Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (32)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"

#04824652

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"
ЄДРПОУ 04824652
Адреса 69035, м. Запорiжжя, вул. Олександра Пивоварова, 4
Номер свідоцтва про реєстрацію немає
Дата державної реєстрації 28.12.2002
Середня кількість працівників 2
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство <Райффайзен Банк Аваль>
МФО: 380805
Номер рахунку: 26008576608
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (061) 787-69-02
bvv@rassvet.com.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

У емiтента iснують наступнi структурнi пiдроздiли: управлiнський апарат, бухгалтерiя. Всi структурнi пiдроздiли емiтента пiдпорядковуються директору i взаємодiють мiж собою в межах своїх повноважень та виходячi з необхiдностi. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента немає та не планується створювати. Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.

Працівники

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 0 осiб; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 2 особи; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи, фонд оплати працi - 85071,68 грн. Фонд оплати працi вiдносно попереднього року збiльшився. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента вiдсутня.

Участь у об'єднаннях

Емiтент не належить до жодних об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.

Облікова політика

Облiкова полiтика емiтента вiдповiдає Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. Основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображаються у балансi за фактичними витратами на їх придбання мiнус витрати на амортизацiю. Для амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. Строк амортизацiї визначається строком корисного життя. Запаси вiдображаються на балансi за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, якi забезпечують поточне мiсцезнаходження i стан запасiв. Оцiнка запасiв в разi їх вибуття здiйснюється за методом середньозваженої вартостi. Емiтент визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, що утримуються до їх погашення або облiковуються за методом участi в капiталi) на дату балансу вiдображаються за справедливою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом (крiм придбаної заборгованостi та заборгованостi, призначеної для продажу), включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.

Продукція

В звiтному роцi емiтент отримав бiльше 10% доходу вiд надання в оренду власних основних засобiв (автотранспорту). В звiтному роцi емiтент не здiйснював виробництва. Середньореалiзацiйна цiна послуги - 2 500,00 грн. в мiсяць. Загалом за 2018 рiк емiтент отримав вiд надання в оренду власних основних засобiв 14 тис. грн. Експорту товарiв або послуг протягом 2018 року емiтент не здiйснював. Попит на послугу є постiйним, тому емiтент вважає такий вид дiяльностi перспективним. Залежностi вiд сезонних змiн немає. Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: фiзичнi та юридичнi особи Запорiзької, Чернiгiвської, Львiвської, Київської областi та м. Київ. Основними ризиками в дiяльностi емiтента є пошкодження або втрата транспортних засобiв, якi є предметом оренди. Для зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi емiтент використовує страхування транспортного засобу вiд ризикiв, якi можуть виникнути у процесi експлуатацiї автомобiля. Емiтент не вживає заходiв для розширення ринкiв збуту. Канали збуту: емiтент не користується послугами посередницьких органiзацiй та надає свої послуги безпосередньо споживачам. Методи продажу: емiтент використовує пасивний метод продажу. Джерела сировини вiдсутнi. Емiтент не дослiджував та не має iнформацiї щодо особливостi стану розвитку галузi виробництва, рiвня впровадження нових технологiй, нових товарiв, конкуренцiї в галузi. Власне становище емiтента на ринку: емiтент займає дуже незначну частку ринку. Послуги емiтента не мають особливостей в порiвняннi з аналогiчними послугами на ринку. Перспективнi плани розвитку емiтента: надання транспортних засобiв в оренду не є основним видом дiяльностi емiтента. Найближчим часом емiтент планує пошуки потенцiйних iнвесторiв та кредиторiв для вiдновлення основних видiв дiяльностi (будiвництво житлових i нежитлових будiвель, дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук, консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування), а також розглядає перспективи змiни видiв дiяльностi на такi, що матимуть попит у сучасних ринкових умовах. Постачальники сировини та матерiалiв вiдсутнi. Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть виключно на територiї України.

Активи

В 2014 роцi придбання активiв не було. Основнi вiдчуження - це продаж автомобiля ВАЗ 21099 на суму 4415,88 грн. В 2015 роцi придбання або вiдчуження активiв не було. В 2016 роцi придбання або вiдчуження активiв не було. В 2017 роцi придбання або вiдчуження активiв не було. В 2018 роцi придбання або вiдчуження активiв не було. В 2019 роцi емiтент не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю.

