Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (7)
Дозвільні документи
Ліцензії (9)
Перевірки (8)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"

#09806443

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
ЄДРПОУ 09806443
Номер свідоцтва про реєстрацію АД 516112
Дата державної реєстрації 21.10.1991
Середня кількість працівників 1 159
Орган управління Органами управлiння Банку вiдповiдно до Статуту Банку є: - Загальнi збори акцiонерiв Банку(вищий орган управлiння Банку); - Спостережна рада Банку; - Правлiння Банку. Банк також забезпечує функцiонування ефективної системи контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Така система контролю включає дiяльнiсть: – Ревiзiйної комiсiї Банку; – Служби внутрiшнього аудиту Банку.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Нацiональний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32005117701026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "ВТБ Банк"
МФО: 321767
Номер рахунку: 16006101002945
Контакти
444289746
a.karelin@tascombank.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Сокова Марина Андріївна Директор Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю, Член Правлiння
Рік народження 1986 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.03.2015 - 3 роки
Паспортні дані МН, 575150, 26.04.2003, Московським РВХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи директор Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю АТ «ТАСКОМБАНК»;
начальник Вiддiлу фiнансового монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»;
заступник начальника Вiддiлу фiнансового монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»;
начальниа управлiння фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»;
начальник вiддiлу монiторингу ПАТ «IННОВАЦIЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
провiдний економiст вiддiлу координацiї та контролю Управлiння фiнансового монiторингу Департаменту контролю банкiвських ризикiв ПАТ «ВТБ Банк».
Примітки Призначено на вказану посаду рiшенням Спостережної Ради АТ "ТАСКОМБАНК" (протокол вiд 24.03.2015 року). Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 8 рокiв.
Попереднi посади: директор Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю АТ «ТАСКОМБАНК»; начальник Вiддiлу фiнансового монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; заступник начальника Вiддiлу фiнансового монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; начальник управлiння фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»; начальник вiддiлу монiторингу ПАТ «IННОВАЦIЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; провiдний економiст вiддiлу координацiї та контролю Управлiння фiнансового монiторингу Департаменту контролю банкiвських ризикiв ПАТ «ВТБ Банк».
Никитенко Валентина Степанівна Член Спостережної Ради
Рік народження 1959 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані СО, 244248, 18.11.1999, Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Обiймає посаду: Експерт центру перспективних дослiджень, аналiзу та стратегiй розвитку пенсiйної сфери в Державному пiдприємствi «Iнформацiйний центр персонiфiкованого облiку Пенсiйного фонду України» (31406759);
Займала посади: радник громадської органiзацiї Iнститут бюджету i соцiально-економiчних дослiджень;
виконуючий обов’язки Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України;
перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України;
радник Президента України – Керiвник Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери Адмiнiстрацiї Президента України;
заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi.
Примітки Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 29.04.2016р.термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду.
Загальний стаж роботи: 35 рокiв.
Обiймає посаду: Експерт центру перспективних дослiджень, аналiзу та стратегiй розвитку пенсiйної сфери в Державному пiдприємствi «Iнформацiйний центр персонiфiкованого облiку Пенсiйного фонду України» , код ЄДРПОУ 31406759, мiсцезнаходження: 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 31/37.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: радник громадської органiзацiї Iнститут бюджету i соцiально-економiчних дослiджень; виконуючий обов’язки Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; радник Президента України – Керiвник Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери Адмiнiстрацiї Президента України; заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Мелеш Катерина Володимирівна Перший Заступник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу, Член Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.10.2016 - 3 роки
Паспортні дані МЕ, 930899, 14.05.2009, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи генеральний директор ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр фiнансових рiшень»,
начальник Управлiння розвитку банкiвських продуктiв роздрiбного бiзнесу та маркетингу ПАТ «Енергобанк»,
начальник Управлiння розвитку банкiвських продуктiв для роздрiбного, малого та середнього бiзнесу ПАТ «Енергобанк».
