Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (19) ДАБІ (4) Перевірки (34)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"

#33270581

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
ЄДРПОУ 33270581
Адреса 93403, Сєвєродонецьк, Пивоварова, 5
Дата державної реєстрації 24.12.2004
Середня кількість працівників 2 985
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "Клiринговий дiм"
МФО: 300647
Номер рахунку: UA223006470000000260025855310
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АБ "Клiринговий дiм"
МФО: 300647
Номер рахунку: UA473006470000002600101855310
Контакти
+38 (064) 571-33-93
cenbum@azot.lg.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

У звiтному перiодi в органiзацiйнiй структурi змiни вiдсутнi.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2020 рiк - 2914 чол.; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 71 чол.; працiвники, якi працюють на умовах неповного рабочого часу - 108 чол.; фонд оплати працi склав 508 млн.грн. Порiвняно з попереднiм роком фонд оплати працi збiльшився на 45,8 вiдсотка, або на 159 млн. грн. Iснує кадрова програма Товариства. Цiлi кадрової полiтики: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов'язкiв працiвникiв, що передбаченi трудовим законодавством; - рацiональне використання кадрового потенцiалу. В звiтному роцi проводилась певна робота щодо пiдготовки професiйних кадрiв для пiдприємства. Витрати, пов'язанi з пiдготовкою професiйних кадрiв, в 2020 роцi склали 265 993,36 грн. З метою фахового удосконалення, оновлення та набуття нових умiнь, знань та навичок регулярно органiзовуються заходи з пiдвищення професiйного рiвня працiвникiв. Це навчання, пiдвищення квалiфiкацiї, професiйна атестацiя (з отриманням сертифiкатiв) за договорами в навчальних закладах за темами: "Металографiчнi дослiдження металiв i зварних з'єднань"; "Нове в митних правилах"; "Практичнi питання складання та перевiрки кошторисної документацiї на будiвництво i реконструкцiю промислових i цивiльних об'єктiв"; "Курс успiшного кадровика"; "Актуальнi питання терапевтичної стоматологiї"; "Проведення технiчного огляду та / або експертного обстеження об'єктiв котлонагляду"; "Монiторинг, звiтнiсть та верифiкацiя парникових викидiв"; "Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху"; "Сертифiкацiя по VT методу неруйнiвного контролю"; "Переатестацiя голови комiсiї з атестацiї зварювальникiв"; "Облiкова полiтика як iнструмент податкового планування"; "Охорона працi на пiдприємствi. Порядок проведення атестацiї. Порядок розслiдування нещасних випадкiв. Робота пiдприємств пiд час карантину"; "Податкова реформа - 2020"; "Перевiрка i калiбрування засобiв вимiрювальної технiки електротехнiчних i магнiтних величин" i т.д. У 2020 роцi було проведено перепiдготовку та навчання 117 працiвникам, пiдвищено квалiфiкацiю 495 працiвникам робочих спецiальностей та 197 керiвникам, фахiвцям та службовцям. Проводиться робота по формуванню кадрового резерву. .

Участь у об'єднаннях

емiтент не належить до об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

емiтент спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями не проводить.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.

