Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (19) ДАБІ (4) Перевірки (34)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"

#33270581

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
ЄДРПОУ 33270581
Адреса 93403, Сєвєродонецьк, Пивоварова, 5
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №000678
Дата державної реєстрації 24.12.2004
Середня кількість працівників 3 316
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "Клiринговий дiм"
МФО: 300647
Номер рахунку: 2600101855310
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АБ "Клiринговий дiм"
МФО: 300647
Номер рахунку: 2600101855310
Контакти
+38 (064) 571-33-93
cenbum@azot.lg.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

Змiн у звiтньому перiодi в оганiзацiйнiй структурi не вiдбувалися.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2018 рiк - 3233 чол.; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 83 чол.; працiвники, якi працюють на умовах неповного рабочого часу - 127 чол.; фонд оплати працi склав 272 млн.грн. Порiвняно з попереднiм роком фонд оплати працi збiльшився на 7,2 вiдсотка, або на 18 млн. грн. Iснує кадрова програма Товариства. Цiлi кадрової полiтики: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов'язкiв працiвникiв, що передбаченi трудовим законодавством; - рацiональне використання кадрового потенцiалу. В звiтному роцi проводилась певна робота щодо пiдготовки професiйних кадрiв для пiдприємства. Витрати, пов'язанi з пiдготовкою професiйних кадрiв, в 2018 роцi склали 164 408 грн. З метою фахового удосконалення, оновлення та набуття нових умiнь, знань та навичок регулярно органiзовуються заходи з пiдвищення професiйного рiвня працiвникiв: - пiдвищення квалiфiкацiї, професiйна атестацiя (з отриманням сертифiкатiв) за договорами в навчальних закладах за темами: "Пiдготовка та атестацiя членiв комiсiї з атестацiї зварникiв", "Експерт технiчний з проведення технiчного огляду та / або експертного обстеження пiдiймальних споруд", "Рентгенологiя", "Амбулаторно-полiклiнiчне справа", "Вибухобезпека", "Порядок проведення щозмiнних перед рейсових та пiсля рейсових оглядiв водiїв ", "Питання практичного застосування нових нормативних документiв при складаннi кошторисної документацiї", "Капiлярний контроль", "Акустико-емiсiйний контроль", "Нове в перевезеннях вантажiв ж / д транспортом" i т.д. - навчання: членiв центральної комiсiї i викладачiв ВПК з питань охорони працi в ДП "Луганський експертно-технiчний центр Держпрацi"; керiвникiв навчальних груп на Мiських курсах у сферi цивiльного захисту; працiвникiв пiдприємства в ТОВ "Радiологiчний центр" СТАКС "i т.д. Проводиться робота щодо формування кадрового резерву. У 2018 роцi було проведено перепiдготовку та навчання зi 136 працiвникакми, пiдвищено квалiфiкацiю 92 працiвникiв робочих спецiальностей та 350 працiвникiв керiвникiв, фахiвцiв та службовцiв.

Участь у об'єднаннях

емiтент не належить до об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

емiтент спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями не проводить.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.

Облікова політика

Органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй та iнструкцiї про його застосування, затверджених наказом Мiнфiну вiд 30.11.1999 № 291 та iнших нормативних документiв. У 2018 роцi облiкова полiтика ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" була визначена наказом "Про затвердження Положення про облiкову полiтику пiдприємства на 2017 рiк" вiд 30.12.2016 р. № 1313. На пiдприємствi для ведення бухгалтерського облiку, використовується бухгалтерська програма "1С:УПП 8 для України" (модифiкацiя i супровiд комп'ютерної програми здiйснюється спецiалiстами ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ") з формуванням облiкових регiстрiв на пiдставi даних облiку господарських операцiй. Основним регiстром облiку є оборотно-сальдова вiдомiсть по рахунку iз вiдображенням кореспондуючих рахункiв та iншi регiстри, що формуються за допомогою облiкової системи. Первиннi облiковi документи у 2018 роцi складались на типових формах, затверджених Мiнiстерством статистики України та на формах первинних документiв, що затвердженi додатком до облiкової полiтики товариства. Товариство склало рiчну фiнансову звiтнiсть за 2018 рiк за вимогами НСБО. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй на пiдприємствi є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Первиннi документи складаються пiд час здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо, безпосередньо пiсля її закiнчення. Для контролю i впорядкування обробки даних на пiдставi первинних документiв складаються зведенi облiковi документи. Первиннi i зведенi облiковi документи складаються на паперових або машинних носiях. Iнформацiя, яка мiститься в прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного i аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису їх на взаємозв'язаних рахунках бухгалтерського облiку. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються також у валютi розрахункiв i платежiв по кожнiй iноземнiй валютi окремо. Господарськi операцiї вiдображаються в облiкових регiстрах в тому звiтному перiодi, в якому їх було здiйснено. Первинна оцiнка основних засобiв базується на їх собiвартостi. Собiвартiсть об'єкту основних засобiв визначається згiдно з ПСБО 7 "Основнi засоби". ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" застосовує метод оцiнки основних засобiв за iсторичною вартiстю (метод собiвартостi). Пiдприємство визнає об'єктами основних засобiв матерiальнi об'єкти, що їх утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей та використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. Пiсля первинного визнання за собiвартiстю, пiдприємство вiдображає об'єкти основних засобiв за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої суми амортизацiї. Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибуток або збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про сукупнi прибутки та збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. У разi реалiзацiї або вибуття активiв, їх вартiсть та накопичений знос списуються з балансових рахункiв, а будь - якi прибутки або збитки, якi виникають внаслiдок їх вибуття, включаються до звiту про сукупнi доходи. Амортизацiя основних засобiв здiйснюється згiдно з ПСБО 7 "Основнi засоби" Нарахування амортизацiї проводиться щомiсячно протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об'єкти стали придатними для корисного використання i припиняється з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об'єкта або переведення його на консервацiю, реконструкцiю, модернiзацiю, добудову, дообладнання та проведення капiтального ремонту. При нарахуваннi амортизацiї в бухгалтерському та податковому облiку застосовуються такi методи: o для об'єктiв, що вiдносяться до груп бiблiотечнi фонди та МНМА (групи 10, 11 згiдно з ПКУ) - нараховується амортизацiя в розмiрi 100% вартостi таких об'єктiв у першому мiсяцi їх використання; o для каталiзаторiв термiном служби бiльше 1 року (група 4 згiдно з ПКУ) - амортизацiя нараховується за виробничим методом; o для всiх iнших груп (групи 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14 вiдповiдно до ПКУ) - амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом. Кожен об'єкт основних засобiв амортизується окремо. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв пiдприємством вiдносяться необоротнi активи, вартiсть яких не перевищує 6000,00грн. Амортизацiя на землю не нараховується. Земля не амортизується, оскiльки має необмежений строк корисної експлуатацiї. ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати включаються до складу витрат звiтного перiоду. У балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi вiдповiдають критерiям визнання активу. Витрати на капiтальних ремонт (модернiзацiю, реконструкцiю) додаються до балансової вартостi об'єкта основних засобiв при умовi, що очiкується додаткове надходження майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з таким активом, витрати можна достовiрно оцiнити. Пiдприємство визнає об'єктами нематерiальнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi. Актив є iдентифiкованим, якщо вiн: a) може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд суб'єкта господарювання i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, незалежно вiд того, чи має пiдприємство намiр зробити це, або б) виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд пiдприємства або ж вiд iнших прав та зобов'язань. Активи визнаються нематерiальними лише тодi, коли a) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до пiдприємства; та б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять: - цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодовуванi (непрямi) податки на придбання пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок; - будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за призначенням. Пiдприємство облiковує нематерiальнi активи iз застосуванням моделi собiвартостi. Всi активи мають iндивiдуально визначений строк корисної експлуатацiї. Амортизацiя нараховується виходячи з встановленого пiдприємством строку корисної експлуатацiї iз застосуванням прямолiнiйного методу. Облiк запасiв пiдприємство здiйснює згiдно з вимогами НСБО 9 "Запаси". До запасiв вiдносяться активи, якi: - утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської дiяльностi; - знаходяться в процесi виробництва з метою подальшого продажу готової продукцiї; - утримуються для використання при виробництвi готової продукцiї, виконання робiт i надання послуг, а так само управлiння пiдприємством. Запаси визнаються активом, якщо iснує ймовiрнiсть використання запасiв в процесi виробництва готової продукцiї, їх реалiзацiї або використання в процесi управлiння пiдприємством i змiсту соцiальної сфери пiдприємства i їх вартiсть може бути достовiрно визначена Одиницею облiку запасiв є кожне найменування товарно - матерiальних цiнностей. Собiвартiсть запасiв включає такi витрати: - суми, сплаченi згiдно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податкiв; - сум ввiзного мита та iнших митних зборiв; - суми непрямих податкiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству; - витрати на заготiвлю, вантажно-розвантажувальнi роботи, транспортування запасiв до мiсця їх використання, iншi транспортнi витрати: - iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i приведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання в запланованих цiлях. До таких витрат, зокрема, належать прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi, iншi витрати пiдприємства на доопрацювання i пiдвищення якiсно-технiчних характеристик запасiв, втрати i недостачi в межах норм природних втрат, виявленi при оприбуткуваннi придбаних запасiв, якi утворилися при їх транспортуваннi. При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється в залежностi вiд виду запасiв: - по готовiй продукцiї основного виробництва, напiвфабрикатам власного виробництва оцiнка вибуття здiйснюється за середньозваженою собiвартiстю; - по основнiй та допомiжнiй сировинi для основного виробництва оцiнка вибуття здiйснюється за середньозваженою собiвартiстю; - по товарах в роздрiбнiй торгiвлi оцiнка вибуття здiйснюється за цiнами продажу; - по паливно-мастильним матерiалам оцiнка вибуття здiйснюється за середньозваженою собiвартiстю; - оцiнка вибуття iнших запасiв, каталiзаторiв, запасних частин, товарам для продажу здiйснюється по iдентифiкованому методу. Прийняття до облiку фiнансових iнвестицiй на пiдприємствi здiйснюється на пiдставi П (С) БО №12 "Фiнансовi iнвестицiї". До фiнансових iнвестицiй належать: - акцiї; - облiгацiї; - фiнансовi векселi; - частки в статутних капiталах; - депозитнi вклади; - iншi фiнансовi iнвестицiї утримуванi пiдприємством з метою збiльшення економiчних вигод у виглядi вiдсоткiв, дивiдендiв, приросту їх вартостi i т.д. Фiнансовi iнвестицiї первинно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за справедливою вартiстю. У разi якщо справедливу вартiсть достовiрно визначити неможливо, то фiнансовi iнвестицiї вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю, в розмiрi якої очiкується отримання компенсацiї за проданий товар та наданi послуги за вирахуванням суми сумнiвної заборгованостi. Оцiнка резерву сумнiвних боргiв здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi у повному обсязi перестає бути ймовiрним. Безнадiйна заборгованiсть списується в перiодi, коли про неї стає вiдомо. Величина сумнiвних боргiв визначається, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, якi розглядаються на засiданнях комiсiї з аналiзу та контролю дебiторської заборгованостi. У разi визнання певних боргiв - сумнiвними, в бухгалтерiю надається протокол засiдання комiсiї з аналiзу та контролю дебiторської заборгованостi, на пiдставi якого здiйснюється нарахування резерву сумнiвних боргiв на дату їх визнання. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв здiйснюється протягом звiтного перiоду i вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Аванси, наданi постачальникам, вiдображаються за собiвартiстю. Облiк зобов'язань здiйснюється на пiдставi П (С) БО №11 "Зобов'язання" З метою бухгалтерського облiку зобов'язання подiляються на: - довгостроковi (довгостроковi кредити банкiв, iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, вiдстроченi податковi зобов'язання, iншi довгостроковi зобов'язання); - поточнi (короткостроковi кредити банкiв, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями, короткостроковi векселi виданi, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, поточна заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежiв, за розрахунками зi страхування, за розрахунками з оплати працi, за розрахунками з учасниками, за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв, iншi поточнi зобов'язання); - забезпечення (виплата вiдпусток працiвникам, додаткове пенсiйне забезпечення, виконання гарантiйних зобов'язань, реструктуризацiя, виконання зобов'язань по обтяжливим контрактами i т.п.); - непередбаченi зобов'язання; - доходи майбутнiх перiодiв. Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Дебiторська заборгованiсть та зобов'язання визнаються в тому звiтному перiодi, в якому виникли зобов'язання за договором за виконанi роботи, наданi послуги та товари незалежно вiд факту наявностi двостороннiх документiв, оформлених в належному порядку (пiдписаних контрагентами, завiрених печаткою та т.п.) на пiдставi наданих звiтiв, вiдповiдальними особами за данi операцiї: Дебiторська заборгованiсть визнається в момент продажу, Кредиторська - в момент, коли витрати понесенi. Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Виплати працiвникам включають: а) короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, участь у прибутку та премiї; б) одноразовi виплати по закiнченнi трудової дiяльностi; в) iншi довгостроковi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за шкiдливiсть або оплачувану академiчну вiдпустку, премiї за результатами дiяльностi за рiк та премiї за особливi досягнення; г) виплати при звiльненнi. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам як забезпечення вiдпусток пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. Операцiї в iноземнiй валютi по валютних рахунках вiдображається у бухгалтерському облiку в грошовiй одиницi України з використанням курсу зазначеного в банкiвськiй виписцi. Визначення курсових рiзниць за монетарними статтями в iноземнiй валютi виробляються на дату здiйснення розрахункiв та на дату балансу. Облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до П (С) БО №15 "Дохiд". Облiк витрат проводиться вiдповiдно до П (С) БО №16 "Витрати". Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Доходи визнаються, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд за вирахуванням вiдповiдних податкiв визнається в перiодi, коли покупцю були вiдвантаженi товари чи наданi послуги. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Пiдприємство отримує доходи вiд основного та iнших видiв дiяльностi. До складу доходiв, що пов'язанi з основним видом дiяльностi належать доходи вiд реалiзацiї продукцiї. До складу доходiв, що отриманi вiд iнших видiв дiяльностi належать доходи вiд реалiзацiї запасiв та вiд надання робiт (послуг) структурними пiдроздiлами пiдприємства. Процентнi доходи та витрати визнаються за методом нарахування на момент отримання доходiв або здiйснення витрат. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Вiдображення в бухгалтерському облiку витрат або доходiв з податку на прибуток здiйснюється вiдповiдно до П (С) БО №17 "Податок на прибуток". Витрати або доходи з податку на прибуток складаються з поточного податку на прибуток, вiдстроченого податкового зобов'язання i вiдстроченого податкового активу. Для розрахунку поточного податку на прибуток використовувати данi бухгалтерськi та податкового облiку, первиннi документи вiдповiдно до податкового законодавства України.

