Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (7)
Дозвільні документи
Ліцензії (9)
Перевірки (8)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"

#09806443

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
ЄДРПОУ 09806443
Номер свідоцтва про реєстрацію АД 516112
Дата державної реєстрації 21.10.1991
Середня кількість працівників 408
Орган управління Органами управлiння Банку вiдповiдно до Статуту Банку є: - Загальнi збори акцiонерiв Банку(вищий орган управлiння Банку); - Спостережна рада Банку; - Правлiння Банку. Банк також забезпечує функцiонування ефективної системи контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Така система контролю включає дiяльнiсть: – Ревiзiйної комiсiї Банку; – Служби внутрiшнього аудиту Банку.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне управлiння НБУ по м.Києву i Київськiй областi
МФО: 321024
Номер рахунку: 32007140501
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "ВТБ Банк"
МФО: 321767
Номер рахунку: 16006101002945
Контакти
444289746
a.karelin@tascombank.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Середа Таїсія Володимирівна Голова ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1986 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2014 - 5 рокiв
Паспортні дані МВ, 012202, 31.01.2001, Конотопським МРВ УМВС України в Сумськiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи начальник управлiння по роботi з банками та фiнансовими установами ТОВ «ТАС Груп»;
старший фiнансовий аналiтик ТОВ Ернст енд Янг.
Примітки Органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку
дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв,
Радi Банку; вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Загальний стаж роботи: 1 рокiв
Обiймає посаду начальника управлiння по роботi з банками та фiнансовими установами ТОВ «ТАС Груп»,
код за ЄДРПОУ 37471294, мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
старший фiнансовий аналiтик ТОВ Ернст енд Янг.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Дурицький Ігор Миколайович Член Спостережної Ради
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.01.2014 - 3 роки
Паспортні дані СО, 355656, 09.03.2000, Мiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр Фiнансових Рiшень», Генеральний директор;
ВАТ «АБ «Бiзнес Стандарт», Голова Спостережної Ради;
ТОВ «Iнвестицiйно-Фiнансова Група «ТАС», Заступник Голови Ради Директорiв з питань розвитку
банкiвського сектору;
ТОВ «Центр Фiнансових Рiшень», Генеральний директор.
Примітки Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та
Положенням про Спостережну раду.
Загальний стаж роботи: 13 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр Фiнансових Рiшень», Генеральний директор;
ВАТ «АБ «Бiзнес Стандарт», Голова Спостережної Ради;
ТОВ «Iнвестицiйно-Фiнансова Група «ТАС», Заступник Голови Ради Директорiв з питань розвитку
банкiвського сектору;
ТОВ «Центр Фiнансових Рiшень», Генеральний директор.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Швець Андрій Павлович Заступник Голови Правлiння – керiвник Пiвденного регiону, Член Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.10.2014 - 3 роки
Паспортні дані СА, 360911, 16.01.2002, Заводським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння - керiвника Пiвденного регiону, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Запорiзького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»;
Заступник директора ГРУ, РУ, СФ, Керiвника Об’єднаного Кредитного Центру Запорiзького РУ Приватбанк;
Заступник директора – Начальника Кредитного центра Запорiзького РУ Приватбанк.
Примітки Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 14 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння - керiвника Пiвденного регiону, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Запорiзького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»;
Заступник директора ГРУ, РУ, СФ, Керiвника Об’єднаного Кредитного Центру Запорiзького РУ Приватбанк;
Заступник директора – Начальника Кредитного центра Запорiзького РУ Приватбанк.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Гіренко Катерина Віталіївна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1984 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2014 - 5 рокiв
Паспортні дані ВЕ, 105027, 20.06.2001, Будьоннiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Старший менеджер департамента финансовой отчетности и аудита Группа ТАС
Финансовый аналитик «Raben Ukraine»
Аудитор, отдел аудиторских услуг «PricewaterhouseCoopers» в Украине
Примітки Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку
дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв,
Радi Банку; вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Загальний стаж роботи: 6 рокiв
Обiймає посаду Старшого менеджера департамента финансовой отчетности и аудита ТОВ "ТАС Груп"
код за ЄДРПОУ 37471294, мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв:
Финансовый аналитик «Raben Ukraine»
Аудитор, отдел аудиторских услуг «PricewaterhouseCoopers» в Украине
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


