Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (32)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"

#04824652

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"
ЄДРПОУ 04824652
Адреса вулиця Анни Ахматової, буд. 45, кв. 126, Дарницький р-н, м. Київ, 02095
(КОАТУУ 8036300000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 345033
Дата державної реєстрації 28.12.2002
Середня кількість працівників 5
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння пiдприємства не заповнюється, оскiльки Емiтент - Публiчне акцiонерне товариство.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "МетаБанк"
МФО: 313582
Номер рахунку: 2600810545701
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (067) 610-04-95
info@rassvetenergo.pat.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Скрипник Роман Андрійович Головний бухгалтер
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.03.2004 - безстроково
Паспортні дані СВ, 385680, 22.06.2001, Комунарським РО ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй обл.
Освіта вища, Запорiзький державний технiчний унiверситет
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Дочiрнє пiдприємство "Iнжинiрiнговий центр" Вiдкритого акцiонерного товариства "Рассвет", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера:
-Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.
-Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
-Вимагає вiд працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.
-Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
-Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi емiтента, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
-Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв емiтента.
-Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями.
-За погодженням з Генеральним директором та Наглядовою Радою забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань.
-Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
-Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв емiтента.
-Керує працiвниками бухгалтерського облiку емiтента та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки.
Заробiтна плата головного бухгалтера за 2014 рiк склала 15600,00 грн. Винагорода понад заробiтну плату, в тому числi в натуральнiй формi, Скрипнику Р.А. в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод змiн в персональному складi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Скрипник Р.А. не має.
Загальний стаж роботи Скрипника Р.А. складає 15 рокiв.
Перелiк посад, якi обiймав Скрипник Р.А. протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ТОВ "КУА "Стандарт Iнвест", головний бухгалтер ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член та Голова Наглядової ради ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член Наглядової ради ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш".
Скрипник Р.А. також обiймає посади:
Головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4, оф.5-8);
Голова Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "РАССВЕТ-ЕНЕРГО" (02095, м.Київ, вул.Анни Ахматової, буд.45, кв.126).
Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Завод "Львiвсiльмаш" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4).
Макаренко Світлана Віталіївна Директор
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 14.11.2014 - до 14 листопада 2019 року
Паспортні дані СА, 156480, 14.03.1996, Шевченкiвський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
Освіта Вища, Запорiзький класичний приватний унiверситет, Одеський полiтехнiчний iнститут
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест", начальник вiддiлу з управлiння активами
Примітки Повноваження та обов'язки Директора:
Директор емiтента, з врахуванням обмежень, що визначенi чинним законодавством та статутом емiтента:
- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю емiтента;
- забезпечує виконання планiв дiяльностi емiтента, що необхiднi для вирiшення його задач;
- розпоряджається майном емiтента для забезпечення його поточної дiяльностi в межах, встановлених чинним законодавством України та статутом емiтента;
- затверджує штатний розклад та посадовi оклади працiвникiв емiтента;
- здiйснює у вiдношенi до працiвникiв емiтента права та обов'язки роботодавця, що передбаченi КЗпП України, законами України та iншими нормативними правовими актами, що мiстять норми трудового права, в тому числi укладає, змiнює та розриває трудовi договори з працiвниками емiтента, застосовує вiдносно працiвникiв емiтента заходи заохочення, притягує працiвникiв до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi, крiм випадкiв, визначених статутом емiтента;
- здiйснює прийняття та звiльнення в установленому чинним законодавством України головного бухгалтера емiтента за згодою з наглядовою радою;
- пiдписує цивiльно-правовi угоди, згода на укладання яких надана у встановленому статутом емiтента порядку загальними зборами акцiонерiв або наглядовою радою;
- встановлює цiни та тарифи на послуги та продукцiю емiтента;
- контролює роботу та забезпечує єфективну взаємодiю структурних пiдроздiлiв та iнших служб емiтента;
- забезпечує дотримання законностi в дiяльностi емiтента;
- своєчасно забезпечує сплату податкiв та зборiв в порядку та розмiрах, визначених чиннним законодавством України, надає в установленому законодавством порядку статистичну, бухгалтерську та iншу звiтнiсть;
- складає та надає на попереднiй розгляд наглядовiй радi звiти про фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента;
- готує та надає на попереднiй розгляд наглядовiй радi проекти документiв, що виносяться на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
- в межах, визначених законодавством України та статутом емiтента, визначає склад та обсяг вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю емiтента, а також визначає порядок доступу до такої iнформацiї та порядок її захисту;
- повiдомляє кредиторiв емiтента про прийняте загальними зборами акцiонерiв рiшення про зменшення статутного капiталу;
- повiдомляє акцiонерiв, в порядку, визначеному статутом емiтента, про можливiсть реалiзацiї переважного права на придбання акцiй додаткового випуску;
- складає звiт за наслiдками викупу емiтентом власних акцiй у акцiонерiв, та надає його на затвердження наглядовiй радi;
- розподiляє посадовi обов'язки мiж працiвниками емiтента, визначає їх повноваження;
- вирiшує iншi питання дiяльностi емiтента, що необхiднi для досягнення цiлей дяльностi емiтента та забезпечення його нормальної роботи згiдно до законодавства України та статуту емiтента.
Заробiтна плата директора за 2014 рiк склала 2824,72 грн. Винагороди понад заробiтної плати, в тому числi в натуральнiй формi, Макаренко С.В. у звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi вiдбулись наступнi змiни:
13.11.2014 року Наглядовою радою було прийняте рiшення про звiльнення з 13.11.2014р. директора Сабашука Петра Павловича на пiдставi поданої ним заяви згiдно п. 5 ст. 36 КЗпП України у зв'язку з обранням на виборну посаду народного депутата Верховної Ради України та призначення з 14.11.2014 директором Макаренко Свiтлани Вiталiївни (Протокол Засiдання НР №1-13/11-14 вiд 13.11.2014р.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Макаренко С.В. не має.
Загальний стаж роботи 30 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала Макаренко С.В. протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "КФК "Альянс-ВIД", заступник директора ТОВ "РIФ-НР", начальник вiддiлу з управлiння активами ТОВ "КУА "Стандарт Iнвест".
Макаренко С.В. також обiймає посади:
- начальник вiддiлу з управлiння активами ТОВ "КУА "Стандарт Iнвест" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4, офiс 5-8);
Праслова Тамара Григорівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 23 квiтня 2017
Паспортні дані СВ, 374032, 27.03.2001, Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Освіта середньо-спецiальна, Запорiзький кооперативний технiкум
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи ТОВ «Запорiзька будiвельна компанiя «Рассвет», головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї:
Член ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- письмово повiдомити голову ревiзiйної комiсiї та наглядову раду про свiй намiр вийти зi складу ревiзiйної комiсiї на два тижнi;
- дотримуватись встановленого в товариствi режиму комерцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцiй;
- не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської;
- негайно iнформувати наглядову раду про наявнiсть у члена комiсiї заiнтересованостi у вчиненнi товариством правочину або конфлiкту iнтересiв.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї при здiйсненнi перевiрок (ревiзiй):
- пiдтверджує достовiрнiсть даних, що мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi;
- аналiзує вiдповiднiсть ведення бухгалтерського облiку нормативно-правовим актам України та мiжнародним стандартам;
- перевiряє дотримання встановлених норматив i правил у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства;
- здiйснює аналiз фiнансового становища товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та запозичених коштiв, виявлення резервiв покращення економiчного становища товариства та пiдготовку рекомендацiй для органiв товариства з цих питань;
- здiйснює перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв постачальникам продукцiї та послуг, платежiв до бюджету, нарахувань та сплат дивiдендiв, процентiв за облiгацiями (якщо вони будуть випущенi), виконання iнших зобов'язань товариства;
- здiйснює перевiрку використання прибутку товариства;
- iнформує наглядову раду про виявленi факти порушення встановленого нормативно-правовими актами України порядку ведення бухгалтерського облiку та надання фiнансової звiтностi, а також здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї для реалiзацiї своїх функцiй має право:
- витребувати у органiв товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
- вносити пропозицiї до порядку денного зборiв;
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером;
- брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством;
- вимагати вiд працiвникiв Товариства, включаючи посадових осiб органiв Товариства, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї;
- вносити наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї для реалiзацiї своїх функцiй зобов'язаний:
- вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства або загроза iнтересам товариства вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради;
- надавати директору товариства не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за рiк;
- пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi;
- готувати висновок про неплатоспроможнiсть товариства або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу товариства на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв;
- iнформувати наглядову раду та директора товариства про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї;
- на вимогу наглядової ради або директора товариства, голова та члени ревiзiйної комiсiї повиннi брати участь у засiданнях цих органiв товариства, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, Члену Ревiзiйної комiсiї в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Ревiзiйної комiсiї вiдбулись наступнi змiни:
У зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами акцiонерiв 23 квiтня 2014 року (Протокол ЗЗА №1/14 вiд 23.04.2014р.) було прийняте рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Богданюк Вiри Володимирiвни, членiв Ревiзiйної комiсiї Худоконь Юлiї Сергiївни, Посту Олени Петрiвни;
загальними зборами акцiонерiв обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї (Протокол Загальних зборiв №1/14 вiд 23.04.2014р.): Голова Ревiзiйної комiсiї (Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 23.04.2014р.) - Скрипник Андрiй Васильович, члени Ревiзiйної комiсiї - Худоконь Юлiя Сергiївна, Праслова Тамара Григорiвна.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Праслова Т.Г. не має.
Загальний стаж роботи тридцять чотири роки.
Перелiк попереднiх посад, якi займала Праслова Т.Г. протягом останнiх п'яти рокiв: заступник головного бухгалтера ПАТ «РАССВЕТ», бухгалтер, заступник головного бухгалтера ТОВ «Будiвельна компанiя «Рассвет», головний бухгалтер ТОВ «Запорiзька будiвельна компанiя «Рассвет», головний бухгалтер фiлiї "Будiвельно-монтажне управлiння" ТОВ "Запорiзький ДБК".
Праслова Т.Г. також обiймає посади:
- член Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "РАССВЕТ" (69059, м.Запорiжжя, вул.Парамонова, буд.15А);
- член Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Завод "Львiвсiльмаш" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4);
- головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiзька будiвельна компанiя "Рассвет" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4).
Скрипник Роман Андрійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - 17 квiтня 2016
Паспортні дані СВ, 385680, 22.06.2001, Комунарський РО ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй обл.
Освіта вища, Запорiзький державний технiчний унiверситет
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Дочiрнє пiдприємство "Iнжинiрiнговий центр" Вiдкритого акцiонерного товариства "Рассвет", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради:
Голова наглядової ради здiйснює:
- органiзацiю проведення засiдань наглядової ради;
- пiдготовку протоколiв засiдань наглядової ради;
- представництво наглядової ради в процесi взаємодiї з iншими органами товариства;
- функцiї голови зборiв акцiонерiв;
- iншi дiї, необхiднi для здiйснення повноважень наглядовою радою товариства.
У складi Наглядової ради Голова Наглядової ради зобов'язан:
- добросовiсно ставитись до своїх обов'язкiв;
- дотримуватись лояльностi по вiдношенню до товариства;
- не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю.
У складi Наглядової Ради Голова Наглядової ради здiйснює:
- перегляд та спрямування корпоративної стратегiї, основних планiв дiй, полiтики управлiння ризиками, рiчних бюджетiв та бiзнес-планiв, здiйснення нагляду за виконанням планiв та роботою емiтента, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;
- пiдбор ключових управлiнських кадрiв, призначення їм винагороди, здiйснення нагляду за їх дiяльнiстю i, в разi необхiдностi, звiльнення їх з посади;
- вiдстеження та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв членiв Наглядової Ради, директора та акцiонерiв, включаючи нецiльове використання активiв емiтента та зловживання пiд час укладання угод з особами, що пов'язанi з емiтентом;
- забезпечення правильностi системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi емiтента, включаючи проведення незалежних аудиторських перевiрок, а також створення необхiдної системи контролю, зокрема системи монiторингу ризикiв, фiнансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;
- вiдстеження ефективностi практики управлiння в товариствi, та, в разi необхiдностi, внесення до неї змiн;
- контроль за процесом розкриття та поширення iнформацiї;
- вирiшення всiх питань, що вiднесенi статутом емiтента до компетенцiї Наглядової Ради.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, Головi Наглядової ради в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Наглядової ради змiн не вiдбулось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Скрипник Р.А. не має.
Загальний стаж роботи Скрипника Р.А. складає 15 рокiв.
Перелiк посад, якi обiймав Скрипник Р.А. протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ТОВ "КУА "Стандарт Iнвест", головний бухгалтер ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член та Голова Наглядової ради ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член Наглядової ради ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш".
Скрипник Р.А. також обiймає посади:
Головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4, оф.5-8);
Головний бухгалтер Публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "РАССВЕТ-ЕНЕРГО" (02095, м.Київ, вул.Анни Ахматової, буд.45, кв.126).
Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Завод "Львiвсiльмаш" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4).
Рудь Костянтин Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - 17 квiтня 2016
Паспортні дані СВ, 987629, 06.04.2006, Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Освіта вища, Запорiзький державний унiверситет
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Перший заступник генерального директора ПАТ "Запорiзький домобудiвний комбiнат", член Наглядової ради ПАТ "Запорiзький домобудiвний комбiнат"
Примітки Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради:
Член Наглядової Ради зобовязан:
- добросовiсно ставитись до своїх обов'язкiв;
- дотримуватись лояльностi по вiдношенню до товариства;
- не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю.
- письмово iнформувати Голову наглядової ради про виникнення конфлiкту iнтересiв та утриматись вiд голосування з питань порядку денного засiдання Наглядової Ради, за якими у нього виникла особиста заiнтересованiсть.
- за запитом Голови Наглядової Ради повинен надавати iнформацiю, що дозволяє встановити, чи є член наглядової ради згiдно до чинного законодавства України афiлiйованою особою акцiонера та / або контрагента товариства за правочином.
У складi Наглядової Ради здiйснює:
- перегляд та спрямування корпоративної стратегiї, основних планiв дiй, полiтики управлiння ризиками, рiчних бюджетiв та бiзнес-планiв, здiйснення нагляду за виконанням планiв та роботою емiтента, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;
- пiдбор ключових управлiнських кадрiв, призначення їм винагороди, здiйснення нагляду за їх дiяльнiстю i, в разi необхiдностi, звiльнення їх з посади;
- вiдстеження та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв членiв Наглядової Ради, директора та акцiонерiв, включаючи нецiльове використання активiв емiтента та зловживання пiд час укладання угод з особами, що пов'язанi з емiтентом;
- забезпечення правильностi системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi емiтента, включаючи проведення незалежних аудиторських перевiрок, а також створення необхiдної системи контролю, зокрема системи монiторингу ризикiв, фiнансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;
- вiдстеження ефективностi практики управлiння в товариствi, та, в разi необхiдностi, внесення до неї змiн;
- контроль за процесом розкриття та поширення iнформацiї;
- вирiшення всiх питань, що вiднесенi статутом емiтента до компетенцiї Наглядової Ради.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, члену Наглядової Ради Рудю К.В. у звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Наглядової ради змiн не вiдбулось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Рудь К.В. не має.
Загальний стаж роботи 11 рокiв.
Перелiк посад, якi Рудь К.В. займав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального директора – директор департаменту «Агентство нерухомостi» ВАТ «РАССВЕТ», керiвник вiддiлу «Агентство нерухомостi» ТОВ «Будiвельна компанiя «РАССВЕТ», керiвник вiддiлу "Агентство нерухомостi" ПАТ "Рассвет", перший заступник генерального директора ПАТ "ЗДБК", член Наглядової ради ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член Наглядової ради ПАТ "ЗДБК", член та голова Наглядової ради ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш", член та Голова Наглядової ради-Президент ПАТ "ЗНВКIФ "Рассвет", перший заступник директора ТОВ "Запорiзький ДБК", директор ТОВ "Запорiзька будiвельна компанiя "Рассвет".
Рудь К.В. також обiймає посади:
- директор ТОВ «Запорiзька будiвельна компанiя "Рассвет" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4);
- голова Наглядової ради ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4.
Скрипник Андрій Васильович Голова ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1947 р. н. (75 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 23 квiтня 2017
Паспортні дані СА, 186926, 04.04.1996, Комунарський РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй областi
Освіта вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут
Стаж роботи 47 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Рассвет", вiце-президент, Комунарське орендне пiдприємство теплових мереж, заступник директора, голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗДБК"
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї:
В складi Ревiзiйної комiсiї Голова Ревiзiйної комiсiї має право:
- витребувати у органiв товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi емiтента;
- вимагати скликання засiдань наглядової ради, позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
- вносити пропозицiї до порядку денного зборiв;
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вона не є акцiонером;
- брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених статутом емiтента та чинним законодавством;
- вимагати вiд працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв емiтента, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї;
- вносити наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв емiтента, включаючи посадових осiб органiв емiтента.
В складi Ревiзiйної комiсiї Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi нею порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi емiтента або загроза iнтересам емiтента вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї;
- надавати директору емiтента не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за рiк;
- пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi;
- готувати висновок про неплатоспроможнiсть емiтента або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу емiтентом власних акцiй, стан власного та резервного капiталу емiтента на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп емiтентом власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв;
- iнформувати наглядову раду та директора емiтента про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi;
- на вимогу наглядової ради або директора емiтента брати участь у засiданнях цих органiв товариства, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного;
- належним чином вивчати всi документи, що мають вiдношення до предмету перевiрки (ревiзiї).
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, Головi Ревiзiйної комiсiї Скрипнику А.В. в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Ревiзiйної комiсiї вiдбулись наступнi змiни:
У зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами акцiонерiв 23 квiтня 2014 року (Протокол ЗЗА №1/14 вiд 23.04.2014р.) було прийняте рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Богданюк Вiри Володимирiвни, членiв Ревiзiйної комiсiї Худоконь Юлiї Сергiївни, Посту Олени Петрiвни;
обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї: Голова Ревiзiйної комiсiї ( Протокол Загальних зборiв №1/14 вiд 23.04.2014р., Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 23.04.2014р.) - Скрипник Андрiй Васильович, члени Ревiзiйної комiсiї - Худоконь Юлiя Сергiївнв, Праслова Тамара Григорiвна.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Скрипник А.В. не має.
Загальний стаж роботи сорок сiм рокiв.
Перелiк посад, якi Скрипник А.В. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: вiце-президент ПАТ "Рассвет", заступник директора Комунарського орендного пiдприємства теплових мереж, голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗДБК", голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Рассвет", голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш".
Скрипник А.В. також обiймає посади:
- голова Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Рассвет" (69059, м.Запорiжжя, вул.Парамонова, буд.15А);
- голова Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Завод "Львiвсiльмаш" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4).
Худоконь Юлія Сергіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 23 квiтня 2017
Паспортні дані СЮ, 039158, 29.05.2007, Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Освіта вища, Запорiзька державна iнженерна академiя
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький домобудiвний комбiнат", в.о. головного бухгалтера
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї:
Член ревiзiйної комiсiї зобов'язан:
- письмово повiдомити голову ревiзiйної комiсiї та наглядову раду про свiй намiр вийти зi складу ревiзiйної комiсiї на два тижнi;
- дотримуватись встановленого в товариствi режиму комерцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцiй;
- не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської;
- негайно iнформувати наглядову раду про наявнiсть у члена комiсiї заiнтересованостi у вчиненнi товариством правочину або конфлiкту iнтересiв.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї при здiйсненнi перевiрок (ревiзiй):
- пiдтверджує достовiрнiсть даних, що мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi;
- аналiзує вiдповiднiсть ведення бухгалтерського облiку нормативно-правовим актам України та мiжнародним стандартам;
- перевiряє дотримання встановлених норматив i правил у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства;
- здiйснює аналiз фiнансового становища товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та запозичених коштiв, виявлення резервiв покращення економiчного становища товариства та пiдготовку рекомендацiй для органiв товариства з цих питань;
- здiйснює перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв постачальникам продукцiї та послуг, платежiв до бюджету, нарахувань та сплат дивiдендiв, процентiв за облiгацiями (якщо вони будуть випущенi), виконання iнших зобов'язань товариства;
- здiйснює перевiрку використання прибутку товариства;
- iнформує наглядову раду про виявленi факти порушення встановленого нормативно-правовими актами України порядку ведення бухгалтерського облiку та надання фiнансової звiтностi, а також здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї для реалiзацiї своїх функцiй має право:
- витребувати у органiв товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
- вносити пропозицiї до порядку денного зборiв;
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером;
- брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством;
- вимагати вiд працiвникiв Товариства, включаючи посадових осiб органiв Товариства, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї;
- вносити наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї для реалiзацiї своїх функцiй зобов'язаний:
- вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства або загроза iнтересам товариства вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради;
- надавати директору товариства не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за рiк;
- пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi;
- готувати висновок про неплатоспроможнiсть товариства або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу товариства на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв;
- iнформувати наглядову раду та директора товариства про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї;
- на вимогу наглядової ради або директора товариства, голова та члени ревiзiйної комiсiї повиннi брати участь у засiданнях цих органiв товариства, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, Члену Ревiзiйної комiсiї в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Ревiзiйної комiсiї вiдбулись наступнi змiни:
У зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами акцiонерiв 23 квiтня 2014 року (Протокол ЗЗА №1/14 вiд 23.04.2014р.) було прийняте рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Богданюк Вiри Володимирiвни, членiв Ревiзiйної комiсiї Худоконь Юлiї Сергiївни, Посту Олени Петрiвни;
загальними зборами акцiонерiв обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї (Протокол Загальних зборiв №1/14 вiд 23.04.2014р.): Голова Ревiзiйної комiсiї (Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 23.04.2014р.) - Скрипник Андрiй Васильович, члени Ревiзiйної комiсiї - Худоконь Юлiя Сергiївна, Праслова Тамара Григорiвна.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Худоконь Ю.С. не має.
Загальний стаж роботи чотирнадцять рокiв.
Перелiк посад, якi обiймала Худоконь Ю.С. протягом останнiх п'яти рокiв: виконуючий обов'язки головного бухгалтера ПАТ "Запорiзький домобудiвний комбiнат", головний бухгалтер ТОВ "Запорiзький ДБК", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Рассвет".
Худоконь Ю.С. також обiймає посади:
- член Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Рассвет" (69059, м.Запорiжжя, вул.Парамонова, буд.15А);
- член Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Завод "Львiвсiльмаш" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4);
- головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiзький ДБК" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4).
Сабашук Віталія Петрівна Член Наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - 17 квiтня 2016
Паспортні дані СА, 449842, 24.04.1997, Шевченкiвський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
Освіта вища, Запорiзький державний унiверситет; Нацiональна академiя державного управлiння при президентовi України
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест", головний спецiалiст з управлiння активами
Примітки Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради:
Член Наглядової Ради зобовязан:
- добросовiсно ставитись до своїх обов'язкiв;
- дотримуватись лояльностi по вiдношенню до товариства;
- не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю.
- письмово iнформувати Голову наглядової ради про виникнення конфлiкту iнтересiв та утриматись вiд голосування з питань порядку денного засiдання Наглядової Ради, за якими у нього виникла особиста заiнтересованiсть.
- за запитом Голови Наглядової Ради повинен надавати iнформацiю, що дозволяє встановити, чи є член наглядової ради згiдно до чинного законодавства України афiлiйованою особою акцiонера та / або контрагента товариства за правочином.
У складi Наглядової Ради здiйснює:
- перегляд та спрямування корпоративної стратегiї, основних планiв дiй, полiтики управлiння ризиками, рiчних бюджетiв та бiзнес-планiв, здiйснення нагляду за виконанням планiв та роботою емiтента, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;
- пiдбор ключових управлiнських кадрiв, призначення їм винагороди, здiйснення нагляду за їх дiяльнiстю i, в разi необхiдностi, звiльнення їх з посади;
- вiдстеження та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв членiв Наглядової Ради, директора та акцiонерiв, включаючи нецiльове використання активiв емiтента та зловживання пiд час укладання угод з особами, що пов'язанi з емiтентом;
- забезпечення правильностi системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi емiтента, включаючи проведення незалежних аудиторських перевiрок, а також створення необхiдної системи контролю, зокрема системи монiторингу ризикiв, фiнансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;
- вiдстеження ефективностi практики управлiння в товариствi, та, в разi необхiдностi, внесення до неї змiн;
- контроль за процесом розкриття та поширення iнформацiї;
- вирiшення всiх питань, що вiднесенi статутом емiтента до компетенцiї Наглядової Ради.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, члену Наглядової Ради Сабашук В.П. в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Наглядової ради змiн не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сабашук В.П. не має.
Загальний стаж роботи дев'ять рокiв.
Перелiк посад, якi обiмала Сабашук В.П. протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст з управлiння активами ТОВ "КУА "Стандарт Iнвест", заступник директора з фiнансових питань ТОВ "КУА "Стандарт Iнвест", член Наглядової ради ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "РАССВЕТ" .
Сабашук В.П. також обiймає посади:
заступник директора з фiнансових питань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4, оф.5-8);
член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "РАССВЕТ" (мiсцезнаходження 69059, м.Запорiжжя, вул.Парамонова, буд.15А).

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Емiсiя" #33961297
Адреса 69006, Україна, м. Запорiжжя, вул.40 Рокiв Радянської України, буд.6, кв.39
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ серiя АЕ №286520
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 12.10.2013
Контакти 061-222-11-40, 061-222-11-40
Примітки ТОВ "ФК "Емiсiя" згiдно договору №3-12/0810-3 вiд 10.08.2012р. надає емiтенту депозитарнi послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ д/в
д/в
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» надає послуги з депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Контролiнг" #33050797
Адреса 69067, Україна, м. Запорiжжя, вул. Республiканська, буд. 116
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 3446
Аудиторська палата України
з 30.09.2004
Контакти 061-707-31-02, 061-787-69-00
Примітки Надає аудиторськi послуги емiтенту.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Емiсiя" #33961297
Адреса 69006, Україна, м. Запорiжжя, вул.40 Рокiв Радянської України, буд.6, кв.39
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ серiя АЕ №286520
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 12.10.2013
Контакти 061-222-11-40, 061-222-11-40
Примітки ТОВ "ФК "Емiсiя" згiдно договору №3-12/0810-3 вiд 10.08.2012р. надає емiтенту депозитарнi послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ д/в
д/в
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» надає послуги з депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Контролiнг" #33050797
Адреса 69067, Україна, м. Запорiжжя, вул. Республiканська, буд. 116
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 3446
Аудиторська палата України
з 30.09.2004
Контакти 061-707-31-02, 061-787-69-00
