Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (32)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"

#04824652

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"
ЄДРПОУ 04824652
Адреса вулиця Марини Раскової, буд. 11, корпус Ж, Офiс 104, м. Київ, 02660
(КОАТУУ 8036600000)
Номер свідоцтва про реєстрацію Виписка з ЄДРЮОФОП
Дата державної реєстрації 28.12.2002
Середня кількість працівників 3
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння пiдприємства не заповнюється, оскiльки Емiтент - Публiчне акцiонерне товариство.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "МетаБанк"
МФО: 313582
Номер рахунку: 2600810545701
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (067) 610-04-95
info@rassvetenergo.pat.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Антонова Уляна Михайлівна Член Наглядової ради
Рік народження 1983 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.02.2015 - 19.02.2018
Паспортні дані СВ, 229699, 27.06.2000, Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Освіта Вища, Запорiзька державна iнженерна академiя
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест", начальник вiддiлу з управлiння активами
Примітки Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради:
Член Наглядової Ради зобовязаний:
- добросовiсно ставитись до своїх обов'язкiв;
- дотримуватись лояльностi по вiдношенню до емiтента;
- не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю.
- письмово iнформувати Голову наглядової ради про виникнення конфлiкту iнтересiв та утриматись вiд голосування з питань порядку денного засiдання Наглядової Ради, за якими у нього виникла особиста заiнтересованiсть.
- за запитом Голови Наглядової Ради повинен надавати iнформацiю, що дозволяє встановити, чи є член наглядової ради згiдно до чинного законодавства України афiлiйованою особою акцiонера та / або контрагента емiтента за правочином.
У складi Наглядової Ради здiйснює:
- перегляд та спрямування корпоративної стратегiї, основних планiв дiй, полiтики управлiння ризиками, рiчних бюджетiв та бiзнес-планiв, здiйснення нагляду за виконанням планiв та роботою емiтента, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;
- пiдбор ключових управлiнських кадрiв, призначення їм винагороди, здiйснення нагляду за їх дiяльнiстю i, в разi необхiдностi, звiльнення їх з посади;
- вiдстеження та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв членiв Наглядової Ради, директора та акцiонерiв, включаючи нецiльове використання активiв емiтента та зловживання пiд час укладання угод з особами, що пов'язанi з емiтентом;
- забезпечення правильностi системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi емiтента, включаючи проведення незалежних аудиторських перевiрок, а також створення необхiдної системи контролю, зокрема системи монiторингу ризикiв, фiнансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;
- вiдстеження ефективностi практики управлiння в емiтентi, та, в разi необхiдностi, внесення до неї змiн;
- контроль за процесом розкриття та поширення iнформацiї;
- вирiшення всiх питань, що вiднесенi статутом емiтента до компетенцiї Наглядової Ради.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, члену Наглядової Ради Антоновiй У.М. в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Наглядової ради змiн не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Антонова У.М. не має.
Загальний стаж роботи 15 рокiв.
Перелiк посад, якi обiймала Антонова У.М. протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу з управлiння активами, заступник директора з управлiння активами ТОВ "КУА "Стандарт Iнвест", член Наглядової ради ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго".
Антонова У.М. також обiймає посади:
заступник директора з управлiння активами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4, оф.5-8).
Iнформацiя щодо посадової особи Наглядової ради, а саме - чи є вона акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором, не розкривається, оскiльки дiючий склад Наглядової ради було обрано 19.02.2015 року, тобто до моменту набрання чинностi змiн в Законi України "Про акцiонернi товариства", внесених згiдно Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв".