Примітки Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 10.10.2016р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) – 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: генеральний директор ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр фiнансових рiшень», начальник Управлiння розвитку банкiвських продуктiв роздрiбного бiзнесу та маркетингу ПАТ «Енергобанк», начальник Управлiння розвитку банкiвських продуктiв для роздрiбного, малого та середнього бiзнесу ПАТ «Енергобанк».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Нелепа Ганна Павлівна Голова Ревiзiйної Комiсiї
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 12.08.2016 - 5 рокiв
Паспортні дані ВЕ, 997409, 19.02.2004, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Обiймає посаду: Начальник управлiння з контролю активiв у банкiвському секторi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС» (38726562),
займала посади: провiдного аналiтика консолiдованої iнформацiї вiддiлу аналiтики ТОВ “УкрКредит”, начальника вiддiлу планування та аналiзу Управлiння економiки та фiнансiв ПАТ «ОМЕГА БАНК», начальника вiддiлу планування та аналiзу Управлiння економiки та фiнансiв АТ «Сведбанк» (публiчне).
Примітки Обрано рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 12.08.2016р.термiном на 5 (п’ять) рокiв. Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснює загальне керiвництво i забезпечує ефективну роботу комiсiї, приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку, дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi Банку; вносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю; у своїй роботi керується та дотримується чинного законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Загальний стаж роботи: 16 рокiв.
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв:
Обiймає посаду - Начальник управлiння з контролю активiв у банкiвському секторi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС» (38726562),
займала посади: провiдного аналiтика консолiдованої iнформацiї вiддiлу аналiтики ТОВ “УкрКредит”, начальника вiддiлу планування та аналiзу Управлiння економiки та фiнансiв ПАТ «ОМЕГА БАНК», начальника вiддiлу планування та аналiзу Управлiння економiки та фiнансiв АТ «Сведбанк» (публiчне). Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Найда Катерина Олександрівна Член Ревiзiйної Комiсiї
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.08.2016 - 5 рокiв
Паспортні дані ТТ, 047717, 16.09.2011, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Обiймає посаду: Начальник управлiння фiнансового контролю та управлiння активами у секторi нерухомостi Дирекцiї фiнансового контролю та бюджетування ТОВ «Група ТАС» (38726562),
Примітки Обрано рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 12.08.2016р.термiном на 5 (п’ять) рокiв. Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку, дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi Банку; вносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Загальний стаж роботи: 12 рокiв.
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв : Начальник управлiння фiнансового контролю та управлiння активами у секторi нерухомостi Дирекцiї фiнансового контролю та бюджетування «Група ТАС» (38726562).
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Земляний Максим Павлович Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Рік народження 1979 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.09.2016 - 3 роки
Паспортні дані СА, 110061, 20.02.1996, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи начальник Департаменту управлiння операцiйною дiяльнiстю ПАТ «Укрсиббанк»,
директор центру пiдтримки клiєнтiв корпоративного бiзнесу Департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ «Укрсиббанк».
Примітки Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 26.09.2016р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) – 18 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: начальник Департаменту управлiння операцiйною дiяльнiстю ПАТ «Укрсиббанк», директор центру пiдтримки клiєнтiв корпоративного бiзнесу Департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ «Укрсиббанк».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Беров Олексій Олексійович Заступник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу, Член Правлiння
Рік народження 1981 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 10.10.2016 - 3 роки
Паспортні дані ЕА, 303311, 09.07.1997, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи директор з роздрiбного бiзнесу АТ «ТАСКОМБАНК»,
заступник керiвника Проектної групи АТ «ТАСКОМБАНК»,
начальник управлiння розвитку продуктiв роздрiбного бiзнесу Департаменту розвитку та пiдтримки роздрiбного бiзнесу ПАТ «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк»,
начальник управлiння розвитку продуктiв роздрiбного бiзнесу Департаменту роздрiбного бiзнесу ПАТ «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк»,
начальник Управлiння розвитку роздрiбних продуктiв АТ «Сведбанк» (публiчне).