Основні засоби

Залишкова вартiсть основних засобiв емiтента на кiнець 2018 року - 14 тис. грн. Емiтент не орендує основнi засоби. Емiтент здає в оренду основнi засоби. Значних правочинiв щодо основних засобiв емiтента в 2018 роцi не було. Виробничi потужностi емiтента: транспортнi засоби, що облiковуються на балансi пiдприємства та надаються в оренду. Ступiнь використання основних засобiв характеризується рентабельнiстю основних засобiв. За результатами звiтного року не розраховувався у зв'язку зi збитками. Утримання активiв здiйснюється господарським способом. Мiсцезнаходження основних засобiв: основнi засоби надаються в оренду та знаходяться у орендарiв згiдно договорiв оренди. Екологiчних питань, що можуть позначитись на використаннi активiв емiтента, немає. Емiтент не планує значного капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.

Проблеми

Вiдсутнiсть вiльних обiгових коштiв та складнi механiзми залучення iнвестицiй не дають емiтентовi можливостi вiдновити основнi види дiяльностi або реалiзувати новi плани та проекти. Дiяльнiсть в галузi дослiджень й експериментальних розробок у сферi iнших природничих i технiчних наук, зокрема енергозбереження та енергетики, а також будiвництва житлових i нежитлових будiвель, є галузями, якi мають дуже високий рiвень залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень, оскiльки цi галузi є суспiльно значущими.

Фінансова політика

В 2018 роцi емiтенту було не достатньо робочого капiталу для поточних потреб. Емiтент не користується банкiвськими кредитами. В звiтному роцi емiтент не залучав додаткових iнвестицiй. Фiнансування дiяльностi здiйснювалось виключно за рахунок поточних платежiв за наданi послуги (надання в оренду основних засобiв) та безвiдсоткових зворотних позик. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента: реструктуризацiя дебiторської заборгованостi, в тому числi переуступка права вимоги, продаж заборгованостi та клiринг. Цi заходи звiльнять кошти для операцiйної дiяльностi емiтента та можливостi розвитку.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Станом на 31.12.2018р. дебiторська заборгованiсть за наданi послуги склала 29,8 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть (безвiдсотковi зворотнi позики) склала 5 606,3 тис грн. В 2019 роцi емiтент очiкує отримання всiєї суми дебiторської заборгованостi за послуги та iншої дебiторської заборгованостi. Крiм того в 2019 роцi емiтент планує продовжити здавати в оренду транспортнi засоби за цiною 2 500,00 грн. на мiсяць (30 000,00 грн. на рiк).

Стратегія подальшої діяльності

Стратегiя дiяльностi емiтента на 2019 та наступнi роки щодо полiпшення фiнансового стану полягає в пошуку коштiв для пiдтримання операцiйної дiяльностi, вiдновлення роботи емiтента за основними напрямами дiяльностi та реалiзацiї нових проектiв. Емiтент планує залучати кошти шляхом отримання кредитiв та безвiдсоткових зворотних позик. Розширення виробництва або реконструкцiй емiтент не планує. В 2019 роцi емiтент планує розпочати дiяльнiсть в сферi енергопостачання. Розвиток ринку електричної енергiї та успiшне залучення коштiв (кредитiв або позик) матимуть суттєвий вплив на дiяльнiсть емiтента, зокрема дадуть змогу вiдновити повноцiнну роботу, розширити кадровий склад, отримувати прибутки.

R&D

У 2018 роцi дослiдження та розробки не проводились.

Інше

Протягом останнiх трьох рокiв дiяльнiсть емiтента була збитковою. Розмiр збитку склав: 2016 рiк - 280 тис. грн.; 2017 рiк - 64,9 тис. грн.; 2018 рiк - 157 тис. грн. Загальна лiквiднiсть емiтента: 2016 рiк -2,72 ; 2017 рiк - 12,36; 2018 рiк - 13,58. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi: 2016 рiк - 0,63; 2017 рiк - 0,92; 2018 рiк - 0,93. Коефiцiєнт структури капiталу: 2016 рiк - 0,60; 2017 рiк - 0,09; 2018 рiк - 0,08. Незважаючи на збитки, якi емiтент отримував протягом останнiх трьох рокiв, фiнансовий стан емiтента є нормальним, зокрема завдяки нерозподiленим прибуткам минулих рокiв та незначною часткою залучених коштiв в активах емiтента.