Праслова Тамара Григорівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 23 квiтня 2017
Паспортні дані СВ, 374032, 27.03.2001, Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Освіта середньо-спецiальна, Запорiзький кооперативний технiкум
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи ТОВ «Запорiзька будiвельна компанiя «Рассвет», головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- письмово повiдомити голову ревiзiйної комiсiї та наглядову раду про свiй намiр вийти зi складу ревiзiйної комiсiї на два тижнi;
- дотримуватись встановленого у емiтента режиму комерцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцiй;
- не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської;
- негайно iнформувати наглядову раду про наявнiсть у члена комiсiї заiнтересованостi у вчиненнi товариством правочину або конфлiкту iнтересiв.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї при здiйсненнi перевiрок (ревiзiй):
- пiдтверджує достовiрнiсть даних, що мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi;
- аналiзує вiдповiднiсть ведення бухгалтерського облiку нормативно-правовим актам України та мiжнародним стандартам;
- перевiряє дотримання встановлених норматив i правил у фiнансово-господарськiй дiяльностi емiтента;
- здiйснює аналiз фiнансового становища емiтента, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та запозичених коштiв, виявлення резервiв покращення економiчного становища емiтента та пiдготовку рекомендацiй для органiв емiтента з цих питань;
- здiйснює перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв постачальникам продукцiї та послуг, платежiв до бюджету, нарахувань та сплат дивiдендiв, процентiв за облiгацiями (якщо вони будуть випущенi), виконання iнших зобов'язань емiтента;
- здiйснює перевiрку використання прибутку емiтента;
- iнформує наглядову раду про виявленi факти порушення встановленого нормативно-правовими актами України порядку ведення бухгалтерського облiку та надання фiнансової звiтностi, а також здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї для реалiзацiї своїх функцiй має право:
- витребувати у органiв емiтента документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
- вносити пропозицiї до порядку денного зборiв;
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером;
- брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством;
- вимагати вiд працiвникiв емiтента, включаючи посадових осiб органiв емiтента, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї;
- вносити наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв емiтента, включаючи посадових осiб органiв емiтента.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї для реалiзацiї своїх функцiй зобов'язаний:
- вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi емiтента або загроза iнтересам емiтента вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради;
- надавати директору емiтента не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за рiк;
- пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi;
- готувати висновок про неплатоспроможнiсть емiтента або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу емiтентом власних акцiй, стан власного та резервного капiталу емiтента на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп емiтентом власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв;
- iнформувати наглядову раду та директора емiтента про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї;
- на вимогу наглядової ради або директора емiтента, голова та члени ревiзiйної комiсiї повиннi брати участь у засiданнях цих органiв емiтента, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, Члену Ревiзiйної комiсiї Прасловiй Т.Г. в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Ревiзiйної комiсiї змiн не вiдбулось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Праслова Т.Г. не має.
Загальний стаж роботи 36 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi займала Праслова Т.Г. протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ТОВ «Запорiзька будiвельна компанiя «Рассвет», головний бухгалтер фiлiї "Будiвельно-монтажне управлiння" ТОВ "Запорiзький ДБК", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Рассвет", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш".
Праслова Т.Г. також обiймає посади:
- член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РАССВЕТ" (69059, м.Запорiжжя, вул.Парамонова, буд.15А);
- член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4);
- головний бухгалтер фiлiї "Будiвельно-монтажне управлiння" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiзький ДБК" (69059, м.Запорiжжя, вул.Парамонова, 15а).
Скрипник Роман Андрійович Директор
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2015 - 06 квiтня 2020 року
Паспортні дані СВ, 385680, 22.06.2001, Комунарський РО ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй обл.
Освіта вища, Запорiзький державний технiчний унiверситет
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання "Рассвет-Енерго", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки Директора:
Директор, з врахуванням обмежень, що визначенi чинним законодавством та статутом емiтента:
- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю емiтента;
- забезпечує виконання планiв дiяльностi емiтента, що необхiднi для вирiшення його задач;
- розпоряджається майном емiтента для забезпечення його поточної дiяльностi в межах, встановлених чинним законодавством України та статутом емiтента;
- затверджує штатний розклад та посадовi оклади працiвникiв емiтента;
- здiйснює у вiдношенi до працiвникiв емiтента права та обов'язки роботодавця, що передбаченi КЗпП України, законами України та iншими нормативними правовими актами, що мiстять норми трудового права, в тому числi укладає, змiнює та розриває трудовi договори з працiвниками емiтента, застосовує вiдносно працiвникiв емiтента заходи заохочення, притягує працiвникiв до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi, крiм випадкiв, визначених статутом емiтента;
- здiйснює прийняття та звiльнення в установленому чинним законодавством України головного бухгалтера емiтента за згодою з наглядовою радою;
- пiдписує цивiльно-правовi угоди, згода на укладання яких надана у встановленому статутом емiтента порядку загальними зборами акцiонерiв або наглядовою радою;
- встановлює цiни та тарифи на послуги та продукцiю емiтента;
- контролює роботу та забезпечує єфективну взаємодiю структурних пiдроздiлiв та iнших служб емiтента;
- забезпечує дотримання законностi в дiяльностi емiтента;
- своєчасно забезпечує сплату податкiв та зборiв в порядку та розмiрах, визначених чиннним законодавством України, надає в установленому законодавством порядку статистичну, бухгалтерську та iншу звiтнiсть;
- складає та надає на попереднiй розгляд наглядовiй радi звiти про фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента;
- готує та надає на попереднiй розгляд наглядовiй радi проекти документiв, що виносяться на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
- в межах, визначених законодавством України та статутом емiтента, визначає склад та обсяг вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю емiтента, а також визначає порядок доступу до такої iнформацiї та порядок її захисту;
- повiдомляє кредиторiв емiтента про прийняте загальними зборами акцiонерiв рiшення про зменшення статутного капiталу;
- повiдомляє акцiонерiв, в порядку, визначеному статутом емiтента, про можливiсть реалiзацiї переважного права на придбання акцiй додаткового випуску;
- складає звiт за наслiдками викупу емiтентом власних акцiй у акцiонерiв, та надає його на затвердження наглядовiй радi;
- розподiляє посадовi обов'язки мiж працiвниками емiтента, визначає їх повноваження;
- вирiшує iншi питання дiяльностi емiтента, що необхiднi для досягнення цiлей дяльностi емiтента та забезпечення його нормальної роботи згiдно до законодавства України та статуту емiтента.
