Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (26)
Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАСТ-ГАРАНТІЯ"

#13915014

Основна інформація

Назва Приватне акц?онерне товариство "Страхова компан?я "ТАСТ-ГАРАНТ?Я"
ЄДРПОУ 13915014
Адреса 65039, Одеса, Транспортна, 3
Номер свідоцтва про реєстрацію Ао1 319112
Дата державної реєстрації 05.11.1998
Середня кількість працівників 10
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 328704
Номер рахунку: 26007054339074
Контакти
+38 (048) 752-82-54
taco@tm.odessa.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Підлубний Олег Васильович Голова Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Заступник директора Регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця" з фiнансово-економiчних питань, Регiональна фiлiя "Одеська залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця", 40081200
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 14.12.2017 р. обрано Головою Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 8 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - заступник директора Регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" АТ "Українська залiзниця" з фiнансово-економiчних питань. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 12.2012 р. - 09.2014 р. - начальник вiддiлу нормативної зведеної звiтностi та методологiї податкового облiку; начальник вiддiлу облiку доходних надходжень вiд вантажних перевезень; начальник фiнансово-економiчного вiддiлу служби будiвельно-монтажних робiт i цивiльних споруд ДП "Донецька залiзиця"; 09.2014 р. -03.2016 р. - заступник начальника фiнансово-економiчної служби (по економiчному аналiзу та плануванню) Одеської залiзницi; 03.2016 р. - 12.2017 р. - начальник фiнансово-економiчної служби регiональної фiлiї "Одеська залiзниця"; 12.2017 р. - по теперiшнiй час - заступник директора Регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" АТ "Українська залiзниця" з фiнансово-економiчних питань. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Представник акцiонера АТ "Українська залiзниця".
Резніченко Наталія Миколаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2018 - 1
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ", директор, ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ", 32635145
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi посадовою iнструкцiєю. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно з наказом Генерального директора № 07-ОК вiд 24.04.2018 р. призначено Головним бухгалтером Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 18 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - директор ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 2014 - 2018 рр. - директор ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Акцiонер.
Білоусов Максим Юрійович Член Наглядової ради
Рік народження 1986 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи В.о. начальника Департаменту цiнової полiтики ПАТ "Українська залiзниця", ПАТ "Українська залiзниця", 40081200
Примітки Повноваження та обов'язки емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 8 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - заступника начальника Департамету цiнової полiтики АТ "Українська залiзниця". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 08.2012 р. - 05.2017 р. - заступник начальника управлiння фiнансових iнструментiв, начальник вiддiлу планування та залучення довгострокових кредитiв та контролю за їх виконанням, заступник начальника Департаменту казначейства ПАт "Українська залiзниця"; 05.2017 р. - 05.2018 р. - в.о. начальника Департамету цiнової полiтики ПАТ "Українська залiзниця", 05.2018 р. - заступник начальника Департамету цiнової полiтики ПАТ "Українська залiзниця". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Представник акцiонера АТ "Українська залiзниця".
Пшеченко Наталія Петрівна Генеральний директор
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2015 - 5
Освіта вища
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи Заступник начальника Одеської залiзницi, ДП "Одеська залiзниця", 01071315
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи встановленi Статутом Товариства та Положенням про Генерального директора. Розмiр винагороди посадової особивстановлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Протягом звiтного перiоду iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення про призначення на посаду генерального директора ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 16.04.2015 року.Стаж керiвної роботи посадової особи - 29 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа - Заступник начальника Одеської залiзницi, протягом останнiх 5 рокiв посадова особа додатково обiймала посаду Члена Наглядової Ради Товариства. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Акцiонер.
Леорда Андрій Аркадійович Ревiзор
Рік народження 1987 р. н. (34 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Заступник начальника вiддiлу технiчного аудиту, попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Українська залiзниця"., ПАТ "Українська залiзниця", 40081200