Продукція

Всього вироблено продукцiї на суму 431 568 тис.грн., реалiзовано у грошовiй формi на суму 473 369 тис. грн. У тому числi понад 10% всiєї реалiзацiї: - переробка давальницького амiаку в селiтру амiачну: вироблено та реалiзовано у натуральнiй формi - 46 741,45 тонн, у грошовiй формi без ПДВ - 193 465,4 тис. грн. (за цiною 4 139,05 грн. за тонну), що складає 40,9 % в обсязi реалiзацiї; - переробка давальницького природного газу в селiтру амiачну: вироблено та реалiзовано у натуральнiй формi - 50 683,00 тонн, у грошовiй формi без ПДВ - 109 621,4 тис. грн. (за цiною 2 162,88 грн. за тонну), що складає 23,2 % в обсязi реалiзацiї; - переробка давальницього природного газу в карбамiд: вироблено та реалiзовано у натуральнiй формi - 24 426,12 тонн, у грошовiй формi без ПДВ - 83 934,8 тис. грн. (за цiною 3 436,27 грн. за тонну), що складає 17,7 % в обсязi реалiзацiї. У 2018 роцi реалiзацiї на експорт не було. У 2018 роцi основними напрямками господарської дiяльностi Товариства були: - переробка давальницької сировини в готову продукцiю; - зберiгання готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини; - реалiзацiя залишкiв власної продукцiї, що була виготовлена ранiше. У 2018 роцi органiзовано виробництво дослiдно-промислової партiї добрив рiдких азотних (КАС) з рiчною потужнiстю 450 тис. Тон. На ринку збуту добрива КАС затребуванi. Популярнiсть КАС обумовлена можливiстю комбiнування з iншими добривами, засобами захисту рослин та мiкроелементами, що дозволяє скоротити витрати на їх внесення, мають найвищий вмiст азоту серед всiх рiдких добрив, є бiльш безпечними добривами в порiвняннi з безводним амiаком або амiачної селiтрою. Практично не мiстять вiльного амiаку, що виключає втрати азоту при навантаженнi-вивантаженнi, транспортуваннi, зберiганнi i внесеннi добрива в грунт. При застосуваннi забезпечує бiльш стабiльне i тривале живлення рослин азотом. Виробництво КАС дозволить зменшити споживання пара на 5 тис. Гкал / мiсяць (приблизно 5 млн. Грн.). Термiн окупностi проекту складе менше 1 року. Сезонний характер реалiзацiї мiнеральних добрив на внутрiшньому ринку зумовили сезоннiсть надання послуг з переробки. Основнi клiєнти - резиденти України. Найбiльший клiєнт - ТОВ "СТАТУС-ТРЕЙД", з яким був укладений та виконується договiр переробки давальницької сировини (амiаку рiдкого технiчного та природного газу), а також зберiгання готової продукцiї. Вiдвантаження продукцiї здiйснювалося в межах України, здебiльшого в схiднi регiони країни. Основнi ризики в дiяльностi Товариства: - коливання вартостi сировини - природного газу; - дефiцит сировини - амiаку рiдкого технiчного, переважна частка якого поставляється iз-за кордону; - нестабiльнiсть постачання електроенергiї - перебої в умовах вiдсутностi поєднання пiдприємства до єдиної енергомережi України; - наявнiсть iмпорту значних обсягiв мiнеральних добрив. Товариством здiйснювалися такi заходи щодо зменьшення ризикiв своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: - формування в перiод роботи запасiв сировини - амiаку рiдкого технiчного; - введення в дiю на пiдприємствi когенерацiйної установки - альтернативного та резервного джерела виробництва електроенергiї; - освоєння та запуск у виробництво нового виду добрив - добрив рiдких азотних (КАС), що дозволило збiльшити асортимент пропонованої продукцiї для потреб сiльгоспвиробникiв України. Оскiльки переважний обсяг продукцiї виготовлявся з давальницької сировини. власнiсть на готову продукцiю належала замовниковi, котрий сам визначав канали збуту та принципи цiноутворення. Вiдвантажування здiйснювалося автомобiльним та залiзничним транспортом. Джерела сировини: Постачальником магнезиту була компанiя "Dalmond Trade House ltd". Сировина доступна. Цiна в продовж року не змiнювалась. Постачальником лiламiну LC була крмпанiя АТ "АРКЕМА ФРАНС". Сировина доступна. Цiна в продовж року не змiнювалась. Постачальником гiпохлориту натрiя та їдкого натрiю було АТ "ДНIПРОАЗОТ". Сировина доступна. Цiна впродовж року гiдрохлориту натрiя зросла майже на 12%. цiна на їдкий натрiй не змiнювалась. Постачальником вапна комове було ТОВ "ТД"ЛИСИЧАНСЬКI БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ". Сировина доступна. Цiна в продовж року не змiнювалась. Постачальником сiрчаної кислоти була компанiя ПАТ "Сумихiмпром".Сировина доступна. Цiна впродовж року зменьшилася майже на 2%. Постачальником карбамiдоформальдегiдного концентрату КФК-85 була компанiя ТОВ "КАРПАТСМОЛИ". Сировина доступна. Цiна в продовж року не змiнювалась. Постачальником Ортофосфатної кислоти, концентрацiєю не меньше 72% була компанiя ТПО "Арiста". Сировина доступна. Цiна в продовж року не змiнювалась. Постачальником флокулянта Puro Flock 890 було ТОВ "Техенергохiм". Сировина доступна. Цiна в продовж року не змiнювалась. Виробництво мiнеральних добрив завжди було i є одним зi стратегiчно важливих сегментiв вiтчизняної хiмiчної промисловостi, яке орiєнтоване не лише на експорт, але й на забезпечення внутрiшнiх потреб аграрного сектору економiки. Останнiми роками галузь зiткнулася iз проблемами забезпечення сировиною для виробництва мiнеральних добрив, що вплинуло на стабiльнiсть роботи хiмiчних пiдприємств у тому числi ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ". Бiльшiсть пiдприємств галузi займається виробництвом азотних добрив, а вiдтак, суттєво залежить вiд постачання iмпортного газу та його цiни. Значне її пiдвищення призводить фактично до зниження конкурентоспроможностi виробництва мiнеральних добрив та скорочення експортного потенцiалу галузi. З метою подальшого розвитку пiдприємства розроблено перспективний план на 2019-2029 р.р. який включає: 1) будiвництво другої установки приготування добрив КАС в цеху виробництва сечовини, УКЛ № 5, УКЛ вiддiлення № 3 замiсть № 1 цеху виробництва азотної кислоти, нового блоку роздiлення повiтря, нових отчiсних споруд; 2) модернiзацiю системи паропостачання, виробництва мiшкотари; 3) реконструкцiю цеху виробництва амiачної селiтри (вiддiлення нейтралiзацiї), виробництва КФК, виробництва метанолу, схеми очистки дiоксиду вуглецю виробництва карбамiду, виробництва меламiну. 4) прокладку нового колектора природного газу високого тиску; 5) проект лiнiї електропередач 220, п / с Лисичанська. Постачальниками за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання є АТ "ДНIПРОАЗОТ" та ПАТ "Сумихiмпром".

Активи

За останнi 5 рокiв в ПрАт "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" вiдбувався рух основних засобiв. 1. Введено в дiю основних засобiв: 2014р. - 36 495 тис.грн. 2015р. - 49 236 тис.грн. 2016р. - 14 767 тис.грн. 2017р. - 11 656 тис.грн. 2018р. - 134 261 тис.грн. 2. Полiпшено основних засобiв 2014р. - 63 326 тис.грн. 2015р. - 36 684 тис.грн. 2016р. - 5 853 тис.грн. 2017р. - 17 548 тис.грн. 2018р. - 14 502 тис.грн. 3. Вибуло основних засобiв: 2014р. - 7 131 тис.грн. 2015р. - 9 963 тис.грн. 2016р. - 11 651 тис.грн. 2017р. - 7 333 тис.грн. 2018р. - 7 671 тис.грн.

