Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ"

#33940722

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ"
ЄДРПОУ 33940722
Номер свідоцтва про реєстрацію АА 926687
Дата державної реєстрації 08.12.2005
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 300335
Номер рахунку: 26503463
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 300335
Номер рахунку: 26503463
Контакти
+38 (044) 591-19-58

Посадові особи

Ім'я Посада
Сутирін Валентин Валерійович Член Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Паспортні дані МС, 791983, 30.05.2001, Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Начальник Юридичного вiддiлу АТ "СК "Форте Лайф"
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди, крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом, не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Особа призначена рiшенням загальних зборiв 25.12.2012 р. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась.
Кулєшина Оксана Олексіївна Голова Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Паспортні дані СН, 064750, 20.10.1995, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Директор ТОВ "Аструм Україна"
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди, крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом, не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Особа призначена рiшенням загальних зборiв 25.12.2012 р. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась.
Раснюк Тетяна Борисівна Ревiзор
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Паспортні дані СН, 214121, 29.06.1996, Радянським РУГУМВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи Комерцiйний директор ТОВ "Альтаiр -КО"
Примітки У звiтному перiодi Посадова особа виконує повноваження та обов'язки Ревiзора, орган який контролює фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства та здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року (плановi). Компетенцiя Ревiзора визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Особа призначена рiшенням загальних зборiв 25.12.2012 р. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась.
Леонова Вікторія Юріївна Головний бухгалтер
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта вища

вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи бухгалтер
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Головного бухгалтера, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Винагороди, крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом, не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Змiн у звiтному перiодi не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась.
Карасьова Олена Михайлівна Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи член Правлiння, заступник Голови Правлiння ВАТ "Компанiя страхування життя "Унiверсальна".
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - заступника Голови Правлiння, якi полягають у здiйсненнi керiвництвом поточної дiяльнiстi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї виконання рiшень загальних зборiв та спостережної ради, реалiзацiї покладених на нього повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правлiння. Винагороди, крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом, не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Змiн у звiтному перiодi не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась.
Кулєшин Олександр Анатолійович Голова Правлiння
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть "Фiнанси i кредит"
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння ВАТ "Компанiя страхування життя "Унiверсальна".
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Правлiння, якi полягають у здiйсненнi керiвництвом поточної дiяльнiстi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї виконання рiшень загальних зборiв та спостережної ради, реалiзацiї покладених на нього повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правлiння. Винагороди, крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом, не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Змiн у звiтному перiодi не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась.
Коренська Наталія Юріївна Член Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Паспортні дані СМ, 548675, 05.06.2003, Фастiвським МРВ ГУМВС України в Київськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер ТОВ "Форте де Мармi"
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди, крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом, не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Особа призначена рiшенням загальних зборiв 25.12.2012 р. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась.
Сахно Олег Георгійович Перший заступник Голови Правлiння
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Директор по работе со страховимi посередниками, комерцiйний директор АТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ"
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - 1-го заступника Голови Правлiння, якi полягають у здiйсненнi керiвництвом поточної дiяльнiстi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї виконання рiшень загальних зборiв та спостережної ради, реалiзацiї покладених на нього повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правлiння. Винагороди, крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом, не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Змiн у звiтному перiодi не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась.

Ліцензії

Дата  
АВ №500003 15.12.2010 Страхова дiяльнiсть
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.12.2010
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Строк дiї лiцензiї з 17.06.2006 року є безстроковою. Дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї: 15.12.2010 № 3624-СЖп.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Актив-Банк" #26253000
Адреса 04070, Україна, м.Київ, вул.Борисоглiбська, 3
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ АВ №534114
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 15.06.2010
Контакти (044)2074587, (044)2074587
Примітки Емiтент користується послугами ПАТ "КБ "Актив-Банк" на пiдставi договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах. Строк дiї лiцензiї з 10.06.2010р.- по 03.03.2013р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РIАЛ АУДИТ" #38013592
Адреса 02002, Україна, м.Київ, вулиця Марини Раскової, будинок 23, кiмната 310
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 4506
Аудиторська палата України
з 23.02.2012
Контакти 044 361 12 84, 044 361 12 84
Примітки Особа здiйснює аудиторську перевiрку та пiдтверджує фiнансову звiтнiсть товариства на пiдставi договору № 14.01/13-АС вiд 14.01.2013 р.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул. Б.Грiнченка, 3
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ АВ №581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти 044 279-10-78

(044) 279-10-78, 377-70-16
Примітки Емiтент користується послугами ПАТ "НДУ" на пiдставi договору про обслуговування емiсiї. Строк дiї лiцензiї з 19.09.2006р.- по 19.09.2016р.

Власники акцій

Власник Частка
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДУО" / #33830801 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, вул.Iнститутська, 19-Б
Код 33830801
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український Брокерський Дiм" / #32667245 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, узвiз Володимирський, 4, лiт.В
Код 32667245
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна компанiя "Iнтар-Iнвест" / #21615183 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, вул.Ак.Туполева, 7
Код 21615183

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
КУЛЄШИНА ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА 16 966 шт 99.80%
Паспорт СН, 064750, 20.10.1995, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi