Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (25)
Будівництво (3) Перевірки (5)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"

#30965299

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"
ЄДРПОУ 30965299
Адреса м. Київ, 03035, Митрополита Василя Липківського, буд. 45
Дата державної реєстрації 09.02.2001
Середня кількість працівників 67
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"
МФО: 322001
Номер рахунку: UA523220010000026000420000038
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
МФО: 300528
Номер рахунку: UA523220010000026000420000038
Контакти
+38 (044) 585-41-01
nest@security-cb.com.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (надалі - «Товариство»), відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2017 року (протокол №29 від 21.04.17.) у 2017 році змінило тип і найменування із ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» («Товариство») у зв’язку з приведенням своєї діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, змінило своє найменування із Відкритого акціонерного товариства «Нерухомість столиці», відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Нерухомість столиці»( протокол №22 від 27.12.2010р) Відкрите акціонерне товариство «Нерухомість столиці», в яке перейменоване Відкрите акціонерне товариство «Торговий дім «Омікс», зареєстроване 31 травня 2000 року Залізничною районною адміністрацією м. Києва за № 7483 (ідентифікаційний код 30965299), створене шляхом виділу в результаті реорганізації Відкритого акціонерного товариства «Укрводпроект», зареєстрованого Залізничною районною адміністрацією м. Києва за № 5845 02 червня 1997 року (ідентифікаційний код 01035101) у відповідності з Законом України «Про господарські товариства» та Рішенням Загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «Укрводпроект» від 03 грудня 1999 року, та є його правонаступником у відповідній частині майнових прав та обов?язків, визначених згідно з розподільчим балансом, затвердженим відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Укрводпроект» від 03 грудня 1999 року. Також, відповідно до Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 16 травня 2001 року (Протокол № 3), Рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Авекс» від 16 травня 2001 року (Протокол № 3), та Договору про проведення реорганізації шляхом приєднання від 16 жовтня 2001 року, Товариство також є правонаступником всіх прав та обов’язків Товариства з обмеженою відповідальністю «Авекс», перереєстрованого Печерською районною адміністрацією м. Києва 26 червня 1998 року, про що зроблено запис в книзі обліку реєстрації за № 20925 (ідентифікаційний код 25387951). Товариство в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами України та Статутом. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 09.02.2001 р. № 1 073 120 0000 001079. Ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 30965299. Місцезнаходження Товариства: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45. Товариство має Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 302/1/10 (дата реєстрації 02.06.2010 р, дата видачі 31.03.2011 р.), яке засвідчує, що випуск простих іменних акцій у бездокументарній формі у кількості 103 037 100 (сто три мільйони тридцять сім тисяч сто) штук номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 25 759 275 (двадцять п’ять мільйонів сімсот п’ятдесят дев’ять тисяч двісті сімдесят п’ять) гривень унесено до Загального реєстру випуску цінних паперів.

Працівники

Кількість працівників станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2020 р. складала 62 та 63 осіб, відповідно.

Участь у об'єднаннях

Емітент не належе до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Протягом звітного періоду реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Облікова політика

Суттєві положення облікової політики Далі наведено основні принципи облікової політики, що були застосовані при складанні цієї звітності. Ці принципи облікової політики застосовувались послідовно до всіх періодів. Основи оцінки, застосована при складанні фінансової звітності Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Загальні положення щодо облікових політик 1. Основа формування облікових політик Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані Товариством при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 2. Інформація про зміни в облікових політиках Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. Облікова політика Фонду затверджена Наказом Товариства про облікову політику від 01 січня 2017 року без номера. Облікова Політика Товариства встановлена відповідно до вимог МСФЗ/МСБО станом на 31.12.2017р. – на звітну дату фінансової звітності за МСФЗ, та установкам Постійного комітету з інтерпретації фінансової звітності. Змін до Облікової політики не було.

Продукція

Основні види діяльності Товариства за КВЕД: 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 41.20 – будівництво житлових і нежитлових будівель; 46.73 – оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.90 – неспеціалізована оптова торгівля; 68.10 – купівля та продаж власного нерухомого майна. Основний напрямок діяльності Товариства - надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна (оренда офісів). Сучасні офіси в бізнес-центрах Товариства відповідають всім критеріям, які висуваються до громадських будівель. Компанія докладає максимум зусиль для того, щоб надавати офіси, які сприятимуть ефективній і успішній роботі орендарів. У звітному році Товариство здійснювало послуги з надання в оренду власного нерухомого майна, послуги з утримання і управління інвестиційною нерухомістю, операції з продажу нерухомого майна.

Активи

За останні п'ять років не було значних інвестицій або придбання, які пов'язані з господарською діяльністю.

