Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (26)
Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАСТ-ГАРАНТІЯ"

#13915014

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАСТ-ГАРАНТІЯ"
ЄДРПОУ 13915014
Адреса 65039 м. Одеса вул. Транспортна, буд. 3
(КОАТУУ 5110137500)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №319112
Дата державної реєстрації 05.11.1998
Середня кількість працівників 8
Орган управління Емiтент - акцiонерне товариство
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Київська Русь"
МФО: 319092
Номер рахунку: 26505166002001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м.Одесi
МФО: 328618
Номер рахунку: 2650401634600
Контакти
+38 (048) 264-55-77
taco@tm.odessa.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Шпак Борис Степанович Член Наглядової ради
Рік народження 1943 р. н. (78 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.01.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Служба працi i заробiтної плати Одеської залiзницi
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посадова особа iнших посад не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.01.2013 р., посадова особа переобрана на новий строк. Стаж керiвної роботи посадової особи - 22 роки, попередня посада, яку займала посадова особа – служба працi i заробiтної плати Одеської залiзницi, протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Мандрик Надія Миколаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2013 - безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер структурного пiдроздiлу "Енергозбут" Одеської залiзницi
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи емiтента встановленi посадовою iнструкцiєю, розмiр винагороди посадової особи встановлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Протягом звiтного перiоду iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. Стаж керiвної роботи посадової особи - 25 роки, попередня посада, яку займала посадова особа – головний бухгалтер структурного пiдроздiлу "Енергозбут" Одеської залiзницi. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Разуменко Вячеслав Давидович Голова Наглядової ради
Рік народження 1959 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.01.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Начальник iнспекцiї по контролю виконання Одеської залiзницi
Примітки Повноваження та обов'язки особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду..
Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором(котрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтента не надавалася. Посадова особа додатково обiймає посаду начальника служби
органiзацiї працi,заробiтної плати i структур управлiння Одеської залiзницi (Мiсцезнаходження: м.Одеса
вул.Пантелеймонiвська,19). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення
загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.01.2013р., посадова особа переобрана на новий строк. Стаж керiвноїроботи посадової особи -11 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа - Начальник iнспекцiї по контролю виконання
Одеської залiзницi, протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi
данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Малютін Олександр Сергійович Член Наглядової ради
Рік народження 1959 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.01.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Помiчник начальника Одеської залiзницi
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода в натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Протягом звiтного перiоду iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення про призначення на посаду члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 14.01.2013 року. Стаж керiвної роботи посадової особи - 11 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа – помiчник начальника Одеської залiзницi, протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Волкова Валентина Миколаївна Ревiзор акцiонерного товариства
Рік народження 1948 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2012 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Провiдний економiст фiнансово-економiчної служби (сектор податкової полiтики) Одеської залiзницi
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзора. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посадова особа додатково обiймає посаду провiдного економiста фiнансово-економiчної служби (вiддiл методологiї бух.облiку та супроводження автоматизованої системи з бухоблiку) Одеської залiзницi (Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Пантелеймонiвська, 19 ). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. Стаж керiвної роботи посадової особи - 29 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа – провiдний економiст фiнансово-економiчної служби (сектор податкової полiтики) Одеської залiзницi. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Стрембіцький Костянтин Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.01.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Перший заступник начальника служби кадрiв, навчальних закладiв та соцiальних питань Одеської залiзницi.
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посадова особа додатково обiймає посаду першого заступника начальника служби кадрової та соцiальної полiтики Одеської залiзницi (Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Пантелеймонiвська, 19 ). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.01.2013 р., посадова особа переобрана на новий строк. Стаж керiвної роботи посадової особи - 21 рiк, попередня посада, яку займала посадова особа – перший заступник начальника служби кадрiв, навчальних закладiв та соцiальних питань Одеської залiзницi, протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Пшеченко Наталія Петрівна Член наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.01.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Начальник фiнансово-економiчної служби Одеської залiзницi
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посадова особа додатково обiймає посаду заступника началька Одеської залiзницi з економiчних питань (Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Пантелеймонiвська, 19 ). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.01.2013 р., посадова особа переобрана на новий строк. Стаж керiвної роботи посадової особи - 11 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа – начальник фiнансово-економiчної служби Одеської залiзницi, протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Арсонов Віталій Вікторович Генельний директор
Рік народження 1978 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.01.2013 - 15 рокiв
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Начальник Одеського регiонального управлiння Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "НАФТОГАЗСТРАХ"
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи встановленi Статутом Товариства та Положенням про Генерального директора. Розмiр винагороди посадової особи встановлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Протягом звiтного перiоду iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення про призначення на посаду генерального директора ПрАТ "СК ТАСТ -ГАРАНТIЯ" прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 14.01.2013 року. Стаж керiвної роботи посадової особи – 12 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа - Начальник Одеського регiонального управлiння Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "НАФТОГАЗСТРАХ", протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Ліцензії

Дата  
АВ № 584672 11.07.2011 обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року. Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.
АВ № 584673 11.07.2011 добровiльне страхування медичних витрат
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року. Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.
АВ № 584674 11.07.2011 добровiльне страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року. Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.
АВ № 584675 11.07.2011 добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року. Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.
АВ № 584676 11.07.2011 Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдп-тi власникiв наземн. трансп., вiдп-тi власникiв повiтр. трансп., вiдп-тi власникiв водного трансп. (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)]
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року. Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.
АВ № 584677 11.07.2011 добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року. Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.
АВ № 584678 11.07.2011 Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року. Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.
АВ № 584679 11.07.2011 Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року. Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.
АВ № 584680 11.07.2011 Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року. Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.
АВ № 584681 11.07.2011 Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року. Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.
АВ №584670 11.07.2011 добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року. Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.
АВ №584671 11.07.2011 обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року. Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.
АВ №584682 11.07.2011 Добровiльне страхування залiзничного транспорту
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.
Дата видачі 11.07.2011
Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року. Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.
АВ №584683 11.07.2011 Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року. Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.
АВ №584684 11.07.2011 обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або iї майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв з фiнансових послуг України
Дата видачі 11.07.2011
Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року. Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Одеська залiзниця / #01071315 3 250 шт 65.62%
Адреса Україна, м.Одеса, Пантелеймонiвська, буд.19