Облікова політика

Органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй та iнструкцiї про його застосування, затверджених наказом Мiнфiну вiд 30.11.1999 № 291 та iнших нормативних документiв. Облiкова полiтика ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" була затверджена протоколом Наглядової Ради № 29/12/18 вiд 29.12.2018 року та введена наказом "Про введення в дiю Положення про облiковi полiтику пiдприємства на 2019 рiк" №976 вiд 29.12.2018 р. На 2020 рiк застосування облiкової полiтики було продовжено наказом "Про продовження дiї Положення про облiкову полiтику пiдприємства" № 1011 вiд 31.12.2019р. У 2020 роцi у зв'язку с вступом в силу Закону України №466-IX вiд 16.01.2020 "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" було внесено вiдповiднi змiни до облiкової полiтики наказом "Про внесення змiн до положення про облiкову полiтику" № 537 вiд 30.06.2020 р. На пiдприємствi для ведення бухгалтерського облiку, використовується бухгалтерська програма "1С:УВП 8 для України" (модифiкацiя i супровiд комп'ютерної програми здiйснюється спецiалiстами ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ") з формуванням облiкових регiстрiв на пiдставi даних облiку господарських операцiй. Основним регiстром облiку є оборотно-сальдова вiдомiсть по рахунку iз вiдображенням кореспондуючих рахункiв та iншi регiстри, що формуються за допомогою облiкової системи. Первиннi облiковi документи у 2020 роцi складались на типових формах, затверджених Мiнiстерством статистики України та на формах первинних документiв, що затвердженi додатком до облiкової полiтики товариства. Товариство склало рiчну фiнансову звiтнiсть за 2020 рiк за вимогами МСФЗ. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй на пiдприємствi є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Первиннi документи складаються пiд час здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо, безпосередньо пiсля її закiнчення. Для контролю i впорядкування обробки даних на пiдставi первинних документiв складаються зведенi облiковi документи. Первиннi i зведенi облiковi документи складаються на паперових або машинних носiях. Iнформацiя, яка мiститься в прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного i аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису їх на взаємозв'язаних рахунках бухгалтерського облiку. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються також у валютi розрахункiв i платежiв по кожнiй iноземнiй валютi окремо. Господарськi операцiї вiдображаються в облiкових регiстрах в тому звiтному перiодi, в якому їх було здiйснено. Первинна оцiнка основних засобiв базується на їх собiвартостi. Собiвартiсть об'єкту основних засобiв визначається згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби". ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" застосовує метод оцiнки основних засобiв за iсторичною вартiстю (метод собiвартостi). Пiдприємство визнає об'єктами основних засобiв матерiальнi об'єкти, що їх утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей та використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. Приймається порiг суттєвостi для визнання об'єкта основних засобiв - 6000 грн (без ПДВ), (з 01.07.2020 р.- 20000 грн (без ПДВ)). Активи з вартiстю менше нiж 6000 грн (без ПДВ) (з 01.07.2020 р.-20000 грн(без ПДВ) в момент придбання вiдображаються на рахунках облiку запасiв, при передачi в експлуатацiю списуються з балансових рахункiв з органiзацiєю облiку за кiлькiстю, матерiально вiдповiдальним особам та вартостi на позабалансовому рахунку. Пiсля первинного визнання за собiвартiстю, пiдприємство вiдображає об'єкти основних засобiв за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої суми амортизацiї. Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибуток або збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про сукупнi прибутки та збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. У разi реалiзацiї або вибуття активiв, їх вартiсть та накопичений знос списуються з балансових рахункiв, а будь - якi прибутки або збитки, якi виникають внаслiдок їх вибуття, включаються до звiту про сукупнi доходи. Амортизацiя основних засобiв здiйснюється згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" Нарахування амортизацiї проводиться щомiсячно протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об'єкти стали придатними для корисного використання i припиняється з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об'єкта. Амортизацiя не припиняється на перiод реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї в бухгалтерському та податковому облiку застосовуються такi методи: - для каталiзаторiв термiном служби бiльше 1 року (група 4 згiдно з ПКУ) - амортизацiя нараховується за виробничим методом; - для всiх iнших груп (групи 3, 4, 5, 6, 8, 9,10,11,12,14 вiдповiдно до ПКУ) - амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом. Кожен об'єкт основних засобiв амортизується окремо. Щорiчно та при наявностi ознак можливого зменшення корисностi основних засобiв пiдприємство проводить тестування груп основних засобiв на предмет знецiнення. Знецiнення - це зменшення балансової вартостi активу щодо його вiдшкодовуваної вартостi. При цьому пiд вартiстю, що вiдшкодовується розумiється найбiльша з двох величин: o справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж; o цiннiсть використання активу. Збитки вiд знецiнення вiдображаються на окремому рахунку 9722 "Втрати вiд зменшення корисностi активiв". Якщо при тестуваннi основних засобiв на предмет знецiнення, виявлено ознаки вiдновлення корисностi, то сума такого вiдновлення вiдображається на рахунку 7421 "Вiдновлення втрат вiд зменшення корисностi активiв". Сума вiдновлення корисностi не може перевищувати ранiше визнаного збитку вiд знецiнення об'єкта. ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати включаються до складу витрат звiтного перiоду. У балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi вiдповiдають критерiям визнання активу. Витрати на капiтальних ремонт (модернiзацiю, реконструкцiю) додаються до балансової вартостi об'єкта основних засобiв при умовi, що очiкується додаткове надходження майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з таким активом, витрати можна достовiрно оцiнити. Пiдприємство визнає об'єктами нематерiальнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi. Актив є iдентифiкованим, якщо вiн: a) може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд суб'єкта господарювання i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, незалежно вiд того, чи має пiдприємство намiр зробити це, або б) виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд пiдприємства або ж вiд iнших прав та зобов'язань. Активи визнаються нематерiальними лише тодi, коли a) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до пiдприємства; та б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять: - цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодовуванi (непрямi) податки на придбання пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок; - будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за призначенням. Пiдприємство облiковує нематерiальнi активи iз застосуванням моделi собiвартостi. Всi активи мають iндивiдуально визначений строк корисної експлуатацiї. Амортизацiя нараховується виходячи з встановленого пiдприємством строку корисної експлуатацiї iз застосуванням прямолiнiйного методу. Оренда базується на наступних положеннях МСФЗ: - Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 16 "Оренда" (МСФЗ 16); - Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби" (МСБО 16); - Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСБО 1). Для цiлей бухгалтерського облiку початком термiну оренди є дата первiсного визнання оренди, тобто визнання активiв, зобов'язань, доходiв або витрат, якi є наслiдком оренди, вiдповiдно. Для цiлей бухгалтерського облiку, документами для визнання оренди є Договiр та Акт прийому-передачi орендованого майна. Облiк запасiв пiдприємство здiйснює згiдно з вимогами МСБО 2 "Запаси". До запасiв вiдносяться активи, якi: - утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської дiяльностi; - знаходяться в процесi виробництва з метою подальшого продажу готової продукцiї; - утримуються для використання при виробництвi готової продукцiї, виконання робiт i надання послуг, а так само управлiння пiдприємством. Запаси визнаються активом, якщо iснує ймовiрнiсть використання запасiв в процесi виробництва готової продукцiї, їх реалiзацiї або використання в процесi управлiння пiдприємством i змiсту соцiальної сфери пiдприємства i їх вартiсть може бути достовiрно визначена Одиницею облiку запасiв є кожне найменування товарно - матерiальних цiнностей. Собiвартiсть запасiв включає такi витрати: - суми, сплаченi згiдно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податкiв; - суми ввiзного мита та iнших митних зборiв; - суми непрямих податкiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству; - витрати на заготiвлю, вантажно-розвантажувальнi роботи, транспортування запасiв до мiсця їх використання, iншi транспортнi витрати: - iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i приведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання в запланованих цiлях. До таких витрат, зокрема, належать прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi, iншi витрати пiдприємства на доопрацювання i пiдвищення якiсно-технiчних характеристик запасiв, втрати i недостачi в межах норм природних втрат, виявленi при оприбуткуваннi придбаних запасiв, якi утворилися при їх транспортуваннi. При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється в залежностi вiд виду запасiв: - по готовiй продукцiї основного виробництва, напiвфабрикатам власного виробництва оцiнка вибуття здiйснюється за середньозваженою собiвартiстю; - по основнiй та допомiжнiй сировинi для основного виробництва оцiнка вибуття здiйснюється за середньозваженою собiвартiстю; - по товарах в роздрiбнiй торгiвлi оцiнка вибуття здiйснюється за цiнами продажу; - по паливно-мастильним матерiалам оцiнка вибуття здiйснюється за середньозваженою собiвартiстю; - оцiнка вибуття iнших запасiв, каталiзаторiв, запасних частин, товарам для продажу здiйснюється по iдентифiкованому методу. Щомiсячно на дату звiтностi запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: o собiвартостi або o чистої вартостi реалiзацiї. Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Додатково по запасах готової продукцiї i товарiв створюється резерв на основi чистої цiни реалiзацiї на величину перевищення балансової вартостi запасiв над чистою цiною реалiзацiї без урахування витрат, очiкуваних вiд їх продажу або використання. Аналiз вiдшкодовуваної вартостi запасiв, крiм товарiв для перепродажу та готової продукцiї, проводиться на основi оцiнки оборотностi запасiв i створення загального резерву пiд запаси, що мало рухаються. Малорухаючимися вважаються запаси, з оборотнiстю менше 10% за рiк, Резерв пiд списання знецiнених/малодвигающихся запасiв нараховується на запаси: o якi на iндивiдуальнiй основi визначенi як нелiквiднi у розмiрi 100% вiд балансової вартостi; o з оборотнiстю менше 10% за рiк i вiком вiд 1 до 2 рокiв (з дати останнього придбання) у розмiрi 50% вiд балансової вартостi; o з оборотнiстю менше 10% за рiк i вiком бiльше 2 рокiв (з дати останнього придбання) в розмiрi 100% вiд балансової вартостi. Резерв не нараховується на запаси, низька оборотнiсть яких пов'язана з нормальної господарської дiяльнiстю пiдприємства (наприклад, стратегiчний запас). Резерв нараховується за вирахуванням ймовiрної суми доходу, який може бути отриманий пiдприємством вiд реалiзацiї знецiнених активiв, який за даної облiкової полiтики прирiвнюється до нуля. Сума резерву знецiнення запасiв враховується на окремому контрактному рахунку 29 "Резерв знецiнення запасiв" i вiдбивається одночасно з визнанням витрат перiоду на рахунку 905 "Cобiвартiсть готової продукцiї, товарiв, робiт i послуг за резервом знецiнення". Прийняття до облiку фiнансових iнвестицiй на пiдприємствi здiйснюється на пiдставi наступних МСФЗ: - Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 3 "Об'єднання бiзнесу" (далi МСФЗ 3); - Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 9 "Фiнансовi iнструменти" (далi МСФЗ 9); - Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" (далi МСБО 27); - Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства i спiльна дiяльнiсть" (далi МСБО 28). До поточних фiнансових iнвестицiй належать: - еквiваленти грошових коштiв; - iншi фiнансовi iнвестицiї, придбанi для перепродажу протягом термiну, що не перевищує 12 мiсяцiв; - цiннi папери, що утримуються до погашення з термiном погашення, який не перевищує 12 мiсяцiв (облiгацiї, векселi, борговi договори i т.п.); - iнвестицiї в iнструменти власного капiталу (пайовi фiнансовi iнструменти), що мають котирування на фондових бiржах i утримуванi для продажу протягом 12 мiсяцiв. До довгострокових фiнансових iнвестицiй належать: - iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства; - iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства; - iнвестицiї в пайовi фiнансовi iнструменти не пов'язаних сторiн, утримуванi з метою отримання доходу у виглядi дивiдендiв або встановлення офiцiйних вiдносин, впливу; - iнвестицiї в пайовi фiнансовi iнструменти не пов'язаних сторiн, якi не мають котирувань на фондових ринках, утримуванi для продажу (при настаннi можливостей такого продажу); - цiннi папери, що утримуються до погашення з термiном погашення, що перевищує 12 мiсяцiв (облiгацiї, векселi, борговi договори i т.п.); Фiнансовi iнвестицiї первинно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за справедливою вартiстю. У разi якщо справедливу вартiсть достовiрно визначити неможливо, то фiнансовi iнвестицiї вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Пiдприємство визнає дебiторську та кредиторську заборгованiсть, використовуючи принцип нарахування. Принцип нарахування, в даному випадку, означає, що результати операцiй та iнших подiй визнаються в момент їх настання, облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, в якому вони вiдбулися, а не в перiодi отримання первинних документiв (якщо перiод виконання критерiїв визнання заборгованостi та перiод одержання первинних документiв не збiгаються) або надходження/виплати грошових коштiв. Пiдприємство визнає дебiторську та кредиторську заборгованiсть у Звiтi про фiнансове становище лише у разi, коли вона є однiєю iз сторiн договору щодо конкретного фiнансового iнструмента або торгової операцiї. Договiр повинен чiтко визначати термiни, умови i документи, що фiксують операцiї по угодi на пiдставi яких пiдприємство визнає дебiторську або кредиторську заборгованiсть в облiку i фiнансовiй звiтностi. Дебiторська та кредиторська заборгованiсть по контрагенту подається у звiтностi розгорнуто в розрiзi договорiв/замовлень. На кожну звiтну дату (щомiсяця) пiдприємство переглядає вартiсть дебiторської заборгованостi щодо можливого зменшення корисностi на основi очiкуваних грошових потокiв (визначає резерв сумнiвних боргiв). Величина резерву сумнiвних боргiв визначається шляхом аналiзу термiнiв прострочення дебiторської заборгованостi по третiй сторонi чи автоматичного нарахування загального резерву на всю прострочену дебiторську заборгованiсть за схемою: o менше 30 днiв - 0%; o 30-180 днiв - 0%; o 180-360 днiв - 50%; o бiльше 360 днiв - 100%. А також нарахування специфiчного резерву при наявностi факторiв, якi пiдтверджують невiдшкодовування дебiторської заборгованостi та одночасної вiдсутностi прострочення. Сума знецiнення (резервiв сумнiвних боргiв) дебiторської заборгованостi визнається витратами перiоду (у складi iнших операцiйних витрат на рахунку 944 "Сумнiвнi та безнадiйнi борги") та облiковується на вiдповiдних субрахунках рахунку 38 "Резерв сумнiвних боргiв" та рахунку 18 "Довгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi необоротнi активи". Аналiтичний облiк на рахунках резервiв сумнiвних боргiв ведеться в такий же аналiтицi, в якiй враховується основна сума дебiторської заборгованостi вiдповiдних рахунках облiку. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами виникає в момент перерахування постачальнику коштiв або надання iншого виду компенсацiї за активи, якi купуються. Облiк зобов'язань. З метою бухгалтерського облiку зобов'язання подiляються на: - довгостроковi (довгостроковi кредити банкiв, iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, вiдстроченi податковi зобов'язання, iншi довгостроковi зобов'язання); - поточнi (короткостроковi кредити банкiв, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями, короткостроковi векселi виданi, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, поточна заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежiв, за розрахунками зi страхування, за розрахунками з оплати працi, за розрахунками з учасниками, за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв, iншi поточнi зобов'язання); - забезпечення (виплата вiдпусток працiвникам, додаткове пенсiйне забезпечення, виконання гарантiйних зобов'язань, реструктуризацiя, виконання зобов'язань по обтяжливим контрактами i т.п.); даний роздiл базується на положеннях наступних МСФЗ: o Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" (МСБО 37); o Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 19 "Виплати працiвникам" (МСБО 19). - непередбаченi зобов'язання; - доходи майбутнiх перiодiв. Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Дебiторська заборгованiсть та зобов'язання визнаються в тому звiтному перiодi, в якому виникли зобов'язання за договором за виконанi роботи, наданi послуги та товари незалежно вiд факту наявностi двостороннiх документiв, оформлених в належному порядку (пiдписаних контрагентами, завiрених печаткою та т.п.) на пiдставi наданих звiтiв, вiдповiдальними особами за данi операцiї: Дебiторська заборгованiсть визнається в момент продажу, Кредиторська - в момент, коли витрати понесенi. Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Виплати працiвникам включають: а) короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, участь у прибутку та премiї; б) одноразовi виплати по закiнченнi трудової дiяльностi; в) iншi довгостроковi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за шкiдливiсть або оплачувану академiчну вiдпустку, премiї за результатами дiяльностi за рiк та премiї за особливi досягнення; г) виплати при звiльненнi. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам як забезпечення вiдпусток пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. Витрати на заробiтну плату, внески до Пенсiйного фонду України, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, а також премiї нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками пiдприємства. Крiм того, пiдприємство бере участь у державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров'я умовами. Пiдприємство також здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю на певних умовах. Зобов'язання, визнане у звiтi про фiнансовий стан у зв'язку з пенсiйним планом iз встановленими виплатами, є поточною вартiстю зобов'язання за планом iз встановленими виплатами на звiтну дату за мiнусом коригування на невизнаний актуарний прибуток або збиток та вартiсть послуг у минулих перiодах. Зобов'язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуарiями за методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок по високолiквiдних облiгацiях, деномiнованих у тiй же валютi, в якiй будуть здiйсненi виплати, i строки до погашення яких приблизно дорiвнюють строку вiдповiдних пенсiйних зобов'язань. Актуарнi прибутки та збитки, що виникають внаслiдок минулих коригувань та змiн в актуарних припущеннях, вiдносяться на iнший сукупний дохiд за дебетом або кредитом. Вартiсть минулих послуг визнається безпосередньо у складi прибутку чи збитку. Витрати, пов'язанi з вiдповiдними виплатами, крiм процентних витрат, включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї. Процентнi витрати включаються до складу фiнансових витрат. Операцiї в iноземнiй валютi по валютних рахунках вiдображається у бухгалтерському облiку в грошовiй одиницi України з використанням курсу зазначеного в банкiвськiй виписцi. Визначення курсових рiзниць за монетарними статтями в iноземнiй валютi признаються на дату здiйснення розрахункiв та на дату балансу. Облiк операцiй в iноземнiй валютi базується на положеннях наступних МСФЗ: - Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 1 "Надання фiнансової звiтностi" (МСФЗ 1); - Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 21 "Вплив змiни валютних курсiв" (МСБО 21). Облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до положень наступних МСФЗ: - Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСБО 1); - Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 18 "Доходи" (МСБО 18); - Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 15 "Виручка за договорами з покупцями" (МСФЗ 15). . Облiк витрат здiйснюється вiдповiдно до положень наступних МСФЗ: - Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 1 "Надання фiнансової звiтностi" (МСБО 1); - Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 2 "Запаси" (МСБО 2). Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Доходи визнаються, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд за вирахуванням вiдповiдних податкiв визнається в перiодi, коли покупцю були вiдвантаженi товари чи наданi послуги. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Пiдприємство отримує доходи вiд основного та iнших видiв дiяльностi. До складу доходiв, що пов'язанi з основним видом дiяльностi належать доходи вiд реалiзацiї продукцiї. До складу доходiв, що отриманi вiд iнших видiв дiяльностi належать доходи вiд реалiзацiї запасiв та вiд надання робiт (послуг) структурними пiдроздiлами пiдприємства. Процентнi доходи та витрати визнаються за методом нарахування на момент отримання доходiв або здiйснення витрат. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Вiдображення в бухгалтерському облiку витрат або доходiв з податку на прибуток здiйснюється вiдповiдно на наступному МСФЗ: - Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 12 "Податки на прибуток" (МСБО 12). Витрати або доходи з податку на прибуток складаються з поточного податку на прибуток, вiдстроченого податкового зобов'язання i вiдстроченого податкового активу. Для розрахунку поточного податку на прибуток використовувати данi бухгалтерськi та податкового облiку, первиннi документи вiдповiдно до податкового законодавства України.