Заробiтна плата директора Скрипника Р.А. за 2016 рiк склала 22916,52 грн. Винагорода понад заробiтну плату, в тому числi в натуральнiй формi, Скрипнику Р.А. у звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод у персональному складi змiн не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Скрипник Р.А. не має. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав Скрипник Р.А. протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ТОВ "КУА "Стандарт Iнвест", головний бухгалтер ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член та Голова Наглядової ради ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член Наглядової ради ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш", директор ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго".
Скрипник Р.А. також обiймає посади:
головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4, оф.5-8).

Скрипник Андрій Васильович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1947 р. н. (75 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 23 квiтня 2017
Паспортні дані СА, 186926, 04.04.1996, Комунарський РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй областi
Освіта вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут
Стаж роботи 49 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький домобудiвний комбiнат", голова Ревiзiйної комiсiї
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї.
В складi Ревiзiйної комiсiї Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю емiтента, в тому числi, шляхом здiйснення перевiрок.
У складi Ревiзiйної комiсiї Голова Ревiзiйної комiсiї при здiйсненнi перевiрок (ревiзiй):
- пiдтверджує достовiрнiсть даних, що мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi;
- аналiзує вiдповiднiсть ведення бухгалтерського облiку нормативно-правовим актам України та мiжнародним стандартам;
- перевiряє дотримання встановлених норматив i правил у фiнансово-господарськiй дiяльностi емiтента;
- здiйснює аналiз фiнансового становища емiтента, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та запозичених коштiв, виявлення резервiв покращення економiчного становища емiтента та пiдготовку рекомендацiй для органiв емiтента з цих питань;
- здiйснює перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв постачальникам продукцiї та послуг, платежiв до бюджету, нарахувань та сплат дивiдендiв, процентiв за облiгацiями (якщо вони будуть випущенi), виконання iнших зобов'язань емiтента;
- здiйснює перевiрку використання прибутку емiтента;
- iнформує наглядову раду про виявленi факти порушення встановленого нормативно-правовими актами України порядку ведення бухгалтерського облiку та надання фiнансової звiтностi, а також здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi.
В складi Ревiзiйної комiсiї Голова Ревiзiйної комiсiї має право:
- витребувати у органiв емiтента документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi емiтента;
- вимагати скликання засiдань наглядової ради, позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
- вносити пропозицiї до порядку денного зборiв;
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вона не є акцiонером;
- брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених статутом емiтента та чинним законодавством;
- вимагати вiд працiвникiв емiтента, включаючи посадових осiб органiв емiтента, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї;
- вносити наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв емiтента, включаючи посадових осiб органiв емiтента.
В складi Ревiзiйної комiсiї Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi нею порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi емiтента або загроза iнтересам емiтента вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї;
- надавати директору емiтента не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за рiк;
- пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi;
- готувати висновок про неплатоспроможнiсть емiтента або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу емiтентом власних акцiй, стан власного та резервного капiталу емiтента на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп емiтентом власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв;
- iнформувати наглядову раду та директора емiтента про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi;
- на вимогу наглядової ради або директора емiтента брати участь у засiданнях цих органiв емiтента, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного;
- належним чином вивчати всi документи, що мають вiдношення до предмету перевiрки (ревiзiї).
