Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (32)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"

#04824652

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"
ЄДРПОУ 04824652
Адреса 02095, м. Київ, вул. Анни Ахматової, Б. 45, кв. 126
(КОАТУУ 8036300000)
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя А01 № 345033
Дата державної реєстрації 28.12.2002
Середня кількість працівників 3
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння пiдприємства не заповнюється, оскiльки Емiтент - Публiчне акцiонерне товариство.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "Метабанк"
МФО: 313582
Номер рахунку: 2600810545701
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (044) 390-08-50
info@rassvetenergo.pat.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Скрипник Роман Андрійович Головний бухгалтер
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.03.2004 - безстроково
Паспортні дані СВ, 385680, 22.06.2001, Комунарським РО ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй обл.
Освіта вища, Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Дочiрнє пiдприємство "Iнжинiрiнговий центр" Вiдкритого акцiонерного товариства "Рассвет", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера:
-Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.
-Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
-Вимагає вiд працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.
-Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
-Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi емiтента, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
-Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв емiтента.
-Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями.
-За погодженням з Генеральним директором та Наглядовою Радою забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань.
-Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
-Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв емiтента.
-Керує працiвниками бухгалтерського облiку емiтента та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки.
Заробiтна плата головного бухгалтера за 2013 рiк склала 15600,00 грн. Винагороди понад заробiтної плати Скрипник Р.А. не отримував.
Винагорода у натуральнiй формi Головному бухгалтеру в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод змiн в персональному складi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Скрипник Р.А. не має.
Загальний стаж керiвної роботи Скрипника Р.А. складає 13 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: ДП "Iнжинiрiнговий центр" ВАТ "Рассвет" - головний бухгалтер, голова Ревiзiйної комiсiї ВАТ "ЗДБК".
Скрипник Р.А. також обiймає посади:
Головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4, оф.5-8);
Голова Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "РАССВЕТ-ЕНЕРГО" (02095, м.Київ, вул.Анни Ахматової, буд.45, кв.126).
Рудь Костянтин Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - три роки
Паспортні дані СВ, 987629, 06.04.2006, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Освіта вища, Запорiзький державний унiверситет
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Перший заступник генерального директора ПАТ "Запорiзький домобудiвний комбiнат", член Наглядової ради ПАТ "Запорiзький домобудiвний комбiнат"
Примітки Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради:
Член Наглядової Ради зобовязан:
- добросовiсно ставитись до своїх обов'язкiв;
- дотримуватись лояльностi по вiдношенню до товариства;
- не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю.
- письмово iнформувати Голову наглядової ради про виникнення конфлiкту iнтересiв та утриматись вiд голосування з питань порядку денного засiдання Наглядової Ради, за якими у нього виникла особиста заiнтересованiсть.
- за запитом Голови Наглядової Ради повинен надавати iнформацiю, що дозволяє встановити, чи є член наглядової ради згiдно до чинного законодавства України афiлiйованою особою акцiонера та / або контрагента товариства за правочином.
