Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (32)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"

#04824652

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"
ЄДРПОУ 04824652
Адреса вулиця Суворова, буд. 4, м. Запорiжжя, Вознесенiвський район, Запорiзька обл., 69035
(КОАТУУ 2310136700)
Номер свідоцтва про реєстрацію Виписка з ЄДРЮОФОП
Дата державної реєстрації 28.12.2002
Середня кількість працівників 3
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння пiдприємства не заповнюється, оскiльки емiтент - акцiонерне товариство.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "МетаБанк"
МФО: 313582
Номер рахунку: 2600810545701
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (061) 787-69-02
info@rassvetenergo.pat.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Богданюк Віра Володимирівна Головний бухгалтер
Рік народження 1964 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - безстроково
Паспортні дані д/в
Освіта середньо-спецiальна, Запорiзький кооперативний технiкум
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "Рассвет", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки головного бухгалтера:
- забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi емiтента i технологiї оброблення облiкових даних;
- органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;
- вимагає вiд працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв;
- вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну;
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi емiтента, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам;
- здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв емiтента;
- бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями;
- за погодженням з генеральним директором та наглядовою радою емiтента забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань;
- здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв;
- бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв емiтента;
- керує працiвниками бухгалтерського облiку емiтента та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки.
За 2017 рiк головний бухгалтер отримав заробiтну плату в розмiрi 25769 грн.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, понад заробiтну плату головному бухгалтеру в звiтному перiодi не нараховувалась та не виплачувалась.
У звiтному перiодi призначено головного бухгалтера (за сумiсництвом) Богданюк Вiру Володимирiвну. Рiшення про призначення на посаду головного бухгалтера Богданюк В.В. прийняте директором (наказ №03-вк вiд 26.04.2017р.) на пiдставi поданої нею заяви.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Богданюк В.В. не має.
Загальний стаж роботи 35 рокiв.
Перелiк посад, якi обiймала Богданюк В.В. протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ "РАССВЕТ", член ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗДБК", голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш", ревiзор ТОВ "КУА "Стандарт Iнвест", генеральний директор ПАТ "Рассвет", член Наглядової ради ПАТ "ЗНВ КIФ "РАССВЕТ", головний бухгалтер ТОВ "Будiвельна компанiя "Рассвет" , головний бухгалтер ТОВ "ЗБК "Рассвет", головний бухгалтер ТОВ "ЗДБК".
Богданюк В.В. також обiймає посади:
член Наглядової ради ПАТ "ЗНВ КIФ "РАССВЕТ" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4);
ревiзор ТОВ "КУА "СТАНДАРТ IНВЕСТ "(мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4, офiс 5-8);
головний бухгалтер ТОВ "ЗДБК" (мiсцезнаходження 69123, м. Запорiжжя, вул. Василя Стуса, 12);
головний бухгалтер ТОВ "ЗБК "Рассвет" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4).