Примітки Надає аудиторськi послуги емiтенту.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Емiсiя" #33961297
Адреса 69006, Україна, м. Запорiжжя, вул.40 Рокiв Радянської України, буд.6, кв.39
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ серiя АЕ №286520
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 12.10.2013
Контакти 061-222-11-40, 061-222-11-40
Примітки ТОВ "ФК "Емiсiя" згiдно договору №3-12/0810-3 вiд 10.08.2012р. надає емiтенту депозитарнi послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ д/в
д/в
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» надає послуги з депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Контролiнг" #33050797
Адреса 69067, Україна, м. Запорiжжя, вул. Республiканська, буд. 116
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 3446
Аудиторська палата України
з 30.09.2004
Контакти 061-707-31-02, 061-787-69-00
Примітки Надає аудиторськi послуги емiтенту.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Емiсiя" #33961297
Адреса 69006, Україна, м. Запорiжжя, вул.40 Рокiв Радянської України, буд.6, кв.39
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ серiя АЕ №286520
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 12.10.2013
Контакти 061-222-11-40, 061-222-11-40
Примітки ТОВ "ФК "Емiсiя" згiдно договору №3-12/0810-3 вiд 10.08.2012р. надає емiтенту депозитарнi послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ д/в
д/в
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» надає послуги з депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Контролiнг" #33050797
Адреса 69067, Україна, м. Запорiжжя, вул. Республiканська, буд. 116
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 3446
Аудиторська палата України
з 30.09.2004
Контакти 061-707-31-02, 061-787-69-00
Примітки Надає аудиторськi послуги емiтенту.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Емiсiя" #33961297
Адреса 69006, Україна, м. Запорiжжя, вул.40 Рокiв Радянської України, буд.6, кв.39
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ серiя АЕ №286520
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 12.10.2013
Контакти 061-222-11-40, 061-222-11-40
Примітки ТОВ "ФК "Емiсiя" згiдно договору №3-12/0810-3 вiд 10.08.2012р. надає емiтенту депозитарнi послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ д/в
д/в
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» надає послуги з депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Контролiнг" #33050797
Адреса 69067, Україна, м. Запорiжжя, вул. Республiканська, буд. 116
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 3446
Аудиторська палата України
з 30.09.2004
Контакти 061-707-31-02, 061-787-69-00
Примітки Надає аудиторськi послуги емiтенту.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАССВЕТ" #33052967
Адреса ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ПИВОВАРОВА, БУД. 4
Опис Форма участi: володiння часткою в статутному капiталi. Емiтенту належать 0,01% акцiй в статутному капiталi ПАТ "ЗНВКIФ "Рассвет". Емiтент не надавав активiв у якостi внеску в статутний капiтал. Акцiї придбанi за грошовi кошти в безготiвковiй формi на вторинному ринку цiнних паперiв.
Власник акцiй Фонду має:
- право власностi учасника на частку активiв Фонду;
- право на отримання грошової компенсацiї при лiквiдацiї Фонду;
- переважне право на придбання акцiй, випущених з метою спiльного iнвестування;
- iншi права, передбаченi чинним законодавством України.

Власники акцій

Власник Частка
ФІЗИЧНІ ОСОБИ У КІЛЬКОСТІ 92 ОСІБ 75.49%
Паспорт д/в, д/в, д/в
ФІЗИЧНІ ОСОБИ У КІЛЬКОСТІ 92 ОСІБ 75.49%
Паспорт д/в, д/в, д/в
ФІЗИЧНІ ОСОБИ У КІЛЬКОСТІ 92 ОСІБ 75.49%
Паспорт д/в, д/в, д/в
ФІЗИЧНІ ОСОБИ У КІЛЬКОСТІ 92 ОСІБ 75.49%
Паспорт д/в, д/в, д/в
ФІЗИЧНІ ОСОБИ У КІЛЬКОСТІ 92 ОСІБ 75.49%
Паспорт д/в, д/в, д/в
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "РАССВЕТ" / #33052967 20.19%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4
Код 33052967
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "РАССВЕТ" / #33052967 20.19%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4
Код 33052967
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "РАССВЕТ" / #33052967 20.19%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4
Код 33052967
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "РАССВЕТ" / #33052967 20.19%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4
Код 33052967
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "РАССВЕТ" / #33052967 20.19%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4
Код 33052967
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЧ-IНВЕСТ" / #23290495 3.25%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.Рекордна, буд.20
Код 23290495
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЧ-IНВЕСТ" / #23290495 3.25%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.Рекордна, буд.20
Код 23290495
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЧ-IНВЕСТ" / #23290495 3.25%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.Рекордна, буд.20
Код 23290495