У складi Наглядової Ради здiйснює:
- перегляд та спрямування корпоративної стратегiї, основних планiв дiй, полiтики управлiння ризиками, рiчних бюджетiв та бiзнес-планiв, здiйснення нагляду за виконанням планiв та роботою емiтента, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;
- пiдбор ключових управлiнських кадрiв, призначення їм винагороди, здiйснення нагляду за їх дiяльнiстю i, в разi необхiдностi, звiльнення їх з посади;
- вiдстеження та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв членiв Наглядової Ради, директора та акцiонерiв, включаючи нецiльове використання активiв емiтента та зловживання пiд час укладання угод з особами, що пов'язанi з емiтентом;
- забезпечення правильностi системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi емiтента, включаючи проведення незалежних аудиторських перевiрок, а також створення необхiдної системи контролю, зокрема системи монiторингу ризикiв, фiнансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;
- вiдстеження ефективностi практики управлiння в товариствi, та, в разi необхiдностi, внесення до неї змiн;
- контроль за процесом розкриття та поширення iнформацiї;
- вирiшення всiх питань, що вiднесенi статутом емiтента до компетенцiї Наглядової Ради.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, члену Наглядової Ради Рудю К.В. у звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Наглядової ради вiдбулись наступнi змiни:
У зв'язку iз закiнченням повноважень дiючого складу Наглядової ради та внесенням змiн до Статуту емiтента, у тому числi до кiлькiсного складу Наглядової ради емiтента, Загальними зборами акцiонерiв 17 квiтня 2013 року (Протокол ЗЗА №1/13 вiд 17.04.2013р.) було прийняте рiшення про звiльнення (припинено повноваження) Голови Наглядової ради Сабашука Iллi Петровича, членiв Наглядової ради Сабашук Вiталiї Петрiвни, Сабашук Олени Анатолiївни, Скрипника Романа Андрiйовича, Дiдори Наталiї Миколаївни;
призначено новий склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 17.04.2013р.) - Скрипник Роман Андрiйоваич, члени Наглядової ради -Сабашук Вiталiя Петрiвна, Рудь Костянтин Володимирович.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Рудь К.В. не має.
Загальний стаж керiвної роботи 10 рокiв.
Попереднi посади: заступник генерального директора – директор «Агенства нерухомостi» ВАТ «РАССВЕТ», керiвник вiддiлу «Агентство нерухомостi» ТОВ «Будiвельна компанiя «РАССВЕТ», керiвник вiддiлу "Агентство нерухомостi" ПАТ "Рассвет", перший заступник генерального директора ПАТ "Рассвет", член Наглядової ради ПАТ "ЗДБК", перший заступник генерального директора ПАТ "Запорiзький домобудiвний комбiнат".
Рудь К.В. також обiймає посади:
- перший заступник директора ТОВ «Запорiзький ДБК» (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4);
- член Наглядової ради ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4).
Посту Олена Петрівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2011 - три роки
Паспортні дані СО, 148061, 11.05.1999, Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
Освіта середньо-спецiальна, Київський технiкум залiзничного транспорту
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Науково-промислове об'єднання "РАССВЕТ-ЕНЕРГО", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї:
Член ревiзiйної комiсiї зобов'язан:
- письмово повiдомити голову ревiзiйної комiсiї та наглядову раду про свiй намiр вийти зi складу ревiзiйної комiсiї на два тижнi;
- дотримуватись встановленого в товариствi режиму комерцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцiй;
- не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської;
- негайно iнформувати наглядову раду про наявнiсть у члена комiсiї заiнтересованостi у вчиненнi товариством правочину або конфлiкту iнтересiв.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї при здiйсненнi перевiрок (ревiзiй):
- пiдтверджує достовiрнiсть даних, що мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi;
- аналiзує вiдповiднiсть ведення бухгалтерського облiку нормативно-правовим актам України та мiжнародним стандартам;
- перевiряє дотримання встановлених норматив i правил у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства;
- здiйснює аналiз фiнансового становища товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та запозичених коштiв, виявлення резервiв покращення економiчного становища товариства та пiдготовку рекомендацiй для органiв товариства з цих питань;
- здiйснює перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв постачальникам продукцiї та послуг, платежiв до бюджету, нарахувань та сплат дивiдендiв, процентiв за облiгацiями (якщо вони будуть випущенi), виконання iнших зобов'язань товариства;
- здiйснює перевiрку використання прибутку товариства;
- iнформує наглядову раду про виявленi факти порушення встановленого нормативно-правовими актами України порядку ведення бухгалтерського облiку та надання фiнансової звiтностi, а також здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї для реалiзацiї своїх функцiй має право:
- витребувати у органiв товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
- вносити пропозицiї до порядку денного зборiв;
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером;
- брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством;
- вимагати вiд працiвникiв Товариства, включаючи посадових осiб органiв Товариства, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї;
- вносити наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї для реалiзацiї своїх функцiй зобов'язан:
- вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства або загроза iнтересам товариства вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради;
- надавати директору товариства не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за рiк;
- пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi;
- готувати висновок про неплатоспроможнiсть товариства або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу товариства на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв;
- iнформувати наглядову раду та директора товариства про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї;
- на вимогу наглядової ради або директора товариства, голова та члени ревiзiйної комiсiї повиннi брати участь у засiданнях цих органiв товариства, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, Члену Ревiзiйної комiсiї Посту О.П. в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод змiн в персональному складi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посту О.П. не має.
