медiа група Україна"; 10.2017 р. - по теперiшнiй час - директор Департаменту корпоративного управлiння АТ "Українська залiзниця". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Представник акцiонера АТ "Українська залiзниця"
Нікогосян Олександр Сергійович Член Наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 02.05.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу договiрно-правової роботи юридичної служби Регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" АТ "Українська залiзниця", Ркгiональна фiлiя "Одеська залiзниця" АТ "Українська залiзниця", 40081200
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 15 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - начальника вiддiлу договiрно-правової роботи юридичної служби регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" АТ "Українська залiзниця". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 11.2003 р. - 12.2004 р. - юрисконсульт пасажирської служби Одеської залiзницi; 12.2004 р. - 12.2015 р. - начальник вiддiлу договiрно-правової роботи юридичної служби ДП "Одеська залiзниця"; 12.2015 р. - по теперiшнiй час - начальник вiддiлу договiрно-правової роботи юридичної служби регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" АТ "Українська залiзниця". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Представник акцiонера АТ "Українська залiзниця", акцiонер.