Продукція

Всього вироблено продукцiї на суму 2 041 909 тис.грн., реалiзовано у грошовiй формi на суму 2 079 730 тис. грн. У тому числi понад 10% всiєї реалiзацiї: - переробка давальницького амiаку в селiтру амiачну: вироблено та реалiзовано у натуральнiй формi - 444 385,7 тонн, у грошовiй формi без ПДВ - 772 593,4 тис. грн. (за цiною 1 738,6 грн. за тонну), що складає 37,1 % в обсязi реалiзацiї; - переробка давальницького амiаку в сечовину: вироблено та реалiзовано у натуральнiй формi - 352 048,5 тонн, у грошовiй формi без ПДВ - 771 951,5 тис. грн. (за цiною 2 192,74 грн. за тонну), що складає 37,1 % в обсязi реалiзацiї; - переробка давальницього природного газу в амiак: вироблено та реалiзовано у натуральнiй формi - 432 867,6 тонн, у грошовiй формi без ПДВ - 365 822,1 тис. грн. (за цiною 845,1 грн. за тонну), що складає 17,6 % в обсязi реалiзацiї. У 2020 роцi реалiзацiї на експорт не було. У 2020 роцi основними напрямками господарської дiяльностi Товариства були: - переробка давальницької сировини в готову продукцiю та її вiдвантаження; - зберiгання готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини; - реалiзацiя залишкiв власної продукцiї, що була виготовлена ранiше. У 2020 роцi було продовжено напрацювання виробництва добрив рiдких азотних (КАС) та удосконалення технологiї їх виробництва. Збут добрива КАС зростає з року в рiк. Популярнiсть КАС обумовлена можливiстю комбiнування з iншими добривами, засобами захисту рослин та мiкроелементами, що дозволяє скоротити витрати на їх внесення, мають найвищий вмiст азоту серед всiх рiдких добрив, є бiльш безпечними добривами в порiвняннi з безводним амiаком або амiачної селiтрою. Практично не мiстять вiльного амiаку, що виключає втрати азоту при навантаженнi-вивантаженнi, транспортуваннi, зберiганнi i внесеннi добрива в грунт. При застосуваннi забезпечує бiльш стабiльне i тривале живлення рослин азотом. Сезонний характер реалiзацiї мiнеральних добрив на внутрiшньому ринку зумовили сезоннiсть надання послуг з переробки. Основнi клiєнти -резиденти України. Найбiльший клiєнт - ТОВ "ХiмТрейд", з яким був укладенний та використовується договiр переробки давальницької сировини (аммiаку рiдкого технiчного та природного газу), а також зберiгання готової продукцiї. Вiдвантаження продукцiї здiйснювалося в межах Україiни (здебiльшого в схiднi та центральнi райони) та за кордон через морськi порти України. Основнi ризики дiяльностi Товариства: - нестабiльна робота обладнання по виробництву товарної продукцiї (амiак, карбамiд) в наслiдок тривалого простою; - коливання вартостi сировини - природного газу, та кiнцевої продукцiї (амiаку та карбамiду на зовнiшнiх ринках); - дефiцит сировини - амiаку рiдкого технiчного, значна частка якого поставляється iз-за кордону; - нестабiльнiсть постачання електроенергiї - перебої в умовах вiдсутностi поєднання пiдприємства до єдиної енергомережi України; - наявнiсть iмпорту значних обсягiв мiнеральних добрив. Товариством здiйснювалися такi заходи щодо зменшення ризикiв своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: - формування в перiод роботи запасiв сировини - амiаку рiдкого технiчного; - виконання ремонтних робiт та пiдготовка цеху виробництва амiаку 1-Б та виробництва карбамiду М-2 до пуску; - експлуатацiя когенерацiйної установки пiдприємства - альтернативного та резервного джерела виробництва електроенергiї; - органiзацiя зберiгання амiачної селiтри на пiдприємствi у "низький" сезон використання добрив сiльгоспвиробниками; - збiльшення потужностей виробництва добрив рiдких азотних (КАС), що дозволило задовольнити зростаючий попит сiльгоспвиробникiв України, та обладнання додаткових складських ємкостей для зберiгання КАС. Оскiльки переважний обсяг продукцiї виготовляється з давальницької сировини, власнiсть на готову продукцiю належала замовниковi, котрий сам визначав канали збуту та принципи цiноутворення. Вiдвантажування здiйснювалося автомобiльним та залiзничним транспортом. Джерела сировини за 2020г: Постачальником магнезиту була компанiя ТОВ "ХIМ ТРЕЙД". Сировина доступна. Цiна в продовж року не змiнювалась. Цiна впродовж року на магнезит (бiг-бег) збiльшена майже на 25,8 %. Постачальником лiламiну LC була компанiя ТОВ "ХIМ ТРЕЙД". Сировина доступна. Цiна в продовж року не змiнювалась. Постачальником гiпохлориту натрiю було АТ "ДНIПРОАЗОТ". Сировина доступна. Цiна впродовж року гiпохлориту натрiя зменшилася майже на 14,1 %. Постачальником їдкого натрiю було АТ "ДНIПРОАЗОТ". Сировина доступна. Цiна впродовж року не змiнювалась. Постачальником вапна комове було ТОВ "ТД"ЛИСИЧАНСЬКI БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ". Сировина доступна. Цiна в продовж року не змiнювалась. Постачальником сiрчаної кислоти була компанiя ПАТ "Сумихiмпром". Сировина доступна. Цiна впродовж року на сiрчану кислоту збiльшена майже на 3,2 %. Постачальником рофамiна була компанiя ТОВ ТПО "Арiста". Сировина доступна. Цiна в продовж року на рофамiн збiльшена майже на 11,1 %. Постачальником стеорiнової кислоти була компанiя ПрАТ "Макрохiм"". Сировина доступна. Цiна в продовж року не змiнювалась. Постачальником картону коробкового був ПрАТ "Рубiжанський КТК"". Сировина доступна. Цiна в продовж року не змiнювалась Постачальником карбамiдоформальдегiдного концентрату КФК-80 була компанiя ТОВ "КАРПАТСМОЛИ". Сировина доступна. Цiна впродовж року на карбамiдоформальдегiдний концентрат КФК-80 збiльшена майже на 3,2 %. Виробництво мiнеральних добрив завжди було i є одним зi стратегiчно важливих сегментiв вiтчизняної хiмiчної промисловостi, яке орiєнтоване не лише на експорт, але й на забезпечення внутрiшнiх потреб аграрного сектору економiки. Останнiми роками галузь зiткнулась з проблемами забезпечення сировиною для виробництва мiнеральних добрив, що вплинуло на стабiльнiсть роботи хiмiчних пiдприємств у тому числi ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ". Бiльшiсть пiдприємств галузi займається виробництвом азотних добрив, а вiдтак, суттєво залежить вiд постачання iмпортного газу та його цiни. Значне її пiдвищення призводить фактично до зниження конкурентоспроможностi виробництва мiнеральних добрив та скорочення експортного потенцiалу галузi. Постачальниками за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання є АТ "ДНIПРОАЗОТ" та ПАТ "Сумихiмпром".