Попереднi посади: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Науково-промислове об'єднання "РАССВЕТ-ЕНЕРГО", головний бухгалтер.
Посту О.П. також обiймає посади:
- головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю"Науково-промислове об'єднання "РАССВЕТ-ЕНЕРГО" (01013, м.Київ, вул.Будiндустрiї, буд.6).
Богданюк Віра Володимирівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2011 - три роки
Паспортні дані СВ, 544235, 16.07.2002, Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй обл.
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Фiлiя Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю"Комунарське пiдприємство теплових мереж", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї:
В складi Ревiзiйної комiсiї Голова Ревiзiйної комiсiї має право:
- витребувати у органiв товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi емiтента;
- вимагати скликання засiдань наглядової ради, позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
- вносити пропозицiї до порядку денного зборiв;
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вона не є акцiонером;
- брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених статутом емiтента та чинним законодавством;
- вимагати вiд працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв емiтента, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї;
- вносити наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв емiтента, включаючи посадових осiб органiв емiтента.
В складi Ревiзiйної комiсiї Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язан:
- вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi нею порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi емiтента або загроза iнтересам емiтента вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї;
- надавати директору емiтента не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за рiк;
- пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi;
- готувати висновок про неплатоспроможнiсть емiтента або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу емiтентом власних акцiй, стан власного та резервного капiталу емiтента на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп емiтентом власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв;
- iнформувати наглядову раду та директора емiтента про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi;
- на вимогу наглядової ради або директора емiтента брати участь у засiданнях цих органiв товариства, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного;
- належним чином вивчати всi документи, що мають вiдношення до предмету перевiрки (ревiзiї).
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, Головi Ревiзiйної комiсiї Богданюк В.В. в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтнiй перiод змiн в персональному складi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Богданюк В.В. не має.
Загальний стаж керiвної роботи 16 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: Фiлiя товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю"Комунарське пiдприємство теплових мереж", головний бухгалтер;
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Завод залiзобетонних конструкцiй та матерiалiв"в.о.головного бухгалтера;
Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвденкольорметгазоочистка", головний бухгалтер.
Богданюк В.В. також обiймає посади:
- головний бухгалтер Публiчного акцiонерного товариства "РАССВЕТ" (69059, м.Запорiжжя, вул.Парамонова, буд.15А);
- член Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький домобудiвний комбiнат" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4);
- член Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Завод "Львiвсiльмаш" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4).
Сабашук Петро Павлович Директор
Рік народження 1957 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.05.2008 - до 02.11.2015р.