Посадові особи

Ім'я Посада
Богданюк Віра Володимирівна Головний бухгалтер
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - безстроково
Паспортні дані д/в
Освіта середньо-спецiальна, Запорiзький кооперативний технiкум
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "РАССВЕТ", 23793492
Примітки Розмiр виплаченої винагороди в 2018 роцi 38400 грн. Винагорода в натуральнiй формi головному бухгалтеру емiтента в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Богданюк В.В. не має. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала Богданюк В.В. протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ "РАССВЕТ", член ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗДБК", голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш", ревiзор ТОВ "КУА "СТАНДАРТ IНВЕСТ", генеральний директор ПАТ "РАССВЕТ", член Наглядової ради ПАТ "ЗНВ КIФ "РАССВЕТ", головний бухгалтер ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "РАССВЕТ" , головний бухгалтер ТОВ "ЗБК "РАССВЕТ", головний бухгалтер ТОВ "ЗДБК", головний бухгалтер ПРАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО", голова ревiзiйної комiсiї КС "ПЕРША БУДОЩАДКАСА "РАССВЕТ", головний бухгалтер АТ "РАССВЕТ". Богданюк В.В. також обiймає посади: - член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 33052967, мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4); - ревiзор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "СТАНДАРТ IНВЕСТ " (iдентифiкацiйний код 35372247, мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4, офiс 5-8); - голова ревiзiйної комiсiї КРЕДИТНОЇ СПIЛКИ "ПЕРША БУДОЩАДКАСА "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 42014309, мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4, офiс 5-8); - головний бухгалтер АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 13626540, мiсцезнаходження 69059, м.Запорiжжя, вул. Парамонова, 15А).
Лукшин Віктор Іванович Директор
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.03.2018 - до 01.03.2023
Паспортні дані д/в
Освіта Школа прапорщика Германська демократична республiка м.Форцина
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Заступник директора по загальним питанням, ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДОМОБУДIВНИЙ КОМБIНАТ", 01240137
Примітки Розмiр виплаченої винагороди в 2018 роцi 46 671,68 грн. Винагорода в натуральнiй формi директору емiтента в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Лукшин В.I. не має. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Перелiк посад, якi обiймав Лукшин В.I. протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального директора по загальним питанням ПАТ "РАССВЕТ", заступник директора по загальним питанням ПАТ "ЗДБК", заступник директора ТОВ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДБК", Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗАВОД "ЛЬВIВСIЛЬМАШ", Генеральний директор ПАТ "РАССВЕТ", директор ТОВ "РАССВЕТ-АЕРО", Генеральний директор АТ "РАССВЕТ", директор ПРАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО". Лукшин В.I. також обiймає посади: Заступник директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДБК" (iдентифiкацiйний код 30616508, мiсцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, вул. Олександра Пивоварова, буд.4) Генеральний директор АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 13626540, мiсцезнаходження 69059, м. Запорiжжя, вул. Парамонова, буд.15А).
Литвиненко Ірина Миколаївна Член Наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - до 20 квiтня 2020 року
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Львiвська комерцiйна академiя, бакалавр
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДОМОБУДIВНИЙ КОМБIНАТ", 01240137
Примітки Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, члену наглядової ради емiтента в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Литвиненко I.М. не має. Загальний стаж роботи Литвиненко I.М. складає 18 роки. Перелiк посад, якi обiймала Литвиненко I.М. протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ "ЗДБК", член лiквiдацiйної комiсiї ПАТ "ЗДБК", бухгалтер ТОВ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДБК"; член наглядової ради ПРАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"; бухгалтер ТОВ "РАССВЕТ-АЕРО"; член правлiння, член кредитного комiтету КС "ПЕРША БУДОЩАДКАСА "РАССВЕТ". Литвиненко I.М. також обiймає посади: бухгалтер ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДБК" (iдентифiкацiйний код 30616508, мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4); член правлiння, член кредитного комiтету КРЕДИТНОЇ СПIЛКИ "ПЕРША БУДОЩАДКАСА "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 42014309, мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4); бухгалтер ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАССВЕТ-АЕРО" (iдентифiкацiйний код 41648998, мiсцезнаходження69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4). Литвиненко I.М. у складi Наглядової ради є представником акцiонера ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАССВЕТ".
Праслова Тамара Григорівна Ревiзор
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - до 20 квiтня 2022 року
Паспортні дані д/в
Освіта середньо-спецiальна, Запорiзький кооперативний технiкум
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРIЗЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "РАССВЕТ", 38145928
Примітки Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, ревiзору емiтента в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Праслова Т.Г. не має. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала Праслова Т.Г. протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ТОВ "ЗБК "РАССВЕТ", головний бухгалтер фiлiї "Будiвельно-монтажне управлiння" ТОВ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДБК", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РАССВЕТ", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗАВОД "ЛЬВIВСIЛЬМАШ", заступник головного бухгалтера ТОВ "ЗБК "РАССВЕТ", ревiзор ПРАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО", голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РАССВЕТ", член спостережної ради КС "ПЕРША БУДОЩАДКАСА "РАССВЕТ", голова Ревiзiйної комiсiї АТ "РАССВЕТ". Праслова Т.Г. також обiймає посади: - голова Ревiзiйної комiсiї АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 13626540, мiсцезнаходження 69059, м. Запорiжжя, вул. Парамонова, буд.15А); - заступник головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРIЗЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 38145928, мiсцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, вул. Олександра Пивоварова, буд.4); - член спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПIЛКИ "ПЕРША БУДОЩАДКАСА "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 42014309, мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4).
Довгаль Надія Семенівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - до 20 квiтня 2020 року
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Тольяттiнський полiтехнiчний iнститут
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу постачання, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "РАССВЕТ", 23793492
Примітки Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, головi наглядової ради емiтента в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Довгаль Н.С. не має. Загальний стаж роботи Довгаль Н.С. складає 32 роки. Перелiк посад, якi обiймала Довгаль Н.С протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "БК "РАССВЕТ", начальник вiддiлу постачання ТОВ "БК "РАССВЕТ", начальник вiддiлу постачання ТОВ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДБК", голова Наглядової ради ПАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО", голова наглядової ради ПРАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО". Довгаль Н.С. також обiймає посади: Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 23793492, мiсцезнаходження 02002, м. Київ, вул. Є.Сверстюка, буд.11, корпус Ж, офiс 502). Довгаль Н.С. у складi Наглядової ради є представником акцiонера Сабашук Вiталiї Петрiвни.
Романюк Тетяна Іванівна Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - до 20 квiтня 2020 року
Паспортні дані д/в
Освіта середньо-спецiальна, Марiупольський будiвельний технiкум
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Директор, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДОМОБУДIВНИЙ КОМБIНАТ", 38626293
Примітки Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, члену наглядової ради емiтента в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Романюк Т.I. не має. Загальний стаж роботи Романюк Т.I. складає 27 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала Романюк Т.I. протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "ЗБК "РАССВЕТ", директор ТОВ "ЗДБК", начальник дiльницi "Вiддiлбуд" ТОВ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДБК", член наглядової ради ПРАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО", член спостережної ради КС "ПЕРША БУДОЩАДКАСА "РАССВЕТ". Романюк Т.I. також обiймає посади: начальник дiльницi "Вiддiлбуд" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ЗАПОРIЗЬКИЙ ДБК" (iдентифiкацiйний код 30616508, мiсцезнаходження, 69035, м.Запорiжжя, вул. Олександра Пивоварова, буд.4); член спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПIЛКИ "ПЕРША БУДОЩАДКАСА "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 42014309, мiсцезнаходження, 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4). Романюк Т.I. у складi Наглядової ради є представником акцiонера Сабашук Вiталiї Петрiвни.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м.Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю України
Ліцензія
№ немає
немає
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки Виконує функцiї Центрального депозитарiю України без лiцензiї.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Контролiнг" #33050797
Адреса 69067, Україна, м. Запорiжжя, вул. Республiканська,116
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 3446
Аудиторська палата України
з 30.09.2004
Контакти 061-707-31-02, 061-707-31-02
Примітки Надає аудиторськi послуги емiтенту.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Емiсiя" #33961297
Адреса 69006, Україна, м. Запорiжжя, вул.Незалежної України, буд.6, кв.39
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ Серiя АЕ №286520
Нацiональна комiсiя з iнних паперiв та фондового ринку
з 08.10.2013
Контакти 061-222-11-40, 061-222-11-40
Примітки Надає депозитарнi послуги Депозитарної установи