Основні засоби

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн. Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Товариство використовує історичну собівартість для відображення основних засобів у фінансовій звітності, тобто облік основних засобів за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Проблеми

У 2020 році економічна ситуація в Україні була вкрай складною. Падіння української економіки спричинене взаємодією зовнішніх та внутрішніх чинників. Основними зовнішніми чинниками негативного впливу є ведення війни на території держави, серед внутрішніх можна виділити: відсутність комплексного підходу уряду до покращення макроекономічних показників, девальвація національної валюти, зниження платоспроможності споживачів, поєднання і взаємне підсилення яких призводить до негативних ефектів розвитку економіки країни. В результаті відбувається стрімке падіння ВВП і прискорюються темпи інфляції. Зменшення обсягів виробництва на тлі інфляційних та девальваційних процесів негативно впливають на динаміку експорту. Внутрішні політичні проблеми та посилення напруги в східних регіонах погіршують інвестиційний клімат. Тотальна корупція та невідповідні умови ведення бізнесу призводять до відтоку інвестицій. За відсутності заходів стабілізації ситуації, продовжиться подальше падіння промислового виробництва, а ВВП скоротиться сильніше від очікуваного сценарію. Враховуючи те, якою широкою є програма необхідних реформ, ключовим питанням залишається здатність уряду впровадити всі необхідні реформи швидко та правильно. Щоб економіка запрацювала, потрібно підвищувати купівельну спроможність українців і орієнтуватись на внутрішнє споживання, надаючи робочі місця і підвищуючи заробітні плати. На противагу, «імітаційні» економічні реформи зводяться лише до виконання умов МВФ і політичних вимог країн-донорів, а також до підвищення тарифів з метою отримання чергового кредитного траншу. Тож, перед Україною стоїть ще багато перешкод і випробувань на шляху до покращення економічних показників. Державі доведеться вирішити широкий спектр невідкладних проблем, пов’язаних з розробкою ефективної моделі антикризового регулювання економічних відносин, щоб максимальною мірою пом’якшити наслідки негативних впливів та розбалансованості механізмів регулювання економічної політики. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-різному й часто змінюється. Подальший економічний розвиток України в значній мірі залежить від ефективності економічних, фінансових і монетарних заходів, що вживаються урядом, а також від змін у податковій, юридичній, законодавчій та політичній сферах. Нещодавній спалах коронавірусу (COVID-19) створив нові виклики для бізнес-середовища. Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності Товариства. Ці події можуть суттєво вплинути на подальшу діяльність Товариства та його фінансові результати, і наразі цей вплив неможливо достовірно оцінити. Керівництво Товариства не може передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на економіку України, а також те, який вплив вони можуть мати на фінансове положення Товариства. Керівництво Товариства впевнене, що в поточній ситуації воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільності та подальшого розвитку Товариства. Окрім того, відповідно до Закону України від 06.04.2000 № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закону України від 17.03.2020 №530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення виникненню і поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19)», Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)», постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (зі змінами) було запроваджено режим надзвичайної ситуації та карантину на всій території України з метою запобігання поширенню гострої вірусної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2.

Фінансова політика

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: •зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; •забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Станом на кінець звітного періоду у емітента немає укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

Стратегія подальшої діяльності

Оголошення Всесвітньою організацією охорони здоров’я про те, що коронавірус є глобальною надзвичайною ситуацією для здоров’я, було зроблено 30 січня 2020 року. Урядом України були вжиті заходи, а саме постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року № 211, було запроваджено карантинні обмеження до кінця 2020 року. Основним зовнішнім ризиком убачається подальше уповільнення росту світової економіки (у тому числі через поширення коронавірусу), та відповідне погіршення умов торгівлі для українських виробників. Багато країн здійснюють жорсткі заходи щодо стримування поширення коронавірусу COVID-19. Ці заходи суттєво вплинули на економічну активність та настрої, порушуючи господарські операції компаній у всьому світі - особливо такі, які: •зазнали падіння попиту на їх продукцію чи послуги, або обмеження, накладені державою; •залежать від ланцюгів поставок або мають виробничі потужності в країнах, які значно постраждали від COVID-19; та / або •торгівля з країнами, які значно постраждали від COVID-19. Товариство здійснює оцінку впливу від запровадження карантину на діяльність у 2020 році. Наразі, Товариство працює у режимі, обумовленому вищезазначеними форс- мажорними обставинами. Розглядається питання керівництвом підприємства, щодо зменшення орендної плати по запиту орендарів, господарська діяльність яких призупинена на період дії карантину. Працівники працюють в режимі скороченого робочого дня , в основному, дистанційно. Керівництво Товариства визначило, що ці події є некоригуючими по відношенню до фінансової звітності за 2020 рік. Відповідно, фінансовий стан на 31.12.2020 та результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, не було скориговано на вплив подій, пов’язаних з COVID-19.