Паспортні дані СА, 682927, 28.02.1998, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Освіта Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Генеральний директор Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький домобудiвний комбiнат"
Примітки Повноваження та обов'язки Директора:
Директор емiтента, з врахуванням обмежень, що визначенi чинним законодавством та статутом емiтента:
- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю емiтента;
- забезпечує виконання планiв дiяльностi емiтента, що необхiднi для вирiшення його задач;
- розпоряджається майном емiтента для забезпечення його поточної дiяльностi в межах, встановлених чинним законодавством України та статутом емiтента;
- затверджує штатний розклад та посадовi оклади працiвникiв емiтента;
- здiйснює у вiдношенi до працiвникiв емiтента права та обов'язки роботодавця, що передбаченi КЗпП України, законами України та iншими нормативними правовими актами, що мiстять норми трудового права, в тому числi укладає, змiнює та розриває трудовi договори з працiвниками емiтента, застосовує вiдносно працiвникiв емiтента заходи заохочення, притягує працiвникiв до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi, крiм випадкiв, визначених статутом емiтента;
- здiйснює прийняття та звiльнення в установленому чинним законодавством України головного бухгалтера емiтента за згодою з наглядовою радою;
- пiдписує цивiльно-правовi угоди, згода на укладання яких надана у встановленому статутом емiтента порядку загальними зборами акцiонерiв або наглядовою радою;
- встановлює цiни та тарифи на послуги та продукцiю емiтента;
- контролює роботу та забезпечує єфективну взаємодiю структурних пiдроздiлiв та iнших служб емiтента;
- забезпечує дотримання законностi в дiяльностi емiтента;
- своєчасно забезпечує сплату податкiв та зборiв в порядку та розмiрах, визначених чиннним законодавством України, надає в установленому законодавством порядку статистичну, бухгалтерську та iншу звiтнiсть;
- складає та надає на попереднiй розгляд наглядовiй радi звiти про фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента;
- готує та надає на попереднiй розгляд наглядовiй радi проекти документiв, що виносяться на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
- в межах, визначених законодавством України та статутом емiтента, визначає склад та обсяг вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю емiтента, а також визначає порядок доступу до такої iнформацiї та порядок її захисту;
- повiдомляє кредиторiв емiтента про прийняте загальними зборами акцiонерiв рiшення про зменшення статутного капiталу;
- повiдомляє акцiонерiв, в порядку, визначеному статутом емiтента, про можливiсть реалiзацiї переважного права на придбання акцiй додаткового випуску;
- складає звiт за наслiдками викупу емiтентом власних акцiй у акцiонерiв, та надає його на затвердження наглядовiй радi;
- розподiляє посадовi обов'язки мiж працiвниками емiтента, визначає їх повноваження;
- вирiшує iншi питання дiяльностi емiтента, що необхiднi для досягнення цiлей дяльностi емiтента та забезпечення його нормальної роботи згiдно до законодавства України та статуту емiтента.
Заробiтна плата директора за 2013 рiк склала 14500,00 грн. Винагороди понад заробiтної плати Сабашук П.П. не отримував.
Винагорода у натуральнiй формi директору в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод змiн в персональному складi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сабашук П.П. не має.
Загальний стаж керiвної роботи 27 рокiв.
Перелiк попереднiх посад:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест", директор;
Генеральний директор Вiдкритого акцiонерного товариства "РАССВЕТ";
Голова Наглядової Ради Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод "Львiвсiльмаш";
Член Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства "Рассвет";
Член наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький домобудiвний комбiнат";
Генеральний директор Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький домобудiвний комбiнат".
Сабашук П.П. також обiймає посади:
- Голова Наглядової Ради - Президент Публiчного акцiонерного товариства "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "РАССВЕТ" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4);
- Генеральний директор Публiчного акцiонерного товариства "РАССВЕТ" (69059, м.Запорiжжя, вул.Парамонова, буд.15А);
- Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiзький ДБК" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4).
Скрипник Роман Андрійович Голова Наглядової Ради
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - три роки
Паспортні дані СВ, 385680, 22.06.2001, Комунарським РО ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй обл.
Освіта вища, Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Дочiрнє пiдприємство "Iнжинiрiнговий центр" Вiдкритого акцiонерного товариства "Рассвет", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради:
Голова наглядової ради здiйснює:
- органiзацiю проведення засiдань наглядової ради;
- пiдготовку протоколiв засiдань наглядової ради;
- представництво наглядової ради в процесi взаємодiї з iншими органами товариства;
- функцiї голови зборiв акцiонерiв;
- iншi дiї, необхiднi для здiйснення повноважень наглядовою радою товариства.