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, Головi Ревiзiйної комiсiї Скрипнику А.В. в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. За звiтний перiод в персональному складi Ревiзiйної комiсiї змiн не вiдбулось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Скрипник А.В. не має. Загальний стаж роботи 49 рокiв.
Перелiк посад, якi Скрипник А.В. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗДБК", голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Рассвет", голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш", член Наглядової ради ПАТ "ЗНВКIФ "Рассвет".
Скрипник А.В. також обiймає посади:
- голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Рассвет" (69059, м.Запорiжжя, вул.Парамонова, буд.15А);
- голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4);
- член Наглядової ради ПАТ "ЗНВКIФ "Рассвет" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4).

Довгаль Надія Семенівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.02.2015 - 19 лютого 2018 року
Паспортні дані СА, 226935, 13.06.1996, Шевченкiвський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Освіта Вища, Тольяттiнський полiтехнiчний iнститут
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький домобудiвний комбiнат», директор департаменту з постачання матерiалiв
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради:
Голова наглядової ради здiйснює:
- органiзацiю проведення засiдань наглядової ради;
- пiдготовку протоколiв засiдань наглядової ради;
- представництво наглядової ради в процесi взаємодiї з iншими органами емiтента;
- функцiї голови зборiв акцiонерiв;
- iншi дiї, необхiднi для здiйснення повноважень наглядовою радою емiтента.
У складi Наглядової ради Голова Наглядової ради зобов'язан:
- добросовiсно ставитись до своїх обов'язкiв;
- дотримуватись лояльностi по вiдношенню до емiтента;
- не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю.
У складi Наглядової Ради Голова Наглядової ради здiйснює:
- перегляд та спрямування корпоративної стратегiї, основних планiв дiй, полiтики управлiння ризиками, рiчних бюджетiв та бiзнес-планiв, здiйснення нагляду за виконанням планiв та роботою емiтента, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;
- пiдбор ключових управлiнських кадрiв, призначення їм винагороди, здiйснення нагляду за їх дiяльнiстю i, в разi необхiдностi, звiльнення їх з посади;
- вiдстеження та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв членiв Наглядової Ради, директора та акцiонерiв, включаючи нецiльове використання активiв емiтента та зловживання пiд час укладання угод з особами, що пов'язанi з емiтентом;
- забезпечення правильностi системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi емiтента, включаючи проведення незалежних аудиторських перевiрок, а також створення необхiдної системи контролю, зокрема системи монiторингу ризикiв, фiнансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;
- вiдстеження ефективностi практики управлiння в товариствi, та, в разi необхiдностi, внесення до неї змiн;
- контроль за процесом розкриття та поширення iнформацiї;
- вирiшення всiх питань, що вiднесенi статутом емiтента до компетенцiї Наглядової Ради.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, Головi Наглядової ради в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Наглядової ради змiн не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Довгаль Н.С. не має. Загальний стаж роботи Довгаль Н.С. складає 30 рокiв.
Перелiк посад, якi обiймала Довгаль Н.С протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора по торгiвлi ТОВ "Будiвельна компанiя "РАССВЕТ", директор ТОВ "Будiвельна компанiя "РАССВЕТ", директор департаменту з постачання матерiалiв ПАТ «РАССВЕТ», директор департаменту з постачання матерiалiв ПАТ «Запорiзький домобудiвний комбiнат», начальник вiддiлу постачання ТОВ «Запорiзький ДБК».
Довгаль Н.С. також обiймає посади:
начальник вiддiлу постачання ТОВ «Запорiзький ДБК» (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4).
Iнформацiя щодо посадової особи Наглядової ради, а саме - чи є вона акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором, не розкривається, оскiльки дiючий склад Наглядової ради було обрано 19.02.2015 року, тобто до моменту набрання чинностi змiн в Законi України "Про акцiонернi товариства", внесених згiдно Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв".

