Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (7)
Дозвільні документи
Ліцензії (9)
Перевірки (8)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"

#09806443

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
ЄДРПОУ 09806443
Номер свідоцтва про реєстрацію АД 516112
Дата державної реєстрації 21.10.1991
Середня кількість працівників 527
Орган управління Органами управлiння Банку вiдповiдно до Статуту Банку є: - Загальнi збори акцiонерiв Банку(вищий орган управлiння Банку); - Спостережна рада Банку; - Правлiння Банку. Банк також забезпечує функцiонування ефективної системи контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Така система контролю включає дiяльнiсть: – Ревiзiйної комiсiї Банку; – Служби внутрiшнього аудиту Банку.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне управлiння НБУ по м.Києву i Київськiй областi
МФО: 321024
Номер рахунку: 32007140501
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "ВТБ Банк"
МФО: 321767
Номер рахунку: 16006101002945
Контакти
444289746
a.karelin@tascombank.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Никитенко Валентина Степанівна Член Спостережної Ради
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.10.2015 - 3 роки
Паспортні дані СО, 244248, 18.11.1999, Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Займала посади: радник громадської органiзацiї Iнститут бюджету i соцiально-економiчних дослiджень; виконуючий обов’язки Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; радник Президента України – Керiвник Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери Адмiнiстрацiї Президента України; заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi.
Примітки Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 23.10.2015р.термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду. Загальний стаж роботи: 32 роки. Обiймає посаду: Експерт центру перспективних дослiджень, аналiзу та стратегiй розвитку пенсiйної сфери Державне пiдприємство «Iнформацiйний центр персонiфiкованого облiку Пенсiйного фонду України», код ЄДРПОУ 31406759, мiсцезнаходження: 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 31/37.Займав посади: радник громадської органiзацiї Iнститут бюджету i соцiально-економiчних дослiджень; виконуючий обов’язки Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; радник Президента України – Керiвник Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери Адмiнiстрацiї Президента України; заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi. Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Березнікова Рината Миколаївна Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.10.2014 - 3 роки
Паспортні дані АЕ, 763487, 01.10.1997, 1ВМ Павлоградського МВУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Департаменту по роботi з VIP-клiєнтами АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне);
Директор Департаменту корпоративних продаж АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне);
Директор Департаменту нерухомостi Офiсу фiнансової реструктуризацiї та стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк (публiчне);
Начальник Управлiння активних операцiй корпоративних клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
Начальник вiддiлу кредитування клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»
Примітки Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 14 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Департаменту по роботi з VIP-клiєнтами АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне);
Директор Департаменту корпоративних продаж АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне);
Директор Департаменту нерухомостi Офiсу фiнансової реструктуризацiї та стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк (публiчне);
Начальник Управлiння активних операцiй корпоративних клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
Начальник вiддiлу кредитування клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Найда Катерина Олександрівна Член Ревiзiйної Комiсiї
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2015 - 5 рокiв
Паспортні дані ТТ, 047717, 16.09.2011, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Начальник управлiння фiнансового контролю та управлiння активами у секторi нерухомостi ТОВ “ТАС Груп”.
Примітки Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi Банку; вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю Загальний стаж роботи: 11 рокiв. Обiймає посаду Начальника управлiння фiнансового контролю та управлiння активами у секторi нерухомостi ТОВ «ТАС Груп», код ЄДРПОУ 37471294, мiсцезнаходження 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв : Начальник управлiння фiнансового контролю та управлiння активами у секторi нерухомостi ТОВ “ТАС Груп”. Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Мальцева Анастасія Валеріївна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2015 - 5 рокiв
Паспортні дані ВМ, 866627, 06.03.2000, Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи АТ «СК «ТАС» (приватне), Начальник управлiння фiнансiв
ТОВ «ТАС Груп», Старший менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi Дирекцiї з управлiння активами у
фiнансовому секторi
ТОВ «Iнвестицiйно фiнансова Група «ТАС», менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi Дирекцiї з
управлiння активами у фiнансовому секторi
Примітки Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку
дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв,
Радi Банку; вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Загальний стаж роботи:13 рокiв
Обiймає посаду Начальника управлiння фiнансiв АТ« СК «ТАС» (приватне), код ЄДРПОУ 30929821,
мiсцезнаходження 03062, м.Київ, Проспект Перемоги, 65
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв :
ТОВ «ТАС Груп», Старший менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi Дирекцiї з управлiння активами у
фiнансовому секторi;
ТОВ «Iнвестицiйно фiнансова Група «ТАС», менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi Дирекцiї з
управлiння активами у фiнансовому секторi.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Альмяшев Іван Алімович Перший Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Паравлiння
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.10.2014 - 3 роки
Паспортні дані СО, 050854, 15.01.1999, Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Заступника начальника Управлiння ризикiв – начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»;