Активи

За останнi 5 рокiв в ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" вiдбувався рух основних засобiв. 1. Введено в дiю основних засобiв: 2016р. - 14 767 тис.грн. 2017р. - 11 656 тис.грн. 2018р. - 134 261 тис.грн. 2019р. - 10 353 тис.грн. 2020р. - 7 297 тис.грн. 2. Полiпшено основних засобiв 2016р. - 5 853 тис.грн. 2017р. - 17 548 тис.грн. 2018р. - 14 502 тис.грн. 2019р. - 24 952 тис.грн. 2020р. - 41 603 тис.грн. 3. Вибуло основних засобiв: 2016р. - 11 651 тис.грн. 2017р. - 7 333 тис.грн. 2018р. - 7 671 тис.грн. 2019р. - 183 567 тис.грн. 2020р. - 4 175 тис.грн.

Основні засоби

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на початок 2020 року - 3 620 924 тис.грн. Залишкова вартiсть основних фондiв станом на початок 2020 року - 1 574 493 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду становила 56,5%. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець 2020 року - 3 665 649 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець 2020 року - 1 480 635 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становила 59,6%. Переоцiнки основних засобiв протягом 2020 року звiтного року не вiдбувалось. В товариствi застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї. Дiапазон строкiв корисного використання - вiд 2 рокiв до 60 рокiв. Сума нарахованого зносу за 2020 рiк - 142 518 тис.грн. Первiсна вартiсть повнiсть амортизованих основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 31.12.2020р. дорiвнює 1 099 967 тис.грн., що становить 30% первiсної вартостi основних засобiв. Первiсна вартiсть основних засобiв виробничого призначення на кiнець 2020 року 3 617 438 тис.грн., в тому числi: будiвлi та споруди 1 741 426 тис.грн., машини та обладнання 1 536 157 тис. грн., транспортнi засоби 56 102 тис.грн., земельнi дiлянки 161 412 тис.грн., iншi основнi засоби 122 341 тис.грн. Сума нарахованого зносу на 31.12.2020 р. основних засобiв виробничого призначення 2 158 368 тис.грн., в тому числi: будiвлi та споруди 972 564 тис.грн., машини та обладнання 1 029 356 тис.грн., транспортнi засоби 47 456 тис.грн., iншi основнi засоби 108 992 тис.грн. Ступiнь зносу на 31.12.2020р. основних засобiв виробничого призначення 59,7%, в тому числi: будiвлi та споруди 55,8%, машини та обладнання 67,0%, транспортнi засоби 84,6% iншi основнi засоби 89,1%. Первiсна вартiсть законсервованих основних фондiв виробничого призначення на кiнець 2020 року - 75 589 тис.грн., в тому числi: будiвлi та споруди 40 047 тис.грн., машини та обладнання 32 844 тис.грн., транспортнi засоби 45 тис.грн. iншi основнi засоби 2 653 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв невиробничого використання на кiнець 2020 року - 48 211 тис.грн. Сума нарахованого на 31.12.2020р. зносу основних засобiв невиробничого призначення 26 646 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв невиробничого призначення на 31.12.2020 р. - 55,3%. Товариством передано в оперативну оренду основнi засоби, якi не приймають участi у виробничому процесi. Станом на 31.12.2020р. первiсна вартiсть переданих в оперативну оренду основних засобiв 42 033 тис.грн., залишкова 8616 тис.грн. Основнi засоби, що числяться на балансi пiдприємства, крiм тих, що переданi в оренду, використовуються за призначенням. У 2020 роцi вiдбувався рух основних засобiв. 1. Введено в дiю основних засобiв на 7 297 тис. грн., в тому числi: будiвлi та споруди 2 861 тис.грн., машини та обладнання 3 538 тис.грн., транспортнi засоби 0 тис.грн., iншi основнi засоби 898 тис.грн. 2. Полiпшено основних засобiв на 41 603 тис.грн., в тому числi: будiвлi та споруди 22 112 тис.грн., машини та обладнання 19 298 тис.грн., транспортнi засоби 0 тис.грн., iншi основнi засоби 193 тис.грн. 3. Реалiзовано основних засобiв на 628 тис.грн., в тому числi: транспортнi засоби 624 тис.грн., iншi основнi засоби 4 тис.грн. 4. Передано безоплатно АРЗ СП ГУ ДСНС України у Луганськiй областi на суму 276 тис. грн.: будiвлi та споруди 83 тис.грн., машини та обладнання 75 тис.грн., iншi основнi засоби 118 тис.грн. 5. Лiквiдовано основних засобiв на суму 3 271 тис.грн, в тому числi: будiвлi та споруди 626 тис.грн., машини та обладнання 737 тис.грн., транспортнi засоби 76 тис.грн., iншi основнi засоби 1 832 тис.грн. В 2020 роцi було взято в оренду комплекс будiвель, споруд та технологiчне обладнання виробництва карбамiду. Дiяльнiсть пiдприємства з охорони довкiлля та зменшення впливу на навколишнє середовище передбачає заходи iз рацiонального використання води та енергоресурсiв, а також зменшення шкiдливих викидiв у воднi об'єкти, атмосферне повiтря, грунти, пiдземнi води. Промисловий майданчик ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" розташований у м.Сєвєродонецьку на лiвому березi рiчки Сiверський Донець. Цiльове i функцiональне призначення земельної дiлянки - "Землi промисловi". Нормативний розмiр санiтарно-захисної зони - 1000 метрiв. Водопостачання та водовiдведення Технiчне водопостачання пiдприємства здiйснюється з р.Сiверський Донець. Рiчкова вода використовується для приготування глибоко-знесоленої, знесоленої, хiмiчно-очищеної, а також декарбонiзованої води. Декарбонiзованная вода частково йде на пiдживлення водооборотних циклiв. Для господарсько-побутових потреб використовується артезiанська вода (6 дiючих свердловин). Промислово бруднi та господарсько-побутовi стiчнi води пiдприємства та стороннiх органiзацiй, розмiщених на його територiї, подаються для очищення на заводськi бiологiчнi споруди потужнiстю 100 т.м3/добу, на якi також подаються стiчнi води мiста Сєвєродонецьк. Для попереднього очищення промислових стiчних вод деяких виробництв на пiдприємствi використовуються локальнi очиснi споруди. Очищенi та знезараженi на заводських бiологiчних спорудах стiчнi води вiдправляються в промислово-зливову каналiзацiю пiдприємства. Транспортування зворотних стiчних вод у р.Сiверський Донець здiйснюється по загально-скидному каналу. Питання водокористування та водовiдведення регулюються дозвiлом на спецiальне водокористування Державного агентства водних ресурсiв України. Атмосферне повiтря За результатами iнвентаризацiї викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря на пiдприємствi iдентифiковано 855 стацiонарних джерел викидiв забруднюючих речовин, з них органiзованих - 697, неорганiзованих - 158, установок очистки газу - 130. Всi установки ефективнi i зареєстрованi в мiськiй екологiчнiй iнспекцiї. Пiдприємством отримано Дозвiл №4412900000-92 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, виданий Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України 22.06.2016 року. Викиди забруднюючих речовин не перевищують встановленi норми. Зменшення викидiв парникових газiв на пiдприємствi вирiшено шляхом використання СО2, що утворюється при виробництвi амiаку, в якостi сировини для виробництва карбамiду. Управлiння вiдходами В процесi господарської дiяльностi на пiдприємствi утворюються вiдходи виробництва. На кожен вид вiдходу розроблена та затверджена реєстрова карта об'єкту утворення вiдходу (ОУВ). Вiдходи виробництва на пiдприємствi тимчасово зберiгаються згiдно з встановлених правил та норм в ємностях, складах, в спецiально вiдведених мiсцях, або остаточно розмiщуються в мiстах видалення вiдходiв (МВВ), на якi у пiдприємства розробленi та затвердженi паспорти МВВ. Оновлення даних реєстрових карт ОУВ та паспортiв МВВ щорiчно погоджується в Управлiннi екологiї та природних ресурсiв у Луганськiй областi. Вiдходи вторинної сировини передаються згiдно договору на переробку органiзацiям, що спецiалiзуються в даному напрямку. Так, у 2020 роцi згiдно договору передано на утилiзацiю: лампи люмiнесцентнi, акумулятори вiдпрацьованi, вiдходи, забрудненi нафтопродуктами (дрантя, фiльтри, пiсок), одяг зношений чи зiпсований та на остаточне розмiщення (захоронення) переданi побутовi вiдходи. З метою подальшого розвитку пiдприємство планує: 1) будiвництво: - агрегату УКЛ-7, № 5; - нового вiддiлення нейтралiзацiї цеху виробництва амiачної селiтри; - установки осушки синтез - газу в агрегатi амiаку ТЕС цеху виробництва амiаку 1-А. 2) модернiзацiю системи паропостачання; 3) реконструкцiю виробництва метанолу. З метою реалiзацiї намiчених заходiв планується проведення дослiджень i розробок власними силами i з залученням стороннiх органiзацiй. У 2020 роцi грошовi кошти на проведення дослiджень i розробок не видiлялися.