Худоконь Юлія Сергіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 23 квiтня 2017
Паспортні дані СЮ, 039158, 29.05.2007, Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Освіта вища, Запорiзька державна iнженерна академiя
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький домобудiвний комбiнат", в.о. головного бухгалтера
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- письмово повiдомити голову ревiзiйної комiсiї та наглядову раду про свiй намiр вийти зi складу ревiзiйної комiсiї на два тижнi;
- дотримуватись встановленого у емiтента режиму комерцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцiй;
- не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської;
- негайно iнформувати наглядову раду про наявнiсть у члена комiсiї заiнтересованостi у вчиненнi товариством правочину або конфлiкту iнтересiв.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї при здiйсненнi перевiрок (ревiзiй):
- пiдтверджує достовiрнiсть даних, що мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi;
- аналiзує вiдповiднiсть ведення бухгалтерського облiку нормативно-правовим актам України та мiжнародним стандартам;
- перевiряє дотримання встановлених норматив i правил у фiнансово-господарськiй дiяльностi емiтента;
- здiйснює аналiз фiнансового становища емiтента, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та запозичених коштiв, виявлення резервiв покращення економiчного становища емiтента та пiдготовку рекомендацiй для органiв емiтента з цих питань;
- здiйснює перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв постачальникам продукцiї та послуг, платежiв до бюджету, нарахувань та сплат дивiдендiв, процентiв за облiгацiями (якщо вони будуть випущенi), виконання iнших зобов'язань емiтента;
- здiйснює перевiрку використання прибутку емiтента;
- iнформує наглядову раду про виявленi факти порушення встановленого нормативно-правовими актами України порядку ведення бухгалтерського облiку та надання фiнансової звiтностi, а також здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї для реалiзацiї своїх функцiй має право:
- витребувати у органiв емiтента документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi емiтента;
- вносити пропозицiї до порядку денного зборiв;
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером;
- брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством;
- вимагати вiд працiвникiв емiтента, включаючи посадових осiб органiв емiтента, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї;
- вносити наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв емiтента, включаючи посадових осiб органiв емiтента.
У складi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї для реалiзацiї своїх функцiй зобов'язаний:
- вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi емiтента або загроза iнтересам емiтента вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради;
- надавати директору емiтента не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за рiк;
- пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi;
- готувати висновок про неплатоспроможнiсть емiтента або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу емiтентом власних акцiй, стан власного та резервного капiталу емiтента на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп емiтентом власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв;
- iнформувати наглядову раду та директора емiтента про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї;
- на вимогу наглядової ради або директора емiтента, голова та члени ревiзiйної комiсiї повиннi брати участь у засiданнях цих органiв емiтента, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, Члену Ревiзiйної комiсiї Худоконь Ю.С. в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Ревiзiйної комiсiї змiн не вiдбулось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Худоконь Ю.С. не має.
Загальний стаж роботи 16 рокiв.
Перелiк посад, якi обiймала Худоконь Ю.С. протягом останнiх п'яти рокiв: виконуючий обов'язки головного бухгалтера ПАТ "ЗДБК", головний бухгалтер ТОВ "Запорiзький ДБК", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Рассвет", Голова Наглядової ради- Президент ПАТ "ЗНВКIФ "Рассвет".
Худоконь Ю.С. також обiймає посади:
- член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Рассвет" (69059, м.Запорiжжя, вул.Парамонова, буд.15А);
- член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4);
- головний бухгалтер ТОВ "Запорiзький ДБК" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4);
- Голова Наглядової ради- Президент ПАТ "ЗНВКIФ "Рассвет" (69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4).

Сабашук Віталія Петрівна Член Наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 19.02.2015 - 19 лютого 2018 року
Паспортні дані СА, 449842, 24.04.1997, Шевченкiвський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Освіта Вища, Запорiзький державний унiверситет
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест", головний спецiалiст з управлiння активами
Примітки Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради:
Член Наглядової Ради зобовязаний:
- добросовiсно ставитись до своїх обов'язкiв;
- дотримуватись лояльностi по вiдношенню до емiтента;
- не розголошувати iнсайдерську та комерцiйну iнформацiю.
- письмово iнформувати Голову наглядової ради про виникнення конфлiкту iнтересiв та утриматись вiд голосування з питань порядку денного засiдання Наглядової Ради, за якими у нього виникла особиста заiнтересованiсть.
- за запитом Голови Наглядової Ради повинен надавати iнформацiю, що дозволяє встановити, чи є член наглядової ради згiдно до чинного законодавства України афiлiйованою особою акцiонера та / або контрагента емiтента за правочином.