Сахань Олексій Іванович Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.10.2013 - 3 роки
Паспортні дані СО, 394225, 20.04.2000, Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
IТ - Директор АТ «ТАСКОМБАНК»;
Керiвник Центра банкiвських iнформацiйних технологiй АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Департаменту iнформацiйних технологiй АТ «Сведбанк» (публiчне).
Заступник директора Департаменту iнформацiйних технологiй АКБ «ТАС-Комерцбанк»
Примітки Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 15 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
IТ - Директор АТ «ТАСКОМБАНК»;
Керiвник Центра банкiвських iнформацiйних технологiй АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Департаменту iнформацiйних технологiй АТ «Сведбанк» (публiчне).
Заступник директора Департаменту iнформацiйних технологiй АКБ «ТАС-Комерцбанк»
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Березнікова Рината Миколаївна Заступник Голова Правлiння, Член Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.10.2014 - 3 роки
Паспортні дані АЕ, 763487, 01.10.1997, 1ВМ Павлоградського МВУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Департаменту по роботi з VIP-клiєнтами АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне);
Директор Департаменту корпоративних продаж АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне);
Директор Департаменту нерухомостi Офiсу фiнансової реструктуризацiї та стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк (публiчне);
Начальник Управлiння активних операцiй корпоративних клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
Начальник вiддiлу кредитування клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»
Примітки Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 14 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Департаменту по роботi з VIP-клiєнтами АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне);
Директор Департаменту корпоративних продаж АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне);
Директор Департаменту нерухомостi Офiсу фiнансової реструктуризацiї та стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк (публiчне);
Начальник Управлiння активних операцiй корпоративних клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
Начальник вiддiлу кредитування клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Поляк Олег Якович Заступник Голови Правлiння- керiвник Центрального регiону, Член Правлiння
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 22.10.2014 - 3 роки
Паспортні дані МЕ, 931610, 14.04.2009, Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння - керiвника Центрального регiону, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Виконуючий обов’язки директора Київського регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Київського Регiонального роздрiбного центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Заступник директора Київського регiонального департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
Директор вiддiлення №16 АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Примітки Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 9 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння - керiвника Центрального регiону, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Виконуючий обов’язки директора Київського регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Київського Регiонального роздрiбного центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Заступник директора Київського регiонального департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
Директор вiддiлення №16 АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Мальцева Анастасія Валеріївна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2014 - 5 рокiв
Паспортні дані ВМ, 866627, 06.03.2000, Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи АТ» СК»ТАС» (приватне), Начальник управлiння фiнансiв
ТОВ «ТАС Груп», Старший менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi Дирекцiї з управлiння активами у
фiнансовому секторi
ТОВ «Iнвестицiйно фiнансова Група «ТАС», менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi Дирекцiї з
управлiння активами у фiнансовому секторi
Примітки Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку
дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв,
Радi Банку; вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Загальний стаж роботи:12 рокiв
Обiймає посаду Начальника управлiння фiнансiв АТ» СК»ТАС» (приватне), код ЄДРПОУ 30929821,
мiсцезнаходження 03062, м.Київ, Проспект Перемоги, 65
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв :
ТОВ «ТАС Груп», Старший менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi Дирекцiї з управлiння активами у
фiнансовому секторi;
ТОВ «Iнвестицiйно фiнансова Група «ТАС», менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi Дирекцiї з
управлiння активами у фiнансовому секторi.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Дубєй Володимир Володимирович Голова Правлiння
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.10.2014 - 3 роки
Паспортні дані АК, 969910, 07.10.2000, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Голова Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Заступник Голови Правлiння АТ «Сведбанк» (публiчне);
Керуючий Центральною Днiпропетровською фiлiєю АКБ «ТАС-Комерцбанк»
Примітки Голова Правлiння здiйснює загальне керiвництво i забезпечує ефективну роботу банку, у своїй роботi
керується та дотримується чинного законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України, Статуту банку та Положення про Правлiння банку
Загальний стаж роботи: 14 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Голова Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Заступник Голови Правлiння АТ «Сведбанк» (публiчне);
Керуючий Центральною Днiпропетровською фiлiєю АКБ «ТАС-Комерцбанк»
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Путінцева Тетяна Володимирівна Заступник Голови Правлiння – керiвник Схiдного регiону, Член Правлiння
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.10.2014 - 3 роки
Паспортні дані ВК, 377744, 30.07.2007, Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС України в м. Донецьку
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння - керiвника Схiдного регiону, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Донецького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»;
Начальник Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами фiлiї «Головне управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi;
Виконуючий обов’язки директора Донецького регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Донецького мiжрегiонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк» (публiчне).