Примітки Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 10.10.2016р. термiном на 3 (три) роки. Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 14 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: директор з роздрiбного бiзнесу АТ «ТАСКОМБАНК», заступник керiвника Проектної групи АТ «ТАСКОМБАНК», начальник управлiння розвитку продуктiв роздрiбного бiзнесу Департаменту розвитку та пiдтримки роздрiбного бiзнесу ПАТ «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк», начальник управлiння розвитку продуктiв роздрiбного бiзнесу Департаменту роздрiбного бiзнесу ПАТ «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк», начальник Управлiння розвитку роздрiбних продуктiв АТ «Сведбанк» (публiчне).
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Даниленко Валерій Миколайович Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.02.2016 - 3 роки
Паспортні дані КК, 554801, 02.01.2001, Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи заступник Голови Правлiння, член Правлiння ПАТ «Комерцiйний Банк «Центр»,
начальник управлiння Iнтернет-банкiнгу та електронної комерцiї ПАТ «Iмексбанк»,
заступник начальника управлiння Iнтернет-банкiнгу та електронної комерцiї ПАТ «Iмексбанк».
Примітки Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 29.02.2016р.термiном на 3 (три) роки. Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 12 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ "ТАСКОМБАНК", заступник Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ «Комерцiйний Банк «Центр», начальник управлiння Iнтернет-банкiнгу та електронної комерцiї ПАТ «Iмексбанк», заступник начальника управлiння Iнтернет-банкiнгу та електронної комерцiї ПАТ «Iмексбанк».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Дубєй Володимир Володимирович Перший Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.01.2016 - 3 роки
Паспортні дані АК, 969910, 03.10.2000, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Голова Правлiння АТ "ТАСКОМБАНК".
Примітки Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 12.01.2016р.термiном на 3 (три) роки. Перший Заступник Голови Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння пiд час його вiдсутностi, органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв (напрямок – ризики, фiнансово-економiчний), координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку.
Загальний стаж роботи: 33 роки.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Голова Правлiння Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступник начальника Управлiння ризикiв – начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»; Заступник Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» (публiчне); Головний фахiвець вiддiлу оцiнки ризикiв корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв «УнiкредитБанк» ТзОВ.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Клєвакіна Наталія Валентинівна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.08.2016 - 5 рокiв
Паспортні дані АЕ, 442837, 28.10.1996, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Обiймає посаду: Начальник управлiння контролiнгу над активами страхового сектору Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС (38726562),
займала посади: Головного бухгалтера ПрАТ «СК «АСТРУМ», Головного бухгалтера ПрАТ «СК «ЮНIВЕС».
Примітки Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 12.08.2016р. термiном на 5 (п'ять) рокiв.Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку, дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi Банку; вносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Загальний стаж роботи: 22 роки.
Обiймає посаду: Начальник управлiння контролiнгу над активами страхового сектору Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС (38726562), мiсцезнаходження: 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд.30.
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер ПрАТ «СК «АСТРУМ», Головний бухгалтер ПрАТ «СК «ЮНIВЕС».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Болтик Олег Станіславович Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.10.2016 - 3 роки
Паспортні дані МО, 955330, 16.10.2001, Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи директор з управлiння ризиками ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр фiнансових рiшень»,
заступник директора з ризик-менеджменту ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр фiнансових рiшень».
Примітки Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 10.10.2016р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) – 11 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: директор з управлiння ризиками ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр фiнансових рiшень», заступник директора з ризик-менеджменту ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр фiнансових рiшень».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Путінцева Тетяна Володимирівна Заступник Голови Правлiння – керiвник Схiдного регiону, Член Правлiння
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.10.2014 - 3 роки
Паспортні дані ВК, 377744, 30.07.2007, Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС України в м. Донецьку
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння - керiвник Схiдного регiону, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Донецького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»;
Начальник Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами фiлiї «Головне управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi;
Виконуючий обов’язки директора Донецького регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Донецького мiжрегiонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк» (публiчне).

Примітки Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 21.10.2014р.термiном на 3 (три) роки. Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Заступник Голови Правлiння - керiвник Схiдного регiону, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Директор Донецького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»; Начальник Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами фiлiї «Головне управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi; Виконуючий обов’язки директора Донецького регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне); Директор Донецького мiжрегiонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк» (публiчне).
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Альмяшев Іван Алімович Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.01.2016 - 3 роки
Паспортні дані СО, 050854, 15.01.1999, Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Перший Заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ "ТАСКОМБАНК",
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Заступник начальника Управлiння ризикiв – начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»;
Заступник Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» (публiчне);
Головний фахiвець вiддiлу оцiнки ризикiв корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв «УнiкредитБанк» ТзОВ.

Примітки Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 12.01.2016р.термiном на 3 (три) роки. Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 17 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Перший Заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступник начальника Управлiння ризикiв – начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»; Заступник Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» (публiчне); Головний фахiвець вiддiлу оцiнки ризикiв корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв «УнiкредитБанк» ТзОВ.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Гладченко Любов Борисівна Операцiйний директор, Член Правлiння
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 11.01.2016 - 3 роки
Паспортні дані СН, 682543, 05.02.1998, Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Операцiйний директор АТ «ТАСКОМБАНК»,
директор Департаменту супроводження банкiвських операцiй АТ «ТАСКОМБАНК»,
головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ «АЛЬФА-БАНК»,
Головний бухгалтер - Директор Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Примітки Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 11.01.2016р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) – 36 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Операцiйний директор АТ «ТАСКОМБАНК», директор Департаменту супроводження банкiвських операцiй АТ «ТАСКОМБАНК», головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ «АЛЬФА-БАНК», Головний бухгалтер - Директор Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Глущенко Олександр Вікторович Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.06.2016 - 3 роки
Паспортні дані СА, 349224, 23.01.1997, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння ПАТ «БАНК «ЮНIСОН»,
Перший заступник Голови Правлiння ПАТ «БАНК «ЮНIСОН»,
начальник фiлiї – Рiвненського обласного управлiння ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»,
заступник голови правлiння ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ».
Примітки Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 17.06.2016р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) – 28 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Голова Правлiння ПАТ «БАНК «ЮНIСОН», Перший заступник Голови Правлiння ПАТ «БАНК «ЮНIСОН», начальник фiлiї – Рiвненського обласного управлiння ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», заступник голови правлiння ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Максюта Анатолій Аркадійович Член Спостережної Ради
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані СН , 396133, 28.01.1997, Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Обiймає посаду: радник громадської органiзацiї Iнституу бюджету i соцiально-економiчних дослiджень;
Займав посади: виконуючий обов’язки Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; радник Президента України – Керiвник Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери Адмiнiстрацiї Президента України; заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi.
Примітки Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 29.04.2016р.термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду.
Загальний стаж роботи: 35 рокiв.
Обiймає посаду: радник громадської органiзацiї Iнституту бюджету i соцiально-економiчних дослiджень;
Перелiк попереднiх посад, протягом останнiх рокiв: виконуючий обов’язки Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; радник Президента України – Керiвник Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери Адмiнiстрацiї Президента України; заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Тігіпко Сергій Леонідович Голова Правлiння
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.01.2016 - 3 роки
Паспортні дані АЕ, 395478, 06.11.1996, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Голова Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
Примітки Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 12.01.2016р.термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Голова Правлiння здiйснює загальне керiвництво i забезпечує ефективну роботу банку, у своїй роботi керується та дотримується чинного законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Статуту банку та Положення про Правлiння банку.