Власники акцій

Власник Частка
САБАШУК ВІТАЛІЯ ПЕТРІВНА 53.63%
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РАССВЕТ" / #33052967 20.19%
Адреса Україна, м.Запоріжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4
Код 33052967
САБАШУК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА 6.94%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЧ-IНВЕСТ" / #23290495 3.25%
Адреса Україна, м.Запоріжжя, вул.Рекордна, буд.2З
Код 23290495
ЗАКРИТОЕ АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНIЯ "ИНТЕР-ИНВЕСТ" / 25125642 0.95%
Адреса Україна, м.Євпаторія, вул.Фрунзе, буд.28/41А
Код 25125642
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАПА" / 25222463 0.10%
Адреса Україна, м.Запоріжжя, вул.4З років Рад.Укр., буд.37
Код 25222463
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ЗТФ МIКОМП / #21873749 0.02%
Адреса Україна, м.Дніпродзержинськ, пр.Пеліна, буд.44
Код 21873749
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАССВЕТ" / #13626540 0.00%
Адреса Україна, м.Запоріжжя, вул.Парамонова, буд.15А
Код 13626540

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
САБАШУК ВІТАЛІЯ ПЕТРІВНА 321 956 шт 53.63%
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РАССВЕТ" / #33052967 121 240 шт 20.19%
Адреса Україна, м. Запоріжжя, вул. Олександра Пивоварова, буд. 4