Примітки Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 12 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння - керiвника Схiдного регiону, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Донецького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»;
Начальник Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами фiлiї «Головне управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi;
Виконуючий обов’язки директора Донецького регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Донецького мiжрегiонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк» (публiчне).
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Альмяшев Іван Алімович Перший Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.10.2014 - 3 роки
Паспортні дані СО, 050854, 15.01.1999, Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Заступника начальника Управлiння ризикiв – начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»;
Заступника Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» (публiчне);
Головного фахiвця вiддiлу оцiнки ризикiв корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв «УнiкредитБанк ТзОВ»
ТзОВ»
Примітки Перший Заступник Голови Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння пiд час його вiдсутностi,
органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв (напрямок – ризики, фiнансово-
економiчний), координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку.
Загальний стаж роботи: 9 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння, члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Заступник начальника Управлiння ризикiв – начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»;
Заступник Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» (публiчне);
Головний фахiвець вiддiлу оцiнки ризикiв корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв «УнiкредитБанк ТзОВ»
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Назаренко Людмила Василівна Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.01.2014 - 3 роки
Паспортні дані АЕ , 901298, 28.11.1997, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО «СIТIТРЕНД-КРОК», начальник юридичного управлiння;
ТОВ «Група ТАС», Заступник директора з юридичних питань;
ТОВ «ТАС Груп», Заступник директора з юридичних питань;
ТОВ «Iнвестицiйно-фiнансова Група «ТАС» (з 03.01.08 р. по 13.10.08 р. мало назву ТОВ «Схiдноєвропейська
iнвестицiйна компанiя»; з 13.10.08 р. мало назву ТОВ «Iнвестицiйно-Фiнансова Група «ТАС»), заступник
директора з правових та корпоративних питань;
ТОВ «Домiнант Альянс», директор;
ТОВ «КИЇВ ЖИТЛО-IНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ», директор.
Примітки Голова Спостережної ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Спостережної ради та головує на них,
вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, здiйснює
iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду.
Загальний стаж роботи: 10 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО «СIТIТРЕНД-КРОК», начальник юридичного управлiння;
ТОВ «Група ТАС», Заступник директора з юридичних питань;
ТОВ «ТАС Груп», Заступник директора з юридичних питань;
ТОВ «Iнвестицiйно-фiнансова Група «ТАС» (з 03.01.08 р. по 13.10.08 р. мало назву ТОВ «Схiдноєвропейська
iнвестицiйна компанiя»; з 13.10.08 р. мало назву ТОВ «Iнвестицiйно-Фiнансова Група «ТАС»), заступник
директора з правових та корпоративних питань;
ТОВ «Домiнант Альянс», директор;
ТОВ «КИЇВ ЖИТЛО-IНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ», директор.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Ліцензії

Дата  
84 25.10.2011 Банкiвська лiцензiя
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 25.10.2011
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений
АВ 581426 04.07.2011 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 04.07.2011
Дата закінчення 13.05.2015
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
АВ 581427 04.07.2011 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 04.07.2011
Дата закінчення 13.05.2015
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
АВ 581428 04.07.2011 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Андеррайтинг
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 04.07.2011
Дата закінчення 13.05.2015
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
АВ 581429 04.07.2011 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 04.07.2011
Дата закінчення 13.05.2015
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
АЕ 294421 16.09.2014 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 16.09.2014
Опис Срок дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений
АЕ 294422 16.09.2014 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 16.09.2014
Опис Срок дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС" #25821620
Адреса 03062, Україна, Київ, Проспект Перемоги,65
Діятельність Страховi послуги
Ліцензія
№ АВ 500438
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 02.12.2009
Контакти 0800500195, 0800500195
Примітки Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Кредит-Рейтинг" #31752402
Адреса 04080, Україна, Київ, вул.Верхнiй Вал, 72
Діятельність Рейтингове агенство
Ліцензія
№ 6
НКЦПФР
з 10.04.2012
Контакти (044) 490-25-50, (044) 490-25-54
Примітки Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА" #30373906
Адреса 04112, Україна, Київ, вул.Грекова, 3, кв.9
Діятельність Аудиторська фiрма
Ліцензія
№ 2091
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (044) 284-18-65, (044) 284-18-66
Примітки Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

Власники акцій

Власник Частка
КП "Водоканал" / #03327121 0.18%
Адреса Україна, Запорiжжя, вул.Артема, 61
Код 03327121

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
АЛКЕМI ЛIМIТЕД / НЕ211721 4 388 577 шт 99.74%
Адреса Кiпр, Никосия, Диагор, 4, КЕРМИА КОРТ, 1й этаж, Офис 104