Основні засоби

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на початок 2018 року - 3 188 937 тис.грн. Залишкова вартiсть основних фондiв станом на початок 2018 року - 919 246 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду становила 71,2%. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець 2018 року - 3 330 029 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець 2018 року - 1 030 135 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становила 69,1%. Переоцiнки основних засобiв протягом 2018 року звiтного року не вiдбувалось. В товариствi застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї. Дiапазон строкiв корисного використання - вiд 2 рокiв до 60 рокiв. Сума нарахованого зносу за 2018 рiк - 37 592 тис.грн. Первiсна вартiсть повнiсть амортизованих основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 31.12.2018р. дорiвнює 971 080 тис.грн., що становить 29,2% первiсної вартостi основних засобiв. Первiсна вартiсть основних засобiв виробничого призначення на кiнець 2018 року 3 279 926 тис.грн., в тому числi: будiвлi та споруди 1 362 602 тис.грн., машини та обладнання 1 499 924 тис. грн., транспортнi засоби 157 888 тис.грн., земельнi дiлянки 118 881 тис.грн., iншi основнi засоби 140 631 тис.грн. Сума нарахованого зносу на 31.12.2018 р. основних засобiв виробничого призначення 2 263 728 тис.грн., в тому числi: будiвлi та споруди 1 002 375 тис.грн., машини та обладнання 1 010 437 тис.грн., транспортнi засоби 130 620 тис.грн., iншi основнi засоби 120 296 тис.грн. Ступiнь зносу на 31.12.2018р. основних засобiв виробничого призначення 69,0%, в тому числi: будiвлi та споруди 73,6%, машини та обладнання 67,4%, транспортнi засоби 82,7% iншi основнi засоби 85,5%. Первiсна вартiсть законсервованих основних фондiв виробничого призначення на кiнець 2018 року - 106 993 тис.грн., в тому числi: будiвлi та споруди 41 221 тис.грн., машини та обладнання 61 186 тис.грн., транспортнi засоби 32 тис.грн. iншi основнi засоби 4 554 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв невиробничого використання на кiнець 2018 року - 50 103 тис.грн. Сума нарахованого на 31.12.2018р. зносу основних засобiв невиробничого призначення 36 166 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв невиробничого призначення на 31.12.2018 р. - 72,2%. Товариством переданi в оперативну оренду основнi засоби, якi не приймають участi у виробничому процесi. Станом на 31.12.2018р. первiсна вартiсть переданих в оперативну оренду основних засобiв 108 070 тис.грн., залишкова 20 825 тис.грн. Основнi засоби, що числяться на балансi пiдприємства, крiм тих, що переданi в оренду, використовуються за призначенням. У 2018 роцi вiдбувався рух основних засобiв. 1. Введено в дiю основних засобiв на 134 261 тис. грн., в тому числi: будiвлi та споруди 23 990 тис.грн., машини та обладнання 109 271 тис.грн., транспортнi засоби 0 тис.грн., iншi основнi засоби 1000 тис.грн. 2. Полiпшено основних засобiв на 14 502 тис.грн., в тому числi: будiвлi та споруди 6 222 тис.грн., машини та обладнання 6 419 тис.грн., транспортнi засоби 644 тис.грн., iншi основнi засоби 1 217 тис.грн. 3. Реалiзовано (переведено до складу необоротних активiв для продажу) на 110 тис.грн., в тому числi: машини та обладнання 48 тис.грн., транспортнi засоби 5 тис.грн., iншi основнi засоби 57 тис.грн. 4. Передано держмайно, що перебувало на балансi товариства, на баланс ГУ ДСНС України в Луганськiй областi вартiстю 537,0 тис. грн., в тому числi: будiвлi та споруди 532 тис.грн., iншi основнi засоби 5 тис.грн. 5. Передано безоплатно ОТУ "ПIВНIЧ" (вiйськовiй частинi Мiнiстерства оборони України) суму 3 тис. грн. (машини та обладнання). 6. Лiквiдовано основних засобiв на суму 7 021 тис.грн, в тому числi: будiвлi та споруди 2 640 тис.грн., машини та обладнання 2 825 тис.грн., транспортнi засоби 181 тис.грн., iншi основнi засоби 1 375 тис.грн. Дiяльнiсть пiдприємства з охорони довкiлля та зменшення впливу на навколишнє середовище передбачає заходи iз рацiонального використання води та енергоресурсiв, а також зменшення шкiдливих викидiв у воднi об'єкти, атмосферне повiтря, ?рунти, пiдземнi води. Промисловий майданчик ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" розташований у м. Сєвєродонецьку на лiвому березi рiчки Сiверський Донець. Цiльове i функцiональне призначення земельної дiлянки - "Землi промисловi". Нормативний розмiр санiтарно-захисної зони - 1000 метрiв. Водопостачання та водовiдведення Технiчне водопостачання пiдприємства здiйснюється з р.Сiверський Донець. Рiчкова вода використовується для приготування глибоко-знесоленої, знесоленої, хiмiчно-очищеної, декарбонiзованої, а також фiльтрованої води. Частково йде на пiдживлення водооборотних циклiв. Для потреб господарсько-побутових використовується артезiанська вода (8 дiючих свердловин). Господарсько-побутовi стiчнi води пiдприємства та стороннiх органiзацiй, розмiщених на його територiї, подаються для очищення на заводськi бiологiчнi споруди потужнiстю 154 т.м3/добу, на якi також подаються стiчнi води м. Сєвєродонецька. Очищенi та знезараженi на заводських бiологiчних спорудах стiчнi води вiдправляються в цех водопостачання на виробництво фiльтрованої води. Транспортування стiчних вод у р.Сiверський Донець здiйснюється по загально-скидному каналу. Для попереднього очищення промислових стiчних вод деяких виробництв на пiдприємствi використовуються локальнi очиснi споруди. Питання водокористування та водовiдведення регулюються дозволом на спецiальне водокористування Державного агентства водних ресурсiв України. Атмосферне повiтря За результатами iнвентаризацiї викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря на пiдприємствi iдентифiковано 855 стацiонарних джерел викидiв забруднюючих речовин, з них органiзованих - 697, неорганiзованих - 158, установок очистки газу - 130. Всi установки ефективнi i зареєстрованi в мiськiй екологiчнiй iнспекцiї. Пiдприємством отримано Дозвiл №4412900000-92 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, виданий Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України 22.06.2016 року. Викиди забруднюючих речовин не перевищують встановленi норми. Зменшення викидiв парникових газiв на пiдприємствi вирiшено шляхом використання СО2, що утворюється при виробництвi амiаку, в якостi сировини для виробництва карбамiду. Управлiння вiдходами В процесi господарської дiяльностi на пiдприємствi утворюються вiдходи виробництва. На кожен вид вiдходу розроблена та затверджена реєстрова карта об'єкту утворення вiдходу (ОУВ). Вiдходи виробництва на пiдприємствi тимчасово зберiгаються згiдно з встановлених правил та норм в ємностях, складах, в спецiально вiдведених мiсцях, або остаточно розмiщуються в мiстах видалення вiдходiв (МВВ), на якi у пiдприємства розробленi та затвердженi паспорти МВВ. Оновлення даних реєстрових карт ОУВ та паспортiв МВВ щорiчно погоджується в Управлiннi екологiї та природних ресурсiв у Луганськiй областi. Вiдходи вторинної сировини передаються згiдно договору на переробку органiзацiям, що спецiалiзуються в даному напрямку. Так у 2018 роцi згiдно договору передано на утилiзацiю: лампи люмiнесцентнi, акумулятори вiдпрацьованi, вiдходи, забрудненi нафтопродуктами (дрантя, фiльтри, пiсок), вiдходи металобрухту (брухт чорних та кольорових металiв), шини вiдпрацьованi, одяг зношений чи зiпсований, ганчiр'я бавовняне, шприци, системи зiпсованi, використанi; та на остаточне розмiщення (захоронення) переданi побутовi вiдходи. У 2019 роцi за рахунок власних коштiв планується розширення i реконструкцiї дiючих виробництв, а саме: - завершення будiвництва установки КАС i початок будiвництва другої установки. У 2018 роцi вже витрачено 1 960 тис. грн.; - завершення монтажу амiачних компресорiв i введення в експлуатацiю амiачно-холодильної установки (АХУ) на iзотермiчному сховище амiаку. У 2018 роцi вже витрачено 400 тис. грн.; - децентралiзацiя повiтря КВП; - реконструкцiя вузла вiдвантаження карбамiду в контейнери "Бiг-Бег" з метою доведення потужностi до 1200 т / добу. У 2018 роцi вже витрачено 157 тис. грн.