Проблеми

На дiяльнiсть iмiтента суттєво впливає низка проблемних питань, а це перш за все: - високi цiни на головну сировину - природний газ, та зростання тарифiв на електроенергiю; - великий залiзничний тариф на перевезення мiнеральних добрив, та тенденцiя до його перiодичного зростання; - демпiнговий iмпорт мiнеральних добрив, насамперед iмпортованих з територiї Росiї.

Фінансова політика

З метою збiльшення лiквiдностi на пiдприємствi постiйно ведеться робота з мiнiмiзацiї витрат на його утримання, рацiонального використання матерiальних та енергетичних ресурсiв. Постiйно ведеться робота з пошуку економiчно доцiльних постачальникiв товарно-матерiальних цiнностей.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець перiоду - 249 746 037 грн. без ПДВ, очiкуваний дохiд - 249 187 605 грн. без ПДВ

Стратегія подальшої діяльності

У 2021 роцi запланованi заходи спрямованi на полiпшення технiко-економiчних показникiв, умов працi та фiнансового становища за рахунок розширення i реконструкцiї дiючих виробництв, а саме: - завершення робiт з реконструцiї установки КАС; - роботи з реконструкцii складу рiдкого амiаку вiддiлення ВРМД; - реконструкцiя цеху карбамiду М-3 зi збiльшенням потужностi; - реконструкцiя пiдстанцiї №27 цеху карбамiду М-3 (в рамках реконструкцiї цеху карбамiду М-3) ; - вiдновлення проектної потужностi цеху карбамiду М-2; - завершення монтажу другої лiнiї вiдвантаження карбамiду в контейнери "Бiг-Бег", будiвництво вузла вiдвантаження фасованого карбамiду в автотранспорт в цеху карбамiду М-3 та в залiзнично-дорожнiй транспорт в цеху карбамiду М-2; - будiвництво складу зберiгання амiачної селiтри; - вiдновлення виробництва оцтової кислоти; - ремонт естакад, будiвель та споруд; - ремонт та реконструкцiя залiзнично-дорожньої колiї.

R&D

З метою реалiзацiї намiчених заходiв планується проведення дослiджень i розробок власними силами i з залученням стороннiх органiзацiй. У 2020 роцi грошовi кошти на проведення дослiджень i розробок не видiлялися.