Загальний стаж роботи: 27 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ 09806443, мiсцезнаходження 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд.30.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Березнікова Рината Миколаївна Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.10.2014 - 3 роки
Паспортні дані АЕ, 763487, 01.10.1997, 1ВМ Павлоградського МВУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Департаменту по роботi з VIP-клiєнтами АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне);
Директор Департаменту корпоративних продаж АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне);
Директор Департаменту нерухомостi Офiсу фiнансової реструктуризацiї та стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк (публiчне);
Начальник Управлiння активних операцiй корпоративних клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
Начальник вiддiлу кредитування клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Примітки Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 21.10.2014р.термiном на 3 (три) роки. Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 27 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Заступник Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Директор Департаменту по роботi з VIP-клiєнтами АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне); Директор Департаменту корпоративних продаж АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне); Директор Департаменту нерухомостi Офiсу фiнансової реструктуризацiї та стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк (публiчне); Начальник Управлiння активних операцiй корпоративних клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Начальник вiддiлу кредитування клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Донченко Вячеслав Олександрович Член Ревiзiйної Комiсiї
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.08.2016 - 5 рокiв
Паспортні дані МТ, 357935, 27.08.2014, Орджонiкiдзевським РВ у м. Харковi
Освіта Вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи Обiймає посаду: Начальник вiддiлу Консолiдацiї звiтностi Дирекцiї з фiнансового контролю та бюджетування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС» (38726562),
займав посади: Провiдного фахiвця вiддiлу методологiї фiнансового облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi ПАТ “ПУМБ”, Провiдного спецiалiста вiддiлу методологiї фiнансового облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi ПАТ “ПУМБ”, Молодшого ревiзора вiддiлу аудиту ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», спецiалiста з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi фiнансового вiддiлу ПАТ «Фармстандарт-Бiолек», спецiалiста з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi фiнансово-економiчної служби ПАТ «Фармстандарт-Бiолек».
Примітки Обрано рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 12.08.2016р.термiном на 5 (п’ять) рокiв. Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi Банку; вносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Загальний стаж роботи: 9 рокiв.
Обiймає посаду: Начальник вiддiлу Консолiдацiї звiтностi Дирекцiї з фiнансового контролю та бюджетування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС» (38726562).
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв : Провiдний фахiвець вiддiлу методологiї фiнансового облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi ПАТ “ПУМБ”, Провiдний спецiалiст вiддiлу методологiї фiнансового облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi ПАТ “ПУМБ”, Молодший ревiзор вiддiлу аудиту ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», спецiалiст з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi фiнансового вiддiлу ПАТ «Фармстандарт-Бiолек», спецiалiст з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi фiнансово-економiчної служби ПАТ «Фармстандарт-Бiолек».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Желтов Олег Миколайович Член Спостережної Ради
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані ВМ, 880384, 13.05.2000, Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ТОВ «Група ТАС», Головний казначей Фiнансової дирекцiї
Примітки Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 29.04.2016р.термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностiне має.
Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду.
Загальний стаж роботи: 16 рокiв.
Обiймає посаду: Головний казначей фiнансової дирекцiї ТОВ «Група ТАС», код ЄДРПОУ 38726562, мiсцезнаходження 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Ястремська Наталія Євгенівна Член Спостережної Ради
Рік народження 1979 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані ТТ, 114572, 14.06.2012, Деснянським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Обiймає посади: Директор з фiнансового контролю та бюджетування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС»/ Член Спостережної Ради Приватне акцiонерне товариство «Страхова група «ТАС».
Примітки Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 29.04.2016р.термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду.
Загальний стаж роботи: 16 рокiв.
Обiймає посаду: Директор з фiнансового контролю та бюджетування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС», код ЄДРПОУ 38726562, мiсцезнаходження 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30/ Член Спостережної Ради Приватне акцiонерне товариство «Страхова група «ТАС», код ЄДРПОУ 30115243, мiсцезнаходження 03062, м.Київ, Проспект Перемоги, 65.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Чумак Олександр Олександрович Заступник Голови Правлiння з малого та середнього бiзнесу, Член Правлiння
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.02.2016 - 3 роки
Паспортні дані ВА, 007321, 21.06.1995, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння з малого та середнього бiзнесу, Член Правлiння АТ "ТАСКОМБАНК",
виконавчий директор напрямку корпоративного бiзнесу та МСБ ПАТ «КРЕДОБАНК»,
Директор Департаменту по роботi з партнерами ПАТ «КБ «НАДРА»,
директор Департаменту малого та середнього бiзнесу ПАТ «КБ «НАДРА».