Литвиненко Ірина Миколаївна Член Наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - 20 квiтня 2020 року
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Львiвська комерцiйна академiя, бакалавр
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький домобудiвний комбiнат", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради у складi Наглядової ради:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю емiтента, а також внесення змiн та доповнень до них, крiм положень та документiв, затвердження яких Статутом вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законом;
- пiдготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до проекту порядку денного Загальних зборiв, пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, пiдготовка проектiв рiшень Загальних зборiв, в тому числi з питань розподiлу прибутку i виплати дивiдендiв, порядку покриття збиткiв, розмiрiв та порядку формування фондiв товариства та iнших питань дiяльностi емiтента, формування тимчасової лiчильної комiсiї;
- визначення дат складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;
- попереднiй розгляд звiтiв i висновкiв Ревiзора, а також звiту Директора;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна, немайнових прав, що мають грошову вартiсть, визначеної вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», у випадку, якщо в процессi додаткового розмiщення акцiї оплачуються майном, немайновими правами, що мають грошову вартiсть;
- затвердження ринкової вартостi акцiй у випадках, передбачених законодавством України;
- затвердження цiни викупу акцiй для здiйснення обов’язкового викупу голосуючих акцiй у акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рiшень, перелiк яких визначено чинним законодавством;
- залучення до розмiщення андеррайтера;
- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- письмове повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi (у разi наявностi такої вимоги в чинному законодавствi);
- обрання зi свого складу голови Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Директора товариства;
- обрання голови та секретаря Загальних зборiв;
- обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв товариства, за виключенням тих органiв товариства, якi обираються та припиняють повноваження за рiшенням Загальних зборiв;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
- призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;
- прийняття рiшення про премiювання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;
- прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв товариства, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв, в порядку та в межах, визначених чинним законодавством;
- визначення розмiру, умов та порядку оплати працi посадових осiб органiв товариства, керiвникiв його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв, в порядку та в межах, визначених чинним законодавством;
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу товариством акцiй;
- обрання реєстрацiйної комiсiї та формування тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
- затвердження умов договору з депозитарною установою, за яким функцiї реєстрацiйної комiсiї передаються депозитарнiй установi;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, в тому числi про участь товариства в господарських товариствах, пiдприємствах, спiльних пiдприємствах, холдингових компанiях (створення та формування статутного капiталу, визначення розмiрiв i форм внескiв, придбання частки в статутному капiталi (корпоративних прав), вступ, вихiд, вiдчуження (вiдступлення) частки або її частини, припинення тощо), визначення особи, уповноваженої представляти iнтереси товариства в органах управлiння iнших юридичних осiб, засновником (учасником) яких є товариство;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства;
- внесення подання Загальним зборам щодо вчинення товариством значних правочинiв у випадках, коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону;
- скасування (повне або часткове) ранiше прийнятих рiшень (оформлених у будь-якому виглядi) Наглядової ради;
- внесення змiн та/або доповнень до ранiше прийнятих рiшень (оформлених у будь-якому виглядi) Наглядової ради;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом i Статутом.
- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
- здiйснення аналiзу вiдповiдностi розмiру чистих активiв товариства розмiру статутного капiталу товариства перед кожними рiчними Загальними зборами;
- затвердження оцiнки вимог до товариства, якi виникли до розмiщення цiнних паперiв i якими оплачуються цiннi папери товариства;
- затвердження ринкової вартостi акцiй при придбаннi у акцiонерiв акцiй особою, яка придбала 50 та бiльше вiдсоткiв акцiй;
- визначення розмiру збиткiв, що нанесенi товариству внаслiдок протиправних дiй (бездiяльностi) Директора товариства;
- прийняття рiшення про використання коштiв iнших фондiв;
- надсилання в порядку, передбаченому Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка прибала контрольний пакет акцiй;
- прийняття товариством зобов’язань за векселем (видача простих та переказних векселiв), якщо зазначений правочин не вiднесений Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- прийняття рiшень стосовно отримання та видачi гарантiй, поручительств, укладення кредитних договорiв та договорiв займу, застави, крiм випадкiв, коли Статутом укладення цих правочинiв вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про надання згоди або заборону вчинення правочину, у вчиненнi якого є заiнтересованiсть, або винесення цього питання на розгляд Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про кiлькiсть акцiй, що будуть придбанi товариством у акцiонерiв та здiйснення iнших дiй з викупу акцiй, в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом;
- затвердження звiту Директора товариства про викуп товариством акцiй;
- прийняття рiшення про участь у засiданнi Наглядової ради, або при розглядi Наглядовою радою окремих питань порядку денного, Директора товариства та iнших осiб;
- прийняття рiшення про утворення комiтетiв Наглядової ради та обрання осiб з числа членiв Наглядової ради, що будуть очолювати вiдповiднi комiтети;
- прийняття рiшення про запровадження посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту);
- призначення внутрiшнього аудитора;
- прийняття рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
- розгляд висновкiв комiтетiв Наглядової ради та прийняття рiшень за ними;
- обрання корпоративного секретаря;
- визначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Директором товариства;
- прийняття рiшення про доповнення перелiку документiв, наведеного у Статутi, якi повиннi зберiгатись в товариствi та надаватись для ознайомлення акцiонерам.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, члену Наглядової ради Литвиненко I.М. в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Наглядової ради вiдбулись наступнi змiни:
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20 квiтня 2017 року (протокол ЗЗА №1/17 вiд 20.04.2017р.) було достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Довгаль Надiї Семенiвни, членiв Наглядової ради Сабашук Вiталiї Петрiвни та Антонової Уляни Михайлiвни (у зв'язку з поданням одним з членiв Наглядової ради заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням);
обрано новий склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради - Довгаль Надiя Семенiвна (протокол ЗЗА №1/17 вiд 20.04.2017р., протокол засiдання Наглядової ради №01-20/04-17 вiд 20.04.2017р.), члени Наглядової ради - Литвиненко Iрина Миколаївна, Романюк Тетяна Iванiвна.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Литвиненко I.М. не має. Загальний стаж роботи Литвиненко I.М. складає 17 рокiв.
