Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ"

#33940722

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ"
ЄДРПОУ 33940722
Адреса 01054, м. Київ, Дмитрiвська, будинок 46, корпус А
Номер свідоцтва про реєстрацію ---
Дата державної реєстрації 08.12.2005
Середня кількість працівників 28
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
МФО: 380805
Номер рахунку: UA113808050000000000265042456
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
МФО: 380805
Номер рахунку: UA343808050000000000265012457
Контакти
+38 (044) 591-19-58

Посадові особи

Ім'я Посада
Майборода Тетяна Григорівна Головний бухгалтер
Рік народження 1957 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.11.2013 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Радник Генерального директора, ПрАТ "СК "Життя та пенсiя", -
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Головного бухгалтера, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: радник Генерального директора, Голова Правлiння, Фiнансовий директор, Головний бухгалтер. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах.
Раснюк Тетяна Борисівна Ревiзор
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2016 - термiном на 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Комерцiйний директор, ТОВ "Альтаiр -КО", -
Примітки У звiтному перiодi Посадова особа виконує повноваження та обов'язки Ревiзора, орган який контролює фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства та здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року (плановi). Компетенцiя Ревiзора визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Загальний стаж роботи 12 рокiв. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Комерцiйний директор, Ревiзор. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах.
Кулєшина Оксана Олексіївна Голова Наглядової ради (обраний як представник акцiонера)
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2016 - термiном на 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Директор, ТОВ "Аструм Україна", -
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди, крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом, не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор, Голова Наглядової ради.
Сутирін Валентин Валерійович Член Наглядової ради (обраний як акцiонер)
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2016 - термiном на 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Начальник Юридичного вiддiлу, АТ "СК "Форте Лайф", 33940722
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди, крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом, не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради, Начальник Юридичного вiддiлу.
Кулєшин Олександр Анатолійович Генеральний директор
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.11.2016 - термiном на 3 роки
Освіта вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть "Фiнанси i кредит"
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння, ВАТ "Компанiя страхування життя "Унiверсальна"., -
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Генерального директора, якi полягають у здiйсненнi керiвництвом поточної дiяльнiстi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Генеральний директор є пiдзвiтним загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства. Завдання Генерального директора полягає в органiзацiї виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради, реалiзацiї покладених на нього повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України та Статутом. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор, Голова Правлiння. Особа не займає посад на iнших пiдприємствах.
Коренська Наталія Юріївна Член Наглядової ради (обраний як представник акцiонера)
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2016 - термiном на 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ТОВ "Форте де Мармi", -
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди, крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом, не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради, Головний бухгалтер.

Власники акцій

Власник Частка
ТОВ "Аструм Україна" / #36439160 99.80%
Адреса Україна, м.Київ, вулиця Сирецька, будинок 5, корпус 3
Код 36439160
КУЛЄШИН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 0.10%
СУТИРІН ВАЛЕНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ 0.10%