У складi Наглядової ради Голова Наглядової ради зобов'язан:
- добросовiсно ставитись до своїх обов'язкiв;
- дотримуватись лояльностi по вiдношенню до товариства;
- не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю.
У складi Наглядової Ради Голова Наглядової ради здiйснює:
- перегляд та спрямування корпоративної стратегiї, основних планiв дiй, полiтики управлiння ризиками, рiчних бюджетiв та бiзнес-планiв, здiйснення нагляду за виконанням планiв та роботою емiтента, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;
- пiдбор ключових управлiнських кадрiв, призначення їм винагороди, здiйснення нагляду за їх дiяльнiстю i, в разi необхiдностi, звiльнення їх з посади;
- вiдстеження та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв членiв Наглядової Ради, директора та акцiонерiв, включаючи нецiльове використання активiв емiтента та зловживання пiд час укладання угод з особами, що пов'язанi з емiтентом;
- забезпечення правильностi системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi емiтента, включаючи проведення незалежних аудиторських перевiрок, а також створення необхiдної системи контролю, зокрема системи монiторингу ризикiв, фiнансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;
- вiдстеження ефективностi практики управлiння в товариствi, та, в разi необхiдностi, внесення до неї змiн;
- контроль за процесом розкриття та поширення iнформацiї;
- вирiшення всiх питань, що вiднесенi статутом емiтента до компетенцiї Наглядової Ради.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, Головi Наглядової Ради в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Наглядової ради вiдбулись наступнi змiни:
У зв'язку iз закiнченням повноважень дiючого складу Наглядової ради та внесенням змiн до Статуту емiтента, у тому числi до кiлькiсного складу Наглядової ради емiтента, Загальними зборами акцiонерiв 17 квiтня 2013 року (Протокол ЗЗА №1/13 вiд 17.04.2013р.) було прийняте рiшення про звiльнення (припинено повноваження) Голови Наглядової ради Сабашука Iллi Петровича, членiв Наглядової ради Сабашук Вiталiї Петрiвни, Сабашук Олени Анатолiївни, Скрипника Романа Андрiйовича, Дiдори Наталiї Миколаївни;
призначено новий склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 17.04.2013р.) - Скрипник Роман Андрiйоваич, члени Наглядової ради -Сабашук Вiталiя Петрiвна, Рудь Костянтин Володимирович.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Скрипник Р.А. не має.
Загальний стаж керiвної роботи Скрипника Р.А. складає 13 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: ДП "Iнжинiрiнговий центр" ВАТ "Рассвет" - головний бухгалтер, член Наглядової ради ПАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО".
Скрипник Р.А. також обiймає посади:
Головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4, оф.5-8);
Головний бухгалтер Публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "РАССВЕТ-ЕНЕРГО" (02095, м.Київ, вул.Анни Ахматової, буд.45, кв.126).