Заступника Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» (публiчне);
Головного фахiвця вiддiлу оцiнки ризикiв корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв «УнiкредитБанк ТзОВ»
ТзОВ»
Примітки Перший Заступник Голови Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння пiд час його вiдсутностi,
органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв (напрямок – ризики, фiнансово-
економiчний), координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку.
Загальний стаж роботи: 9 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння, члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Заступник начальника Управлiння ризикiв – начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»;
Заступник Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» (публiчне);
Головний фахiвець вiддiлу оцiнки ризикiв корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв «УнiкредитБанк ТзОВ»
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Дубєй Володимир Володимирович Голова Правлiння
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.10.2014 - 3 роки
Паспортні дані АК, 969910, 03.10.2000, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння АТ «Сведбанк» (публiчне).
Примітки Голова Правлiння здiйснює загальне керiвництво i забезпечує ефективну роботу банку, у своїй роботi керується та дотримується чинного законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Статуту банку та Положення про Правлiння банку Загальний стаж роботи: 32 роки. Перелiк попереднiх посад, протягом останнiх рокiв: Голова Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступник Голови Правлiння АТ «Сведбанк» (публiчне); Керуючий Центральною Днiпропетровською фiлiєю АКБ «ТАС-Комерцбанк» Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Максюта Анатолій Аркадійович Член Спостережної Ради
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.10.2015 - 3 роки
Паспортні дані СН , 396133, 28.01.1997, Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Займав посади: радник громадської органiзацiї Iнститут бюджету i соцiально-економiчних дослiджень; виконуючий обов’язки Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; радник Президента України – Керiвник Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери Адмiнiстрацiї Президента України; заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi.
Примітки Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 23.10.2015р.термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду. Загальний стаж роботи: 34 роки. Перелiк попереднiх посад, протягом останнiх рокiв: радник громадської органiзацiї Iнститут бюджету i соцiально-економiчних дослiджень; виконуючий обов’язки Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; радник Президента України – Керiвник Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери Адмiнiстрацiї Президента України; заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi. Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Тігіпко Сергій Леонідович Голова Спостережної Ради
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.10.2015 - 3 роки
Паспортні дані АЕ, 395478, 06.11.1996, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи ПрАТ «СК «IНДУСТРIАЛЬНА», Голова Наглядової ради
Примітки Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 23.10.2015р.термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.Голова Спостережної ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Спостережної ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду. Загальний стаж роботи: 26 рокiв Обiймає посаду: Голова Наглядової ради, ПрАТ «СК «IНДУСТРIАЛЬНА», код ЄДРПОУ 32920354, мiсцезнаходження 03062, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 65. Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попенко Сергій Павлович Член Спостережної Ради
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.10.2015 - 3 роки
Паспортні дані ВН, 521999, 27.04.2011, Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорiв
Примітки Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 23.10.2015р.термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду. Загальний стаж роботи: 21 рiк. Обiймає посаду: Голова Ради Директорiв ТОВ «Група ТАС», код ЄДРПОУ 38726562, мiсцезнаходження 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30. Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Мельничук Наталія Костянтинівна Голова Ревiзiйної Комiсiї
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2015 - 5 рокiв
Паспортні дані СО, 203678, 05.08.1999, Ленiнградським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Займає посаду внутрiшнього аудитора АТ «СГ «ТАС» (приватне). Ранiше займала посаду начальника контрольно-ревiзiйного управлiння АТ «СГ «ТАС» (приватне), начальника вiддiлу звiтностi та аналiзу Бек-офiсу АТ «СГ «ТАС» (приватне), провiдного спецiалiста вiддiлу звiтностi та аналiзу Бек-офiсу АТ «СГ «ТАС» (приватне).
Примітки Обрано 24.07.2015р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» з 25.07.2015р. на строк 5 (п’ять) рокiв. Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi Банку; вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю Загальний стаж роботи: 27 рокiв Обiймає посаду внутрiшнього аудитора АТ « СГ «ТАС» (приватне), код ЄДРПОУ 30115243, мiсцезнаходження 03062, м.Київ, Проспект Перемоги, 65 Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв : начальник контрольно-ревiзiйного управлiння АТ «СГ «ТАС» (приватне), начальник вiддiлу звiтностi та аналiзу Бек-офiсу АТ «СГ «ТАС» (приватне), провiдний спецiалiст вiддiлу звiтностi та аналiзу Бек-офiсу АТ «СГ «ТАС» (приватне).. Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Путінцева Тетяна Володимирівна Заступник Голови Правлiння – керiвник Схiдного регiону, Член Правлiння Правлiння
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.10.2014 - 3 роки
Паспортні дані ВК, 377744, 30.07.2007, Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС України в м. Донецьку
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння - керiвник Схiдного регiону, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Донецького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»;
Начальник Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами фiлiї «Головне управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi;
Виконуючий обов’язки директора Донецького регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Донецького мiжрегiонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк» (публiчне).