Проблеми

На дiяльнiсть iмiтента суттєво впливає низка проблемних питань, а це перш за все: - високi цiни на головну сировину - природний газ, та зростання тарифiв на електроенергiю; - великий залiзничний тариф на перевезення мiнеральних добрив, та тенденцiя до його перiодичного зростання; - демпiнговий iмпорт мiнеральних добрив, насамперед iмпортованих з територiї Росiї.

Фінансова політика

З метою збiльшення лiквiдностi на пiдприємствi постiйно ведеться робота з мiнiмiзацiї витрат на його утримання, рацiонального використання матерiальних та енергетичних ресурсiв. Постiйно ведеться робота з пошуку економiчно доцiльних постачальникiв товарно-матерiальних цiнностей.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду - 7,1 млн грн.

Стратегія подальшої діяльності

У 2019 роцi запланованi заходи спрямованi на полiпшення технiко-економiчних показникiв, умов працi та фiнансового становища за рахунок розширення i реконструкцiї дiючих виробництв, а саме: - завершення будiвництва установки КАС i початок будiвництва другої установки; - завершення монтажу амiачних компресорiв i введення в експлуатацiю амiачно-холодильної установки (АХУ) на iзотермiчному сховище амiаку; - децентралiзацiя повiтря КВП; - реконструкцiя вузла вiдвантаження карбамiду в контейнери "Бiг-Бег" з метою доведення потужностi до 1200 т / добу; - приобритение установки i отримання гiпохлориту натрiю; - ремонт естакад, будiвель i споруд; - ремонт залiзничної колiї; - придбання лабораторного обладнання

R&D

З метою реалiзацiї намiчених заходiв планується проведення дослiджень i розробок власними силами i з залученням стороннiх органiзацiй. У 2018 роцi грошовi кошти на проведення дослiджень i розробок не видiлялися.

Інше

вiдсутня

Посадові особи

Ім'я Посада
Сологуб Анна Станіславівна член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Менеджер з корпоративних фiнансiв, ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", 38003720
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймала такi посади: Менеджер з корпоративних фiнансiв. Посада в iнших пiдприємствах: Менеджер з корпоративних фiнансiв ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", код 38003720, 01601, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, 2 лiтера "А" 23 поверх, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, 33017, Україна, м. Рiвне-17, Винагороди за виконання обовязкiв не отримувала.
Стемковський Дмитро Георгійович Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.08.2017 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Заступник Директора, ПРЕДСТАВНИЦТВО "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI., 26612373
Примітки Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер НЕ 274681). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: заступник Директора, член Наглядової ради. Посадова особа також обiймає такi посади: Заступник Директора ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI, код 26612373, м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова 2; член Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Наглядової ради ПАТ "АЗОТ", код 00203826, Україна, 18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; член Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримував. 22.05.2018 року повноваження припиненi за особистою заявою без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння.
Вербицький Микола Анатолійович Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1952 р. н. (71 рік)
Дата вступу на посаду і термін 04.08.2017 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 48 років
Попередне місце роботи Заступник Директора, ПРЕДСТАВНИЦТВО "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI., 26612373
Примітки Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер НЕ 274681). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 48 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: Заступник Директора, Директор, член Наглядової ради. Посадова особа також обiймає такi посади: Заступник Директора ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI, код 26612373, м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова 2; Директор ТОВ "СКАТ-ЦЕНТР", код 37716181, 03039, м.Київ, пров. Червоноармiйськiй, будинок 14; член Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Наглядової ради ПАТ "АЗОТ", код 00203826, Україна, 18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; член Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримував. 22.05.2018 року повноваження припиненi за особистою заявою без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння.
Староверов Олег Вікторович член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Заступник директора з контрольно-ревiзiйної роботи, Представництво ПАТ "РIВНЕАЗОТ" у м. Києвi, 38058882
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: директор, заступник директора з контрольно-ревiзiйної роботи, член Ревiзiйної комiсiї. Посада в iнших пiдприємствах: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, 33017, Україна, м. Рiвне-17, Заступник директора з контрольно-ревiзiйної роботи Представництва ПрАТ "РIВНЕАЗОТ" у м. Києвi, код 38058882, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї достроково припиненi рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. (протокол № 17 вiд 30.04.2018 р.), у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
Перепелиця Сергій Григорович Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.08.2017 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Директор департаменту з питань правового забезпечення, ПРЕДСТАВНИЦТВО "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI., 26612373
Примітки Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер НЕ 274681). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: директор департаменту з питань правового забезпечення, директор, член Наглядової ради. Посадова особа також обiймає такi посади: член Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Наглядової ради ПАТ "АЗОТ", код 00203826, Україна, 18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; член Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17; Директор департаменту з питань правового забезпечення ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД", код 26612373, 01601, Україна, м. Київ, вул. Мечникова, 2; директор ТОВ "ОМБРИДЖ", код 37578270, м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова 2. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримував. 22.05.2018 року повноваження припиненi за особистою заявою без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння.
Леоненко Олена Василівна член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Керiвник Департаменту з управлiнської звiтностi та планування, ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", 38003720
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймала такi посади: Керiвник Департаменту з управлiнської звiтностi та планування. Посада в iнших пiдприємствах: Керiвник Департаменту з управлiнської звiтностi та планування ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", код 38003720, 01601, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, 2 лiтера "А" 23 поверх, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, 33017, Україна, м. Рiвне-17, Винагороди за виконання обовязкiв не отримувала.
Старченко Ярослав Григорійович член Правлiння, директор юридичного департаменту
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи керiвник групи - головний фахiвець групи претензiйно-позовної роботи., ПрАТ "ЛИНIК", 32292929
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: директор юридичного департаменту. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана.
Соломаха Вадим Миколайович член Правлiння, заступник з персоналу директора департаменту з управлiнням персоналу та соцiальним п
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Член Правлiння, заступник з персоналу директора департаменту з управлiння персоналом, ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", 33270581
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 35 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: заступник по роботi з персоналом директора департаменту з управлiння персоналом, заступник по роботi з персоналом директора департаменту з управлiння персоналом та соцiальним питанням. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана.
Плісковський Роман Володимирович Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.08.2017 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Директор фiнансового департаменту, ПРЕДСТАВНИЦТВО "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI., 26612373
Примітки Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер НЕ 274681). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 рiк. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: Директор фiнансового департаменту,Генеральний директор, член Наглядової ради. Посадова особа також обiймає такi посади: член Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Наглядової ради ПАТ "АЗОТ", код 00203826, Україна, 18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; член Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17; Директор фiнансового департаменту ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI, код 26612373 , м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова 2.; Керiвник ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЕЙ СI ДЖI", код 31990745, 04205, м.Київ, Оболонський район, проспект Оболонський, будинок 16-Є, квартира 281; Генеральний директор КОРПОРАЦIЇ "АУДИТ БIЗНЕСУ", код 33783076, 04205, м.Київ, Оболонський район, проспект Оболонський, будинок 23-А. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримував. 22.05.2018 року повноваження припиненi за особистою заявою без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння.
Аrgyrоu Аrgyrоs [Аргироу Аргірос] Голова Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1962 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 12.09.2018 - 3 роки
Освіта Solea Gymnasium
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи самозайнята особа в будiвельнiй iндустрiї
Примітки Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер НЕ 274681). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 38 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: самозайнята особа в будiвельнiй iндустрiї. Посадова особа також обiймає такi посади: Голова Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; Голова Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17, самозайнята особа в будiвельнiй iндустрiї. Винагороди за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради не отримував.
Зайцев Володимир Миколайович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Директор департаменту з питань внутрiшнього аудиту, ПРЕДСТАВНИЦТВО "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI, 26612373
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: директор департаменту внутрiшнього аудиту, Голова Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа також обiймає такi посади: Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ", код 00203826, Україна, 18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17; Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Кримський содовий завод", код 05444546, 96002, Автономна Республiка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Проектна, буд. 1; директор департаменту з питань внутрiшнього аудиту ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД", код 26612373 , м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова 2. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї достроково припиненi рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. (протокол № 17 вiд 30.04.2018 р.), у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. У зв'язку з припиненням повноважень члена Ревiзiйної комiсiї, Зайцев В.М. склав повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї
Халін Олександр Сергійович Голова Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.08.2017 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Директор, ПРЕДСТАВНИЦТВО "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI., 26612373
Примітки Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер НЕ 274681). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 35 роки. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: Генеральний директор, директор, Голова Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради. Посадова особа також обiймає такi посади: Голова Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; заступник Голови Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" код 00203826, Україна, 18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; заступник Голови Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ" код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17; директор ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" код 26612373, м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова 2. Винагороди за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради не отримував. 22.05.2018 року повноваження припиненi за особистою заявою без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння.
Старинський Анатолій Павлович член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2015 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи Аудитор департаменту з питань внутрiшнього аудиту, ПРЕДСТАВНИЦТВО "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI, 26612373
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: аудитор департаменту з питань внутрiшнього аудиту, член Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа також обiймає такi посади: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ", код 00203826, Україна, 18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17; член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Кримський содовий завод", код 05444546, 96002, Автономна Республiка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Проектна, буд. 1, аудитор департаменту з питань внутрiшнього аудиту ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI, 26612373 , м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова 2. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї достроково припиненi рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. (протокол № 17 вiд 30.04.2018 р.), у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.
Кікта Олег Олександрович Заступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера.
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.08.2017 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Перший заступник Директора, ПРЕДСТАВНИЦТВО "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI, 26612373
Примітки Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер НЕ 274681). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: Перший заступник директора, Голова Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради. Посадова особа також обiймає такi посади: заступник Голови Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; Голова Наглядової ради ПАТ "АЗОТ", код 00203826, Україна, 18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; Голова Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17; перший заступник директора ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД", код 26612373, м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова 2. Винагороди за виконання обов'язкiв заступника Голови Наглядової ради не отримував. 22.05.2018 року повноваження припиненi за особистою заявою без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння.
Аrgyrоu Коsтакіs [Аргироу Костакіс] Заступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера.
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.09.2018 - 3 роки
Освіта Solea Gymnasium
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи самозайнята особа в сферi кейтеренгового бiзнесу
Примітки Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер НЕ 274681). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 35 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: самозайнята особа в сферi кейтеренгового бiзнесу. Посадова особа також обiймає такi посади: заступник Голови Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; заступник Голови Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17, самозайнята особа в сферi кейтеренгового бiзнесу. Винагороди за виконання обов'язкiв заступника Наглядової ради не отримував.
Gеоrgіоu Хеnіа [Георгіоу Ксенія] Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.08.2018 - 3 роки
Освіта Pancyprian Gymnasium
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Супервайзер/Менеджер, Дема Сервiс Лiмiтед, даннi вiдсутнi
Примітки Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер НЕ 274681). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 15 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: Супервайзер/Менеджер. Посадова особа також обiймає такi посади: заступник Голови Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; заступник Голови Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17, Супервайзер/Менеджер Дема Сервiс Лiмiтед (iнформацiя, щодо iдентифiкацiйного коду та мiсцезнаходження вiдсутня). Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримував.
Голубєв Валентин Валентинович заступник Голови Правлiння, технiчний директор
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.02.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи заступник технiчного директора, ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", 33270581
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 35 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: заступник Голови Правлiння, технiчний директор. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана.
Ігнатов Євген Євгенович член Правлiння, директор з економiки та фiнансiв
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи виконуючий обов'язки директора з економiки та фiнансiв., ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот",, 33270581
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 8 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: директор з економiки та фiнансiв. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана.
Фармага Світлана Петрівна член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1981 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Керiвник департаменту з внутрiшнього аудиту;, ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", 38003720
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймала такi посади: Керiвник департаменту з внутрiшнього аудиту, Голова Ревiзiйної комiсiї, член Ревiзiйної комiсiї. Посада в iнших пiдприємствах: Керiвник департаменту з внутрiшнього аудиту ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", код 38003720, 01601, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, 2 лiтера "А" 23 поверх, Голова Ревiзiйної комiсiї АТ "СК "АХА Страхування", код 20474912, 04070, м. Київ, вул. Iллiнська 8, Член Ревiзiйної комiсiї ТОВ "ЗТМК", код 38983006, 69600, Запорiзська обл., м. Запорiжжя вул. Теплична 18; член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, 33017, Україна, м. Рiвне-17, Винагороди за виконання обовязкiв не отримувала.
Білоусов Євген Володимирович член Правлiння, директор з матерiально-технiчного постачання
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.10.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи заступник голови правлiння з перспективного розвитку., ПАТ "Азовськi мастила i оливи", 00152365
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи- 31 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: заступник голови правлiння з перспективного розвитку, директор з матерiально-технiчного забезпечення. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана.
Сіленко Наталія Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.10.2011 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи головний фахiвець вiддiлу управлiння бiзнес-процесами., ТОВ "ТНК-ВР БIЗНЕССЕРВIС-УКРАЇНА", 3714659
Примітки Має повноваження та виконує обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймала такi посади: Головний бухгалтер На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана.
Бугайов Леонід Сергійович Голова Правлiння
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи головний спецiалiст з виробництва амiаку виробнично-технiчного вiддiлу., ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", 33785450
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Правлiння". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: Голова Правлiння. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Переробка давальницького амiаку в амiачну селiтру 46 741,45 т 193.47 млн грн 46 741,45 т 193.47 млн грн
Переробка давальницького природного газу в селiтру амiачну 50 683 т 95.34 млн грн 50 683 т 109.62 млн грн
Переробка давальницького природного газу в карбамiд 24 426,12 т 77.01 млн грн 24 426,12т 83.94 млн грн
Iнша продукцiя 0 44.55 млн грн 0 51.18 млн грн
Товари, роботи, послуги Товари, роботи, послуги 0 0 грн 0 35.17 млн грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Матерiальнi витрати 72.88%
Витрати на оплату працi 18.33%
Iншi витрати 8.79%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м. Київ, Тропiнiна 7-Г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
№ №735
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 23.04.2013
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот" укладено з ПАТ "НДУ" договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДФ ЛЄКС" #40960763
Адреса 01601, Україна, м. Київ, Мечникова, буд. № 2-А
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ -
-
Контакти (050) 498 68 67, -
Примітки ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот" укладено з ТОВ "ДФ ЛЄКС" договiр про надання юридичних послуг
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС" #36980202
Адреса 03143, Україна, м. Київ, Метрологiчна, 14Б, оф.405
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №263297
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 10.09.2013
Контакти (044) 362-79-73, (044) 339-99-73
Примітки ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот" укладено з ТОВ ""УПР-ФIНАНС" договiр про надання депозитарних послуг

