Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (7)
Дозвільні документи
Ліцензії (9)
Перевірки (8)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"

#09806443

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
ЄДРПОУ 09806443
Номер свідоцтва про реєстрацію ААБ 527631
Дата державної реєстрації 21.10.1991
Середня кількість працівників 482
Орган управління Органами управлiння Банку вiдповiдно до Статуту Банку є: - Загальнi збори акцiонерiв Банку(вищий орган управлiння Банку); - Спостережна рада Банку; - Правлiння Банку. Банк також забезпечує функцiонування ефективної системи контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Така система контролю включає дiяльнiсть: – Ревiзiйної комiсiї Банку; – Служби внутрiшнього аудиту Банку.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне управлiння НБУ по м.Києву i Київськiй областi
МФО: 321024
Номер рахунку: 32007140501
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "ВТБ Банк"
МФО: 321767
Номер рахунку: 16006101002945
Контакти
444289746
a.karelin@tascombank.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Шляхетко Борис Володимирович Голова Спостережної Ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані АЕ, 943670, 27.10.1998, Iнгулецьким РВ Криворiз. МУ УМВС Укр. в Днiпр.обл
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Голова Правлiння ВАТ "АБ "Бiзнес Стандарт",
Заступник Голови Правлiння АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
Заступник Голови Наглядової ради АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
Заступник керуючого КОФ АКБ «Укрсоцбанк».
Примітки Голова Спостережної ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Спостережної ради та головує на них,
вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, здiйснює
iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Швець Андрій Павлович Заступник Голови Правлiння – керiвник Пiвденного регiону, Член Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані СА, 360911, 16.01.2002, Заводським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Директора Запорiзького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»,
Заступника директора ГРУ, РУ, СФ, Керiвника Об’єднаного Кредитного Центру Запорiзького РУ Приватбанк,
Заступника директора – Начальника Кредитного центра Запорiзького РУ Приватбанк
Примітки Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Гіренко Катерина Віталіївна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1984 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.05.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані ВЕ, 105027, 20.06.2001, Будьоннiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта вища
Попередне місце роботи старший менеджер департаменту фiнансової звiтностi та аудита ТОВ «ТАС Груп».
фiнансовий аналiтик «Raben Ukraine»,
аудитор вiддiлу аудиторських послуг «PricewaterhouseCoopers» в Українi.
Примітки Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку
дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв,
Радi Банку; вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Обiймає посаду старшого менеджера департаменту фiнансової звiтностi та аудита ТОВ "ТАС Груп" (код за ЄДРПОУ
37471294), мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30 .
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


Сахань Олексій Іванович Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.10.2013 - 3 роки
Паспортні дані СО, 394225, 20.04.2000, Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи IТ - Директора АТ «ТАСКОМБАНК»,
Керiвника Центра банкiвських iнформацiйних технологiй АТ «Сведбанк» (публiчне),
Директора Департаменту iнформацiйних технологiй АТ «Сведбанк» (публiчне).
Заступника директора Департаменту iнформацiйних технологiй АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Примітки Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Березнікова Рината Миколаївна Заступник Голова Правлiння, Член Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.08.2011 - 3 роки
Паспортні дані АЕ, 763487, 01.10.1997, 1ВМ Павлоградського МВУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Директор Департаменту по роботi з VIP-клiєнтами АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне).
Директор Департаменту корпоративних продаж АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне).
Директор Департаменту нерухомостi Офiсу фiнансової реструктуризацiї та стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк (публiчне).
Начальник Управлiння активних операцiй корпоративних клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Начальник вiддiлу кредитування клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Примітки Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Поляк Олег Якович Заступник Голови Правлiння- керiвник Центрального регiону, Член Правлiння
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 22.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані МЕ, 931610, 14.04.2009, Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Виконуючого обов’язки директора Київського регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне).
Директора Київського Регiонального роздрiбного центру АТ «Сведбанк» (публiчне).
Заступника директора Київського регiонального департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Директора вiддiлення №16 АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Примітки Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Мальцева Анастасія Валеріївна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.05.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані ВМ, 866627, 06.03.2000, Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
Освіта вища
Попередне місце роботи старший менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi ТОВ «ТАС Груп»,
менеджера з фiнансової та банкiвської дiяльностi ТОВ «IФГ «ТАС»,
економiста планово- економiческого вiддiлу Iршанського ГЗК.
Примітки Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку
дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв,
Радi Банку; вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Обiймає посаду старшого менеджера з фiнансової та страхової дiяльностi ТОВ "ТАС Груп" (код за ЄДРПОУ
37471294), мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30 .
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Дубєй Володимир Володимирович Голова Правлiння
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані АК, 969910, 03.10.2000, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння АТ «Сведбанк» (публiчне);
Керуючий Центральною Днiпропетровською фiлiєю АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Примітки Голова Правлiння здiйснює загальне керiвництво i забезпечує ефективну роботу банку, у своїй роботi
керується та дотримується чинного законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України, Статуту банку та Положення про Правлiння банку
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Альмяшев Іван Алімович Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.06.2010 - 3 роки
Паспортні дані СО, 050854, 15.01.1999, Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Заступник начальника Управлiння ризикiв – начальник вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»;
Заступник Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» (публiчне);
Головний фахiвць вiддiлу оцiнки ризикiв корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв «УнiкредитБанк ТзОВ»
Примітки Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв
(напрямок – ризики, фiнансово-економiчний), координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення
ефективностi дiяльностi банку.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Опалатенко Сергій Миколайович Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Рік народження 1969 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 17.08.2012 - 3 роки
Паспортні дані АЕ, 502817, 24.02.1997, Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння ПАТ «СК «ЛАФОРТ».
Директора Департаменту пiдтримки Офiсу фiнансової реструктуризацiї та стягнення проблемних кредитiв
АТ «Сведбанк (публiчне).
Заступник Голови Правлiння ЗАТ «Сведбанк Iнвест».
Примітки Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Ткаченко Світлана Юріївна Член Правлiння - Директор з продажiв
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.11.2013 - 3 роки
Паспортні дані НС, 206658, 15.01.1997, Карагандинської обл.м.Темиртану
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Фiнансового директора ЗАТ «ЛIНКС- Цiннi папери»,
Голови Правлiння ПАТ «БАНК БОГУСЛАВ»,
Заступника Голови Правлiння ВАТ «Унiверсальний Банк Розвитку та Партнерства»,
Начальника Управлiння (Iндивiдуального) Корпоративного бiзнесу ВАТ «Унiверсальний Банк Розвитку та Партнерства».
Примітки Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Путінцева Тетяна Володимирівна Заступник Голови Правлiння – керiвник Схiдного регiону, Член Правлiння
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані ВК, 377744, 30.07.2007, Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС України в м. Донецьку
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Директора Донецького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»,
Начальника Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами фiлiї «Головне управлiння ПАТ Промiнвестбанк
в Донецькiй областi,
Виконуючого обов’язки директора Донецького регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне),
Директора Донецького мiжрегiонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк» (публiчне).
Примітки Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попенко Сергій Павлович Член Спостережної Ради
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані ВН, 943670, 27.04.2011, Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Голова Ради директорiв ТОВ “Iнвестицiйно-фiнансова група “ТАС”,
заступник Голови правлiння АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Примітки Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та
Положенням про Спостережну раду.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посадова особа працює Головою Ради директорiв ТОВ "ТАС ГРУП", мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30
Яценко Оксана Богданівна Голова ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 31.05.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані СН, 054827, 27.10.2002, Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи старший менеджер з фiнансової та банкiвської дiяльностi Дирекцiї з управлiння активами у фiнансовому секторi ТОВ «ТАС Груп»,
менеджер з фiнансової та банкiвської дiяльностi ТОВ «IФГ «ТАС»,
головного економiста вiддiлу бюджетування та управлiнської звiтностi по бiзнес-лiнiях управлiння бюджетування та управлiнської звiтностi департаменту контролiнгу ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Примітки Органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку
дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв,
Радi Банку; вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Обiймає посаду старшого менеджера ТОВ "ТАС Груп" (код за ЄДРПОУ 37471294),
мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30 .
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Ястремська Наталія Євгенівна Член Спостережної Ради
Рік народження 1979 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані ТТ, 114572, 14.06.2012, Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ТОВ "Iнвестицiйно-фiнансова група "ТАС", начальник Департаменту Корпоративного управлiння банками.

Примітки Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та
Положенням про Спостережну раду.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посадова особа працює Директором з управлiння активами ТОВ "ТАС Груп" (код за ЄДРПОУ 37471294),
мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30
Куценко Олександр Васильович Член Спостерезної Ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані СТ, 186475, 09.07.2010, Бородянським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи ООО «Техкорм», группа Nutreco (Нидерланды), Москва;
Hifeed Russia B.V., группа Nutreco (Нидерланды), Москва,
Генеральный директор ООО «Регионлизинг» (Москва),
Финансовый директор ООО «Альфа-Эко Дон» (Альфа Груп),
заместитель финансового директора ООО «Альфа-Эко».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Примітки Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та
Положенням про Спостережну раду.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посадова особа працює фiнансовим директором ТОВ "ТАС Груп" (код за ЄДРПОУ 37471294), мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30

Ліцензії

Дата  
84 25.10.2011 Банкiвська лiцензiя
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 25.10.2011
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений
АВ 581426 04.07.2011 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 04.07.2011
Дата закінчення 13.05.2015
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
АВ 581427 04.07.2011 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 04.07.2011
Дата закінчення 13.05.2015
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
АВ 581428 04.07.2011 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Андеррайтинг
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 04.07.2011
Дата закінчення 13.05.2015
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
АВ 581429 04.07.2011 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 04.07.2011
Дата закінчення 13.05.2015
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
АЕ 263379 24.09.2013 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 24.09.2013
Опис Срок дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений
АЕ 263380 24.09.2013 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 24.09.2013
Опис Срок дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС" #25821620
Адреса 03062, Україна, Київ, Проспект Перемоги,65
Діятельність Страховi послуги
Ліцензія
№ АВ 500438
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 02.12.2009
Контакти 0800500195, 0800500195
Примітки Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Кредит-Рейтинг" #31752402
Адреса 04080, Україна, Київ, вул.Верхнiй Вал, 72
Діятельність Рейтингове агенство
Ліцензія
№ 6
НКЦПФР
з 10.04.2012
Контакти (044) 490-25-50, (044) 490-25-54
Примітки Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА" #30373906
Адреса 04112, Україна, Київ, вул.Грекова, 3, кв.9
Діятельність Аудиторська фiрма
Ліцензія
№ 2091
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (044) 284-18-65, (044) 284-18-66
Примітки Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

Власники акцій

Власник Частка
КОСТЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ 0.01%
Паспорт СА, 774523, 23.06.1998, Жовтневим РВ УМВС м.Запорiжжя
КП "Водоканал" / #03327121 0.18%
Адреса Україна, Запорiжжя, вул.Артема, 61
Код 03327121

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Приватне акцiонерне товариство "Холдiнгова компанiя "ТЕКО-ДНIПРОМЕТИЗ" / #31282490 4 388 577 шт 99.74%
Адреса Україна, Київ, проспект Перемоги, 65