Примітки Повноваження та обов'язки емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзора. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р. обрано ревiзором товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 12 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - менеджер вiддiлу технiчного аудиту, попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю АТ "Українська залiзниця". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 04.2007 р. - 01.2015 р. - заступник начальника вiддiлу зведеного бюджету та iнвестицiй Департаменту фiнансiв Чернiвецької облдержадмiнiстрацiї; 01.2015 р. - 10.2015 р. - начальник управлiння справами та органiзацiї контролю Департаменту фiнансiв Чернiвецької облдержадмiнiстрацiї; 10.2015 р. - 05.2016 р. - начальник управлiння внутрiшнього аудиту Луганської вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї; 05.2016 р. - 03.2017 р. - начальник управлiння справами та органiзацiї контролю Департаменту фiнансiв Чернiвецької облдержадмiнiстрацiї; 03.2017 р. - 12.2017 р. - начальник органiзацiйно-аналiтичного вiддiлу Департаменту аудиту та контролю ПАТ "Українська залiзниця";12.2017 р. - 07.2018 р. - заступник начальника вiддiлу технiчного аудиту, попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Українська залiзниця"; 07.2018 р. по теперiшнiй час - менеджер вiддiлу технiчного аудиту, попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю АТ "Українська залiзниця". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Павлишинець Юрій Вікторович Член Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.03.2018 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Директор департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Українська залiзниця", ПАТ "Українська залiзниця", 40081200
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно листа-повiдомлення вiд акцiонера Товариства ПАТ "Українська залiзниця" № Ц/6-23/4026-17 про замiну представника акцiонера у складi Наглядової Ради Товариства, Павлишинець Юрiй Вiкторович набув повноважень члена Наглядової Ради Товариства 14.03.2018 р. Стаж керiвної роботи посадової особи - 10 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - Директор Департаменту корпоративного управлiння АТ "Українська залiзниця". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 02.2013 р. - 01.2015 р.- юрист ТОВ "Юридична фiрма "Кушнiр, Яким'як та партнери"; 02.2015 р. - 02.2015 р. - старший юрисконсульт з питань корпоративного управлiння ТОВ "Астелiт"; 02.2015 р. - 04.2016 р. - юрист ТОВ "Юридична фiрма "Кушнiр, Яким'як та партнери"; 05.2016 р. - 09.2017 р. - старший юрист Юридичного департаменту ТОВ "Медiа група Україна"; 10.2017 р. - по теперiшнiй час - директор Департаменту корпоративного управлiння АТ "Українська залiзниця". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Представник акцiонера АТ "Українська залiзниця"
Нікогосян Олександр Сергійович Член Наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 02.05.2018 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу договiрно-правової роботи юридичної служби регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" ПАт "Українська залiзниця", ПАТ "Українська залiзниця", 40081200
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 14 рокiв. Посадова особа додатково обiймає посаду - начальника вiддiлу договiрно-правової роботи юридичної служби регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" АТ "Українська залiзниця". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 11.2003 р. - 12.2004 р. - юрисконсульт пасажирської служби Одеської залiзницi; 12.2004 р. - 12.2015 р. - начальник вiддiлу договiрно-правової роботи юридичної служби ДП "Одеська залiзниця"; 12.2015 р. - по теперiшнiй час - начальник вiддiлу договiрно-правової роботи юридичної служби регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" АТ "Українська залiзниця". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Представник акцiонера АТ "Українська залiзниця", акцiонер.
Сорокіна Тетяна Борисівна Член Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи ТОВ "Юридична фiрма "Консул Хелп", юрист, ТОВ "ЮФ "Консул Хелп"
Примітки Повноваження та обов'язки емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 р. обрано членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 0 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа - юрист ТОВ "Юридична фiрма "Консул Хелп". Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 2013 р. - 2016 р. - юрист ТОВ "Юридична фiрма "Консул Хелп". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Акцiонер.

Ліцензії

Дата  
1896 11.08.2016 Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 11.08.2016
Опис д/н
2489 04.10.2016 Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Нацкомфiнпослуг
Дата видачі 04.10.2016
Опис д/н

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ АУДИТУ І ОЦІНКИ" #40739612
Адреса ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, БУД. 3
Опис д/н

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
АТ "Українська залiзниця" / #40075815 3 250 шт 65.62%
Адреса Україна, Київ, Єжи Гедройця, 5
СОРОКІНА ТЕТЯНА БОРИСІВНА 445 шт 8.98%
РЕЗНІЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 415 шт 8.38%