R&D

Дослідження та розробки емітентом протягом звітного періоду не проводилися.

Інше

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента немає. Емітент має власний сайт в мережі Інтернет: http://therealestateofcapital.com.ua/

Посадові особи

Ім'я Посада
Дріжчаний Ігор Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.07.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, ПАТ "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ", 30965299
Примітки У звітному році змін на даній посаді не було. Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» 18.07.2018р. було прийняте рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Дріжчаного Ігоря Васильовича. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,00001%. .Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою, зокрема: приймає участь у Засіданнях Наглядової ради, зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Попередні посади, які особа обіймала протягом останнії п'яти років: директор програми антикорупційних досліджень, Заступник генерального директора, Головний радник, Член Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 47798,05грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 36 років. Також займає посаду Головного радника ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (04070, м.Київ, вул.Ігорівська, 7а).
Трофименко Володимир Всеволодович Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.07.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради, ПрАТ "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ", 30965299
Примітки У звітному періоді змін на даній посаді не було. 18.07.2019 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» було прийняте рішення обрати на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Трофименко Володимира Всеволодовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є представником акціонера. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим довором, укладеним з посадовою особою, зокрема: планує та організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради, на яких головує, забезпечує ведення протоколів Наглядової ради. Обіймає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Мультіплекс-Холдинг" (місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул.Інститутська, 28). Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 428931,56 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Загальний стаж роботи: 31 рік. Посадова особа непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які особа обіймала протягом останнії п'яти років: Голова Наглядової ради.
Свиридовська Інна Іванівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.06.2017 - 5 років
Освіта вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Член Ревізійної комісії, ПАТ "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ", 30965299
Примітки 30.06.2017 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» було прийняте рішення обрати на посаду Голови Ревізійної комісії ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Свиридовську Інну Іванівну . Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0001 %. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол № 30 від 30.06.2017р.), у зв’язку з переобранням Ревізійної комісії. Повноваження та обов'язки визначені в Статуту Товариства, Положенні про Ревізійну комісію, трудовому договорі, який укладається з посадовою особою, зокрема: у складі Ревізійоної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить:232611,30 грн. , в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 30 років. Попередні посади, які особи обіймала протягом останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Посад на інших підприємствах не обімає.
Полетуха Олексій Володимирович Генеральний директор
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 11.01.2019 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи директор, ТОВ "Архітектурне бюро індивідуальних рішень", 33307265
Примітки Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства, Положенням про Генерального директора, трудовим контрактом, зокрема: підзвітний Загальним зборам товариства та Наглядовій раді, організовує виконанняїх рішень та діє від імені Товариства в межах своїх повноважень, керує та самостійно розпоряджається всіма справами, майном та коштами Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством, Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів належать до компетенції інших органів Товариства, без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях, підписує будб-які документи та звіти від імені Товариства, відкриває розрахункові та інші рахунки в установах банку, здійснює контроль за поточною діяльністю Товариства, вживає відповідні заходи щодо підвищення ефективності роботи Товариства. Загальний стаж роботи: 18 років. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 444047,55 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини. Також обіймає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "АБС-УКР" (місцезнаходження: 04050, м.Київ, вул.Глибочицька, буд.32-В), директор ТОВ "Архітектурне бюро індивідуальних рішень" за сумісництвом. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:директор з економічного розвитку, заступник Генерального директора Призначення посадової особи виконано на підставі рішенням Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (Протокол засідання Наглядової ради від 09.01.2019р.) шляхом переведення з посади заступника Генерального директора ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0%; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково.
Кольга Галина Володимирівна Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.06.2017 - 5 років
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи адміністратор департаменту розвитку проектів, ПАТ "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ", 30965299
Примітки 30.06.2017 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» було прийняте рішення обрати на посаду Голови Ревізійної комісії Кольгу Галину Володимирівну Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: адміністратор департаменту розвитку проектів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол № 30 від 30.06.2017р.), у зв’язку з переобранням Ревізійної комісії. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, трудовим договором, зокрема: у складі Ревізійоної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 275943,38 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: адміністратор департаменту розвитку проектів. Посади, які займає на інших підприємствах: ТОВ "Архітектурне бюро індивідуальних рішень" (місцезнаходження: 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45). Загальний стаж роботи: 14 років.
Штакун Владимир Анатолійович Начальник управління бухгалтерського та податкового обліку - Головний бухгалтер
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2011 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ТОВ "Нест-плюс", 33690593
Примітки Повноваження та обов'язки згідно посадової інструкції, зокрема: забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням вимог чинного законодавства України, керує роботою бухгалтерии.Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 215781,29 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 36 років. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Обіймає посаду Головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку ТОВ "Нест-плюс" (місцезнаходження: 03035, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, 45, оф.201). У звітному періоді змін на даній посаді не було.
Бевз Світлана Миколаївна Член Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.07.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, ПАТ "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ", 30965299
Примітки У звітному році змін на даній посаді не було.18.07.2019р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» було прийняте рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Бевз Світлану Миколаївну. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Є представником акціонера. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: комерційний директор, помічник генерального секретаря, юрист відділу правового супроводження. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою, зокрема: приймає участь у Засіданнях Наглядової ради, зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 241188,19 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 9 років. Попердні посади, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: комерційний директор, помічник генерального секретаря, юрист відділу правового супруводження. Посади на інших підприємствах не обіймає.
Самойлова Наталія Петрівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.06.2017 - 5 років
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Член Ревізійної комісії, ПАТ "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ", 30965299
Примітки 30.06.2017 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» було прийняте рішення обрати на посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Самойлову Наталію Петрівну. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0001 %. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Ревізійної комісії. Непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол № 30 від 30.06.2017р.), у зв’язку з переобранням Ревізійної комісії. Повноваження та обов'язки визначені в Статуту Товариства, Положенні про Ревізійну комісію, трудовому договорі, який укладається з посадовою особою, зокрема: у складі Ревізійоної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить: 219130,19 грн. , в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 18 років. Попередні посади, які особи обіймала протягом останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Посад на інших підприємствах не обімає.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АРАМА" #25409247
Адреса 04071, Україна, м.Київ м.Київ, вул.Турівська, буд.2, оф.4
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ №1921
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (044) 428-71-29, (044) 428-71-29
Примітки д/н
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" #30370711
Адреса 04107, Україна, м.Київ м.Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ №2092
Націлнальна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти 591-04-04, 591-04-04
Примітки д/н