Перелiк посад, якi обiймалаЛитвиненко I.М. протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ТОВ ЖЕУ "Оселя", головний бухгалтер ПАТ "ЗДБК", член лiквiдацiйної комiсiї ПАТ "ЗДБК", бухгалтер ТОВ "Запорiзькiй ДБК".
Литвиненко I.М. також обiймає посади:
бухгалтер ТОВ «Запорiзький ДБК» (69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4).
Литвиненко I.М. у складi Наглядової ради є представником акцiонера ПАТ "Рассвет".


Рудь Костянтин Володимирович Директор
Рік народження 1982 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.11.2017 - 23 листопада 2022 року
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Запорiзький державний унiверситет
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "Рассвет", директор
Примітки Повноваження та обов'язки директора:
Директор, з врахуванням обмежень, що визначенi чинним законодавством та статутом емiтента:
- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю емiтента;
- забезпечує виконання планiв дiяльностi емiтента, що необхiднi для вирiшення його задач;
- розпоряджається майном емiтента для забезпечення його поточної дiяльностi в межах, встановлених чинним законодавством України та статутом емiтента;
- затверджує штатний розклад та посадовi оклади працiвникiв емiтента;
- здiйснює у вiдношенi до працiвникiв емiтента права та обов'язки роботодавця, що передбаченi КЗпП України, законами України та iншими нормативними правовими актами, що мiстять норми трудового права, в тому числi укладає, змiнює та розриває трудовi договори з працiвниками емiтента, застосовує вiдносно працiвникiв емiтента заходи заохочення, притягує працiвникiв до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi, крiм випадкiв, визначених статутом емiтента;
- пiдписує цивiльно-правовi угоди, згода на укладання яких надана у встановленому статутом емiтента порядку загальними зборами акцiонерiв або наглядовою радою;
- встановлює цiни та тарифи на послуги та продукцiю емiтента;
- контролює роботу та забезпечує єфективну взаємодiю структурних пiдроздiлiв та iнших служб емiтента;
- забезпечує дотримання законностi в дiяльностi емiтента;
- своєчасно забезпечує сплату податкiв та зборiв в порядку та розмiрах, визначених чиннним законодавством України, надає в установленому законодавством порядку статистичну, бухгалтерську та iншу звiтнiсть;
- складає та надає на попереднiй розгляд наглядовiй радi звiти про фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента;
- готує та надає на попереднiй розгляд наглядовiй радi проекти документiв, що виносяться на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
- в межах, визначених законодавством України та статутом емiтента, визначає склад та обсяг вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю емiтента, а також визначає порядок доступу до такої iнформацiї та порядок її захисту;
- повiдомляє кредиторiв емiтента про прийняте загальними зборами акцiонерiв рiшення про зменшення статутного капiталу;
- повiдомляє акцiонерiв, в порядку, визначеному статутом емiтента, про можливiсть реалiзацiї переважного права на придбання акцiй додаткового випуску;
- складає звiт за наслiдками викупу емiтентом власних акцiй у акцiонерiв, та надає його на затвердження наглядовiй радi;
- розподiляє посадовi обов'язки мiж працiвниками емiтента, визначає їх повноваження;
- вирiшує iншi питання дiяльностi емiтента, що необхiднi для досягнення цiлей дяльностi емiтента та забезпечення його нормальної роботи згiдно до законодавства України та статуту емiтента.
