Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ"

#33940722

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ"
ЄДРПОУ 33940722
Адреса вул. Павлiвська, 17, Пiд’Їзд 3, м. Київ, Шевченкiвський, 01054, Україна, (044)5911958
(КОАТУУ 8039100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію АГ 876076
Дата державної реєстрації 08.12.2005
Середня кількість працівників 18
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 265042456
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 265012457
Контакти
+38 (044) 591-19-58

Посадові особи

Ім'я Посада
Сутирін Валентин Валерійович Член Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.12.2012 - термiном на 3 роки
Паспортні дані МС, 791983, 30.05.2001, Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Начальник Юридичного вiддiлу АТ "СК "Форте Лайф"
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди, крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом, не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Загальний стаж роботи 8 рокiв. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась.
Майборода Тетяна Григорівна Головний бухгалтер
Рік народження 1957 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.11.2013 - безстроково
Паспортні дані СО, 548730, 06.03.2001, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Радник Генерального директора ПрАТ "СК "Життя та пенсiя"
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Головного бухгалтера, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Винагороди, крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом, не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась. Попереднi займанi посади: радник Генерального директора, Голова Правлiння, Фiнансовий директор, Головний бухгалтер
Кулєшина Оксана Олексіївна Голова Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.12.2012 - термiном на 3 роки
Паспортні дані СН, 064750, 20.10.1995, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Директор ТОВ "Аструм Україна"
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди, крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом, не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась.
Раснюк Тетяна Борисівна Ревiзор
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.12.2012 - термiном на 3 роки
Паспортні дані СН, 214121, 29.06.1996, Радянським РУГУМВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Комерцiйний директор ТОВ "Альтаiр -КО"
Примітки У звiтному перiодi Посадова особа виконує повноваження та обов'язки Ревiзора, орган який контролює фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства та здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року (плановi). Компетенцiя Ревiзора визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Загальний стаж роботи 7 рокiв. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась.
Кулєшин Олександр Анатолійович Генеральний директор
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2013 - термiном на 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала на розкриття паспортних даних.
Освіта вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть "Фiнанси i кредит"
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння ВАТ "Компанiя страхування життя "Унiверсальна".
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Правлiння, якi полягають у здiйсненнi керiвництвом поточної дiяльнiстi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї виконання рiшень загальних зборiв та спостережної ради, реалiзацiї покладених на нього повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правлiння. Винагороди, крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом, не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась. Особа не надала на розкриття паспортних даних.
Коренська Наталія Юріївна Член Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.12.2012 - термiном на 3 роки
Паспортні дані СМ, 548675, 05.06.2003, Фастiвським МРВ ГУМВС України в Київськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер ТОВ "Форте де Мармi"
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди, крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом, не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Загальний стаж роботи 12 рокiв. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась.

Ліцензії

Дата  
АЕ №284268 09.01.2014 Страхова дiяльнiсть
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 09.01.2014
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Строк дiї лiцензiї безстроковий.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ "Аструм Україна" / #36439160 16 966 шт 99.80%
Адреса Україна, Київ, вул. Пiвнiчна, 28, кв. 47