Худоконь Юлія Сергіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2011 - три роки
Паспортні дані СЮ, 039158, 29.05.2007, Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
Освіта вища, Запорiзька державна iнженерна академiя
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький домобудiвний комбiнат", в.о. головного бухгалтера
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї:
Член ревiзiйної комiсiї зобов'язан:
- письмово повiдомити голову ревiзiйної комiсiї та наглядову раду про свiй намiр вийти зi складу ревiзiйної комiсiї на два тижнi;
- дотримуватись встановленого в товариствi режиму комерцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцiй;
- не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської;
- негайно iнформувати наглядову раду про наявнiсть у члена комiсiї заiнтересованостi у вчиненнi товариством правочину або конфлiкту iнтересiв.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї при здiйсненнi перевiрок (ревiзiй):
- пiдтверджує достовiрнiсть даних, що мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi;
- аналiзує вiдповiднiсть ведення бухгалтерського облiку нормативно-правовим актам України та мiжнародним стандартам;
- перевiряє дотримання встановлених норматив i правил у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства;
- здiйснює аналiз фiнансового становища товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та запозичених коштiв, виявлення резервiв покращення економiчного становища товариства та пiдготовку рекомендацiй для органiв товариства з цих питань;
- здiйснює перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв постачальникам продукцiї та послуг, платежiв до бюджету, нарахувань та сплат дивiдендiв, процентiв за облiгацiями (якщо вони будуть випущенi), виконання iнших зобов'язань товариства;
- здiйснює перевiрку використання прибутку товариства;
- iнформує наглядову раду про виявленi факти порушення встановленого нормативно-правовими актами України порядку ведення бухгалтерського облiку та надання фiнансової звiтностi, а також здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї для реалiзацiї своїх функцiй має право:
- витребувати у органiв товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
- вносити пропозицiї до порядку денного зборiв;
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером;
- брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством;
- вимагати вiд працiвникiв Товариства, включаючи посадових осiб органiв Товариства, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї;
- вносити наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї для реалiзацiї своїх функцiй зобов'язан:
- вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства або загроза iнтересам товариства вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради;
- надавати директору товариства не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за рiк;
- пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi;
- готувати висновок про неплатоспроможнiсть товариства або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу товариства на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв;
- iнформувати наглядову раду та директора товариства про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї;
- на вимогу наглядової ради або директора товариства, голова та члени ревiзiйної комiсiї повиннi брати участь у засiданнях цих органiв товариства, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, Члену Ревiзiйної комiсiї в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод змiн в персональному складi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Худоконь Ю.С. не має.
Загальний стаж керiвної роботи 13 рокiв.
Попереднi посади: Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький домобудiвний комбiнат", бухгалтер, економiст;
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький домобудiвний комбiнат", в.о. головного бухгалтера.
Худоконь Ю.С. також обiймає посади:
- член Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "РАССВЕТ" (69059, м.Запорiжжя, вул.Парамонова, буд.15А);
- головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiзький ДБК" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4
Сабашук Віталія Петрівна Член Наглядової Ради
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - три роки
Паспортні дані СА, 449842, 24.04.1997, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест", головний спецiалiст з управлiння активами
Примітки Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради:
Член Наглядової Ради зобовязан:
- добросовiсно ставитись до своїх обов'язкiв;
- дотримуватись лояльностi по вiдношенню до товариства;
- не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю.
- письмово iнформувати Голову наглядової ради про виникнення конфлiкту iнтересiв та утриматись вiд голосування з питань порядку денного засiдання Наглядової Ради, за якими у нього виникла особиста заiнтересованiсть.
- за запитом Голови Наглядової Ради повинен надавати iнформацiю, що дозволяє встановити, чи є член наглядової ради згiдно до чинного законодавства України афiлiйованою особою акцiонера та / або контрагента товариства за правочином.
У складi Наглядової Ради здiйснює:
- перегляд та спрямування корпоративної стратегiї, основних планiв дiй, полiтики управлiння ризиками, рiчних бюджетiв та бiзнес-планiв, здiйснення нагляду за виконанням планiв та роботою емiтента, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;
- пiдбор ключових управлiнських кадрiв, призначення їм винагороди, здiйснення нагляду за їх дiяльнiстю i, в разi необхiдностi, звiльнення їх з посади;
- вiдстеження та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв членiв Наглядової Ради, директора та акцiонерiв, включаючи нецiльове використання активiв емiтента та зловживання пiд час укладання угод з особами, що пов'язанi з емiтентом;
- забезпечення правильностi системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi емiтента, включаючи проведення незалежних аудиторських перевiрок, а також створення необхiдної системи контролю, зокрема системи монiторингу ризикiв, фiнансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;
- вiдстеження ефективностi практики управлiння в товариствi, та, в разi необхiдностi, внесення до неї змiн;
- контроль за процесом розкриття та поширення iнформацiї;
- вирiшення всiх питань, що вiднесенi статутом емiтента до компетенцiї Наглядової Ради.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, члену Наглядової Ради Сабашук В.П. в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Наглядової ради вiдбулись наступнi змiни:
У зв'язку iз закiнченням повноважень дiючого складу Наглядової ради та внесенням змiн до Статуту емiтента, у тому числi до кiлькiсного складу Наглядової ради емiтента, Загальними зборами акцiонерiв 17 квiтня 2013 року (Протокол ЗЗА №1/13 вiд 17.04.2013р.) було прийняте рiшення про звiльнення (припинено повноваження) Голови Наглядової ради Сабашука Iллi Петровича, членiв Наглядової ради Сабашук Вiталiї Петрiвни, Сабашук Олени Анатолiївни, Скрипника Романа Андрiйовича, Дiдори Наталiї Миколаївни; призначено новий склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 17.04.2013р.) - Скрипник Роман Андрiйоваич, члени Наглядової ради -Сабашук Вiталiя Петрiвна, Рудь Костянтин Володимирович.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сабашук В.П. не має.