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЧ-IНВЕСТ" / #23290495 3.25%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.Рекордна, буд.20
Код 23290495
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЧ-IНВЕСТ" / #23290495 3.25%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.Рекордна, буд.20
Код 23290495
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ЗТФ МIКОПМ / #21873749 0.02%
Адреса Україна, м.Днiпродзержинськ, пр.Пелiна, буд.44
Код 21873749
Публiчне акцiонерне товариство "РАССВЕТ" / #13626540 0.00%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул. Парамонова, буд.15А
Код 13626540
Публiчне акцiонерне товариство "РАССВЕТ" / #13626540 0.00%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул. Парамонова, буд.15А
Код 13626540
Публiчне акцiонерне товариство "РАССВЕТ" / #13626540 0.00%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул. Парамонова, буд.15А
Код 13626540
Публiчне акцiонерне товариство "РАССВЕТ" / #13626540 0.00%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул. Парамонова, буд.15А
Код 13626540
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ЗТФ МIКОПМ / #21873749 0.02%
Адреса Україна, м.Днiпродзержинськ, пр.Пелiна, буд.44
Код 21873749
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ЗТФ МIКОПМ / #21873749 0.02%
Адреса Україна, м.Днiпродзержинськ, пр.Пелiна, буд.44
Код 21873749
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ЗТФ МIКОПМ / #21873749 0.02%
Адреса Україна, м.Днiпродзержинськ, пр.Пелiна, буд.44
Код 21873749
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ЗТФ МIКОПМ / #21873749 0.02%
Адреса Україна, м.Днiпродзержинськ, пр.Пелiна, буд.44
Код 21873749
Закрите акцiонерне товариство "Iнвестицiйна компанiя "ИНТЕР-ИНВЕСТ" / 25125642 0.95%
Адреса Україна, м.Євпаторiя, вул.Фрунзе, буд. 28/41А
Код 25125642
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАПА" / 25222463 0.10%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.40 рокiв Радянської України, буд.37
Код 25222463
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАПА" / 25222463 0.10%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.40 рокiв Радянської України, буд.37
Код 25222463
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАПА" / 25222463 0.10%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.40 рокiв Радянської України, буд.37
Код 25222463
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАПА" / 25222463 0.10%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.40 рокiв Радянської України, буд.37
Код 25222463
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАПА" / 25222463 0.10%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.40 рокiв Радянської України, буд.37
Код 25222463
Закрите акцiонерне товариство "Iнвестицiйна компанiя "ИНТЕР-ИНВЕСТ" / 25125642 0.95%
Адреса Україна, м.Євпаторiя, вул.Фрунзе, буд. 28/41А
Код 25125642
Закрите акцiонерне товариство "Iнвестицiйна компанiя "ИНТЕР-ИНВЕСТ" / 25125642 0.95%
Адреса Україна, м.Євпаторiя, вул.Фрунзе, буд. 28/41А
Код 25125642
Закрите акцiонерне товариство "Iнвестицiйна компанiя "ИНТЕР-ИНВЕСТ" / 25125642 0.95%
Адреса Україна, м.Євпаторiя, вул.Фрунзе, буд. 28/41А
Код 25125642
Закрите акцiонерне товариство "Iнвестицiйна компанiя "ИНТЕР-ИНВЕСТ" / 25125642 0.95%
Адреса Україна, м.Євпаторiя, вул.Фрунзе, буд. 28/41А
Код 25125642
Публiчне акцiонерне товариство "РАССВЕТ" / #13626540 0.00%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул. Парамонова, буд.15А
Код 13626540

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
САБАШУК ВІТАЛІЯ ПЕТРІВНА 321 956 шт 53.63%
Паспорт СА, 449842, 24.04.1997, Шевченкiвський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
САБАШУК ВІТАЛІЯ ПЕТРІВНА 321 956 шт 53.63%
Паспорт СА, 449842, 24.04.1997, Шевченкiвський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
САБАШУК ВІТАЛІЯ ПЕТРІВНА 321 956 шт 53.63%
Паспорт СА, 449842, 24.04.1997, Шевченкiвський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
САБАШУК ВІТАЛІЯ ПЕТРІВНА 321 956 шт 53.63%
Паспорт СА, 449842, 24.04.1997, Шевченкiвський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
САБАШУК ВІТАЛІЯ ПЕТРІВНА 321 956 шт 53.63%
Паспорт СА, 449842, 24.04.1997, Шевченкiвський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "РАССВЕТ" / #33052967 121 240 шт 20.19%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул. Суворова, буд. 4
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "РАССВЕТ" / #33052967 121 240 шт 20.19%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул. Суворова, буд. 4
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "РАССВЕТ" / #33052967 121 240 шт 20.19%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул. Суворова, буд. 4
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "РАССВЕТ" / #33052967 121 240 шт 20.19%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул. Суворова, буд. 4
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "РАССВЕТ" / #33052967 121 240 шт 20.19%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул. Суворова, буд. 4