Примітки Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 08.02.2016р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) – 18 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Заступник Голови Правлiння з малого та середнього бiзнесу, Член Правлiння АТ "ТАСКОМБАНК", виконавчий директор напрямку корпоративного бiзнесу та МСБ ПАТ «КРЕДОБАНК», Директор Департаменту по роботi з партнерами ПАТ «КБ «НАДРА», директор Департаменту малого та середнього бiзнесу ПАТ «КБ «НАДРА».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попенко Сергій Павлович Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані ВН, 521999, 27.04.2011, Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорiв.
Примітки Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 29.04.2016р.термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
Голова Спостережної ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Спостережної ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду.
Загальний стаж роботи: 22 роки.
Обiймає посаду: Голова Ради Директорiв ТОВ «Група ТАС», код ЄДРПОУ 38726562, мiсцезнаходження: 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Поляк Олег Якович Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані МЕ, 931610, 14.04.2009, Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Виконуючий обов’язки директора Київського регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Київського Регiонального роздрiбного центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Заступник директора Київського регiонального департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
Директор вiддiлення №16 АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Примітки Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 24.04.2015р.термiном на 3 (три) роки. Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 15 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Заступник Голови Правлiння - керiвника Центрального регiону, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Виконуючий обов’язки директора Київського регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне); Директор Київського Регiонального роздрiбного центру АТ «Сведбанк» (публiчне); Заступник директора Київського регiонального департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Директор вiддiлення №16 АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Ліцензії

Дата  
84 25.10.2011 Банкiвська лiцензiя
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 25.10.2011
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений
АЕ 294421 16.09.2014 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 16.09.2014
Опис Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 - необмежений
АЕ 294422 16.09.2014 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 16.09.2014
Опис Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 - необмежений
АЕ 642018 13.05.2015 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 13.05.2015
Опис Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 - необмежений
АЕ 642019 13.05.2015 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 13.05.2015
Опис Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 - необмежений
АЕ 642020 13.05.2015 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Андеррайтинг
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 13.05.2015
Опис Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 - необмежений
АЕ 642021 13.05.2015 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 13.05.2015
Опис Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 - необмежений

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» #33306921
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул.Хрещатик, 19а
Діятельність надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
з 25.09.2014
Контакти +380444903000, +380444903030
Примітки реквiзити свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв (якщо емiтент є професiйним учасником ринку цiнних паперiв): Свiдоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер 241, серiя та номер П 000241, строк дiї з 23.10.2014 р. до 25.09.2019 р.
реквiзити свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3516, згiдно рiшення Аудиторської падати України №144/6 вiд 27.01.2005 року; термiн чинностi продовжено до 25.09.2019 р. згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 25.09.2014 р. №300/3.
Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв.
Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС» #21672206
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 (6 поверх)
Діятельність дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АД № 034421
НКЦПФР
з 05.03.2010
Контакти (044) 277-50-00, (044) 277-50-01
Примітки Фондова бiржа, що надає емiтенту послуги дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Киї, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Центральний депозитарiй
Ліцензія
№ 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки Надання послуг, щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв емiтента.Центральний депозитарiй України.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС" #25821620
Адреса 03062, Україна, Київ, Проспект Перемоги,65
Діятельність Страховi послуги
Ліцензія
№ АВ 500438
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 02.12.2009
Контакти 0800500195, 0800500195
Примітки Страхова компанiя, що здiйснює надання страхових послуг емiтенту.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Кредит-Рейтинг" #31752402
Адреса 04080, Україна, Київ, вул.Верхнiй Вал, 72
Діятельність Рейтингове агенство
Ліцензія
№ 6
НКЦПФР
з 10.04.2012
Контакти (044) 490-25-50, (044) 490-25-54
Примітки Товариство здiйснює рейтингову оцiнку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «Аваль» #32440628
Адреса 69032, Україна, Запорiжжя, вул. Волгоградська, 26а, оф.1
Діятельність Аудиторська фiрма
Ліцензія
№ 3167
Аудиторська палата України
з 28.03.2003
Контакти (0612)849084, (0612)849084
Примітки реквiзити свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв (якщо емiтент є професiйним учасником ринку цiнних паперiв): Свiдоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер 103, серiя та номер П000103, строк дiї з 21.05.2013р. до 28.02.2018 р.