Інше

вiдсутня

Посадові особи

Ім'я Посада
Сологуб Анна Станіславівна член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1985 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Менеджер з корпоративних фiнансiв, ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", 38003720
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймала такi посади: Менеджер з корпоративних фiнансiв, член Ревiзiйної комiсiї. Посада в iнших пiдприємствах: Менеджер з корпоративних фiнансiв ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", код 38003720, 01601, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, 2 лiтера "А" 23 поверх, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, 33017, Україна, м. Рiвне-17, член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "АЗОТ", код 00203826, Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 72. Винагороди за виконання обовязкiв не отримувала.
Vіоlаrі Fаnоullа [Віоларі Фаноулла] Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1970 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.09.2020 - 3 роки
Освіта School leaving certificate
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи адмiнiстратор, Дема Сервiс Лiмiтед, данi вiдсутнi
Примітки 28.09.2020 року вiд акцiонера OSTCHEM VENTURES LIMITED (реєстрацiйний номер HE 274681) надiйшло повiдомлення про замiну члена Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", обраного як представника акцiонера на позачергових Загальних зборах акцiонерiв вiд 31 серпня 2018 року Аргироу Костакiса на Вiоларi Фаноуллу. Представник акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер НЕ 274681). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: Дема Сервiс Лiмiтед, адмiнiстратор. Посадова особа також обiймає такi посади: член Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17, член Наглядової ради ПрАТ "АЗОТ", код 00203826, Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 72. Винагороди за виконання обов'язкiв заступника Наглядової ради не отримував.
Леоненко Олена Василівна член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Керiвник Департаменту з управлiнської звiтностi та планування, ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", 38003720
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймала такi посади: Керiвник Департаменту з управлiнської звiтностi та планування, член Ревiзiйної комiсiї. Посада в iнших пiдприємствах: Керiвник Департаменту з управлiнської звiтностi та планування ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", код 38003720, 01601, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, 2 лiтера "А" 23 поверх, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, 33017, Україна, м. Рiвне-17, член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "АЗОТ", код 00203826, Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 72. Винагороди за виконання обовязкiв не отримувала. Винагороди за виконання обовязкiв не отримувала.
Старченко Ярослав Григорійович член Правлiння, директор юридичного департаменту
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи керiвник групи - головний фахiвець групи претензiйно-позовної роботи., ПрАТ "ЛИНIК", 32292929
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: директор юридичного департаменту. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана. Наглядова рада ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" рiшення про обрання (переобрання) члена Правлiння Старченка Ярослава Григорiйовича, починаючи з 05.04.2018 року, чи про припинення його повноважень не приймало, у зв'язку з чим повноваження члена Правлiння продовженi до прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання (переобрання) або припинення повноважень члена Правлiння згiдно з пунктом 13.21. Статуту ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ".
Фармага Світлана Петрівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1981 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 14.03.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Керiвник департаменту з внутрiшнього аудиту;, ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", 38003720
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймала такi посади: Керiвник департаменту з внутрiшнього аудиту, Голова Ревiзiйної комiсiї, член Ревiзiйної комiсiї. Посада в iнших пiдприємствах: Керiвник департаменту з внутрiшнього аудиту ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", код 38003720, 01601, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, 2 лiтера "А" 23 поверх, Голова Ревiзiйної комiсiї АТ "СК "АХА Страхування", код 20474912, 04070, м. Київ, вул. Iллiнська 8, Член Ревiзiйної комiсiї ТОВ "ЗТМК", код 38983006, 69600, Запорiзська обл., м. Запорiжжя вул. Теплична 18; Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, 33017, Україна, м. Рiвне-17, Голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ "АЗОТ", код 00203826, Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 72. Винагороди за виконання обовязкiв не отримувала.
Соломаха Вадим Миколайович член Правлiння, заступник з персоналу директора департаменту з управлiнням персоналу та соцiальним п
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Член Правлiння, заступник з персоналу директора департаменту з управлiння персоналом, ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", 33270581
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 37 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: заступник по роботi з персоналом директора департаменту з управлiння персоналом, заступник по роботi з персоналом директора департаменту з управлiння персоналом та соцiальним питанням. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана. Наглядова рада ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" рiшення про обрання (переобрання) члена Правлiння Соломахi Вадима Миколайовича, починаючи з 05.04.2018 року, чи про припинення його повноважень не приймало, у зв'язку з чим повноваження члена Правлiння продовженi до прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання (переобрання) або припинення повноважень члена Правлiння згiдно з пунктом 13.21. Статуту ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ".
Аrgyrоu Аrgyrоs [Аргироу Аргірос] Голова Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.09.2018 - 3 роки
Освіта Solea Gymnasium
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи самозайнята особа в будiвельнiй iндустрiї
Примітки Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер НЕ 274681). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 40 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: самозайнята особа в будiвельнiй iндустрiї. Голова Наглядової ради ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", Голова Наглядової ради ПрАТ "АЗОТ", Голова Наглядової ради ПрАТ "РIВНЕАЗОТ"Посадова особа також обiймає такi посади: Голова Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; Голова Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17, Голова Наглядової ради ПрАТ "АЗОТ", код 00203826, Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 72, самозайнята особа в будiвельнiй iндустрiї. Винагороди за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради не отримував.
Аrgyrоu Коsтакіs [Аргироу Костакіс] Заступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера.
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.09.2018 - 3 роки
Освіта Solea Gymnasium
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи самозайнята особа в сферi кейтеренгового бiзнесу
Примітки Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер НЕ 274681). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 37 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: самозайнята особа в сферi кейтеренгового бiзнесу. Посадова особа також обiймає такi посади: заступник Голови Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; заступник Голови Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17, заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "АЗОТ", код 00203826, Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 72, самозайнята особа в сферi кейтеренгового бiзнесу. Винагороди за виконання обов'язкiв заступника Наглядової ради не отримував. 28.09.2020 року вiд акцiонера OSTCHEM VENTURES LIMITED (реєстрацiйний номер HE 274681) надiйшло повiдомлення про замiну члена Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", обраного як представника акцiонера на позачергових Загальних зборах акцiонерiв вiд 31 серпня 2018 року Аргироу Костакiса на Вiоларi Фаноуллу.
Gеоrgіоu Хеnіа [Георгіоу Ксенія] Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.08.2018 - 3 роки
Освіта Pancyprian Gymnasium
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Супервайзер/Менеджер, Дема Сервiс Лiмiтед, даннi вiдсутнi
Примітки Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер НЕ 274681). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 17 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: Супервайзер/Менеджер. Член Наглядової ради ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", Член Наглядової ради ПрАТ "АЗОТ", Член Наглядової ради ПрАТ "РIВНЕАЗОТ". Посадова особа також обiймає такi посади: член Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17, член Наглядової ради ПрАТ "АЗОТ", код 00203826, Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 72 Супервайзер/Менеджер Дема Сервiс Лiмiтед (iнформацiя, щодо iдентифiкацiйного коду та мiсцезнаходження вiдсутня). Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримував.
Голубєв Валентин Валентинович заступник Голови Правлiння, технiчний директор
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.02.2019 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи заступник технiчного директора, ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", 33270581
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 37 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: заступник Голови Правлiння, технiчний директор. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана.
Ігнатов Євген Євгенович член Правлiння, директор з економiки та фiнансiв
Рік народження 1982 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи виконуючий обов'язки директора з економiки та фiнансiв., ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот",, 33270581
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 10 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: директор з економiки та фiнансiв. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана. Наглядова рада ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" рiшення про обрання (переобрання) члена Правлiння Iгнатова Євгена Євгеновичи, починаючи з 05.04.2018 року, чи про припинення його повноважень не приймало, у зв'язку з чим повноваження члена Правлiння продовженi до прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання (переобрання) або припинення повноважень члена Правлiння згiдно з пунктом 13.21. Статуту ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ".
Білоусов Євген Володимирович член Правлiння, директор з матерiально-технiчного постачання
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 03.10.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи заступник голови правлiння з перспективного розвитку., ПАТ "Азовськi мастила i оливи", 00152365
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи- 33 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: директор з матерiально-технiчного постачання. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана. Наглядова рада ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" рiшення про обрання (переобрання) члена Правлiння Соломахi Вадима Миколайовича, починаючи з 04.10.2018 року, чи про припинення його повноважень не приймало, у зв'язку з чим повноваження члена Правлiння продовженi до прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання (переобрання) або припинення повноважень члена Правлiння згiдно з пунктом 13.21. Статуту ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ".03.11.2020 року Рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 03.11.2020 року № 03/11/20) повноваження члена Правлiння припиненi.
Сіленко Наталія Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 30.10.2011 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи головний фахiвець вiддiлу управлiння бiзнес-процесами., ТОВ "ТНК-ВР БIЗНЕССЕРВIС-УКРАЇНА", 3714659
Примітки Має повноваження та виконує обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 32 рiк. За останнi п'ять рокiв обiймала такi посади: Головний бухгалтер На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана.
Бугайов Леонід Сергійович Голова Правлiння
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи головний спецiалiст з виробництва амiаку виробнично-технiчного вiддiлу., ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", 33785450
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Правлiння". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 38 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: Голова Правлiння. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана. Наглядова рада ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" рiшення про обрання (переобрання) Голови Правлiння Бугайова Леонiда Сергiйовича, починаючи з 05.04.2018 року, чи про припинення його повноважень не приймало, у зв'язку з чим повноваження Голови Правлiння продовженi до прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання (переобрання) або припинення повноважень Голови Правлiння згiдно з пунктом 13.21. Статуту ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ".

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Переробка давальницького амiаку в селiтру амiачну 444385,68 т 772.59 млн грн 444385,68 т 772.59 млн грн
Переробка давальницького амiаку в сечовину 352048,54 т 771.95 млн грн 352048,54 т 771.95 млн грн
Переробка давальницького природного газу в амiак 432867,56 т 365.82 млн грн 432867,56т 365.82 млн грн
Iнша продукцiя, роботи та послуги 0 131.54 млн грн 0 169.36 млн грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Матерiальнi витрати 65.48%
Витрати на оплату працi 20.77%
Iншi витрати 7.87%
Амортизацiя 5.88%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м. Київ, Тропiнiна 7-Г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
№ №735
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 23.04.2013
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот" укладено з ПАТ "НДУ" договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ВАН КЛIК" #13934129
Адреса 36000, Україна, м. Полтава, вул.Пушкiна, буд. № 47
Діятельність Страхування майна, вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Ліцензія
№ АГ №569203
Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 23.12.2010
Контакти (0532) 50-30-30, (0532) 50-30-30
Примітки ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот" укладено з ПрАТ "Страхова компанiя "ВАН КЛIК" договори про страхування майна
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС" #36980202
Адреса 03143, Україна, м. Київ, Метрологiчна, 14Б, оф.405
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №263297
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 10.09.2013
Контакти (044) 362-79-73, (044) 339-99-73
Примітки ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот" укладено з ТОВ ""УПР-ФIНАНС" договiр про надання депозитарних послуг
Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "ТАС" #30115243
Адреса 03062, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 65.
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ №500444
Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 02.12.2009
Контакти (044) 536 0020, -
Примітки ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот" укладено з ПрАТ СГ "ТАС" договiр про страхування автотранспорту
Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "ПРОВIДНА" #23510137
Адреса 03049, Україна, м. Київ, Повiтрофлотський проспект, буд. 25
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ № 520906
Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 16.02.2010
Контакти (044) 284-10-30, -
Примітки ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот" укладено з ПрАТ СК "ПРОВIДНА" договiр про страхування водiїв
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" #21676262
Адреса 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офiс 1206
Діятельність Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 287-56-70, (044) 287-56-70
Примітки ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот" укладено з ДУ "АРIФРУ" договiр про надання iнформацiйних послуг щодо подання звiтностi до Комiсiї
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДIВАЙС-ГРУП" #33498239
Адреса 01103, Україна, м. Київ, вул. М. БОЙЧУКА, будинок 3, офiс 18
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ №3616
Аудиторська палата України (АПУ)
з 27.10.2018
Контакти +38 044 507 25 54, -
Примітки ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот" укладено з ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДIВАЙС-ГРУП" договiр про надання аудиторських послуг

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЗОВНІШТРЕЙДІНВЕСТ" #14295594
Адреса М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 1А
Опис ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРЗОВНIШТРЕЙДIНВЕСТ". ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" належить частка в розмiрi 49,9%. Вклад ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" у виглядi виробничих будiвель i споруд, основного i допомiжного обладнання цеху м-2 з випуску карбамiду i двоокису вуглецю, а також товарно-матерiальних цiнностей. Управлiння Т.О.В. СП "УКРЗОВНIШТРЕЙДIНВЕСТ"здiйснюється емiтентом через вищий орган управлiння - Загальнi збори Учасникiв. Повноваження Загальних зборiв Учасникiв передбаченi законодавством України та Статутом Т.О.В. СП "УКРЗОВНIШТРЕЙДIНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА БІОТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ" #36077916
Адреса ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПИВОВАРОВА, БУД. 5
Опис ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА БIОТЕХНОЛОГIЧНА КОМПАНIЯ". ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" належить частка в розмiрi 100%. Статутний капiтал сформований за рахунок грошових коштiв учасника. Управлiння ТОВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА БIОТЕХНОЛОГIЧНА КОМПАНIЯ" здiйснюється емiтентом через вищий орган управлiння - Загальнi збори Учасникiв. Повноваження Загальних зборiв Учасникiв передбаченi законодавством України та Статутом ТОВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА БIОТЕХНОЛОГIЧНА КОМПАНIЯ"

Власники акцій

Власник Частка
"ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД" [OSTCHEM VENTURES LIMITED] / нерезидент 100.00%
Адреса Сyрrus, Lімаssоl, Еміlіоu Сноurмоuzіоu Sтrеет, Lорнітіs Вusіnеss Сеn
Код нерезидент
Приватна акцiонерна компанiя "МАКДАВI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" / нерезидент 0.00%
Адреса Сyрrus, Lімаssоl, Снrysаnтноu Мylоnа, МАGNUМ НОUSЕ, буд.1З
Код нерезидент
Приватна акцiонерна компанiя "ЯВВА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" / нерезидент 0.00%
Адреса Сyрrus, Lімаssоl, Снrysаnтноu Мylоnа, МАGNUМ НОUSЕ, буд.1З
Код нерезидент
Приватна акцiонерна компанiя "ХЕБIЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" / нерезидент 0.00%
Адреса Сyрrus, Lімаssоl, Снrysаnтноu Мylоnа, МАGNUМ НОUSЕ, буд.1З
Код нерезидент
Приватна акцiонерна компанiя "ДАКТАРОН ЛIМIТЕД" / нерезидент 0.00%
Адреса Сyрrus, Lімаssоl, Снrysаnтноu Мylоnа, МАGNUМ НОUSЕ, буд.1З
Код нерезидент

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
"ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД" [OSTCHEM VENTURES LIMITED] / НЕ 274681 1 056 699 996 шт 100.00%
Адреса Сyрrus (Кипр), Lімаssоl, Еміlіоu Сноurмоuzіоu Sтrеет, Lорнітіs Вusіnеss Сеn