В межах своїх повноважень Директор має право самостiйно приймати будь-якi рiшення вiд iменi товариства, а саме:
- має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами товариства;
- пiдписує всi правочини, що укладаються товариством в межах повноважень, визначених Статутом та чинним законодавством, при наявностi рiшення про їх укладення вiдповiдного органу товариства (у випадку, якщо наявнiсть такого рiшення є обов’язковою згiдно з вимогами Статуту та чинного законодавства);
- на виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради видає та пiдписує накази, що є обов’язковими для виконання всiма працiвниками товариства;
- вiдкриває у банкiвських установах розрахунковi та iншi рахунки товариства;
- є уповноваженою особою товариства у вiдносинах з депозитарною установою, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї товариства;
- вiдповiдає за своєчаснiсть та повноту подання вiдомостей до банкiвських та депозитарних установ, що стосується змiни iнформацiї про товариство;
- здiйснює iншi повноваження та вчиняє дiї, що передбаченi Статутом та чинним законодавством України.
Заробiтна плата директора Рудя К.В. за 2017 рiк склала 4 тис. грн. Винагорода понад заробiтну плату, в тому числi в натуральнiй формi, Рудю К.В. у звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод у персональному складi вiдбулись наступнi змiни:
22.11.2017 року Наглядовою радою було прийняте рiшення про звiльнення з 22.11.2017р. директора Скрипника Романа Андрiйовича на пiдставi поданої ним заяви про звiльнення за власним бажанням та призначення з 23.11.2017 на посаду директора Рудя Костянтина Володимировича (протокол №1-22/11-17 вiд 22.11.2017р.) строком на п'ять рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Рудь К.В. не має. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав Рудь К.В. протягом останнiх п'яти рокiв: керiвник вiддiлу «Агенство нерухомостi» ПАТ «РАССВЕТ», перший заступник генерального директора ПАТ «Рассвет», перший заступник генерального директора ПАТ «ЗДБК», перший заступник директора i директор ТОВ «Запорiзький ДБК», член Наглядової ради ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член Наглядової ради ПАТ "ЗДБК", член Наглядової ради i Голова Наглядової ради ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш", член Наглядової ради i Голова Наглядової ради - президент ПАТ "ЗНВ КIФ "РАССВЕТ", директор ТОВ "ЗБК "Рассвет", директор ТОВ "БК "Рассвет", помiчник консультант народного депутата України Сабашука П.П., директор ТОВ "IБК "Рассвет", директор ТОВ "Чернiгiвський ДБК".
Рудь К.В. також обiймає посади:
директор ТОВ "IБК "Рассвет" (02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд.11, корпус Ж, офiс 504).

Праслова Тамара Григорівна Ревiзор
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - 20 квiтня 2022
Паспортні дані д/в
Освіта середньо-спецiальна, Запорiзький кооперативний технiкум
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи ТОВ «Запорiзька будiвельна компанiя «Рассвет», головний бухгалтер
Примітки Права та обов’язки Ревiзора визначаються чинним законодавством України та дiючим Статутом.
Ревiзор має право:
- одержувати вiд органiв товариства, їх посадових осiб, пiдроздiлiв i служб товариства, працiвникiв товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв;
- вимагати скликання засiдань Наглядової ради, позачергових Загальних зборiв у випадках, передбачених чинним законодавством;
- вимагати винесення рiшення про усунення порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства у вiдповiдних органiв товариства;
- вимагати вiд посадових осiб органiв товариства подання необхiдних документiв, матерiалiв та особистих пояснень;
- вносити Наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства;
- за погодженням iз Наглядовою радою залучати до своєї роботи стороннiх спецiалiстiв, надавати пропозицiї про проведення аудиторських перевiрок i ревiзiй.
Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером.
Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством.
Ревiзор зобов’язаний:
- вимагати скликання засiдання Наглядової ради та позачергових Загальних зборiв у випадках, коли виявленi ним порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства або загроза iнтересам товариства вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї;
- пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi;
- готувати висновок про неплатоспроможнiсть товариства або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу товариства на день проведення Загальних зборiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок Загальним зборам;
- iнформувати Наглядову раду та Директора товариства про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi Ревiзор бере участь у засiданнi Наглядової ради, яка розглядає таку iнформацiю;
- на вимогу Наглядової ради або Директора товариства, Ревiзор повинен брати участь у засiданнях цих органiв товариства, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного.
При здiйсненнi перевiрок (ревiзiй) Ревiзор повинен належним чином вивчати всi документи, що мають вiдношення до предмету перевiрки (ревiзiї).
Ревiзор також зобов’язаний:
- дотримуватись встановленого в товариствi режиму комерцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вiн має в силу виконання своїх функцiй;
- не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської;
- негайно iнформувати Наглядову раду про наявнiсть у Ревiзора заiнтересованостi у вчиненнi товариством правочину або конфлiкту iнтересiв;
- виконувати iншi обов’язки, передбаченi чинним законодавством, Статутом, а також внутрiшнiми положеннями та документами товариства.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, Ревiзору Прасловiй Т.Г. в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Ревiзiйної комiсiї вiдбулись наступнi змiни:
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20 квiтня 2017 року (протокол ЗЗА №1/17 вiд 20.04.2017р.) було припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Скрипника Андрiя Васильовича, членiв Ревiзiйної комiсiї Худоконь Юлiї Сергiївни та Праслової Тамари Григорiвни (у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї);
обрано Ревiзора товариства Праслову Тамару Григорiвну (протокол ЗЗА №1/17 вiд 20.04.2017р.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Праслова Т.Г. не має.
Загальний стаж роботи 37 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi займала Праслова Т.Г. протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ТОВ «ЗБК «Рассвет», головний бухгалтер фiлiї «Будiвельно-монтажне управлiння» ТОВ «Запорiзький ДБК», член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Рассвет", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш".
Праслова Т.Г. також обiймає посади:
- член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РАССВЕТ" (69059, м. Запорiжжя, вул. Парамонова, буд.15А);
- заступник головного бухгалтера ТОВ "ЗБК "Рассвет" (69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4).
Довгаль Надія Семенівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - 20 квiтня 2020 року
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Тольяттiнський полiтехнiчний iнститут
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "Рассвет", директор
Примітки Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду.
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради у складi Наглядової ради:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю емiтента, а також внесення змiн та доповнень до них, крiм положень та документiв, затвердження яких Статутом вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законом;
- пiдготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до проекту порядку денного Загальних зборiв, пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, пiдготовка проектiв рiшень Загальних зборiв, в тому числi з питань розподiлу прибутку i виплати дивiдендiв, порядку покриття збиткiв, розмiрiв та порядку формування фондiв товариства та iнших питань дiяльностi емiтента, формування тимчасової лiчильної комiсiї;
- визначення дат складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;
- попереднiй розгляд звiтiв i висновкiв Ревiзора, а також звiту Директора;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна, немайнових прав, що мають грошову вартiсть, визначеної вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», у випадку, якщо в процессi додаткового розмiщення акцiї оплачуються майном, немайновими правами, що мають грошову вартiсть;
- затвердження ринкової вартостi акцiй у випадках, передбачених законодавством України;
- затвердження цiни викупу акцiй для здiйснення обов’язкового викупу голосуючих акцiй у акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рiшень, перелiк яких визначено чинним законодавством;
- залучення до розмiщення андеррайтера;
- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- письмове повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi (у разi наявностi такої вимоги в чинному законодавствi);
- обрання зi свого складу голови Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Директора товариства;
- обрання голови та секретаря Загальних зборiв;
- обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв товариства, за виключенням тих органiв товариства, якi обираються та припиняють повноваження за рiшенням Загальних зборiв;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
- призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;
- прийняття рiшення про премiювання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;
- прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв товариства, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв, в порядку та в межах, визначених чинним законодавством;
- визначення розмiру, умов та порядку оплати працi посадових осiб органiв товариства, керiвникiв його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв, в порядку та в межах, визначених чинним законодавством;
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу товариством акцiй;
- обрання реєстрацiйної комiсiї та формування тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
- затвердження умов договору з депозитарною установою, за яким функцiї реєстрацiйної комiсiї передаються депозитарнiй установi;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, в тому числi про участь товариства в господарських товариствах, пiдприємствах, спiльних пiдприємствах, холдингових компанiях (створення та формування статутного капiталу, визначення розмiрiв i форм внескiв, придбання частки в статутному капiталi (корпоративних прав), вступ, вихiд, вiдчуження (вiдступлення) частки або її частини, припинення тощо), визначення особи, уповноваженої представляти iнтереси товариства в органах управлiння iнших юридичних осiб, засновником (учасником) яких є товариство;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства;
- внесення подання Загальним зборам щодо вчинення товариством значних правочинiв у випадках, коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону;
- скасування (повне або часткове) ранiше прийнятих рiшень (оформлених у будь-якому виглядi) Наглядової ради;
- внесення змiн та/або доповнень до ранiше прийнятих рiшень (оформлених у будь-якому виглядi) Наглядової ради;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом i Статутом.
- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
- здiйснення аналiзу вiдповiдностi розмiру чистих активiв товариства розмiру статутного капiталу товариства перед кожними рiчними Загальними зборами;
- затвердження оцiнки вимог до товариства, якi виникли до розмiщення цiнних паперiв i якими оплачуються цiннi папери товариства;
- затвердження ринкової вартостi акцiй при придбаннi у акцiонерiв акцiй особою, яка придбала 50 та бiльше вiдсоткiв акцiй;
- визначення розмiру збиткiв, що нанесенi товариству внаслiдок протиправних дiй (бездiяльностi) Директора товариства;
- прийняття рiшення про використання коштiв iнших фондiв;
- надсилання в порядку, передбаченому Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка прибала контрольний пакет акцiй;
- прийняття товариством зобов’язань за векселем (видача простих та переказних векселiв), якщо зазначений правочин не вiднесений Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- прийняття рiшень стосовно отримання та видачi гарантiй, поручительств, укладення кредитних договорiв та договорiв займу, застави, крiм випадкiв, коли Статутом укладення цих правочинiв вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про надання згоди або заборону вчинення правочину, у вчиненнi якого є заiнтересованiсть, або винесення цього питання на розгляд Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про кiлькiсть акцiй, що будуть придбанi товариством у акцiонерiв та здiйснення iнших дiй з викупу акцiй, в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом;
- затвердження звiту Директора товариства про викуп товариством акцiй;
- прийняття рiшення про участь у засiданнi Наглядової ради, або при розглядi Наглядовою радою окремих питань порядку денного, Директора товариства та iнших осiб;
- прийняття рiшення про утворення комiтетiв Наглядової ради та обрання осiб з числа членiв Наглядової ради, що будуть очолювати вiдповiднi комiтети;
- прийняття рiшення про запровадження посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту);
- призначення внутрiшнього аудитора;
- прийняття рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
- розгляд висновкiв комiтетiв Наглядової ради та прийняття рiшень за ними;
- обрання корпоративного секретаря;
- визначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Директором товариства;
- прийняття рiшення про доповнення перелiку документiв, наведеного у Статутi, якi повиннi зберiгатись в товариствi та надаватись для ознайомлення акцiонерам.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, Головi Наглядової ради в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Наглядової ради вiдбулись наступнi змiни:
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20 квiтня 2017 року (протокол ЗЗА №1/17 вiд 20.04.2017р.) було достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Довгаль Надiї Семенiвни, членiв Наглядової ради Сабашук Вiталiї Петрiвни та Антонової Уляни Михайлiвни (у зв'язку з поданням одним з членiв Наглядової ради заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням);
обрано новий склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради - Довгаль Надiя Семенiвна (Протокол ЗЗА №1/17 вiд 20.04.2017р., Протокол засiдання Наглядової ради №01-20/04-17 вiд 20.04.2017р.), члени Наглядової ради - Литвиненко Iрина Миколаївна, Романюк Тетяна Iванiвна.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Довгаль Н.С. не має. Загальний стаж роботи Довгаль Н.С. складає 31 рiк.