Власники акцій

Власник Частка
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ 32.83%
ТОВ "КУА "Капітал Груп" (ПВІФ НВЗТ "Нові будівельні технології") / 32307531-233097 12.02%
Адреса Україна, м.Київ, вул.Вікертія Хвойки, буд.18/14
Код 32307531-233097
ТОВ "КУА "КОНТАДОР" (ПВНЗІФ "АВІОР") / #40177678 11.00%
Адреса Україна, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45
Код 40177678
ТОВ "КУА "КОНТАДОР" (ПВНЗІФ "ОКТАНТ") / 40177678-23300589 11.00%
Адреса Україна, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45
Код 40177678-23300589
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІМ НА МИХАЙЛІВСЬКІЙ" / #36386580 9.90%
Адреса Україна, м.Київ, вул.Інститутська. Буд.28
Код 36386580
ТОВАРИТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІМ НА ІНСТИТУТСЬКІЙ" / #36386486 9.90%
Адреса Україна, м.Київ, вул.Інститутська, буд.28
Код 36386486
Товариство з обмеженою відповідальністю "АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО ІНДИВІДУАЛЬНИХ РІШЕНЬ" / #33307265 8.42%
Адреса Україна, м.Київ, вул.Воровського, буд.24,оф.корп.1, частина 43,цок.
Код 33307265
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ГРУП" / #32307531 4.94%
Адреса Україна, м.Київ, вул.Вікентія Хвойки, буд.18/14
Код 32307531

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТРОФІМЕНКО ВСЕВОЛОД ВОЛОДИМИРОВИЧ 31 333 300 шт 30.41%
ТОВ "Компанія з управління активами "Капітал Груп" (ПВІФ НВЗТ "Нові будівельні технології) / #32307531 12 382 330 шт 12.02%
Адреса Україна, м.Київ, Вікентія Хвойки
ТОВ "КУА "КОНТАДОР" (ПВНЗІФ "АВІОР") / 40177678-23300467 11 334 081 шт 11.00%
Адреса Україна, м.Київ, Митрополита Василя Липківського, буд.45
ТОВ "КУА "КОНТАДОР" (ПВНЗІФ "ОКТАНТ") / 40177678-23300589 11 334 081 шт 11.00%
Адреса Україна, м.Київ, Митрополита Василя Липківського, буд.45
ТОВ "ДІМ НА МИХАЙЛІВСЬКІЙ" / #36386580 10 200 673 шт 9.90%
Адреса Україна, м.Київ, Інститутська, буд.28
ТОВ "ДІМ НА ІНСТИТУТСЬКІЙ" / #36386486 10 200 673 шт 9.90%
Адреса Україна, м.Київ, Інститутська, буд.28
ТОВ "АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО ІНДИВІДУАЛЬНИХ РІШЕНЬ" / #33307265 8 670 637 шт 8.42%
Адреса Україна, м.Київ, Воровського, 24, корпус 1, частина 43, цокол