У складi Наглядової Ради здiйснює:
- перегляд та спрямування корпоративної стратегiї, основних планiв дiй, полiтики управлiння ризиками, рiчних бюджетiв та бiзнес-планiв, здiйснення нагляду за виконанням планiв та роботою емiтента, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;
- пiдбор ключових управлiнських кадрiв, призначення їм винагороди, здiйснення нагляду за їх дiяльнiстю i, в разi необхiдностi, звiльнення їх з посади;
- вiдстеження та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв членiв Наглядової Ради, директора та акцiонерiв, включаючи нецiльове використання активiв емiтента та зловживання пiд час укладання угод з особами, що пов'язанi з емiтентом;
- забезпечення правильностi системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi емiтента, включаючи проведення незалежних аудиторських перевiрок, а також створення необхiдної системи контролю, зокрема системи монiторингу ризикiв, фiнансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;
- вiдстеження ефективностi практики управлiння в емiтентi, та, в разi необхiдностi, внесення до неї змiн;
- контроль за процесом розкриття та поширення iнформацiї;
- вирiшення всiх питань, що вiднесенi статутом емiтента до компетенцiї Наглядової Ради.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, члену Наглядової Ради Сабашук В.П. в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась.
За звiтний перiод в персональному складi Наглядової ради змiн не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сабашук В.П. не має. Загальний стаж роботи 11 рокiв.
Перелiк посад, якi обiмала Сабашук В.П. протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з фiнансових питань ТОВ "КУА "Стандарт Iнвест", член Наглядової ради ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "РАССВЕТ" .
Сабашук В.П. також обiймає посади:
заступник директора з фiнансових питань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт Iнвест" (мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4, оф.5-8);
член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "РАССВЕТ" (мiсцезнаходження 69059, м.Запорiжжя, вул.Парамонова, буд.15А).
Iнформацiя щодо посадової особи Наглядової ради, а саме - чи є вона акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором, не розкривається, оскiльки дiючий склад Наглядової ради було обрано 19.02.2015 року, тобто до моменту набрання чинностi змiн в Законi України "Про акцiонернi товариства", внесених згiдно Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв".

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Емiсiя" #33961297
Адреса 69006, Україна, м. Запорiжжя, вул.40 Рокiв Радянської України, буд.6, кв.39
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ серiя АЕ №286520
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 08.10.2013
Контакти 061-222-11-40, 061-222-11-40
Примітки ТОВ "ФК "Емiсiя" надає емiтенту депозитарнi послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8 бiзнес-центр "Булгаков"
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ д/в
д/в
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» надає послуги з депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв без лiцензiї.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Контролiнг" #33050797
Адреса 69067, Україна, м. Запорiжжя, вул. Республiканська, буд. 116
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 3446
Аудиторська палата України
з 30.09.2004
Контакти 061-707-31-02, 061-787-69-00
Примітки Надає аудиторськi послуги емiтенту.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАССВЕТ" #33052967
Адреса ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ПИВОВАРОВА, БУД. 4
Опис Форма участi: володiння часткою в статутному капiталi. Емiтенту належить 0,01% голосуючих акцiй в статутному капiталi ПАТ "ЗНВКIФ "Рассвет" (далi - Фонд). Емiтент не надавав активiв у якостi внеску в статутний капiтал. Акцiї придбанi за грошовi кошти в безготiвковiй формi на вторинному ринку цiнних паперiв.
Власник акцiй Фонду має:
- право власностi учасника на частку активiв Фонду;
- право на отримання грошової компенсацiї при лiквiдацiї Фонду;
- переважне право на придбання акцiй, випущених з метою спiльного iнвестування;
- iншi права, передбаченi чинним законодавством України.

Власники акцій

Власник Частка
ФІЗИЧНІ ОСОБИ У КІЛЬКОСТІ 79 ОСІБ 75.49%
Паспорт д/в, д/в, д/в
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РАССВЕТ" / #33052967 20.19%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.Суворова, буд.4
Код 33052967
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЧ-IНВЕСТ" / #23290495 3.25%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.Рекордна, буд.20
Код 23290495
ЗАКРИТОЕ АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕР-ИНВЕСТ" / 25125642 0.95%
Адреса Україна, м.Євпаторiя, вул.Фрунзе, буд. 28/41А
Код 25125642
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАПА" / 25222463 0.10%
Адреса Україна, м.Запорiжжя, вул.40 рокiв Радянської України, буд.37
Код 25222463
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ЗТФ МIКОПМ / #21873749 0.02%
Адреса Україна, м.Днiпродзержинськ, пр.Пелiна, буд.44
Код 21873749
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАССВЕТ" / #13626540 0.00%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул. Парамонова, буд.15А
Код 13626540

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
САБАШУК ВІТАЛІЯ ПЕТРІВНА 321 956 шт 53.63%
Паспорт СА, 449842, 24.04.1997, Шевченкiвський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РАССВЕТ" / #33052967 121 240 шт 20.19%
Адреса Україна, м. Запорiжжя, вул. Суворова, буд. 4