Загальний стаж керiвної роботи 5 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: Юрисконсульт Вiдкрите акцiонерне товариство "РАССВЕТ", Головний спецiалiст з управлiння активами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест".
Сабашук В.П. також обiймає посади:
заступник директора з фiнансових питань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4, оф.5-8);
член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "РАССВЕТ" (мiсцезнаходження 69059, м.Запорiжжя, вул.Парамонова, буд.15А).

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Емiсiя" #33961297
Адреса 69006, Україна, м. Запорiжжя, вул.40 Рокiв Радянської України, буд.6, кв.39
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ серiя АЕ №286520
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 12.10.2013
Контакти 061-222-11-40, 061-222-11-40
Примітки ТОВ "ФК "Емiсiя" згiдно договору №3-12/0810-3 вiд 10.08.2012р. надає емiтенту депозитарнi послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ д/в
д/в
Контакти 044-377-72-65, 044-279-12-49
Примітки Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» надає послуги з депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Контролiнг" #33050797
Адреса 69067, Україна, м.Запорiжжя, вул.Республiканська,.буд.116
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 3446
Аудиторська палата України
з 30.09.2004
Контакти 061-707-31-02, 061-787-69-00
Примітки Надає аудиторськi послуги емiтенту.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Емiсiя" #33961297
Адреса 69006, Україна, м. Запорiжжя, вул.40 Рокiв Радянської України, буд.6, кв.39
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ серiя АЕ №286520
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 12.10.2013
Контакти 061-222-11-40, 061-222-11-40
Примітки ТОВ "ФК "Емiсiя" згiдно договору №3-12/0810-3 вiд 10.08.2012р. надає емiтенту депозитарнi послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ д/в
д/в
Контакти 044-377-72-65, 044-279-12-49
Примітки Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» надає послуги з депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Контролiнг" #33050797
Адреса 69067, Україна, м.Запорiжжя, вул.Республiканська,.буд.116
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 3446
Аудиторська палата України
з 30.09.2004
Контакти 061-707-31-02, 061-787-69-00
Примітки Надає аудиторськi послуги емiтенту.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Емiсiя" #33961297
Адреса 69006, Україна, м. Запорiжжя, вул.40 Рокiв Радянської України, буд.6, кв.39
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ серiя АЕ №286520
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 12.10.2013
Контакти 061-222-11-40, 061-222-11-40
Примітки ТОВ "ФК "Емiсiя" згiдно договору №3-12/0810-3 вiд 10.08.2012р. надає емiтенту депозитарнi послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ д/в
д/в
Контакти 044-377-72-65, 044-279-12-49
Примітки Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» надає послуги з депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Контролiнг" #33050797
Адреса 69067, Україна, м.Запорiжжя, вул.Республiканська,.буд.116
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 3446
Аудиторська палата України
з 30.09.2004
Контакти 061-707-31-02, 061-787-69-00
Примітки Надає аудиторськi послуги емiтенту.

Власники акцій

Власник Частка
ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 92 ОСОБИ 75.49%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 92 ОСОБИ 75.49%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 92 ОСОБИ 75.49%
Паспорт д/н, д/н, д/н
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "РАССВЕТ" / #33052967 20.19%
Адреса м. Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4
Код 33052967
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "РАССВЕТ" / #33052967 20.19%
Адреса м. Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4
Код 33052967
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "РАССВЕТ" / #33052967 20.19%
Адреса м. Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4
Код 33052967
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЧ-IНВЕСТ" / #23290495 3.25%
Адреса м. Запорiжжя, вул.Рекордна, буд.20
Код 23290495
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЧ-IНВЕСТ" / #23290495 3.25%
Адреса м. Запорiжжя, вул.Рекордна, буд.20
Код 23290495
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЧ-IНВЕСТ" / #23290495 3.25%
Адреса м. Запорiжжя, вул.Рекордна, буд.20
Код 23290495
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ЗТФ МIКОПМ / #21873749 0.02%
Адреса м.Днiпродзержинськ, пр.Пелiна, буд.44
Код 21873749
Публiчне акцiонерне товариство "РАССВЕТ" / #13626540 0.00%
Адреса м. Запорiжжя, вул.Парамонова, буд. 15А
Код 13626540
Публiчне акцiонерне товариство "РАССВЕТ" / #13626540 0.00%
Адреса м. Запорiжжя, вул.Парамонова, буд. 15А
Код 13626540
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ЗТФ МIКОПМ / #21873749 0.02%
Адреса м.Днiпродзержинськ, пр.Пелiна, буд.44
Код 21873749
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ЗТФ МIКОПМ / #21873749 0.02%
Адреса м.Днiпродзержинськ, пр.Пелiна, буд.44
Код 21873749
Закрите акцiонерне товариство "Iнвестицiйна компанiя "ИНТЕР-ИНВЕСТ" / 25125642 0.95%
Адреса м.Євпаторiя, вул.Фрунзе, буд.28/41А
Код 25125642
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАПА" / 25222463 0.10%
Адреса м. Запорiжжя, вул.40 рокiв Радянської України, буд.37
Код 25222463
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАПА" / 25222463 0.10%
Адреса м. Запорiжжя, вул.40 рокiв Радянської України, буд.37
Код 25222463
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАПА" / 25222463 0.10%
Адреса м. Запорiжжя, вул.40 рокiв Радянської України, буд.37
Код 25222463
Закрите акцiонерне товариство "Iнвестицiйна компанiя "ИНТЕР-ИНВЕСТ" / 25125642 0.95%
Адреса м.Євпаторiя, вул.Фрунзе, буд.28/41А
Код 25125642
Закрите акцiонерне товариство "Iнвестицiйна компанiя "ИНТЕР-ИНВЕСТ" / 25125642 0.95%
Адреса м.Євпаторiя, вул.Фрунзе, буд.28/41А
Код 25125642
Публiчне акцiонерне товариство "РАССВЕТ" / #13626540 0.00%
Адреса м. Запорiжжя, вул.Парамонова, буд. 15А
Код 13626540

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
САБАШУК ВІТАЛІЯ ПЕТРІВНА 321 956 шт 53.63%
Паспорт СА, 449842, 24.04.1997, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
САБАШУК ВІТАЛІЯ ПЕТРІВНА 321 956 шт 53.63%
Паспорт СА, 449842, 24.04.1997, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
САБАШУК ВІТАЛІЯ ПЕТРІВНА 321 956 шт 53.63%
Паспорт СА, 449842, 24.04.1997, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "РАССВЕТ" / #33052967 121 240 шт 20.19%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "РАССВЕТ" / #33052967 121 240 шт 20.19%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "РАССВЕТ" / #33052967 121 240 шт 20.19%
Адреса м. Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4