Перелiк посад, якi обiймала Довгаль Н.С протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Будiвельна компанiя "Рассвет", директор департаменту з постачання матерiалiв ПАТ «Рассвет», директор департаменту з постачання матерiалiв ПАТ «Запорiзький домобудiвний комбiнат», начальник вiддiлу постачання ТОВ «Запорiзький ДБК», голова Наглядової ради ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго".
Довгаль Н.С. також обiймає посади:
начальник вiддiлу постачання ТОВ «Запорiзький ДБК» (69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4).
Довгаль Н.С. у складi Наглядової ради є представником акцiонера Сабашук Вiталiї Петрiвни.

Романюк Тетяна Іванівна Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - 20 квiтня 2020 року
Паспортні дані д/в
Освіта середньо-спецiальна, Марiупольський будiвельний технiкум
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiзький домобудiвний комбiнат", директор
Примітки Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради у складi Наглядової ради:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю емiтента, а також внесення змiн та доповнень до них, крiм положень та документiв, затвердження яких Статутом вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законом;
- пiдготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до проекту порядку денного Загальних зборiв, пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, пiдготовка проектiв рiшень Загальних зборiв, в тому числi з питань розподiлу прибутку i виплати дивiдендiв, порядку покриття збиткiв, розмiрiв та порядку формування фондiв товариства та iнших питань дiяльностi емiтента, формування тимчасової лiчильної комiсiї;
- визначення дат складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;
- попереднiй розгляд звiтiв i висновкiв Ревiзора, а також звiту Директора;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна, немайнових прав, що мають грошову вартiсть, визначеної вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», у випадку, якщо в процессi додаткового розмiщення акцiї оплачуються майном, немайновими правами, що мають грошову вартiсть;
- затвердження ринкової вартостi акцiй у випадках, передбачених законодавством України;
- затвердження цiни викупу акцiй для здiйснення обов’язкового викупу голосуючих акцiй у акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рiшень, перелiк яких визначено чинним законодавством;
- залучення до розмiщення андеррайтера;
- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- письмове повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi (у разi наявностi такої вимоги в чинному законодавствi);
- обрання зi свого складу голови Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Директора товариства;
- обрання голови та секретаря Загальних зборiв;
- обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв товариства, за виключенням тих органiв товариства, якi обираються та припиняють повноваження за рiшенням Загальних зборiв;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
- призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;
- прийняття рiшення про премiювання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;
- прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв товариства, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв, в порядку та в межах, визначених чинним законодавством;
- визначення розмiру, умов та порядку оплати працi посадових осiб органiв товариства, керiвникiв його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв, в порядку та в межах, визначених чинним законодавством;
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу товариством акцiй;
- обрання реєстрацiйної комiсiї та формування тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
- затвердження умов договору з депозитарною установою, за яким функцiї реєстрацiйної комiсiї передаються депозитарнiй установi;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, в тому числi про участь товариства в господарських товариствах, пiдприємствах, спiльних пiдприємствах, холдингових компанiях (створення та формування статутного капiталу, визначення розмiрiв i форм внескiв, придбання частки в статутному капiталi (корпоративних прав), вступ, вихiд, вiдчуження (вiдступлення) частки або її частини, припинення тощо), визначення особи, уповноваженої представляти iнтереси товариства в органах управлiння iнших юридичних осiб, засновником (учасником) яких є товариство;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства;
- внесення подання Загальним зборам щодо вчинення товариством значних правочинiв у випадках, коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону;
- скасування (повне або часткове) ранiше прийнятих рiшень (оформлених у будь-якому виглядi) Наглядової ради;
- внесення змiн та/або доповнень до ранiше прийнятих рiшень (оформлених у будь-якому виглядi) Наглядової ради;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом i Статутом.
- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
- здiйснення аналiзу вiдповiдностi розмiру чистих активiв товариства розмiру статутного капiталу товариства перед кожними рiчними Загальними зборами;
- затвердження оцiнки вимог до товариства, якi виникли до розмiщення цiнних паперiв i якими оплачуються цiннi папери товариства;
- затвердження ринкової вартостi акцiй при придбаннi у акцiонерiв акцiй особою, яка придбала 50 та бiльше вiдсоткiв акцiй;
- визначення розмiру збиткiв, що нанесенi товариству внаслiдок протиправних дiй (бездiяльностi) Директора товариства;
- прийняття рiшення про використання коштiв iнших фондiв;
- надсилання в порядку, передбаченому Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка прибала контрольний пакет акцiй;
- прийняття товариством зобов’язань за векселем (видача простих та переказних векселiв), якщо зазначений правочин не вiднесений Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- прийняття рiшень стосовно отримання та видачi гарантiй, поручительств, укладення кредитних договорiв та договорiв займу, застави, крiм випадкiв, коли Статутом укладення цих правочинiв вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про надання згоди або заборону вчинення правочину, у вчиненнi якого є заiнтересованiсть, або винесення цього питання на розгляд Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про кiлькiсть акцiй, що будуть придбанi товариством у акцiонерiв та здiйснення iнших дiй з викупу акцiй, в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом;
- затвердження звiту Директора товариства про викуп товариством акцiй;
- прийняття рiшення про участь у засiданнi Наглядової ради, або при розглядi Наглядовою радою окремих питань порядку денного, Директора товариства та iнших осiб;
- прийняття рiшення про утворення комiтетiв Наглядової ради та обрання осiб з числа членiв Наглядової ради, що будуть очолювати вiдповiднi комiтети;
- прийняття рiшення про запровадження посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту);
- призначення внутрiшнього аудитора;
- прийняття рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
- розгляд висновкiв комiтетiв Наглядової ради та прийняття рiшень за ними;
- обрання корпоративного секретаря;
- визначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Директором товариства;
- прийняття рiшення про доповнення перелiку документiв, наведеного у Статутi, якi повиннi зберiгатись в товариствi та надаватись для ознайомлення акцiонерам.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, члену Наглядової ради Романюк Т.I. в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Наглядової ради вiдбулись наступнi змiни:
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20 квiтня 2017 року (протокол ЗЗА №1/17 вiд 20.04.2017р.) було достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Довгаль Надiї Семенiвни, членiв Наглядової ради Сабашук Вiталiї Петрiвни та Антонової Уляни Михайлiвни (у зв'язку з поданням одним з членiв Наглядової ради заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням);
обрано новий склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради - Довгаль Надiя Семенiвна (протокол ЗЗА №1/17 вiд 20.04.2017р., протокол засiдання Наглядової ради №01-20/04-17 вiд 20.04.2017р.), члени Наглядової ради - Литвиненко Iрина Миколаївна, Романюк Тетяна Iванiвна.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Романюк Т.I. не має. Загальний стаж роботи Романюк Т.I. складає 26 рокiв.
Перелiк посад, якi обiймала Романюк Т.I. протягом останнiх п'яти рокiв: виконуючий робiт будiвельного вiддiлу ПАТ «Рассвет», iнженер-кошторисник ПАТ «ЗДБК», iнженер-кошторисник ТОВ «ЗДБК», перший заступник директора, директор ТОВ «ЗБК «Рассвет», директор ТОВ «ЗДБК», начальник дiльницi «Вiддiлбуд» ТОВ «Запорiзький ДБК».
Романюк Т.I. також обiймає посади: начальник дiльницi "Вiддiлбуд" ТОВ "Запорiзький ДБК" (69035, м.Запорiжжя, вул. Олександра Пивоварова, буд.4).
Романюк Т.I. у складi Наглядової ради є представником акцiонера Сабашук Вiталiї Петрiвни.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
САБАШУК ВІТАЛІЯ ПЕТРІВНА 321 956 шт 53.63%
САБАШУК ВІТАЛІЯ ПЕТРІВНА 321 956 шт 53.63%
САБАШУК ВІТАЛІЯ ПЕТРІВНА 321 956 шт 53.63%
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РАССВЕТ" / #33052967 121 240 шт 20.19%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул. Олександра Пивоварова (Суворова), буд. 4
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РАССВЕТ" / #33052967 121 240 шт 20.19%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул. Олександра Пивоварова (Суворова), буд. 4
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РАССВЕТ" / #33052967 121 240 шт 20.19%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул. Олександра Пивоварова (Суворова), буд. 4