реквiзити свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3167, згiдно рiшення Аудиторської падати України №121 вiд 28.03.2003 року; термiн чинностi продовжено до 28.02.2018 р. згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 28.02.2013 р. №265/3.
Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» #33306921
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул.Хрещатик, 19а
Діятельність надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
з 25.09.2014
Контакти +380444903000, +380444903030
Примітки реквiзити свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв (якщо емiтент є професiйним учасником ринку цiнних паперiв): Свiдоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер 241, серiя та номер П 000241, строк дiї з 23.10.2014 р. до 25.09.2019 р.
реквiзити свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3516, згiдно рiшення Аудиторської падати України №144/6 вiд 27.01.2005 року; термiн чинностi продовжено до 25.09.2019 р. згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 25.09.2014 р. №300/3.
Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв.
Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС» #21672206
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 (6 поверх)
Діятельність дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АД № 034421
НКЦПФР
з 05.03.2010
Контакти (044) 277-50-00, (044) 277-50-01
Примітки Фондова бiржа, що надає емiтенту послуги дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Киї, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Центральний депозитарiй
Ліцензія
№ 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки Надання послуг, щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв емiтента.Центральний депозитарiй України.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС" #25821620
Адреса 03062, Україна, Київ, Проспект Перемоги,65
Діятельність Страховi послуги
Ліцензія
№ АВ 500438
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 02.12.2009
Контакти 0800500195, 0800500195
Примітки Страхова компанiя, що здiйснює надання страхових послуг емiтенту.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Кредит-Рейтинг" #31752402
Адреса 04080, Україна, Київ, вул.Верхнiй Вал, 72
Діятельність Рейтингове агенство
Ліцензія
№ 6
НКЦПФР
з 10.04.2012
Контакти (044) 490-25-50, (044) 490-25-54
Примітки Товариство здiйснює рейтингову оцiнку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «Аваль» #32440628
Адреса 69032, Україна, Запорiжжя, вул. Волгоградська, 26а, оф.1
Діятельність Аудиторська фiрма
Ліцензія
№ 3167
Аудиторська палата України
з 28.03.2003
Контакти (0612)849084, (0612)849084
Примітки реквiзити свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв (якщо емiтент є професiйним учасником ринку цiнних паперiв): Свiдоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер 103, серiя та номер П000103, строк дiї з 21.05.2013р. до 28.02.2018 р.
реквiзити свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3167, згiдно рiшення Аудиторської падати України №121 вiд 28.03.2003 року; термiн чинностi продовжено до 28.02.2018 р. згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 28.02.2013 р. №265/3.
Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

Власники акцій

Власник Частка
КП "Водоканал" / #03327121 0.18%
Адреса Україна, Запорiжжя, вул.Артема, 61
Код 03327121
КП "Водоканал" / #03327121 0.18%
Адреса Україна, Запорiжжя, вул.Артема, 61
Код 03327121

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
АЛКЕМI ЛIМIТЕД / НЕ211721 4 388 577 шт 99.74%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Дiагору, 4, КЕРМIА
КОРТ, 1й поверх, Квартира/Офi
АЛКЕМI ЛIМIТЕД / НЕ211721 4 388 577 шт 99.74%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Дiагору, 4, КЕРМIА
КОРТ, 1й поверх, Квартира/Офi