Примітки Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 12 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння - керiвника Схiдного регiону, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Донецького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»;
Начальник Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами фiлiї «Головне управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi;
Виконуючий обов’язки директора Донецького регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Донецького мiжрегiонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк» (публiчне).
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Желтов Олег Миколайович Член Спостережної Ради
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 23.10.2015 - 3 роки
Паспортні дані ВМ, 880384, 13.05.2000, Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ТОВ «Група ТАС», Головний казначей Фiнансової дирекцiї
Примітки Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 23.10.2015р.термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду. Загальний стаж роботи: 15 рокiв. Обiймає посаду: Головний казначей фiнансової дирекцiї ТОВ «Група ТАС», код ЄДРПОУ 38726562, мiсцезнаходження 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30. Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Поляк Олег Якович Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Правлiння
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані МЕ, 931610, 14.04.2009, Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Виконуючий обов’язки директора Київського регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Київського Регiонального роздрiбного центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Заступник директора Київського регiонального департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
Директор вiддiлення №16 АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Примітки Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 9 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння - керiвника Центрального регiону, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Виконуючий обов’язки директора Київського регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Київського Регiонального роздрiбного центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Заступник директора Київського регiонального департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
Директор вiддiлення №16 АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Сокова Марина Андріївна Директор Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю, Член Пра Правлiннявлiння
Рік народження 1986 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.03.2015 - 3 роки
Паспортні дані МН, 575150, 26.04.2003, Московським РВХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи директор Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю АТ «ТАСКОМБАНК»; начальник Вiддiлу фiнансового монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; заступник начальника Вiддiлу фiнансового монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; начальника управлiння фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»; начальника вiддiлу монiторингу ПАТ «IННОВАЦIЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; провiдного економiста вiддiлу координацiї та контролю Управлiння фiнансового монiторингу Департаменту контролю банкiвських ризикiв ПАТ «ВТБ Банк»
Примітки Призначено на вказану посаду рiшенням Спостережної Ради АТ "ТАСКОМБАНК" (протокол вiд 24.03.2015 року). Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 7 рокiв. Попереднi посади: директора Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю АТ «ТАСКОМБАНК»; начальника Вiддiлу фiнансового монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; заступника начальника Вiддiлу фiнансового монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; начальника управлiння фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»; начальника вiддiлу монiторингу ПАТ «IННОВАЦIЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; провiдного економiста вiддiлу координацiї та контролю Управлiння фiнансового монiторингу Департаменту контролю банкiвських ризикiв ПАТ «ВТБ Банк».

Ліцензії

Дата  
84 25.10.2011 Банкiвська лiцензiя
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 25.10.2011
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений
АЕ 294421 16.09.2014 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 16.09.2014
Опис Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 - необмежений
АЕ 294422 16.09.2014 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 16.09.2014
Опис Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 - необмежений
АЕ 642018 13.05.2015 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 13.05.2015
Опис Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 - необмежений
АЕ 642019 13.05.2015 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 13.05.2015
Опис Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 - необмежений
АЕ 642020 13.05.2015 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Андеррайтинг
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 13.05.2015
Опис Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 - необмежений
АЕ 642021 13.05.2015 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 13.05.2015
Опис Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 - необмежений

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС» #21672206
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 (6 поверх)
Діятельність дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АД № 034421
НКЦПФР
з 05.03.2010
Контакти (044) 277-50-00, (044) 277-50-01
Примітки Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Киї, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Центральний депозитарiй
Ліцензія
№ 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв
Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС" #25821620
Адреса 03062, Україна, Київ, Проспект Перемоги,65
Діятельність Страховi послуги
Ліцензія
№ АВ 500438
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 02.12.2009
Контакти 0800500195, 0800500195
Примітки Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Кредит-Рейтинг" #31752402
Адреса 04080, Україна, Київ, вул.Верхнiй Вал, 72
Діятельність Рейтингове агенство
Ліцензія
№ 6
НКЦПФР
з 10.04.2012
Контакти (044) 490-25-50, (044) 490-25-54
Примітки Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БДО" #20197074
Адреса 49000, Україна, Днiпропетровськ, вул. Сєрова, 4
Діятельність Аудиторська фiрма
Ліцензія
№ 2868
Аудиторська палата України
з 23.04.2002
Контакти (056)3703044, (056)3703045
Примітки Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

Власники акцій

Власник Частка
КП "Водоканал" / #03327121 0.18%
Адреса Україна, Запорiжжя, вул.Артема, 61
Код 03327121

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
АЛКЕМI ЛIМIТЕД / НЕ211721 4 388 577 шт 99.74%
Адреса Кiпр, Никосия, Диагор, 4, КЕРМИА КОРТ, 1й этаж, Офис 104