Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (26)
Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАСТ-ГАРАНТІЯ"

#13915014

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАСТ-ГАРАНТІЯ"
ЄДРПОУ 13915014
Адреса м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3
(КОАТУУ 5110137500)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 319112
Дата державної реєстрації 05.11.1998
Середня кількість працівників 7
Орган управління Емiтент - акцiонерне товариство
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 328704
Номер рахунку: 26007054339074
Контакти
+38 (048) 752-82-54
taco@tm.odessa.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Леорда Андрій Аркадійович Ревiзор акцiонерного товариства
Рік народження 1987 р. н. (34 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Заступник начальника вiддiлу технiчного аудиту, попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Українська залiзниця".
Примітки Повноваження та обов'язки емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзора. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р. обрано ревiзором товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 11 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - заступник начальника вiддiлу технiчного аудиту, попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Українська залiзниця". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 04.2007 р. - 01.2015 р. - заступник начальника вiддiлу зведеного бюджету та iнвестицiй Департаменту фiнансiв Чернiвецької облдержадмiнiстрацiї; 01.2015 р. - 10.2015 р. - начальник управлiння справами та органiзацiї контролю Департаменту фiнансiв Чернiвецької облдержадмiнiстрацiї; 10.2015 р. - 05.2016 р. - начальник управлiння внутрiшнього аудиту Луганської вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї; 05.2016 р. - 03.2017 р. - начальник управлiння справами та органiзацiї контролю Департаменту фiнансiв Чернiвецької облдержадмiнiстрацiї; 03.2017 р. – 12.2017 р. - начальник органiзацiйно-аналiтичного вiддiлу Департаменту аудиту та контролю ПАТ "Українська залiзниця";12.2017 р. – по теперiшнiй час – заступник начальника вiддiлу технiчного аудиту, попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Українська залiзниця". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Підлубний Олег Васильович Голова Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Заступник директора Регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця" з фiнансово-економiчних питань.
Примітки Повноваження та обов'язки емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 14.12.2017 р. обрано Головою Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 7 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - заступник директора Регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця" з фiнансово-економiчних питань. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 12.2012 р. - 09.2014 р. - начальник вiддiлу нормативної зведеної звiтностi та методологiї податкового облiку; начальник вiддiлу облiку доходних надходжень вiд вантажних перевезень; начальник фiнансово-економiчного вiддiлу служби будiвельно-монтажних робiт i цивiльних споруд ДП "Донецька залiзиця"; 09.2014 р. -03.2016 р. - заступник начальника фiнансово-економiчної служби (по економiчному аналiзу та плануванню) Одеської залiзницi; 03.2016 р. - 12.2017 р. - начальник фiнансово-економiчної служби регiональної фiлiї "Одеська залiзниця"; 12.2017 р. - по теперiшнiй час - заступник директора Регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця" з фiнансово-економiчних питань. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Інститут Аудиту Та Оцінки' Головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 01.11.2016 - 2
Паспортні дані 40739612
Примітки Згiдно Договору № 01/11 вiд 01.11.2016 р. функцiї по веденню бухгалтерського облiку на пiдприємствi та виконання обов'язкiв головного бухгалтера покладено на ТОВ "IНСТИТУТ АУДИТУ ТА ОЦIНКИ".
Білоусов Максим Юрійович Член Наглядової ради
Рік народження 1986 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи В.о. начальника Департамету цiнової полiтики ПАТ "Українська залiзниця".
Примітки Повноваження та обов'язки емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 7 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - в.о. начальника Департамету цiнової полiтики ПАТ "Українська залiзниця". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 08.2012 р. - 05.2017 р. - заступник начальника управлiння фiнансових iнструментiв, начальник вiддiлу планування та залучення довгострокових кредитiв та контролю за їх виконанням, заступник начальника Департаменту казначейства ПАт "Українська залiзниця"; 05.2017 р. - по теперiшнiй час - в.о. начальника Департамету цiнової полiтики ПАТ "Українська залiзниця". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Пшеченко Наталія Петрівна Генеральний директор
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2015 - 5
Освіта вища
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Заступник начальника Одеської залiзницi
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи встановленi Статутом Товариства та Положенням про Генерального директора. Розмiр винагороди посадової особивстановлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Протягом звiтного перiоду iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення про призначення на посаду генерального директора ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 16.04.2015 року.Стаж керiвної роботи посадової особи - 28 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа - Заступник начальника Одеської залiзницi, протягом останнiх 5 рокiв посадова особа додатково обiймала посаду Члена Наглядової Ради Товариства. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Інститут Аудиту Та Оцінки Головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 01.11.2016 - 2
Паспортні дані 40739612
Примітки Згiдно Договору № 01/11 вiд 01.11.2016 р. функцiї по веденню бухгалтерського облiку на пiдприємствi та виконання обов'язкiв головного бухгалтера покладено на ТОВ "IНСТИТУТ АУДИТУ ТА ОЦIНКИ".
Савкін Олег Анатолійович Член Наглядової ради
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Заступник начальника регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця" з безпеки.
Примітки Повноваження та обов'язки емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 3 роки, попередня посада, яку займала посадова особа - заступник начальника регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця" з безпеки. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 04.2015 р. - 04.2016 р. - заступник диреткора теплової електростанцiї з економiчної безпеки вуглегiрської теплової електричної станцiї ПАТ "Центренерго"; 04.2016 р. - 12.2017 р. - заступник начальника регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця" з безпеки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Павлишинець Юрій Вікторович Член Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.03.2018 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Директор Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Українська залiзниця".
Примітки Повноваження та обов'язки емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно листа-повiдомлення вiд акцiонера Товариства ПАТ "Українська залiзниця" № Ц/6-23/4026-17 про замiну представника акцiонера у складi Наглядової Ради Товариства, Павлишинець Юрiй Вiкторович набув повноважень члена Наглядової Ради Товариства 14.03.2018 р. Стаж керiвної роботи посадової особи - 9 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - Директор Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Українська залiзниця". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 02.2013 р. - 01.2015 р.- юрист ТОВ "Юридична фiрма "Кушнiр, Яким'як та партнери"; 02.2015 р. - 02.2015 р. - старший юрисконсульт з питань корпоративного управлiння ТОВ "Астелiт"; 02.2015 р. - 04.2016 р. - юрист ТОВ "Юридична фiрма "Кушнiр, Яким'як та партнери"; 05.2016 р. - 09.2017 р. - старший юрист Юридичного департаменту ТОВ "Медiа група Україна"; 10.2017 р. - по теперiшнiй час - директор Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Українська залiзниця". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Сорокіна Тетяна Борисівна Член Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2017 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи ТОВ "Юридична фiрма "Консул Хелп", юрист.
Примітки Повноваження та обов'язки емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 0 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа - юрист ТОВ "Юридична фiрма "Консул Хелп". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 2013 р. - 2016 р. - юрист ТОВ "Юридична фiрма "Консул Хелп". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Ліцензії

Дата  
1896 11.08.2016 Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 11.08.2016
Опис Лiцензiя безстрокова
2489 04.10.2016 Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 04.10.2016
Опис Лiцензiя безстрокова

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ АУДИТУ І ОЦІНКИ" #40739612
Адреса ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, БУД. 3
Опис Частка емiтента в юридичнiй особi становить 1200,00 грн., що складає 60% вiд статутного капiталу.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПАТ "Українська залiзниця" / #40075815 3 250 шт 65.62%
Адреса Україна, Київ, Тверська, 5