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЗОВНІШТРЕЙДІНВЕСТ" #14295594
Адреса М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 1А
Опис ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРЗОВНIШТРЕЙДIНВЕСТ". ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" належить частка в розмiрi 49,9%. Вклад ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" у виглядi виробничих будiвель i споруд, основного i допомiжного обладнання цеху м-2 з випуску карбамiду i двоокису вуглецю, а також товарно-матерiальних цiнностей. Управлiння Т.О.В. СП "УКРЗОВНIШТРЕЙДIНВЕСТ"здiйснюється емiтентом через вищий орган управлiння - Загальнi збори Учасникiв. Повноваження Загальних зборiв Учасникiв передбаченi законодавством України та Статутом Т.О.В. СП "УКРЗОВНIШТРЕЙДIНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА БІОТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ" #36077916
Адреса ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПИВОВАРОВА, БУД. 5
Опис ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА БIОТЕХНОЛОГIЧНА КОМПАНIЯ". ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" належить частка в розмiрi 100%. Статутний капiтал сформований за рахунок грошових коштiв учасника. Управлiння ТОВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА БIОТЕХНОЛОГIЧНА КОМПАНIЯ" здiйснюється емiтентом через вищий орган управлiння - Загальнi збори Учасникiв. Повноваження Загальних зборiв Учасникiв передбаченi законодавством України та Статутом ТОВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА БIОТЕХНОЛОГIЧНА КОМПАНIЯ"

Власники акцій

Власник Частка
"ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД" [OSTCHEM VENTURES LIMITED] / нерезидент 100.00%
Адреса Сyрrus, Lімаssоl, Еміlіоu Сноurмоuzіоu Sтrеет, Lорнітіs Вusіnеss Сеn
Код нерезидент
Приватна акцiонерна компанiя "МАКДАВI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" / нерезидент 0.00%
Адреса Сyрrus, Lімаssоl, Снrysаnтноu Мylоnа, МАGNUМ НОUSЕ, буд.1З
Код нерезидент
Приватна акцiонерна компанiя "ЯВВА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" / нерезидент 0.00%
Адреса Сyрrus, Lімаssоl, Снrysаnтноu Мylоnа, МАGNUМ НОUSЕ, буд.1З
Код нерезидент
Приватна акцiонерна компанiя "ХЕБIЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" / нерезидент 0.00%
Адреса Сyрrus, Lімаssоl, Снrysаnтноu Мylоnа, МАGNUМ НОUSЕ, буд.1З
Код нерезидент
Приватна акцiонерна компанiя "ДАКТАРОН ЛIМIТЕД" / нерезидент 0.00%
Адреса Сyрrus, Lімаssоl, Снrysаnтноu Мylоnа, МАGNUМ НОUSЕ, буд.1З
Код нерезидент

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
"ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД" [OSTCHEM VENTURES LIMITED] / НЕ 274681 1 056 699 996 шт 100.00%
Адреса Сyрrus (Кипр), Lімаssоl, Еміlіоu Сноurмоuzіоu Sтrеет, Lорнітіs Вusіnеss Сеn